Rulík, Jan Nepomuk Josef

Jan Nepomuk Josef
Rulík
20. 2. 1744
Žleby u Čáslavi
7. 6. 1812
Praha
Překladatel, dramatik, hudebník.

Vychodil čtyři třídy gymnázia v premonstrát­ském klášteře v Želivu, pokračoval na jezuit­ském gymnáziu v Praze na Novém Městě a po absolvování filozofických ročníků stu­doval teologii. Uvažoval o vstupu do jezuit­ského řádu, ale nakonec se rozhodl pro dráhu chrámového hudebníka. Působil jako zpěvák a houslista v kostele sv. Štěpána, později se stal ředitelem kůru u sv. Ignáce, od 1774 až do své smrti byl zpěvákem a houslistou v chrámu sv. Víta. Také komponoval a jeho skladby byly ve své době velmi oceňovány. Patřil ke sku­pině raně obrozenských autorů kolem nakla­datelství Česká expedice, kterou pomáhal vést. Po smrti M. V. Krameria převzal spolu s F. J. Tomsou redakci Vlastenských novin (1808–12).

Velkou část R. rozsáhlé literární produkce tvoří díla s vlasteneckou a národně uvědomo­vací tendencí (Velmi užitečná historie o slo­vutném národu českém, 1793; Kalendář his­torický, 1797–1810; Učená Čechia, 1807–08 aj.). Obraně české řeči je věnován spis Sláva a výbornost jazyka českého (1792). Pod ná­zvem Galerie aneb vyobrazenost nejslovut­nějších osob země české (1804–10) vydal pře­klad německé práce J. Schiffnera o kulturní a literární činnosti slavných Čechů. Psal i pří­ležitostné básně a humoresky (Veselý Kubí­ček a Boženka, veselého Kubíčka manželka, 1799), z němčiny překládal mravoučné spisy pro mládež a vzdělávací náboženské spisy. Je autorem životopisů několika českých svět­ců, cestopisů aj.

Divadlu se věnoval okrajově. V devadesá­tých letech 18. stol. přeložil pro český soubor Vlastenského divadla text zpěvohry K. Ditter­se z Dittersdorfu Das Gespenst mit der Trom­mel [Strašidlo s bubnem] a veselohru Die Frau nach der Mode [Paní podle módy]. Jedinou známou původní hrou je jednoaktovka Vlas­tenský mladý rekruta. Hlavní hrdina krátké hříčky, situované do doby panování knížete Oldřicha, třináctiletý Miroslav, projevuje na svůj věk neobyčejnou statečnost a odhodlání bojovat za vlast. Postava odkazuje k jezuit­ským školským hrám, k jejichž oblíbeným hrdinům patřili malí chlapci připravení pod­stoupit mučednickou smrt nebo fyzické utrpe­ní. Hra napsaná za napoleonských válek motiv oběti silně aktualizovala dobovým důrazem na vlastenectví.

Překlady

K. Ditters v. Dittersdorf: Strašidlo s bubnem, Vlast. div.-U Hybernů 1795; anon.: Paní podle módy, tamtéž 1795.

Hra

Vlastenský mladý rekruta, t. 1808.

Prameny a literatura

SOA Praha: Sbírka matrik, Žleby 02, matrika na­rozených 1700–1745, s. 480, obr. 243. ■ Vondrá­ček I; DČD II; V. Brožová: Česká hra ze života dětí v 1. polovině 19. století, in sb. Jeden jazyk naše heslo buď III (Divadlo národního obrození a jeho souvislosti), ed. J. Vyčichlo, V. Viktora, Plzeň–Rad­nice 2005, s. 213–229. ■ Jungmann, LČL, Otto, Rieger, Wurzbach; Laiske

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, II. N–Ž, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 848–849

Autor: Jacková, Magdaléna