Purkyně, Karel

Karel
Purkyně
11. 3. 1834
Vratislav (Wrocław, Polsko)
5. 4. 1868
Praha
Malíř, ilustrátor, výtvarný kritik

Uváděno také datum úmrtí 5./6. 4. a 6. 4. 1868. – Mladší ze dvou synů přírodovědce, fyziologa světového významu, básníka a překladatele J. E. Purkyně. V dětství žil v tehdy pruské Vra­tislavi s bratrem a otcem (dvě sestry zemřely před jeho narozením, matka rok po jeho naro­zení), který byl profesorem fyziologie a pato­logie na tamní německé univerzitě a výrazně se proslovansky angažoval (založil a vedl spolek Towarzystwo literacko-slowiańske, podílel se na ustavení katedry slavistiky). Rodina se stýkala s českou společností, P. byl vychová­ván v českém duchu, celý život však hovořil převážně německy. 1848–49 se učil kreslení u J. J. Königa, malíře podobizen z vratislav­ského muzea. S otcem, který 1849 přijal na­bídku pražské univerzity k převzetí katedry fyziologie, se vrátil do Čech. Vychodil reálku, 1851 se zapsal na pražskou výtvarnou akade­mii a studoval malbu u Ch. Rubena, po roce však studia zanechal. 1853 podnikl studijní cestu do Německa (Drážďany, Lipsko, Norim­berk), 1854–55 navštěvoval soukromou školu J. B. Berdellého v Mnichově a 1856–57 ateliér malíře T. Couturea v Paříži. 1860 se oženil s Marií Wiedermannovou z divadelnické ro­diny (matka byla herečka Helena W., vl. jm. Magdalena Dolejšová, otec zpěvák Max W.). V manželství se narodily tři děti, malířkou se stala dcera Růžena, provd. Pokorná. Jako malíř zůstal P. za svého života nedoceněn kritikou i rodinou (otcem a bratrem byl považován za nedouka), a zřejmě i proto opakovaně opouš­těl domov. 1861 pobýval ve Vídni (navště­voval malířskou školu K. Rahla), 1862 krát­ce v Karlsruhe, 1865 půl roku znovu v Mnicho­vě, nějaký čas údajně v Benátkách. 1858–62 pravidelně obesílal výstavy, poté až do 1867 nevystavoval. Do časopisů Brejle a Humoris­tické listy kreslil břitké karikatury, od 1862 psal kritiky do Národních listů, 1863 přijal referent­ství v německém listu Politik a od 1867 byl redaktorem obrazové části Květů. Psal o tvor­bě svých současníků (J. Mánesa, J. Navrátila, J. Čermáka, S. H. Pinkase), jako jeden z prv­ních se zabýval českým barokem, vypracoval návrh na reformu Akademie výtvarných umě­ní, vyslovoval se k problematice galeristiky. Účastnil se dynamicky se rozvíjejícího spol­kového života, především činnosti Umělecké besedy, kterou 1863 spoluzakládal. Společně s Q. Mánesem, který 1866 ilustroval první díl Cervantesova Dona Quijota, vytvořil ilustrace a viněty ke druhému dílu (1868). Na sklonku života tak zasáhl do rodící se české knižní ilu­strace. Zemřel ve věku třiceti čtyř let (podle zápisu v knize zemřelých na rozmíšení krve), pochován byl na Vyšehradském hřbitově.

Význam a přínos jeho malířského díla za­čal být doceňován až po výstavě uspořádané 1898 Uměleckou besedou k třicátému výročí jeho úmrtí. Svým dílem, jehož těžiště spočívá v portrétech a zátiších, se stal průkopníkem moderního českého malířství. Inspiroval se tvorbou malířů českého baroka K. Škréty a P. Brandla (jejich obrazy začlenil do výstavy, kterou uspořádal 1867 v Kutné Hoře z prací vlastních i svých současníků). Po technické stránce, mj. v práci se světlem, mu byli vzo­rem Tizian, Rembrandt, Rubens, Murillo a Ve­lasquéz, ovlivnili jej také francouzští realisté, zvláště G. Courbet. Jako kolorista se otevřeně hlásil k J. Navrátilovi. Brilantně a ve své době bezkonkurenčně ovládal techniku olejomalby. Obecně je vnímán jako typický reprezentant českého malířského realismu, ale jeho dílo je stylově vrstevnatější (ozvuky romantismu, ná­běhy k impresionismu).

Pro divadlo přímo nepracoval, ale spolu s dalšími umělci (B. Smetanou, O. Sklenářo­vou-Malou, V. Hálkem, J. Nerudou, F. Kolá­rem) se podílel na jedné z nejvýznačnějších akcí šedesátých let, na slavnosti k třístému výročí narození W. Shakespeara, pořádaných 1864 Uměleckou besedou. Oslavy vyvrcholi­ly 23. 4. v Novoměstském divadle kompono­vaným programem, jehož součástí bylo šest živých obrazů na témata Shakespearových her s hudbou V. Blodka; pro závěrečné Hol­dování před Shakespearovou bustou a velko­lepý průvod dvě stě třiceti shakespearovských postav zkomponoval hudební doprovod B. Smetana. P. byl autorem výtvarného řešení čtyř živých obrazů (Únos Jessiky, Richard III. uchází se o Annu u rakve Jindřicha IV., Koriolán před Římem, poslední scéna z Cym­belina; další dva byly dílem A. Gareise ml. a F. Kolára, výjev u hrobky Romea a Julie byl komponován podle obrazu P. Cornelia) a kostýmních návrhů pro všechny postavy průvodu. Kolekce těchto akvarelů (dochován zlomek), v nichž využil svých znalostí gotic­ké, renesanční a barokní malby, byla unikát­ní již rozsahem. Některé návrhy nesly ještě stopy starší romantické stylizace, v jiných se už prosadilo hledisko historické věrohodnos­ti i zřetel k charakteru jednotlivých postav. Pokud je známo, došlo v tomto případě po­prvé k prolomení „typové“ či obecně přibližné kostymérské praxe, která využívala buď diva­delní garderobu, či soukromou výbavu herců. Přestože byly návrhy kostýmů určeny pro paradivadelní akci, lze P. považovat za prv­ního tvůrce individuálního divadelního kos­týmu v českém divadle 19. stol. Dále vytvořil osm malířských studií Průvodu k slavnostem Shakespearovým (šest dochováno; hodlal ho realizovat ve větším měřítku), které patří k vr­cholným projevům jeho kompozičního, a ze­jména koloristického umění, jež předzname­návalo impresionistickou malbu.

Prameny a literatura

AMP: Sbírka matrik, TRS Z24, matrika zemřelých fary u Nejsv. Trojice 1858–1878, s. 94, obr. 99. LA PNP: osobní fond, inventář → K. Bílek, E. Ouleh­lová, 1988. ■ Nesign. [J. Neruda]: K. P., Humoris­tické listy 23, 1883, s. 262 → Podobizny II, 1952; nesign., nekrolog, Světozor 2, 1868, s. 168; M. Jirá­nek: Příležitostná kapitola o starším českém umění, Volné směry 14, 1910, s. 388n.; F. X. Jiřík: K. P., 1925 + K dílu K. P., Umění 3, 1930, s. 85–90; H. Jelínek: Padesát let Umělecké besedy 18631913, 1913, s. 262–270; Jan Bartoš: Národní divadlo a jeho bu­dovatelé (Dějiny ND I), 1933, s. 159–169; E. Fil­la: Purkyně a česká tradice umělecká, O výtvarném umění, 1948, s. 42–48; V. Novotný: P., 1936; V. Volavka: P., 1942; R. Pokorná-Purkyňová: Život tří generací, 1944; J. Šmíd: K. P., 1950; O. Macková: K. P., kat. výstavy, 1962; DČD III; J. Kotalík: W. Shakespeare v českém novodobém umění, in sb. Divadlo v české kultuře 19. století, 1985, zvl. s. 120–123; R. Prahl: Malíři, divadlo a formy obraznosti 19. století, tamtéž, s. 136n.; N. Blažíčková-Horová: České malířství 19. století, kat. výstavy, 1998, s. 182–193; DČVU III/1,2; B. Srba: V zahradách Thespidových, Brno 2009, s. 269. ■ NDp, NEČVU, Otto, Toman, Wurzbach [*15. 3. 1834]; NAlb

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, II. N–Ž, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 816–818

Autor: Velemanová, Věra