Rajman, František

František
Rajman
8. 3. 1762
Jičín
3. 1. 1829
Častolovice
Básník, dramatik.

Psán též Raymann, Rayman, Reimann, Reiman, Reyman. – Pocházel z rodiny zámožného ji­čínského měšťana a pláteníka. V Praze vystu­doval gymnázium, filozofické ročníky a teolo­gii, 1787 byl vysvěcen na kněze. Působil jako kaplan nejprve ve Veliši u Jičína, pak v Měst­ci Králové, v prosinci 1800 se stal farářem v Častolovicích, 1807 byl ustanoven vikářem rychnovského okresu. Na úřad 1815 rezigno­val a věnoval se literární činnosti. V Častolo­vicích, kde žil až do smrti, pečoval o rozvoj vzdělání (vybudování knihovny 1815, školy 1821–22). Udržoval úzké vztahy s řadou čes­kých vlastenců z východočeského regionu (J. L. Ziegler, manželé Rettigovi) i z Prahy (M. V. Kramerius ad.).

Jako básník pěstoval především duchovní epos. Jeho díla (Máří Majdalena, 1816; Po­slední den a soud, 1817; Josef Egiptský, 1820) jsou psána v časoměrné prozodii a charakteri­zuje je spojování různorodých, nezřídka ne­sourodých prvků (motivy starší barokní poe­tiky s prvky anakreontské poezie, časoměrný verš s rýmovaným, vysoké téma s groteskním podáním apod.).

R. je autorem dvou krátkých divadelních her. Výjev z venkovského života Sedlské ná­mluvy zachycuje tradiční folklorní obřad včet­ně lokálních jazykových specifik (východo­české nářečí s jeho zvláštnostmi a odchylka­mi). Hříčka, jejíž prostý děj se odvíjí z tohoto obřadu, měla blíž k formám staršího lidového divadla než k soudobé dramatice a jejím nor­mám, z nichž se vymykala materií i kompozicí. Sedlské námluvy poutaly zájem ochotníků, ale profesionální scény je dlouho přehlížely. Te­prve v souvislosti s Národopisnou výstavou 1895 došlo k jejich uvedení v ND (znovu tu byly nastudovány 1918). Kritika posuzující díl­ko tradičními měřítky jeho osobitost nedoceni­la. Ve frašce Vyhrané panství R. naopak využil osvědčených motivů žánru (nedorozumění, soupeření nápadníků, zklamání nadějeplného očekávání), které slouží k rozvíjení komických situací. Několik vysoce postavených mužů se uchází o chudou kuchařku, která údajně vyhrá­la v loterii. Jeden se s ní ožení, kýženou výhru však nezíská, neboť žena los zahodila. Své hry psal R. nikoli jako většina českých dramatiků pro městské obecenstvo, ale pro venkovské vrstvy, jejichž vkusu a životní zkušenosti vy­cházel vstříc i zobrazováním plebejských po­stav, venkovského prostředí a obyčejů, které jako jediný uvedl do české dramatiky přelomu desátých a dvacátých let 19. stol.

Pseudonym

F. L. Častolovský

Hry

Sedlské námluvy, t. Hrade Králové 1819, ND 1895; Vyhrané panství, t. tamtéž 1821, i ochotn. Žebrák.

Prameny a literatura

J. Pelikán: Život F. R., Česká včela 8, 1841, s. 227, 230; Č. Zíbrt: Selské námluvy r. 1819, Český lid 23, 1914, s. 427–436 [komentovaná edice hry]; -α-, ref. Sedlské námluvy, Světozor 29, 1894/95, s. 467; J. Máchal, in sb. Literatura česká devatenáctého století I, 1902, s. 307; M. Hýsek: První český bás­ník realista, Časopis Matice moravské 30, 1906, s. 205–220; V. Müller: Spolek divadelních ochot­níků v Žebráce od svého založení v roce 1812 do konce roku 1924, Žebrák–Hořovice 1925, s. 10, 96; DČD III; V. Macura: F. R. – slepá ulička?, in sb. Východočeské Athény a Josef Liboslav Ziegler, Rychnov n. Kn., 1997, s. 76–84. ■ Jungmann LČL, Rieger, Wurzbach

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, II. N–Ž, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 821

Autor: Jacková, Magdaléna