Rettig, Jan Alois Sudiprav

Jan Alois Sudiprav
Rettig
21. 7. 1774
Kvasiny u Solnice
26. 7. 1844
Litomyšl
Autor komedií, próz a básní.

Vydané hry podepsány Jan Rettig, časopisec­ky publikované literární pokusy většinou Jan S. Retik. – Narodil se v národnostně smíšené rodině: otec, povoláním justiciár, byl Němec, matka Češka. Také R. vzdělání bylo dvoj­jazyčné: Nejprve chodil do české školy ve Vejvanovicích na Chrudimsku (kde byl otec správcem statku) a v Solnici. Od 1785, kdy ro­dina přesídlila do Pardubic, navštěvoval ško­lu německou. Od 1788 studoval gymnázium v Hradci Králové, od 1794 filozofii a práva na pražské univerzitě (abs. 1801). Pracoval v ně­kolika pražských advokátních kancelářích. 1807 se po několikaleté známosti oženil s Magdalénou Artmannovou, pozdější spisova­telkou. Po složení apelačních zkoušek 1809 na­stoupil na magistrátu v Táboře (sekretář, rad­ní protokolista a aktuár při hrdelním právu), poté působil jako zkoušený radní v Přelouči (od 1812), Ústí n. Orlicí (od 1818), Rychnově n. Kněžnou (od 1824) a v Litomyšli (od 1834), příležitostně též jako justiciár na přilehlých panstvích. V Litomyšli žil až do smrti a byl tam také pohřben.

Z jedenácti dětí dospěly pouze tři: Jindřiš­ka, Karel (oba → Magdaléna Dobromila R.) a Ondřej Josef Liboslav (1821–1871), piaris­tický kněz (vysvěcen 1848), který vyučoval na piaristických školách v Hustopečích, Kro­měříži a v Nepomuku, kde na konci života za­stával funkci rektora koleje. Byl významným mineralogem a meteorologem, sbíral lidové písně, psal lyrickou poezii. Za studií filozofie v Litomyšli napsal veselohru Sňatek ze žertu, někdy mylně připisovanou otci.

Hudebně a výtvarně nadaný R. tíhl k umě­ní, které se mu stalo celoživotní zálibou. Již jako dítě studoval zpěv a hru na housle, v Pra­ze často navštěvoval divadelní představení, byl zdatným kreslířem (vytvořil např. několik předloh pro frontispisy v knihách své man­želky), překládal latinské autory, mj. Plautaa Terentia (nepublikováno). Za pobytu v Ústí n. Orlicí, kde byla silná vlastenecká komunita, se podílel na kulturním, zvláště hudebním životě. Od 1818 byl komisařem Cecilské hudební jed­noty, která za jeho působení uskutečnila svůj nejnáročnější počin – Haydnovo oratorium Čtvero ročních období (1823). Udržoval kon­takty s místními ochotníky, kteří pravděpo­dobně uvedli jeho veselohry Kouzelná píštala aneb Na odslouženou v Klevetníku a Neškodí přátel zkoušeti. Kdy je napsal, není zcela zřej­mé (ve vlastním životopise [Michl, lit.] datuje vznik dvou komedií 1806 a 1810, avšak jejich názvy neuvádí). Dvouaktová „původní směš­nohra“ Kouzelná píšťala aneb Na odslouženou v Klevetníku karikující maloměstské poměry má ráz satirické frašky. Vedle tradičních pro­středků žánru (mluvící jména, koktání jako charakterizační prostředek a zdroj komických efektů) je uplatněn princip alegorie, svědčící o inspiraci latinskými autory. Komedie Neško­dí přátel zkoušeti (autorem označená jako či­nohra), v níž R. konvenčně pracuje s osvědče­nými postupy (převleky proměňující charakter postav), vykazuje vedle satirické tendence též dobově příznačné sentimentálně elegické tóny (stesk po vlasti a domově u nekarikovaných postav). Další hra Úřední topič ve své autori­saci (též jako Topič v ouřadní autorisací) se nedochovala a není blíže známa. V Rychnově se R. nepochybně podílel na činnosti ochotnic­kého „bytového“ divadla, pěstovaného v jejich domácnosti.

Pseudonymy

Sudiprav, Sudislav

Hry

Kouzelná píšťala aneb Na odslouženou v Klevet­níku, t. Hradec Králové 1821; Neškodí přátel zkou­šeti, t. tamtéž 1822.

Prameny a literatura

J. Johanides: Magdalena Dobromila Rettigová (17851845). Soupis základních pramenů a li­teratury k 210. výročí jejího narození, Rychnov n. Kn. – Ústí n. Orl. – Litomyšl – Přelouč 1995 [obs. bibliografii]. ■ J. V. J. Michl: Ouplný lite­raturní létopis […], 1839, s. 319; T. Svatavová: Manželé Rettigovi v Ústí n. Orlicí, Ženský svět 20, 1916, s. 316–320, 349n., 408–410; J. Kapusta: Hu­dební svět rodiny Rettigů. K otázkám společenské hudebnosti za obrození, Hudební věda 18, 1981, s. 142–146; J. Frýzek: Život a dílo manželů Retti­gových, Rychnov n. Kn. 1992. ■ Jungmann, LČL, Masaryk, ÖBL, Otto, Rieger, Wurzbach

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, II. N–Ž, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 827–828

Autor: Topolová, Barbara