Quaglio, Angelo

Angelo
Quaglio
13. 12. 1829
Mnichov (Německo)
5. 1. 1890
Mnichov
Divadelní malíř.

Pocházel z rozvětvené rodiny divadelních malířů italského původu, známé svou umělec­kou činností od začátku 18. stol. Syn Simona Q. (1795–1878), vnuk Giuseppa Q. (1747 až 1828). Jeho strýci byli Angelo Q. st. (1778 nebo 1784–1815) a proslulý Domenico Q. (1787–1837). Bratr Franze Q. (*1844), otec Eugena Q. (1857–1942). Koncem 18. stol. rodina přesunula svou působnost do střední Evropy (do Vídně, Mannheimu, Frankfurtu n. Mohanem, zvláště do Mnichova) a několik jejích členů se věnovalo divadelnímu výtvar­nictví i v Čechách.

Q. se učil nejprve v Mnichově u svého otce a u F. Adama, poté u K. W. Gropia v Berlíně, 1854–55 u Ch.-A. Cambona v Paříži. Podnikl studijní cesty do Bruselu, Drážďan a Hanno­veru. Od 1849 pracoval pod otcovým vede­ním jako divadelní malíř ve dvorním divadle v Mnichově, kde t. r. vytvořil svou první de­koraci (Turecký sál do Mozartovy opery Die Entführung aus dem Serail). Oficiálně byl u mnichovské scény zaměstnán až od ledna 1850 (dvorní malíř a první otcův pomocník)a zůstal tu až do smrti. Úzce spolupracoval s R. Wagnerem (1855 vytvořil s otcem vý­pravu k opeře Tannhäuser) a podílel se také na projektech interiérů zámku Wagnerova me­cenáše Ludvíka II. Bavorského v Herrenchi­emsee. 1860–80 dodával dekorace do divadel v dalších německých městech (v Drážďanech, Berlíně, Stuttgartu, Hannoveru, Meiningenu, Schwerinu, Augsburgu) a také do Petrohra­du. Do českých zemí pronikl svými pracemi poprvé 1874, kdy s F. Lüttkemeyerem z Cobur­gu vybavil novou budovu německého divadla v Teplicích základní sadou dekorací. Během první letní sezony byly v těchto dekoracích hrány hlavně opery (třiadvacet titulů) a ope­rety, ale také několik činoher a her s hudbou (Wolff, h. Weber: Preciosa). Šlo o univerzálně použitelné dekorační vybavení, které praktic­ky beze změny – jen ojediněle doplňováno – sloužilo až do konce 19. stol. Praha poznala Q. dekoraci při hostování Meiningenských v Novoměstském divadle 1878 (sál ve 4. jedn. Schillerova dramatu Die Verschwörung des Fiesco zu Genua; ostatní dekorace byly dílem bratří Brücknerů). 1884 získalo ND z mnichov­ského ateliéru Angelo Quaglio und Sohn vý­pravy pro několik operních inscenací, z nichž byly ceněny zejména dekorace k Bizetově Carmen, jež vyhověly záměru vedení dokázat, že nově otevřené divadlo je srovnatelné s ev­ropskými divadly. Výprava zaujala působivou, ještě romantickými konvencemi utvářenou no­blesou, líbivými kulisami renesančních arkád, paláců a typických jižních krajinných motivů. Dochované scénické návrhy k činoherním inscenacím dokládají Q. zápas se zažitými schématy a snahu se od nich odpoutávat. V de­koraci lesa k Shakespearově Snu noci sva­tojanské (1884) vyřešil technicky nezbytné začlenění obvyklého oblouku překlenutím prostoru korunami mohutného stromoví. Kri­tika vysoce hodnotila poetičnost i řemeslnou bravuru zpracování této dekorace. Podobně elegantně zvládl dobový požadavek i ve scé­ně k prvnímu jednání Ibsenovy Oernulfovy výpravy: přímořská zimní norská krajina je rá­mována v popředí skalisky a stromovím, které jako by nalomeno větrem tvoří přirozený ob­louk. Koráb i mořská hladina byly pohyblivé. Výtvarně výjimečný návrh dokládá Q. cit pro barevné odlišení nálad určitého prostředí, smysl pro harmonii teplých a studených tónů, zde modrošedých a okrových, které měkce a ne­násilně navozují dobově módní atmosféru me­lancholie a romantické osamělosti. Jeho scé­nické návrhy jsou svébytnými malířskými díly. Vyznačují se jemnou, teplou, prosvětlenou barevností a lehkou, měkkou kresbou, typic­kou pro tradici italské (benátské) malby. Také perfektním zvládnutím perspektivy a sladě­ním realistického detailu se snovou, fantaskní atmosférou převyšuje Q. tvorba práce ostat­ních členů početné výtvarnické rodiny.

Výpravy činoher ND

F. A. Šubert: Probuzenci (též bratři Brücknerové a B–B–K) – 1883; W. Shakespeare: Sen v noci sva­tojanské (2. jedn. Les; 3. jedn.; též B–B–K), týž: Makbeth (3. jedn. Síň v královském paláci, Les, Nádherný sál; též bratři Brücknerové, B–B–K a Holzer), P.-A. C. de Beaumarchais: Figarova svatba čili Bláznovský den (1. jedn. Síň Figarova; též B–B–K a Holzer) – 1884; J. Vrchlický: Julian Apostata (též B–B–K), H. Ibsen: Oernulfova vý­prava, W. Shakespeare: Julius Caesar (1. jedn. Římské město; též B–B–K) – 1885; týž: Korio­lan – 1887.

Prameny a literatura

Scénické návrhy v NMd a Archivu ND [též prá­ce Simona a Domenika Q.]. Deutsches Theater-museum München [největší kolekce prací všech Q.] ■ Ref. Sen noci svatojanské: B. F. [Frida], Zlatá Praha 1, 1884, s. 52; -ý, tamtéž, s. 76●; B. F., ref. Macbeth, tamtéž, příl. 13, s. 54; ref. Figa­rova svatba, tamtéž, příl. 15, s. 62; ref. Oernulfova výprava, tamtéž 2, 1885, s. 611n.; V. Hepner: Scé­nická výprava na jevišti Národního divadla v le­tech 18831900, 1955, s. 35, 39–41, 43, 48, 50, 51, 53, 62, 64, 81; DČD III; B. Plevka: Cesty 19451985, Teplice 1985, s. 12n.; DČVU III/2; sb. Ipse ipsa Ibsen, ed. K. Stehlíková, 2006, s. 29n.; B. Srba: V zahradách Thespidových, Brno 2009, s. 31, 287, 290, 293, 358n., 361n. ■ ES, Friedrich, HD, Kosch, LThI, Nagler, Otto, Rieger, Thieme­-Becker, Ulrich

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, II. N–Ž, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 819–820

Autor: Velemanová, Věra