Renner, Josef

Josef
Renner
12. 3. 1844
Vodňany
24. 4. 1892
Podolí u Písku
Autor her pro děti, prozaik.

Pocházel z rodiny hrnčíře. Po absolvování nižší reálné školy ve Vodňanech vystudo­val učitelský ústav v Českých Budějovicích (1860–62). Po celý další život pak působil na školách v jihočeském regionu (ve Lheni­cích /u Netolic/, v Kolinci /u Sušice/, ve Stra­konicích, Vodňanech a Mirovicích), od 1878 až do smrti byl řídícím učitelem v Podolí (u Písku). Pohřben byl v rodných Vodňanech.

Vedle učení se R. věnoval literární činnosti. Psal povídky vycházející z historických udá­lostí nebo pověstí (např. Ve službách vlasti 1890; Matčin odkaz, 1892), obrázky ze ži­vota (Slepcův vychovanec, 1888; Na horách, 1890–91 aj.) a místopisné práce o jižních Če­chách (Písek, 1889, Strakonicko s okresem vodňanským a horažďovickým, 1893; Písec­ko s okresem mirovickým a popisem hradu Orlíka i Zvíkova, 1893 aj.).

Veškerá R. dramatická tvorba je určena dě­tem. V jeho hrách většinou vystupují jen dětští protagonisté, obvykle rozpustilí chlapci a hod­ná (jen ojediněle marnivá) děvčátka. Postavy mluví nedětským, vzorově učebnicovým jazy­kem, texty se vyznačují malou dramatičností, avšak silnou mravoučnou tendencí. Několi­krát se vyskytuje motiv potrestání zlobivých chlapců, v jednotlivých hrách odlišně konkre­tizovaný. Nezbedové jsou vystaveni zinsce­novanému soudu uspořádanému vrstevníky (Ptáčkové v kleci), jindy zavřeni do pytle (Kocour v pytli), provinilec je předán na pře­výchovu lesním vílám (Lesní panna). Další hry nabádají k soucitu s chudými (ve hře Na dušičky koupí bohaté děti svíčky a kříž na hrob otce chudých dětí) nebo k vlastenectví (ve Svatováclavském daru děti uspořádají loteriia peníze věnují na sbírku pro Ústřední matici školskou). Hříčky psané zřejmě pro potřeby školních besídek, akademií apod., na nichž je měly hrát samy děti, byly patrně provozovány v autorových působištích. Jen jménem jsou známy hry Černý Petr, Mlsná Eva, Rybrcoul, Rytíř Punčocha a Sirotci.

Pseudonymy

J. J. Podolský, J. R. Podolský

Hry

Na dušičky, t. 1872; Ptáčkové v kleci, t. 1872; Ko­cour v pytli, t. 1872; Dětský výlet, t. 1872; Pomněn­ky, t. 1872; Černá pečeť, dle Št., t. 1873; Lesní pan­na, t. 1874; Svatováclavský dar, t. in Zlaté lístky, 1886, s. 86–98.

Prameny a literatura

Ref. Ptáčkové v kleci: H., Beseda učitelská 4, 1872, s. 46; A. K. Viták, tamtéž, s. 71; nekrolog, Literární listy 13, 1892, s. 311; D. Čeporanová: Cesty čes­kého divadla pro děti a mládež, rkp., 1970, DÚk; DČD III; J. Pazdera: 140 let od narození J. R. Po­dolského, Výběr z prací členů Historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích 21, 1984, s. 319. ■ Komenský, LČL, Otto

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, II. N–Ž, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 827

Autor: Jacková, Magdaléna