Rajská, Anna

Anna
Rajská
8. 4. 1822
Praha
3. 12. 1903
Praha
Herečka, překladatelka.

Roz. Forchheimová. Křest. jm. psáno často ve tvaru Nina. Pod pseud. Rajská vystupovala od října 1844 do května 1862. Datum narození 16. 2. 1824 uváděné starší literaturou je chyb­né. – Narodila se jako nejmladší z třinácti dětí v česko-německé rodině vojenského kancelis­ty. Vychodila německou farní školu. Od dětství ji ovlivňoval přítel a nastávající manžel její sestry Magdaleny J. K. Tyl, který R. zdoko­naloval v češtině, probouzel v ní vlastenecké cítění a zájem o umění. Jako třináctiletou ji uvedl do ochotnického Kajetánského divadla, kde vystupovala 1835–37 v dětských rolích.

28. 9. 1837 debutovala ve StD a hrála tu jako ochotnice v českých představeních do května 1840. V červnu odjela s rodiči do Lembergu [Lvov] v Haliči, kam byl otec převelen jako polní válečný kancelista. Hostovala u tamního německého divadla (doložena ve hře Ch. Birch­-Pfeifferové Pfefferrösel; tit. roli Kleistovy Kä­thchen von Heilbronn zmiňovanou v českém tisku však zřejmě nehrála). Po návratu do Čech účinkovala od září 1841 opět jako volontérka ve StD. 1842 ji angažoval ředitel J. A. Stöger do českého souboru pro své soukromě provo­zované Nové divadlo v Růžové ul. V té době se intimně sblížila s Tylem, ze vztahu, který trval až do jeho smrti 1856, se narodilo osm dětí. Po krachu divadla v Růžové ul. hrála opět v českých představeních na stavovské scéně, l849–51 jako členka autonomního českého sou­boru, financovaného zvláštní subvencí zemské­ho výboru. Po zastavení příspěvku byla pro­puštěna a se skupinou českých herců vedenou Tylem odešla na venkov k řediteli Kullasovi (1851–52), pak ke společnosti F. Zöllnera, fak­ticky řízené J. Štanderou, u níž se Tyl stal artis­tickým správcem. Působila tu od června 1853 do srpna 1860 s krátkou přestávkou na podzim 1858, kdy hrála u J. A. Prokopa. V následujícím angažmá u J. Kullase (1860–61), jehož pod­nik řídil J. Štandera, jí učinil nabídku k sňat­ku o šestnáct let mladší herec a publicista J. L. Turnovský, za něhož se 27. 4. 1861 v Jin­dřichově Hradci provdala. Na podzim 1861 působila i s manželem u počeštěné společnosti I. Siegeho v Českých Budějovicích, v prosinci 1861 pohostinsky vystoupila ve StD, v lednu 1862 byla angažována a v listopadu t. r. přešla s českým souborem do otevřeného PD. Na pod­zim 1865 si vyžádala dovolenou a připojilase k právě utvořené společnosti P. Švandy ze Semčic. Po skončení Švandovy první zimní sezony ve starém městském divadle v Plzni se o Velikonocích 1866 vrátila do PD. Po rozpuš­tění ansámblu ředitelem Thomém za pruského obležení Prahy se odebrala na venkov spolu s manželem, který převzal vedení druhořadé společnosti J. Šmídové. Po konsolidaci po­měrů se v září 1866 hlásila k PD, ale angažová­na nebyla. Poslední herecká léta trávila s Tur­novským i s dcerami Marií (1848–68) a Eliš­kou (1850–1909) u kočujících společností: u V. Prokopové (1866/67), od 1868 na Mora­vě u A. Štanderové, A. Muška (podnik vedl od 1871 J. Souček) a A. Libické (1872). V květnu 1871 žádala o povolení zřídit divadelní společ­nost, koncese jí udělena nebyla. 1872 přesídlila do Prahy, kde Turnovský získal místo v redakci listu Slovan, a až do smrti žila v soukromí. Pohřbena byla na Vyšehradském hřbitově.

Syn František Forchheim (1853–1902) se stal hercem ND, používal pseud. Horník.

Po prvních jevištních zkušenostech v Ka­jetánském divadle, kde počínaje Adámkem v Klicperově veselohře Lhář a jeho rod hrá­la několik dětských rolí, se záhy objevila ve StD. Talentovaná a vnímavá začátečnice se rychle zbavovala počátečních neobratností a na sklonku třicátých let už byla přijímána jako nadějná posila českých her. Hrála vesměs role naivek, v nichž dobře uplatňovala svůj temperament a živou hru. Na rozdíl od sestry Magdaleny však postrádala pěvecké schop­nosti potřebné pro tehdejší repertoár, nema­lým handicapem byl i její křehký hlas. Plně se prosadila po návratu ze Lvova, kdy lidsky i umělecky dozrávala v tvořivě inspirativním vztahu s Tylem. Během čtyřicátých let se vy­pracovala v interpretku prostých, srdečných a energických dívek, jejichž citovou vrouc­nost, vtip, mladistvé šelmovství, přirozenou inteligenci, ale i naivní přihlouplost přesvěd­čivě vyjadřovala souhrou mimických, pohy­bových a mluvních prostředků. Svým ztvár­něním mladých dívek a žen, které naplňovala životním kladem a aktivním přístupem k ži­votu, se významně podílela na formování oné představy českého ženství, kterou vytvářel Tyl ve svých hrách. Řadu postav napsal přímo pro ni a R. jako jejich první, mnohdy dlouholetá představitelka (hrála je nesčetněkrát v dalších letech u kočujících společností) položila zá­klady jejich herecké interpretace. Její podání, mířící od typu k individuálnímu charakteru a akcentující v duchu Tylových intencí zdra­vé mravní jádro postav, přesouvalo pozornost k vnitřnímu obsahu. K zreálnění jevištního obrazu dívek a žen přispívalo i hereččino vzezření (drobná postava, nepravidelné rysy tváře, tmavší a ďolíčkovatá pleť), vzdálené soudobému ideálu ženské krásy. Jako jedna z prvních tak zpochybňovala panující názor, že mladá herečka musí být krásná. Část kri­tiky (hlavně F. B. Mikovec) při hodnocení jejích výkonů opakovaně poukazovala na ne­dostatky jejího vzhledu. K hereckým úkolům přistupovala v duchu Tylova programu, usilu­jícího prohloubit vazbu mezi divadlem a ži­tou skutečností. Přirozeným projevem, jemuž byla cizí unylá sentimentalita i teatrální patos, vnášela na scénu životné postavy. Těžiště je­jího repertoáru tvořily především figury z her Tylových: Liduška (Paní Marjánka, matka pluku), Madlenka (Tvrdohlavá žena), Emilie (Bankrotář a kramářka). Byla i první Kordu­lou (Strakonický dudák, Dorotku hrála až při reprízách) a ztělesnila některé chlapecké role (Prokop v Paličově dceři, Filip v Pražském flamendrovi). Na stavovské scéně vystupova­la výlučně v českých představeních. Německy hrála občas v Novém divadle v Růžové ul., když nedostatek českého publika přinutil ředi­tele Stögera uvádět německá představení. Bě­hem následujícího působení ve StD dostávala mnoho úloh, ale byla obsazována značně ste­reotypně do tzv. naivních milovnic a lokálních subret. Stabilní okruh postav jí umožňoval nuancovat a diferencovat výrazové postupy, ale neposkytoval impulsy pro další herecký rozvoj. Po vynuceném odchodu na venkov zaujala u kočujících společností suverénně po­zici protagonistky. Povětšině tu hrála své před­chozí role, neboť skladba repertoáru formo­vaná Tylem, faktickým uměleckým vůdcem Kullasovy a poté Zöllnerovy společnosti, byla téměř shodná s jeho pražskou dramaturgií. Bezmála po celá padesátá léta si udržela obor prvních milovnic, úlohy svěřené Tylem jí byly pietně ponechávány i po jeho smrti, ač v nich již vzhledem k postupujícímu věku začínala působit nepatřičně a kritika ji před nimi opako­vaně zrazovala. Málo obměňovaný repertoár prohluboval ustrnutí jejího hereckého projevu. Teprve na sklonku působení u kočujících spo­lečností dostala novou příležitost v rolích váš­nivých, tragických hrdinek (tit. postavy Kolá­rovy Moniky a Magelony); kritika označovala její herecké ztvárnění dramaticky vypjatých charakterů a osudů za drastické. Po návratu do Prahy se přehrála do postav matron a starých žen, ale nové vývojové tendence již nezachyti­la. Její přímočaré výrazové postupy, pozname­nané rutinou kočovných společností, vyhlížely vedle jemněji nuancovaného herectví PD již zastarale. S větším ohlasem a uznáním se se­tkávala u mimopražského obecenstva i kritiky jak v Plzni, kde hrála se Švandovou společnos­tí, tak v posledních letech u kočujících společ­ností na venkově.

Příležitostně překládala divadelní hry z běž­né produkce německé a francouzské (patrně prostřednictvím němčiny) a pravděpodobně se podílela i na některých překladech Tylo­vých. Autorství některých překladů, které udává Riegrův Slovník naučný (Tři lípy, Hadr­nice) a Wurzbachův lexikon (Houwald: Die drei Eichen; Bauernfeld: Bürgerlich und Ro­mantisch; Wilhelmi: Die hübsche Schwester; Blum: Wer ist der Schuldige; Feldmann: Die Kirschen), není prokázáno.

Role

StD

Kristinka (G. Dreger: Václav, ještě jeden Václav a opět jeden Václav aneb Který jest as ten pra­vý Václav?), Milada (J. N. Štěpánek: Břetislav První, český Achilles aneb Vítězství u Domaž­lic) – 1837; Boženka (týž: Obležení Prahy od Švé­dů aneb Věrnost a udatnost česká), Luitgarda (F. v. Holbein: Nevěstin klenot) – 1838; Klára (A. v. Kotzebue: Zkoušení lásky ohněm), Liběna (J. K. Tyl: Čestmír), Otilie (K. Töpfer: Matka a dce­ra aneb Milující a nemilovaní), Nerissa (W. Shake­speare: Benátský kupec) – 1839; Blanka (V. J. Pi­cek: Vilém Rožmberk aneb České srdce poklad nejdražší), Bětuška (P. A. Wolff: Strejček Hurli­vurli aneb Co láska uchvátí, nerada navrátí), Adlinka (H. Cuno: Andělská hora aneb Dceřina vina a otcova pomsta) – 1840; Eliška (K. Töpfer: Prostota venkovská), Adelaida (A. v. Kotzebue: Strážný duch aneb Adelaida, královna italská), Blažena (J. N. Štěpánek: Jaroslav a Blažena)– 1841; Anežka Sorel (F. Schiller: Panna Orlean­ská) – 1842.

Nové div. v Růžové ul.

Eliška (V. A. Svoboda: Skreta, český malíř), Bětuš­ka (V. K. Klicpera: Divotvorný klobouk), Růže­na (A. v. Kotzebue: Zlé rozmary aneb Otec a syn ženichem) – 1842; Zaira (A. Bäuerle: Alína aneb Praha v jiném dílu světa), Milina (J. K. Tyl: Slepý mládenec), Prokopine (F. X. Told, h. A. E. Titl: Wastl oder Die böhmischen Amazonen), Neome­na (J. K. Tyl: Brunsvik aneb Meč a Lev), Nettchen (F. Rosenau: Die Gunst der Kleinen oder Die Hintertreppe), Ruměna (V. K. Klicpera: Hadrián z Římsu aneb Ženich u vězení), Popelka (týž: Vese­lohra na mostě), Lili (F. Kaiser: Kaufmann und Maler) – 1843; Jitka (T. Kronesová: Silfida, žín­ka vodní), Blanka (Ch. Birch-Pfeifferová: Kníže Filip, nazván Divoký a Hynek, katův pacholek)– 1844; Kateřina (táž: Jan Gutenberg, vynálezce kni­hotisku), Kačenka (J. Nestroy: Rozervanec aneb Živí utopení), Sokol (J. Franulová v. Weißenthurn: Elisena, kněžna Volharská aneb Les u Sibině), Li­duška (J. K. Tyl: Paní Marjánka, matka pluku aneb Ženské srdce) – 1845.

StD

Dorotka (J. Nestroy: Enšpigl aneb Každou chvílku nějaké čtveráctví), Juta z Velšperka (S. K. Machá­ček: Záviš Vítkovec, pán z Růže aneb Pokuta za zrádu), Apolenka Dubinská (J. K. Tyl: Flamendr aneb Co mu přece pomohlo?) – 1846; Prokop (týž: Pražská děvečka a venkovský tovaryš aneb Pali­čova dcera), Šukálek (G. Raeder: Skalní duch aneb Artezská studně), Eliška (A. Bäuerle: Zeman ze starého času aneb Láska všude vítězí), Kordula (J. K. Tyl: Strakonický dudák aneb Hody divých žen) – 1847; Emilie (týž: Zkouška o slavnosti ve Hvězdě aneb Bankrotář a kramářka), Jarmila (F. B. Mikovec: Záhuba rodu Přemyslovského), Anežka (J. K. Tyl: Krvavý soud aneb Kutnohorští havíři), Dorotka (týž: Strakonický dudák aneb Hody divých žen, i Kullasova spol. 1851), Adléta (týž: Slepý mládenec), Lupáč (týž: Jan Hus, kaza­tel betlemský), Marie (E. Raupach: Jenerál a pro­fesor) – 1848; Velena (J. K. Tyl: Krvavé křtiny aneb Drahomíra a její synové), Milan (J. V. Frič: Václav IV., král český), Madlenka (J. K. Tyl: Tvr­dohlavá žena a zamilovaný školní mládenec), Kačenka (týž: Jiříkovo vidění), Adlinka (týž: Žižka z Trocnova a bitva u Sudoměře) – 1849; Militka (S. K. Macháček: Ženichové), Letisa (K. Gutzkow: Boháč ve škole chudoby), Jasana (J. K. Tyl: Lesní panna nebo Cesta do Ameriky), Hynek (J.-F.-A. Bayard, E. Vanderburch, ú. J. K. Tyl: Nalezenec), Verunka (J. K. Tyl: Měšťané a študenti čili Do­bývání Prahy od Švédů), Matilda (J.-B. Rosier: Víra, naděje a láska), Marie (W. Shakespeare: Ve­čer svatotříkrálový aneb Cokoli chcete) – 1850; Isabella Portugalská (E. Scribe, E. Legouvé: Po­vídky královny navarské aneb Oplátka za porážku u Pavie), Nanetka (A. Fredro: Dámy a husaři), Eliška (A. Berla: Venkovský poslanec aneb Jen s pravdou ven!), Popelka (V. K. Klicpera: Veselohra na mostě) – 1851.

Kullasova spol.

Maritana (Dumanoir, A. Dennery: Don Cesar de Bazano aneb Zasnoubení před popravou), Marie Didierova (F. Pyat: Hadrář pařížský) – 1851; Babet­ka (A. Fredro: Husaři a dámy), Rozárka (J. K. Tyl: Paličova dcera) – 1852.

Zöllnerova spol.

Žofie z Delmenhorstů (R. Benedix: Vězení), Viola Těšínská (F. B. Mikovec: Záhuba rodu Přemyslov­ského), Aninka (T. Kronesová: Silfida, královna řeky Labe, ochranitelka věrné lásky), Emilie (F. Kaiser: Chyba lávky), Marie ze Staufenbachu (A. Dumas st.: Hrabě Herman) – 1853; Kraska (V. K. Klicpera: Jan za chrta dán), Růženka (J. Franulová v. Weißen­thurn: Statek Lhota) – 1854; Jitka (J. N. Štěpá­nek: Obležení Prahy od Švédů) – 1855; Bětuška (J. K. Tyl: Pražská děvečka a venkovský tovaryš aneb Paličova dcera) – 1856; Magelona (J. J. Ko­lár: Don César a spanilá Magelona), Černoborka (J. J. Šantl: Kouzelnice Černoborka a kutnohorský kat, i Kullasova spol. 1860) – 1857.

Prokopova spol.

Flora (A. Bäuerle: Zeman ze starého času), Baruška (F. Hopp: Kožíšek, perle a kamna) – 1858.

Zöllnerova spol.

Gudula (Ch. Birch-Pfeifferová dle V. Huga: Zvo­ník u Matky boží) – 1858; Juro (F. Kaiser: Drátení­ci), Vilém (R. Benedix: Pan strejček), Verunka (Ch. Birch-Pfeifferová dle G. Sand: Diblík z hor), Satanáš (E. J. H. dle Clairville, Damarin: Satanáš)– 1859; Eva (R. Benedix: Moda tyranka), Kateřina, kněžna polská (J. Franulová v. Weißenthurn: Jan, vévoda finský), Monika (J. J. Kolár: Monika, i Kul­lasova spol. 1860) – 1860.

Kullasova spol.

Jitka (K. E. Ebert: Břetislav a Jitka), Veronika Vor­líčková (J. K. Tyl: Bankrotář a kramářka, i StD 1862), Markýza de Pompadour (A. E. Brachvo­gel: Narcis), Debora (S. H. Mosenthal: Debora), Voršila (A. Langer: Pražská koláčnice), Marian­ka (F. Raimund: Marnotratník), Paní Marjánka (J. K. Tyl: Paní Marjánka, matka pluku) – 1860; Matilda (R. Benedix: Vězení), Milfordová (F. Schil­ler: Ouklady a láska), Kunhuta (S. K. Macháček: Záviš Vítkovec, pán z Růže), Markyta Zelinková (F. X. Told, h. A. E. Titl: Čarovný závoj), Eližběta (F. Schiller: Maria Stuart) – 1861.

StD

Rosava (J. K. Tyl: Strakonický dudák aneb Hody divých žen) j. h. – 1861; Matka Bartáková (Ch. Birch-Pfeifferová dle G. Sand: Diblík z hor, i PD 1863) j. h., Čarodějka (J. W. Goethe: Faust, i PD 1864), Hospodyně Brigitta (H. v. Kleist: Ka­tynka Heilbronská aneb Zkoušení ohněm, i PD 1865), Matka cikánův (J. W. Goethe: Götz z Ber­lichingů, rytíř s železnou pěstí) – 1862.

PD

Nenávist (F. Raimund: Dívka z čarovných krajů aneb Sedlák milionář) – 1862; Paní Klepáčková (A. Langer: Pražský flašinetář a jeho rodina), Paní Čermáková (K. Gutzkow: Srdce a svět), Vdova Kalousová (J. K. Tyl: Jiříkovo vidění) – 1863; Da­visonová (týž: Lesní panna), Zelinářka (J. Nestroy: Zlý duch Lumpacivagabundus) – 1864; Petrovna Pošlepkina (N. V. Gogol: Revisor), Kapustová (E. Pešková: Jen žádnou od divadla!) – 1865.

Švandova spol. Plzeň

Juliina kojná (W. Shakespeare: Romeo a Julie), Čapková (A. Fredro: Pan Čapek), Petronila (R. Be­nedix: Dalibor Čermák), Háta (S. H. Mosenthal: De­bora), Marta Sekáčková (J. W. Goethe: Faust)– 1865; Klárčina matka (týž: Egmont), Anežka (J. N. Štěpánek: Korutané v Čechách aneb Vysvo­bození vlasti), Truquetová (E. Grangé, Lambert­-Thiboust: Pokuta muže), Sybilla (F. X. Told, h. A. E. Titl: Čarovný závoj), Paní Kordula (J. Ne­stroy: Enšpígl aneb Každou chvíli jiné čtveráctví), Paní Anastasie Velenská z Velenova (J.-F.-A. Bayard, J. de Wailly: Vlci v beránčím rouše aneb Musí na venek), Ludvíka (T. Hell dle V. Ducangea: Marnotratný syn aneb Tři dnové ze života karbaní­kova), Vévodkyně z Yorku (W. Shakespeare: Život a smrt krále Richarda Třetího) – 1866. PD Barbora (I. S. Turgeněv: Venkovanka), Paní de Port­mahon (V. Sardou: Paragrafy na střeše), Dyndalská (A. Fredro: Dámy a husaři), Lidka (V. K. Klicpera: Rod Svojanovský aneb Prušáci v Čechách) – 1866.

Překlady

Dle něm: Příhody na cestě po diležanci, StD 1842 (dub., šifra N. K. F.); L. Bartsch: Strašlivé tajemství starého zámku skalického aneb Muky zlého svědo­mí, StD 1847 (šifra A. R.); R. Benedix: Pan strejček [Der Vetter], Pštroska 1852, t. 1853 (šifra A. R.); A. Delacour, Lambert-Thiboust: Slepá nevěsta aneb Klenotník a alchymista, StD 1854, t. 1874 s tit. Slepá nevěsta aneb Pařížský ďábel (šifra A. R.); A. Anicet-Bourgeois, M. Masson: Žebrač­ka, Prokopova spol. 1861; E. Raupach: Zločin ze ctižádosti, t. 1875.

Prameny a literatura

AMP: Sbírka matrik, JIL N10, matrika narozených fary u sv. Jiljí 1816–1823, s. 184. SOA Třeboň: Sbírka matrik, 42 Jindř. Hradec, matrika odda­ných 1850–1861, s. 373, obr. 380. NA: fond PM 1871–1880, kart. 1249, sign. 8/6/20/3 [koncese]. ■ Deutscher Bühnenalmanach [Berlin] 1840, s. 360; Galicia [Lemberg] 1840, s. 208; nesign. [J. K. Tyl], Květy 8, 1841, s. 295 → Divadelní referáty a stati, 1960; ∆ [J. Neruda]: Paní A. Turnovská-R. vypravuje, Národní listy 18. a 19. 1. 1881→ České divadlo VI, 1973; F. Bačkovský: České spisova­telky, Ženské listy 10, 1882, s. 101; J. L. Turnov­ský: Z potulného života hereckého, 1882, s. 21–25, 143n.; Fr. L. H. [Hovorka]: První herečky českého divadla v Praze. A. R.-Turnovská, Divadelní listy 5, 1884, s. 149–151; J. L. Turnovský: Paměti starého vlastence II [1901], s. 23–27●; nekrology: P. Biliá­nová, Národní politika 6. 12. 1903; Ženský svět 7, 1903, s. 274; Meziaktí 4, 1903/04, č. 61; Divadlo 2, 1903/04, s. 122–126; Divadelní listy 5, 1903/04, s. 68n.●; L. Grossmannová-Brodská: Za nejstar­ší českou herečkou, Ženské listy 32, 1904, č. 1; V. K. Blahník: J. K. Tyla had z ráje, 1926, s. 115–119, 195, 217, 432; M. Hýsek: J. K. Tyl, 1926, s. 87–91, 222–225; F. Strejček: Nevšední sňatek roku 1861, Národní politika 28. 4. 1936; V. Businský: Nina R., Národní divadlo 31, 1955/56, č. 3, s. 4–12; J. Knap: Zöllnerové, 1958, s. 61, 64–67, 85–87, 89, 96, 99–101; J. K. Tyl: Divadelní referáty a stati, 1960, zvl. s. 46, 76, 173n., 183, 189, 195n., 203n., 213, 216n., 223, 225n., 229; DČD II [obr. 150 chyb­ně R., spr. M. Lipšová]; DČD III; F. Kožík: Devět Ofélií, [1988], s. 15–57; F. B. Mikovec: Pražská Thálie kolem 1850, 2010; L. Chválová: Tylovy herečky A. Forchheimová-R. a Anna Kolárová­-Manetínská, Disk č. 30, 2009, s. 110–132 → Žena v divadle J. K. Tyla, 2012. ■ LČL, NDp, ODS [jako Forchheimová], Otto, Rieger, Wurzbach; Buch­ner, Laiske, NAlb [jako Forchheimová-Rajská], PD-rep

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, II. N–Ž, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 822–826

Autor: Šormová, Eva