Ruth, František

František
Ruth
1. 8. 1852
Kosova Hora u Sedlčan
27. 8. 1903
Praha
Dramatik, kritik, mecenáš.

Otec, pražský měšťan, byl v době jeho naroze­ní nájemcem dvou panských dvorů, po návratu do Prahy pracoval jako inspektor pojišťovny.

R. strávil dětství v rodišti, kde navštěvoval obecnou školu. Gymnázium absolvoval v Pra­ze, po studiích nastoupil do pražské filiálky pojišťovacího ústavu Nuova societa commer­ciale, poté získal místo u pojišťovny ve Vídni. 1872 se oženil s dcerou pražského dlaždičské­ho mistra Hedvikou Kovářovou. V manželství se narodila jedna dcera. Projevoval značný podnikatelský a obchodní talent a záhy se do­pracoval značného jmění (vlastnil také dům v Ječné ul. na Novém Městě), po tchánově smrti se stal spoluvlastníkem dlaždičské firmy Ruth & Kafka a mezi českou buržoazií dosáhl významného postavení. Během svého života byl členem několika správních rad vý­značných bank a českých průmyslových pod­niků. Vzhledem ke společenskému statusu a bohatství mohl realizovat svou celoživotní zálibu v kultuře a umění, zejména v divadle. Od 1885 byl členem Družstva ND, jeho místo­předsedou (zastupoval ředitele Šuberta za jeho nepřítomnosti) a pokladníkem, ND mu uvedlo devět her. Byl podílníkem listu Hlas národa, do nějž psal 1894–95 nehonorované divadel­ní referáty. V téže době věnoval čtvrt milionu zlatých na stavbu druhé pražské české scény, kterou náruživě propagoval. 1901–03 byl sta­rostou ÚMDOČ a svými styky, společenskou prestiží i penězi pomáhal ochotnickému hnutí. Velké peněžité dary poskytl též Ústřední ma­tici školské a vznikající galerii českého vý­tvarného umění. Od 1889 byl členem spiso­vatelského spolku Máj a od 1890 i Svatoboru. Podnikal cesty po Evropě, při nichž s oblibou navštěvoval místní divadla (cestopis Výlet do Cařihradu, 1901). Zemřel náhle, raněn mrtvi­cí, pohřben je na Olšanských hřbitovech.

První R. hry byly salonní konverzační ko­medie z prostředí vybrané společnosti, v nichž se snažil zavedené vzorce elegantního fran­couzského žánru transponovat do prostředí české buržoazie. Fabulačně těžil převážně ze skutečných či domnělých manželských záletů (Důl sv. Vavřince, Sestřenka, Déman­tový prsten, Olymp). Poměrně záhy se obrá­til k vážnému dramatu ze současného života. I zde byla jeho oblíbeným námětem manžel­ská nevěra či zrada, dramaticky zpracovávaná podle obdobného syžetového vzorce: První jednání zobrazuje roztržku manželů a odchod jednoho z nich, další dějství ilustrují morální rozvrat, úpadek či podobné smutné důsledky tohoto činu, závěrečné jednání, odehrávající se zpravidla po mnoha letech, svede man­želský pár nečekaně dohromady a viníkovi rodinného rozkladu se dostane zaslouženého trestu – buď umírá vyčerpáním, nebo dojde opovržení u vlastních dětí. Z tohoto dějového půdorysu vycházejí hry Hrabě Razumovskij, Bouře v zátiší, Všední these či Jindřich Urban. Na postupném odhalování nezákonné či zloči­necké minulosti stojí dramata Ztracený život a Zpověď. V období etablování realismu se R. pokusil vyrovnat i s tímto směrem. Ve ven­kovské tragédii Písmákova dcera zabije pocti­vá, leč vznětlivá dívka kamenem bývalého ná­padníka, který na přání matky jiného chasníka pomluvou pošpiní její čest, je souzena a ocitá se ve vězení. Ve hře Jindřich Urban je celé dějství věnováno zachycení prostředí praž­ského Podskalí, kam mezi spodinu ze žalu za­bředl zrádně opuštěný muž z vyšší společnosti.

R. komedie a frašky (Šlechetníci, První klient, Syčáci, Utopený manžel) trpí překombinova­ností děje a rozvleklostí. V rukopise zůstaly hry Pro dceru, Jan Greif a Pavučiny. – R. me­lodramata jsou plná psychologických i dějo­vých násilností a nepravděpodobností, figury zůstávají navzdory sugerované emotivnosti jednorozměrné a skladbu děje určuje snaha po maximálním efektu. Náměty her patřily k dráždivým, ba tabuizovaným (např. biga­mie ve hrách Hrabě Razumovskij a Ztracený život). Zdánlivě realistické a naturalistické prvky jsou použity jako vnějšková kulisa, umožňující zakomponování kriminálních zá­pletek a rozvinutí divácky oblíbených moti­vů. V relativně nejzdařilejším dramatu Ideál je na rozdíl od ostatních her zeslaben obvyklý melodramatický závěr (cynická a zištná Lud­mila získává přetvářkou idealisticky založe­ného ženicha).

Kritika vítala první R. hry jako pokusy o zobrazení domácí současnosti, postupně však přibývaly hlasy odkazující autora do sfé­ry podnikání. ND uvádělo jeho práce spíše z mimouměleckých důvodů (jako zámožný člen družstva byl respektován a ovlivňoval repertoár), dvě hry však dramaturgie odmítla (Všední these, Jan Greif). Poslední hra uve­dená v ND, fraška Utopený manžel, se setka­la s ostrou kritikou a nebyla ani reprízována. Některé kusy úspěšné u lidového publika se udržovaly na repertoáru mimopražských di­vadel, cestujících společnosti a ochotníků ješ­tě ve dvacátých letech 20. stol. (Písmákova dcera, Jindřich Urban, Ideál).

V divadelních referátech věnoval R. po­zornost zejména inscenacím domácích a fran­couzských novinek, nejvíce místa zaujímal rozbor dramatu. České divadlo ovlivňoval i z pozice člena Družstva ND: podporoval zří­zení herecké školy ND, kritizoval hospodaře­ní ředitele F. A. Šuberta, s nímž polemizoval o podobě, statutu a zaměření druhé pražské české scény. Podle svědectví současníků činil dokonce pokusy získat – jako soukromník – správu ND, a zaujmout tak místo družstva. Po nástupu Společnosti ND, kdy na chod diva­dla ztratil vliv, se soustředil na ochotnictvo. K uměleckému dění v ND se však vyjadřoval i nadále (kritizoval J. Kvapila, že málo insce­nuje domácí autory a že nadmíru obsazuje H. Kvapilovou).

Jako sebevědomý příslušník české buržoa­zie považoval za samozřejmé a prestižní po­dílet se na podpoře a budování národní kul­tury. Jeho vlastní umělecké ambice, k jejichž uskutečnění mu chyběl talent, umělecký cit i patřičné vzdělání a vkus, však působily spí­še retardačně.

Šifry

F. R., Fr. Ruth

Hry

Důl sv. Vavřince, t. [1884]; Sestřenka, ND 1885, i t.; Démantový prsten, t. 1885; Olymp aneb Jako v nebi, Pokorného spol. ND Brno 1885, i t.; Hra­bě Razumovskij, tamtéž 1885, i t.; Ztracený život, t. 1885, Čížkova spol. Klatovy b. d.; Zpověď, t. 1885, Švandova spol. Plzeň 1886; Bouře v zátiší, ND 1886, t. [1896]; Šlechetníci, ND 1887; Všední these, t. in Lumír 17, 1889, s. 169–174, 181–186, 193–198, 207–211, kn. něm. Eine alltägliche The­se, 1889; Jindřich Urban, ND 1892, t. [1896]; Písmákova dcera, ND 1893, t. b. d.; První klient, ND 1894, t. [1894]; Syčáci, ND 1895; Ideál, ND 1896, t. b. d.; Utopený manžel, ND 1897, i t.; Pro dceru zločincem, MD Plzeň 1902.

Teatralia

Cyklus dramat Františka Věnceslava Jeřábka, Hlas národa 1. 3. 1894; K otázce zřízení druhého české­ho divadla v Praze, tamtéž 3. 3. 1897.

Prameny a literatura

SOA Praha: Sbírka matrik, Kosova Hora 16, mat­rika narozených 1818–1860, fol. 96. NA: fond Po­licejní ředitelství I, konskripce, kart. 523, obr. 553 [Ruth František]. AMP: Soupis pražských do­movských příslušníků [Ruth František]. Adressář královského hlavního města Prahy… [1891], s. 566. ■ Ref. soubor. vyd. Olymp, Hrabě Razumovskij, Démantový prsten: nesign. [J. Kuffner], Národní listy 6. 1. 1885; Uh [V. Guth], Politik 20. 10. 1885; H., Květy 7, 1885, d. 1, s. 247n.; F. Zákrejs, Osvě­ta 15, 1885, s. 470; nesign., Zábavné listy 7, 1885, s. 168●; ref. Sestřenka: J. V. [Vrchlický], Pokrok  11. 8. 1885; Uh [V. Guth], Politik 11. a 13. 8. 1885; nesign., Národní listy 12. 8. 1885; M. A. Š. [Šimá­ček], Světozor 19, 1885, s. 559; Cfč. [C. L. Frič], Jeviště 1, 1885, s. 122n., 131; nesign., Květy 7, 1885, d. 2, 615–620; F. Zákrejs, Osvěta 15, 1885, s. 1103; B. F. [Frida], Zlatá Praha 2, 1885, s. 531n.; nesign., Zábavné listy 7, 1885, s. 576●; ref. sou­bor. vyd. Bouře v zátiší, Ztracený život, Zpověď: E. Miřiovský, Zlatá Praha 2, 1885, s. 595n.; F. Zá­krejs, Osvěta 15, 1885, s. 258, 264n.●; ref. Bou­ře v zátiší: B. F. [Frida], Zlatá Praha 3, 1885/86, s. 446n.; nesign., Zábavné listy 8, 1886, s. 456; J. V. [Vrchlický], Hlas národa 12. a 13. 6. 1886; -ač., Světozor 20, 1886, s. 463; Nemo [K. B. Mádl], Ruch 8, 1886, s. 287n.; nesign., Lumír 14, 1886, s. 287; Terpentinus [I. Herrmann], Švanda dudák 5, 1886, s. 458n.; R. R. [Růžička], Rozhledy literár­ní 1, 1886/87, s. 99●; ref. Šlechetníci: B. F. [Frida], Zlatá Praha 4, 1886/87, s. 478; J. Flekáček, Vlasť 3, 1886/87, s. 706n.; J. V. [Vrchlický], Hlas náro­da 9. 6. 1887; š. [J. Kuffner], Národní listy 9., 10. a 14. 6. 1887; nesign., Pražský denník 12. 6. 1887; M. A. Š. [Šimáček], Světozor 21, 1887, s. 479; F. Zákrejs, Osvěta 17, 1887, s. 652–655; o., Česká Thalia 1, 1887, s. 185n.●; J. Ladecký, ref. Všed­ní these, tamtéž 3, 1889, s. 344n., 364–366●; ref. Jindřich Urban: P., Světozor 26, 1891/92, s. 203; a, Zlatá Praha 9, 1891/92, s. 202–204; š. [J. Kuff­ner], Národní listy 5. 3. 1892; nesign., Pražský den­ník 5. 3. 1892; A. Schulzová, Květy 14, 1892, d. 1, s. 496; J. Lý. [Ladecký], Česká Thalia 6, 1892, s. 89n.; š., Časopis českého studentstva 4, 1892, s. 108n.; Vavřinec Lebeda [I. Herrmann], Švanda dudák 11, 1892, s. 169●; ref. Písmákova dcera: A. Schulzová, Zlatá Praha 10, 1892/93, s. 312; P., Světozor 27, 1892/93, s. 298n.; š. [J. Kuffner], Národní listy 29. 4. 1893; nesign., Pražský denník  29. 4. 1893; r., Zábavné listy 15, 1893, s. 382n.; P. K. [F. X. Šalda], Literární listy 19, 1897/98, s. 331→ Kritické projevy IV, 1951●; Hlas národa  28. 2. 1894 [dar na 2. čes. div.]●; ref. První klient: A. Schulzová, Zlatá Praha 11, 1893/94, s. 552; š. [J. Kuffner], Národní listy 21. 9. 1894; nesign., Praž­ský denník 21. 9. 1894; nesign., Zábavné listy 17, 1895, s. 22●; ref. Syčáci: Sursum [T. G. Masaryk], Naše doba 2, 1894/95, s. 1042; r., Zábavné listy 17, 1895, s. 528; -č.- [J. Klička], Moderní revue 1,1895/96, sv. 2, s. 119; F. X. Šalda, Rozhledy 5, 1896, s. 112 → Kritické projevy II, 1950●; ref. Ide­ál: Apollonius, Časopis pokrokového studentstva 3, 1895/96, s. 178; J. K., Zlatá Praha 13, 1895/96, s. 228; P., Světozor 30, 1895/96, s. 286; J. Třebický, Rozhledy 5, 1896, s. 534; š. [J. Kuffner], Národní listy 18. 4. 1896; -r., Hlas národa 18. 4. 1896●; ref. Utopený manžel: P., Světozor 31, 1896/97, s. 552; š. [J. Kuffner], Národní listy 18. 9. 1897; R., Radi­kální listy 4, 1897, s. 315; F. Zákrejs, Osvěta 27, 1897, s. 939; T., Samostatnost 1, 1897, s. 197●; Lidové noviny 3. a 27. 11. 1901 [konflikt s no­vým vedením ND]●; nekrology: Ž., Zvon 3, 1902/ /03, s. 700; O. Faster, Divadelní listy 4, 1902/03, s. 292–294; r. [J. R. Kronbauer], Máj 1, 1902/03, s. 773n.; Lumír 31, 1902/03, s. 412; Zlatá Pra­ha 20, 1902/03, s. 540; Čas 28. 8. 1903; Politik  28. 8. 1903; Divadlo 1, 1903, s. 142n.; F. V. Vykou­kal, Osvěta 33, 1903, s. 946●; F. A. Šubert: Ději­ny Národního divadla v Praze 18831900, 1908, s. 579n.; J. Máchal: Dějiny českého dramata, 1929, s. 179; J. Kvapil: O čem vím, 1932, s. 268–270; V. Štech: Džungle literární a divadelní, [1937], s. 110n., 137–140, 145n., 149, 172–174; nesign.: F. R., in sb. Ve službách Thalie. České divadlo ochotnické II, red. J. Rydvan, Liberec 1946, s. 105. ■ LČL; NAlb

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, II. N–Ž, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 849–852

Autor: Topolová, Barbara