Růžičková, Anna Vlastimila

Anna Vlastimila
Růžičková
9. 7. 1823
Plzeň
10. 12. 1869
Praha
Básnířka, překladatelka, deklamátorka.

Vlastimila je přijaté jméno vlastenecké, pří­jmení uváděla i ve variantách Ružičková, Rů­žičkova. – Narodila se jako nemanželské dítě, neznala otce ani přesné datum svého narození. Do Prahy, odkud rod otce – fiakristy – pochá­zel, přišla patrně již v šestnácti letech. Živi­la se domácím šitím. Od 1841 ji jako jednu z pěti prvních nadějných českých básnířek přijala vlastenecká společnost. R. se horlivě zúčastňovala jejího dění, hrála v domácích a ochotnických představeních, byla zdatnou recitátorkou a oblíbenou deklamátorkou při nedělních výletech, českých bálech, besedách apod. Ve Spolku Slovanek se aktivně zasazo­vala o povznesení národního cítění, o vzdělání a emancipaci žen. Sebevzdělávala se, 1850 na­vštěvovala dívčí reálku. Od konce padesátých let žila ve stále tísnivějších poměrech, po nepříznivém přijetí pozdního knižního debutu Básně (1859, Nerudova kritika) a ochladnutí vztahu starší generace (J. V. Friče, V. Hanky) se postupně literárně i společensky odmlčela. Zůstala neprovdána a zemřela v bídě po delší nemoci. Pohřbena byla na Olšanských hřbi­tovech.

Literárně se uplatňovala od začátku čtyřicá­tých let básněmi, prózami a překlady v České včele, Květech, v almanachu České besedy, později v Lumíru, Rodinné kronice aj. Vedle vesměs naivní vlastenecké a milostné lyriky psala žertovné deklamovánky a básně, ne­jednou inspirované vlasteneckými podniky (pouť na Závist 1844, jubilejní oslava naleze­ní Rukopisu královédvorského 1857, oslava F. J. Rubeše ve Skutči 1863 aj.). Největšího ohlasu dosáhla deklamovánkami pro žen­skou interpretku, namířenými nezřídka proti mužům nebo zakončenými smírně žertovnou pointou. Pro lehkost, prostý verš a snadnou rétoričnost byly její deklamovánky i oslavné vlastenecké básně oblíbeny a hojně přednáše­ny i jinými interprety už za jejího života a také zhudebňovány (F. Škroupem, V. Preislerem). Řada z nich (např. Manželova opička, Důkaz lásky, Polekaná venkovanka, Markytánka) pl­nila dobové sborníky a v české národní spo­lečnosti byla živá ještě počátkem osmdesátých let. R. překládala hojně časopisecky z maďar­štiny (dosud první známá žena a překladatelka do češtiny; K. Kisfaludy, E. Fáy, M. Jósika) a z němčiny, nezřídka na vyšší literární úrovni, než jakou vykazují její práce původní. Z překla­dů divadelních her zachovaných většinou v ru­kopise byla uvedena pouze hra A. Grüna Hlas svědomí (StD 1860). Po příchodu do Prahy se zapojila do činnosti tehdy nejvýznamnější pražské ochotnické scény, Švestkova divadla u sv. Mikuláše na Starém Městě, kde se he­recky uplatňovala v charakterních rolích. Svůj deklamační talent využívala také při přednesu vlastních básní a hlavně žertovných dekla­movánek. Jako autorka a interpretka v jedné osobě přispívala k posílení divadelního rázu aktivit vlasteneckých společností v Praze i na venkově, např. v Blatné.

Pseudonymy, šifra

B. Vlastimila -á, Vlastislava -á, Wlastislawa R., Vlastimil R., A. R.

Překlady

A. Grün: Hlas svědomí [Eine innere Stimme], StD 1860.

Deklamovánky

In České besedy, 1842; Pomněnky, 1843; Holubice, 1846; Deklamovanky čili básně ku přednášení pro dítky větší, ed. F. Doucha, 1853; Společenský kra­sořečník český, ed. J. B. Pichl, 1853; Fest-Album zum 27. Februar 1856, 1856; Besedník 1–3, 1861, 1862, 1863; Po desíti letech. Zpomínky na Františ­ka Jaromíra Rubeše, 1863; Besední deklamátorka, 1869, ed. K. B. Kober, F. A. Urbánek; Malý be­sedník, 1871, 1873, 1878; Úplný besedník, 1877; Český deklamátor, 1897; Český besedníček, b. d.

Prameny a literatura

SOA Plzeň: Sbírka matrik, 009 Plzeň, matrika na­rozených 1812–1826, s. 308, obr. 299. LA PNP: korespondence A. V. R. ■ Fr. D. [Doucha]: Slovo o spisovatelství vlastenek, Vlastimil 3, 1842, s. 251; nesign.: V neděli…, Pražské noviny 27. 1. 1860; -r-: V neděli spatřili jsme poprvé…, tamtéž 31. 1. 1860; a.: Působení českých žen, Litoměřický vše­obecný domácí a hospodářský kalendář 1864, s. 95; M. Krajník: Žena v literaturách evropských, zvláště slovanských, Květy 4, 1869, s. 292●; úmr­tí a nekrology: Národní listy 12. a 14. 12. 1869; Květy 4, 1869, s. 399; Světozor 3, 1869, s. 416; Věstník bibliografický 1, 1870, č. 6, příl., s. 63●; E. Krásnohorská: Obraz novějšího básnictví čes­kého, ČČM 51, 1877, sv. 2, s. 307; V. Kučerová: K historii ženského hnutí v Čechách, 1914, s. 50; E. Felix: Literární Plzeň v obryse, 1933, s. 31n.; J. B. Pichl: Vlastenecké vzpomínky, ed. M. Hýsek, 1936, s. 114, 247; E. Bass: Sedm žen probuzenské Prahy, Naše zprávy 2, 1940, č. 24 → Čtení o roce osmačtyřicátém, 1940; nesign.: Ženy v českém ve­řejném životě, Venkov 23. 11. 1941. ■ LČL, Masa­ryk, Otto, Rieger, Wurzbach

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, II. N–Ž, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 852–853

Autor: Rossová, Marcella