Rožek, Karel

Karel
Rožek
1. 11. 1876
Pardubice
11. 6. 1913
Praha
Dramatik, prozaik, novinář.

Pocházel z rodiny soustružníka. 1887–94 stu­doval na reálné škole v Pardubicích. Studium musel předčasně ukončit, ale 1898 složil ex­terně maturitu na učitelském ústavu v Hradci Králové. Kromě krátkého působení na pardu­bickém berním úřadě pracoval celý život jako učitel na různých místech: v Lánech (u Da­čic), Mikulovicích, Lipolticích (u Přelouče), České Rybné (u Žamberka), Pěčíně, Klášterci n. Orlicí, od 1902 v Praze. Ještě před přícho­dem do Prahy se začal věnovat novinářské a literární činnosti, v Pěčíně vydával časopis a knihovnu Srdce. V Praze založil a redigoval knižnici Topičův sborník vybrané četby (od 1913 periodikum). Byl členem a agilním funk­cionářem spisovatelských organizací (Kruh českých spisovatelů, Spolek českých spisova­telů-beletristů Máj). Jako autor, režisér a pu­blicista se věnoval ochotnickému divadlu. 1900 se oženil, měl početnou rodinu. Zemřel předčasně na komplikace po operaci slepého střeva.

Do literatury vstoupil dvěma básnickými sbírkami ve stylu dekadence (Pomsta nezná­mé viny, 1898; Návrat, 1900), poté se věnoval především realistické próze ze současného života (Zbytečný život, 1902; Ze vsí a samot, 1910; Rozsévači, 1911 aj.). Studoval také dílo J. Nerudy a připravil vydání jeho spisů.

V dramatické tvorbě se soustředil zejmé­na na problémy vztahu mezi mužem a ženou, obvykle s tragickým koncem. Sebevraždou končí drama o manželské nevěře Červ (které ještě před premiérou v ND chtěli hrát plzeň­ští ochotníci, ale okresní hejtman provedení zakázal), v jednoaktovce Bílí ptáci spáchá sebevraždu kvůli domnělé manželově nevěře na smrt nemocná žena, o sebevraždě uvažuje hlavní hrdinka hry Samot chorobné květy, kte­rá se ocitá v neřešitelném rozporu mezi vděč­ností k pěstounovi, jenž ji miluje (a nakonec se zastřelí), a láskou k jinému muži. Ve hře Podzimní svítání se otráví žena lékaře, který se oženil jen z nutnosti, oddanost své manžel­ky neoceňuje a naváže poměr se svou býva­lou láskou. S tou se také po manželčině smrti ožení, avšak druhá žena ho finančně zruinuje. Lékař zničí list dokazující, že na smrti býva­lé manželky nenese vinu, a udá se jako vrah. Sociální problematiku R. zachytil v jedno­aktové hře Absolvo te, jež je závěrečnou částí cyklu Žena, líčícím ženu-pracovnici. Absolvo te se odehrává v horské vsi během textilní stávky. Zoufalá situace dožene hrdinu k tomu, že se nejdřív stane stávkokazem a jde prosit o práci, poté se odváží krádeže a málem se stane i vrahem, když nechtě těžce zraní pekaře. Hra Dobrodinečkové je pokusem o satiru na poměry českého venkova, protekci, korupci apod. Z historie čerpá námět hra Vítězství srd­cí pojednávající o dobývání města Naumburku husitskými vojsky. R. je také autorem několika her pro děti. Ve dvou z nich jsou děti konfron­továny se smrtí (ve hře Naše babička umírá babička před zraky vnoučat, ve hře Život a po­hádka se chlapec ve snu marně snaží zachránit svou matku). Hra Veliké oči vypráví o žertov­ném trestu, který stihl malého chlubila s příliš bujnou fantazií. U kritiky neměla R. prozaická ani dramatická tvorba úspěch, mezi širší veřej­ností však byla celkem oblíbena. Např. drama Červ se v ND dočkalo jen jedné reprízy (ač referát mluví o úspěchu u publika), ještě v roce autorovy smrti se údajně hodně hrálo na ven­kovských a ochotnických jevištích.

Pseudonymy

K. Egor

Hry

Červ, t. Žamberk, Srdce 1902, ND 1904; Bílí ptá­ci, t. 1905 [s hrou Samot chorobné květy]; Samot chorobné květy, Pištěkovo div. 1905, i t. [s hrou Bílí ptáci]; Absolvo te, Pištěkovo div. 1905, t. 1906; Podzimní svítání, Švandovo div. 1906, t. 1907; Dobrodinečkové, t. 1909; Veliké oči + Naše babič­ka, t. [1910]; Život a pohádka, t. [1910]; Vítězství srdcí, t. [1910], s tit. Husité před Naumburkem Lidové div. v Žižkově (Deklarace) 1910.

Prameny a literatura

Ref. Červ: nesign., Lidové noviny 2. 8. 1903; Neklan [J. Soukenka], Moderní život 2, 1903, s. 55; nesign. [J. Vodák], Čas 10. 1904; F. X. H. [Hodač], Lidové noviny 26. 10. 1904; -K. [J. R. Kronbauer], Máj 3, 1904/05, s. 111; V. Tille: Lumír 33, 1904/05, s. 83–89; Nemo [K. B. Mádl]: Zlatá Praha 22, 1904/05, s. 34; J. Ladecký, Osvěta 35, 1905, s. 80; ref. Absolvo te + Samot chorobné květy: bp. [B. Pru­sík], Máj 3, 1904/05, s. 408 + pod vl. jm., Diva­delní list Máje 1, 1905, s. 79n.; Toman, Divadlo 3, 1904/05, s. 216n.; nesign., Právo lidu 10. 1. a 12. 2. 1905; nesign. [J. Vodák], Čas 16. 2. 1905; -fer, Právo lidu 16. 2. 1905●; ref. insc. Samot chorobné květy: Sk., Národní politika 17. 2. 1905●; ref. Pod­zimní svítání: nesign. [J. Vodák], Čas 8. 12. 1906; O. Theer: Lumír 35, 1906/07, s. 134; sl [D. Paný­rek]: Máj 5, 1906/07, s. 222; J. Karásek: Moderní revue 13, 1906/07, sv. 19, s. 210n.; K. Kamínek, ref. Dobrodinečkové, Lumír 38, 1909/10, s. 270n.; Národní politika 2. 12. 1910 [anonce Husité před Naumburkem]●; nekrology: Přehled 11, 1912/13, s. 645; R. [V. Červinka], Zlatá Praha 30, 1912/13, s. 490; R. J. Kronbauer, Máj 11, 1912/13, s. 483; V. D. [Dyk], Lumír 41, 1912/13, s. 480; Zvon 13, 1912/13, s. 554n.; B. Haluzický: Lidové noviny 19. 6. 1913; Literární rozhledy 6, 1913, s. 91, 93; -c-, Topičův sborník 1, 1913/14, s. 45n. ■ LČL, Masa­ryk, Otto, Otto-dod

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, II. N–Ž, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 845–847

Autor: Jacková, Magdaléna