Rirenšaft, Alois Vlastislav

Alois Vlastislav
Rirenšaft
29. 1. 1813
Plzeň
11. 3. 1879
Praha
Prozaik, dramatik, překladatel.

Vl. jm. Rührenschaft, psal se i Rierenšaft; Vlas­tislav je přijaté vlastenecké jméno. – Pocházel z rodiny plzeňského voskaře. V rodišti vystu­doval gymnázium a tzv. filozofii. Kdy přišel do Prahy, není přesně známo, nejpozději mezi 1834–37, neboť se pohyboval v okruhu Kaje­tánského divadla. 1838 získal místo oficiála ve státní účtárně, kde pracoval až do svého penzionování 1865.

Do literatury vstoupil 1841 ironickým Roz­vrhem vlastního životopisu, uveřejněným v ča­sopisu Denice. Těžiště R. literární činnosti tvoří drobné humoristické práce určené k ve­řejnému přednesu (deklamovánky aj.), které publikoval v různých listech (České Besedy, Květy) a ve sborníku Deklamátorka (1863).

Do styku s divadlem přišel ve třicátých le­tech, kdy se patrně jako herec účastnil ochot­nických představení Tylem vedeného Kaje­tánského divadla. Měl v oblibě francouzské komedie, především Molièra, kterého také chtěl překládat; o překladech ohlášených 1850 v Bohemii, však nejsou další zprávy. V šede­sátých letech přeložil hru A. Dumase st. Ka­teřina Hovardova aneb Koruna a popraviště. Francouzskou salonní komedií se inspiroval v první ze svých dvou veseloher, Stará lás­ka nezahyne. Její hlavní hrdinkou je hraběnka Berta de Chateauneuf, zasnoubená s hrabětem Arturem d’Epineaux, který se ale zamiluje do její schovanky Emilie. Po různých peripetiích, v nichž hraje důležitou roli padouch a intri­kán hrabě Gorcy, vše dobře končí: Artur zís­ká Emilii a hraběnka si bere barona Dorseta, svou dávnou lásku, které se kdysi musela na nátlak rodičů vzdát. Komický protiklad k této rovině hry představují výstupy Arturova sluhy Leopolda a hraběnčiny komorné Lucie, kte­ří nakonec také skončí před oltářem. Druhá R. hra, fraška Lépe malým nežli velkým pánem býti, je zasazena do prostředí českého malo­města. Zápletka se točí kolem Lidunky, kterou chce otec provdat za bohatého, ale hloupého Honzu Lebedu. Příjezd Lidunčina milého, studenta Jarolíma, je příležitostí k rozpoutání velké taškařice: Jarolím spolu s měšťany Vol­šanským a Hájkem namluví Lebedovi, že je dlouho hledaným synem švédského krále a při zkoušení jeho vladařských schopností ho ze­směšní natolik, že Lidunčin otec od svatby upustí. Obě hry mají živý a vybroušený dialog, ale špatnou dramatickou stavbu; zejména dru­há místy působí spíše jako sled volně polo­žených, někdy dokonce nadbytečných scén.

Scénicky provedeny zřejmě nebyly, v polo­vině čtyřicátých let je vydal J. Pospíšil, ale kritika je nepřijala vlídně.

Pseudonymy

Alois Vl. Plzenský, Vlastislav, též Vlast. Plzenský

Hry

Stará láska nezahyne, t. 1844; Lépe malým nežli velkým pánem býti, t. 1846.

Překlad

A. Dumas st.: Kateřina Hovardova aneb Koruna a popraviště, PD 1866.

Prameny a literatura

Nesign. [J. K. Tyl], ref. Stará láska nezahyne, Květy 11, 1844, s. 460, 464 → Divadelní referáty a stati, 1960; nesign. [K. Havlíček], ref. Lépe malým nežli velkým pánem býti, Pražské noviny 16. 7. 1846; J. B. Malý: Stručný přehled literatury české po­sledních dvou let, ČČM 20, 1846, s. 655; Bohemia  11. 1. 1850 [zpráva o překladech Molièra]; J. Kam­per, in sb. Literatura česká devatenáctého stole­tí II, 1903, s. 411; DČD II ■ LČL, Otto

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, II. N–Ž, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 836–837

Autor: Jacková, Magdaléna