Pulda, Jaroslav

Jaroslav
Pulda
15. 3. 1871
Praha
10. 11. 1926
Brno
Herec, režisér, překladatel, dramatik.

Křtěn Jaroslav Vladimír. Pocházel z dvanácti dětí herce a režiséra Antonína P. a jeho ženy Marie (sestry herce K. Šimanovského), sbo­ristky PD a ND. V Praze studoval na Akade­mickém gymnáziu a hrál s ochotníky. Matu­roval v Berlíně, kde pobýval s otcem po jeho propuštění z ND, ve Vídni absolvoval abitu­rientský kurs obchodní školy. Po návratu se zapsal na pražské univerzitě na medicínu, přestoupil na filozofii, ale po druhém semestru dal přednost divadlu. 1891/92 hostoval v Aré­ně na Smíchově, v červenci 1892 byl angažo­ván do ND. Pro neshody (odmítl navštěvovat hereckou školu) dal po necelém roce, v březnu 1893, výpověď a nastoupil ke kočující společ­nosti L. Chmelenského, s níž se t. r. účastnil zájezdu do Vídně. 1894 byl v souboru P. Švan­dy ml. a vystoupil zkušebně na angažmá v ND, přijat však nebyl. Dva roky (1894–96) působil u ředitele J. Pištěka, který měl na zimu zadá­no brněnské ND, začal režírovat (režisérem jmenován v únoru 1896). 1895 uzavřel první sňatek s Antonií Košnerovou, svou jevištní partnerkou; manželství bylo 1904 soudně roz­vedeno. 1896 byl opět angažován do ND, 1899 dostal výpověď za nekázeň. Četné konflikty s divadelními řediteli působila P. impulziv­nost a neklidná bohémská povaha, která ne­snesla omezování. Po propuštění z ND střídal pobyty v Plzni (spol. Budilova 1899/1900, Trnkova 1900–02; Městské divadlo 1902–05, 1912–15) a v ND v Brně (1902/03, ředitel F. Lacina; 1905/06, ředitel A. J. Frýda; 1909 až 12, 1917/18, obojí řed. F. Lacina). Mezi­tím odcházel k cestujícím společnostem nebo menším stálým scénám (Janovského spol.1903, Švandovo divadlo na Smíchově 1904, spol. J. E. Sedláčka 1905 – zde i uměleckým správcem, Pištěkovo divadlo na Král. Vino­hradech od září 1906, krátce MD Král. Vi­nohrad a Švandovo divadlo – 1908). Nezod­povědně ignoroval soustavnou práci a studium rolí. Věděl, že diváci za ním přijdou kamkoli a ředitelé v mnohém ustoupí, aby získali nena­hraditelného protagonistu. Podruhé byl ženat s herečkou a zpěvačkou Antonií Špillingovou (1880–1954), s níž se také rozvedl; byl patrně otcem jejího syna Jaroslava Karla (* 8. 7. 1903 Velké Meziříčí). Od poloviny 1906 pobýval tři roky v Praze a věnoval se převážně literární činnosti, od března 1908 i s manželkou půso­bil ve Švandově divadle (krátký pobyt zahá­jili v Hilbertově Vině). 1909 se vrátil do Brna (mj. tu provozoval soukromou hereckou ško­lu). Nabízená angažmá v pražském ND od­mítl 1913 a znovu 1915. Za války vystupoval v činoherních aktovkách v karlínském Varieté (1916/17), po převratu účinkoval v kabare­tu Adria s vlastní scénkou Volební agitátor. V květnu 1919 se potřetí oženil, jeho ženou se stala Lidka Tůmová. Jako herec a režisér činohry působil v první sezoně Jihočeského ND v Českých Budějovicích (1919/20), poté u společnosti ředitele B. Jeřábka, jež zahajo­vala provoz SND v Bratislavě (1920/21). Pro vážné onemocnění byl dlouhodobě hospitali­zován (v bratislavské nemocnici strávil přes osm měsíců) a divadelní činnosti se musel vzdát. Na sklonku života pobýval v Rosicích, věnoval se literární práci a skládal písničky (tiskem vycházely jako Puldovy písničky). Zemřel na brněnské klinice, pohřben bylna Ústředním hřbitově v Brně, pohřeb vypravil Klub sólistů nákladem Družstva ND.

P. měl k herectví mimořádné předpoklady: vysoká, nepřehlédnutelná postava, citová im­pulzivnost, fantazie a především tvárný, pří­jemný hlas, výborně uzpůsobený k přednesu veršů a schopný jak hrdinského, tak lyrického patosu. P. byl ve svém živlu v rolích klasické­ho nebo romantického dramatu, vynikajícím způsobem interpretoval i postavy francouzské­ho konverzačního repertoáru, protože ovládal slovní šarm a měl smysl pro vypointování si­tuace. Ředitel F. A. Šubert v něm viděl možné­ho nástupce J. Seiferta, ale P. v ND nevytrval. Na přelomu 19. a 20. stol. byl po E. Vojanovi nejlepším českým Hamletem, později Mahe­novým Janošíkem. Jeho Cyrano z Bergera­ku patřil mezi nejlepší české kreace této role (E. Vojan, V. Budil, M. Nový), obdivoval jeji německý herec J. Kainz. Úspěchy sklízel též v titulní postavě Zeyerova Radúze a Mahuleny a jako Falstaff v Shakespearově Jindřichu IV. Ve Vrchlického a Fibichově trilogii Hippoda­mie vytvořil v Brně v sez. 1910/11 Oinomaa a Tantala. Nebyl hercem hlubokých psy­chologických analýz ani realistické drobno­kresby, ale herecký instinkt mu umožnil inter­pretovat na dobré úrovni postavy moderního repertoáru (Uhlíř v Hilbertově Vině). Proslul jako představitel salonních a hrdinských mi­lovníků (Filip Derblay v Ohnetově Majiteli hutí, Max de Simiers v Pailleronově Myšce) a romantických hrdinů (Radúz, Cyrano, Strou­pežnického Mikuláš Dačický). Na opačném pólu ztvárňoval s drsnou prostotou a vynaléza­vostí postavy realistické (Nikita, Tolstoj: Vláda tmy; Chlestakov, Gogol: Revizor; tit. postava Čechovova Strýčka Váni; Bláha, Stroupežnic­ký: Naši furianti; Vávra, Mrštíkové: Maryša). Jako herec byl především oporou nerealistické linie repertoáru, zato jeho režisérský rejstřík byl značně široký. Klasická nebo romantická dramata režíroval jen výjimečně, vesměs když v nich zároveň vytvořil hlavní roli: Cyrana z Bergeraku, Radúze a Mahulenu, Zorrillova Dona Juana Tenoria, Hamleta. Protože ne­byl režisérem vyhraněné orientace, zadávali mu ředitelé nejrůznější kusy: českou klasiku a veselohry (J. Štolby, F. X. Svobody), fran­couzské konverzačky, ale i hry neosvědčených autorů (V. Hladíka, S. Kovandy, B. Vikové­-Kunětické, K. Jonáše aj.) a paradoxně i hry realistické (Stroupežnického Naše furianty, Hauptmannova Formana Henčla, Svobodovy Směry života, aj). Za své poslední brněnské etapy režíroval i operetu.

V polovině devadesátých let napsal pro Pištěkovu arénu několik frašek se zpěvy (Hlou­pý Honza na výstavě, Pražské děti z mokré čtvrti ad.). Nenáročné kusy zaměřené na lido­vé obecenstvo se vyznačují barvitě vylíčeným prostředím (pivnice u Fleků, pražské Podskalí) a jsou zalidněny osobitými figurkami, k tra­dici báchorek odkazují nadpřirozené bytosti. Výjimku tvoří poslední hra, ibsenovsky pojaté drama Dvě lásky. Pro potřeby divadel adapto­val románové a detektivní předlohy, překlá­dal operetní libreta, německé a francouzské veselohry a frašky, ale i závažnější hry. V di­vadelních memoárech (Taškařiny, Komedianti včerejška) podal výstižné portréty uměleckých kolegů.

Role

ND

Velkokníže ruský (J. Verne, F. Csepreghy: Carův kurýr), Saint Just (I. Madách: Tragedie člověka), Osrik (W. Shakespeare: Hamlet), Baltazar (týž: Kupec benátský), Dubský (L. Stroupežnický: Na Valdštejnské šachtě) – 1892; Kumbilaka (Šúdraka, ú. E. Pohl: Vasantasena), Sklepník (F. V. Jeřábek: Zde se zapovídá žebrat) – 1893.

Chmelenského spol.

Vilém Nádherný (A. Anno: Nevěsta z Amstero­damu), Motyliňski (M. Bałucki: Klub mládenců), Švanda (J. K. Tyl: Strakonický dudák), Ing. Max Mareš (P. Starý: Magdalena), Filip Derblay (G. Ohnet: Majitel hutí, i Pištěkova spol. 1894, ND 1896, ND Brno 1905, SND 1920), Hrabě Mojmír (E. Pohl: Sedm havranů), Karjagin (I. N. Špažinskij: Paní majorka), Ludvík (Molière: Tartuffe) – 1893.

Pištěkova spol.

Asesor z Loukotů (A. L’Arronge: Cesta k srdci), Max de Simiers (E. Pailleron: Myška, i Sedláčko­va spol. 1905, ND Brno 1906), Robert z Mladějova (L. Krenn, K. Lindau: Chudá holka) – 1894; Jan (A. Jirásek: Otec), Vojtěch Spurný, trubač (V. Mann­städt, F. Anthony: Štábní trubač), Želmír (V. K. Klic­pera: Hadrián z Římsů), De Mortemer (V. Sardou: Staří mládenci), Karel XII. (E. Bozděch: Baron Goertz), Adam Květoňský (F. V. Jeřábek: Veselo­hra), Hamlet (W. Shakespeare: Hamlet, i ND Brno 1905), Dvořák (F. A. Šubert: Jan Výrava, i ND 1915 j. h.), Václav Stříbrný (V. Štech: Maloměst­ské tradice), Rudolf (H. Murger, ú. J. Kühnl: Život potulný), Sylvestr Cirkl (J. Štolba: Vodní druž­stvo), Oficiál Bohrmann (G. Davis: Katakomby), Hipolyt (J. J. Kolár: Monika), Václav hrabě Kounic (E. Bozděch: Zkouška státníkova, i MD Plzeň 1908), Jindřich (J. Pulda: Hloupý Honza na vý­stavě), Matěj Šumbal (L. Stroupežnický: Naši fu­rianti), Sataniel (A. Pulda: Čert na zemi), Othello (W. Shakespeare: Othello, i Trnkova spol. 1901), Jiří Prokop (F. A. Šubert: Velkostatkář), Konrád (E. Raupach: Mlynář a jeho dítě), Jan Tönnsen (H. Ibsen: Podpory společnosti), Mistr David z Bruselu (J. Vrchlický: Rabínská moudrost, i MD Plzeň 1905), Tomeš Vítek (F. A. Šubert: Probu­zenci), Octav (A. Dumas ml.: Pan Alfons), Jan Vockerat (G. Hauptmann: Osamělé duše), Prokop (F. A. Šubert: Velkostatkář), Lefèbvre (V. Sar­dou, E. Moreau: Madame Sans-Gêne) – 1895; Vik­tor Sukdolský (G. v. Moser: Zlatohlávek), Robert (G. v. Hirschfeld: Dvě matky), Robert (H. Suder­mann: Čest), Eugen (F. Brentano, K. Tellheim: Jeho bývalá), Dr. Blanchon (A. Bisson, A. Carré: Redu­ta), Soused (S. Čech: Ve stínu lípy), De La Mare (A. Bisson, F. Carré: Pan ředitel), [?] (F. Philippi: Matčina muka) – 1896.

ND

Karel Uhlíř (J. Hilbert: Vina), Lothar Brandt (H. Sudermann: Čest), Major Petrov (H. Olden dle R. H. Savagea: Oficielní žena), Irad (J. Zeyer: Z dob růžového jitra), De Saint-Réault (E. Pail­leron: Svět nudy) – 1896; Vocel (F. X. Svoboda: Dědečku, dědečku!), Cleomenes (W. Shakespeare: Pohádka zimního večera), Ivo Petrić (I. Vojno­vić: Ekvinokce), Eskalus (W. Shakespeare: Romeo a Julie), Závodčí četníků (L. Stroupežnický: Naši furianti), Tello (J. Vrchlický: Marie Calderono­vá), Melvil (F. Schiller: Marie Stuartovna), Malík (F. X. Svoboda: Směry života), Primátorův syn (J. Kvapil: Princezna Pampeliška), Fernandez (J. Vrchlický: Láska a smrt) – 1897; Henrich Mates hrabě z Thurnu (J. J. Kolár: Pražský žid), Direk­tor Karmin (F. A. Šubert: Jan Výrava), Metellus Cimber (W. Shakespeare: Julius Caesar), Fouché (V. Sardou, E. Moreau: Madame Sans-Gêne, i SND 1921) Jaromír (V. K. Klicpera: Zlý jelen), Pribina (J. Zeyer: Radúz a Mahulena), Strýc (M. Maeter­linck: Vetřelkyně), Vévoda de Bligny (G. Ohnet: Majitel hutí), Harry Marsland (G. v. Moser: Bib­liotekář), Princ Camillo Borghese (E. Bozděch: Světa pán v županu), Křepelka (V. K. Klicpera: Divotvorný klobouk), Don César (J. J. Kolár: Mage­lona) – 1898; Grunert (G. Hauptmann: Forman Henčl), Michelin (P. Berton, Ch. Simon: Zaza), Princ marokánský (W. Shakespeare: Kupec benátský)– 1899.

Budilova spol. Plzeň

Honza (J. Kvapil: Princezna Pampeliška, i Sedláč­kova spol. 1905), Pazdera (V. Štech: Ohnivá země), Emil Viták (M. A. Šimáček: Jiný vzduch) – 1899; Nikita (L. N. Tolstoj: Vláda tmy), Véna (E. Gettke, A. Engel: V předpeklí), Radúz (J. Zeyer: Radúz a Ma­hulena), Ivan Petrovič Vojnický [Váňa] (A. P. Če­chov: Strýček Váňa) – 1900.

Trnkova spol. Plzeň

Lízal (A. a V. Mrštíkové: Maryša), Pontigard (A. Valabrègue, M. Hennequin: Ustupte ženám!), Ambrož Potocký (K. Světlá, dram. E. Pešková: Kříž u potoka), Lékař Petypon (G. Feydeau: Dáma od Maximů), Jan Mydlář (J. J. Kolár: Pražský žid, i Jihočeské ND 1919) –1900; Samko (G. Preissová: Gazdina roba), Vojtěch Čáp (B. Viková-Kunětic­ká: Přítěž), Král Šalomón (J. Zeyer: Sulamit, i ND Brno 1902), Valentin Bláha (L. Stroupežnický: Naši furianti, i ND Brno 1903), Jan Flemming (O. Ernst: Flachsmann vychovatel), Václav Strou­hal (M. A. Šimáček: Svět malých lidí, i MD Plzeň 1913), Antonín Havel (A. Jirásek: Vojnarka, i ND Brno 1911), Etchepare (E. Brieux: Červený talár), Harlekýn (R. Lothar: Král Harlekýn) –1901; Geert (H. Heijermans: Naděje), Lotteringhi (F. v. Suppé: Boccaccio, i MD Plzeň 1905) – 1902.

ND Brno – F. Lacina

Hrabě de Croix (E. Bozděch: Z doby kotillonů), Henri Verdisson (G. Duval, M. Hennequin: Modrý pokoj), Václav Hrobčický z Hrobčic (L. Stroupež­nický: Václav Hrobčický z Hrobčic), Chlestakov (N. V. Gogol: Revisor, i MD Plzeň 1904), Rytíř Kriš­tof Gluck (F. V. Jeřábek: Syn člověka čili Prusové v Čechách roku 1757), Barisart (G. Duval, M. Hen­nequin: Jeho blíženec), Brouzda (F. A. Šubert: Drama čtyř chudých stěn), P. Bonaventura Pitr (A. Jirásek: Emigrant), František (M. Dreyer: Zimní spánek) – 1902; Cyrano (E. Rostand: Cyrano de Bergerac, i MD Plzeň 1904, ND Brno 1905, Sedláč­kova spol. 1905), Phileas Fogg (J. Verne, A. Dennery: Cesta kolem světa za 80 dní), Graciano (W. Shake­speare: Kupec benátský), Prinzivalle (M. Maeter­linck: Monna Vanna), Napoleon I. (E. Bozděch: Světa pán v županu, i MD Plzeň 1904, SND 1920), Král Artuš (J. Vrchlický: Král a ptáčník), Jindřich ze Saint-Johnu, lord Bolingbroke (E. Scribe: Skle­nice vody, i Pištěkovo div. 1906), Cajus Valerius Catullus (J. Vrchlický: Pomsta Catullova), Mikuláš Dačický (L. Stroupežnický: Paní mincmistrová + Zvíkovský rarášek, i Švandovo div. 1908) – 1903.

Švandovo div.

Moric Jäger (G. Hauptmann: Tkalci) – 1904.

MD Plzeň

Jehoň (V. K. Klicpera: Hadrian z Římsu), Svatopluk (J. Vrchlický: Knížata), Hrabě Dunois (F. Schiller: Panna Orleanská), Volkhardt (F. A. Beyerlein: Če­pobití), Rosička (F. X. Svoboda: Olga Rubešova), Straforel (E. Rostand: Blouznivci, s tit. Romanti­kové Jihočeské ND 1919), Jan Žižka (F. A. Ho­ra: Žižka před Přiběnicemi), Spytihněv Krvínský (O. Faster: Zelené mládí), Baron (F. X. Svoboda: Čekanky), Passepartout [?] (J. Verne, A. Dennery: Cesta kolem světa v 80 dnech) – 1904; Almanzor Pivoňka (A. Pulda: Čert na zemi), Kryštof Flamm (G. Hauptmann: Růžena Berndtova), Chmelař Bedroň (V. K. Klicpera: Veselohra na mostě), Vilém Cecil baron Burleigh (F. Schiller: Marie Stuart), Castillon (P. Veber: Lutti, i ND Brno 1910), Generál Petypon (G. Feydeau: Dáma od Maxima), Král (O. Nedbal: Pohádka o Honzovi), Řepinský (J. Štolba: Její systém) – 1905.

Sedláčkova spol.

Andreas (V. Sardou: Theodora, císařovna byzant­ská), Hrabě Štěpán d’Ormeuil (týž: Andrea), De Prunelles (týž: Cyprienna, i ND Brno 1906), Robert Dudley (F. Schiller: Marie Stuartovna), Boleslav III. Ryšavý (J. Vrchlický: Knížata), Pan Vladimír Hlava (B. Viková-Kunětická: Holčička, i ND Brno 1909), Diogenes (J. Vrchlický: V sudě Diogenově, i MD Plzeň 1915) – 1905.

ND Brno – A. J. Frýda

Hynek Kroupa (K. Costa: Bratr Martin), Jakub Straka (J. Červenka: Hodiny), Prof. Smetana (F. F. Šamberk: Josef Kajetán Tyl), Bořek Dohal­ský z Dohalic (J. Vrchlický: Exulanti), Don Juan (J. Zorrilla: Don Juan Tenorio) – 1905; Dr. z Kel­lerů (H. Sudermann: Domov), Bernard Dufresne (P. Berton, Ch. Simon: Zaza), Vašek (F. X. Svo­boda: Mlsáníčko), Rabbi Jehuda Löw (J. Vrchlic­ký: Rabínská moudrost), Henčl (G. Hauptmann: Forman Henčl), Hanuš z Chlumu (J. K. Tyl: Jan Hus), Mercutio (W. Shakespeare: Romeo a Ju­lie), Herodes (O. Wilde: Salome), Jiří Voborský (F. F. Šamberk: Jedenácté přikázání, i ND Brno 1910), Jan Žižka (J. J. Kolár: Žižkova smrt), Dou­brava (F. X. Svoboda: Démon), Vávra (A. a V. Mrštíkové: Maryša), Lanfranc Cigalla (J. Vrch­lický: Soud lásky), Armand Duval (A. Dumas ml.: Dáma s kameliemi, i Pištěkovo div. 1906) – 1906.

Pištěkovo div.

Don César (A. Moreto, ú. K. A. West: Donna Dia­na), Petruchio (W. Shakespeare: Zkrocení zlé ženy), Reif z Reiflingů (G. v. Moser, F. v. Schönthan: Vál­ka v míru), Georges Godefroid (A. Bisson: Kontro­lor spacích vagonů), Kean (A. Dumas st.: Kean), Glaukus (E. Bulwer-Lytton, dram. K. Fořt: Zkáza Pompejí a Herkulána), Karel (F. Schiller: Loupež­níci) – 1906; Macbeth (W. Shakespeare: Macbeth), Malina (F. Sokol Tůma: Pasekáři), Sherlock Hol­mes (F. Bonn dle A. C. Doyla: Sherlock Holmes, i ND Brno 1909), Svengali (G. du Maurier, dram. P. M. Potter: Trilby), Karel IV. (J. Vrchlický: Noc na Karlštejně) – 1907.

Švandovo div.

Orlando della Torre (L. Fulda: Blíženka) – 1908.

ND Brno – F. Lacina

Fistr (V. Štech: Deskový statek), Velkokupec Holm (G. Esmann: Otec a syn), Gustav Rembov­ski (S. Przybyszewski: Zlaté rouno), Montaloup (S. Michaëlis: Revoluční svatba), Jindra (G. Haupt­mann: Potopený zvon), Markýz de Chamarande (E. Arène, R. de Flers, G.-A. de Caillavet: Král), Hrabě Orsino (W. Shakespeare: Večer tříkrálový, i MD Plzeň 1912), Kapitán Hallwell (J. M. Barrie: Velebníček), Pan Johanes (A. Jirásek: Pan Joha­nes) – 1909; Alexej Karenin (L. N. Tolstoj, dram. K. Fořt: Anna Karenina), Pagenel (A. Capus: Sle­činka z pošty), Pan Diafoirus (Molière: Zdravý nemocný), Stojmír (J. Zeyer: Radúz a Mahulena, i MD Plzeň 1912), Stephen Spittigue (B. Thomas: Charleyova teta), P. Jan Zeman (L. Stroupežnic­ký: Václav Hrobčický z Hrobčic), Felicián (P. Ga­vault: Čokoládová princezna), Halvard Solness (H. Ibsen: Stavitel Solness), Polinger (H. Bahr: Koncert), Probošt Hall (B. Bjørnson: Když mladé víno kvete), Oinomaos (J. Vrchlický, h. Z. Fibich: Námluvy Pelopovy, i MD Plzeň 1913), Tantalos (tíž: Smír Tantalův), Emanuel Střela (F. F. Šam­berk: Jedenácté přikázání, i MD Plzeň 1913), Jura Janošík (J. Mahen: Janošík, i MD Plzeň 1912, Ji­hočeské ND 1920) – 1910; Pavel Abel (G. Wied: 2 × 2 = 5), Mistr Čáda (H. Sudermann: Kámen mezi kameny, i MD Plzeň 1914), Antonio (W. Shake­speare: Kupec benátský, i MD Plzeň 1914), Kní­že Milan-Milanescu (W. S. Maugham: Královská Výsost), Marcel Armaury (H. Bataille: Pošetilá panna), Pastor (A. Strindberg: Otec), Dvorní chi­rurg Dimpfl (H. Bahr: Pavouk), Vrchní (A. Jirásek: Lucerna), Roubal (týž: M. D. Rettigová), Rubín (týž: Kolébka), Porfirij Petrovič (F. M. Dosto­jevskij, dram. J. A. Plučevskij-Pljuščik: Raskol­nikov), Karel Drozd (F. a P. Schönthanové: Únos Sabinek) – 1911; Klaudius (W. Shakespeare: Ham­let), Pan z Wehrhanů (G. Hauptmann: Bobří ko­žich), Beránek (K. Costa: Zuzančin pan kaprál), Velkoobchodník Werle (H. Ibsen: Divoká kach­na), Pán z Wehrhanů (G. Hauptmann: Červený kohout), Charmenil (R. de Flers, G.-A. de Cailla­vet: Papá) – 1912.

MD Plzeň

Baron z Maupré (M. Zamaçois: Šaškové), Jan Ča­pek ze San (K. Želenský: Nový svátek), Veršinin (A. P. Čechov: Tři sestry), Kulín (B. Nušić: Sem­berský vladyka), Vyhnaný vévoda (W. Shakespeare: Jak se vám líbí) – 1912; Dlabal (L. Stroupežnický: Na Valdštejnské šachtě), Wulkov (G. Hauptmann: Bobří kožich), Pan Marke (E. Hardt: Blázen Tant­ris), Jakub Bušek (L. Stroupežnický: Naši furianti,i SND 1920), Eusebius Vostrý (J. Štolba: Na letním bytě), Klubko (W. Shakespeare: Sen noci svatojan­ské), Napoleon I. (V. Sardou, E. Moreau: Madame Sans-Gêne), Šimon Lomnický z Budče (K. Kol­man: Zimní král), Octavio Piccolomini + Stráž­mistr (F. Schiller, ú. J. Kvapil: Valdštejn), Sir John Falstaff (W. Shakespeare: Král Jindřich IV.), Alfred Doolitlle (G. B. Shaw: Pygmalion) – 1913; Grumio (W. Shakespeare: Zkrocení zlé ženy), Fedor Pavlovič Karamazov (F. M. Dostojevskij, dram. J. Copeau, J. Croué: Bratři Karamazovi), Jakub Vojnar (A. Jirásek: Vojnarka), Nikodem (Konstantin Konstantinovič: Král židovský), Pa­vel Kolínský (J. K. Tyl: Paličova dcera), Mouli­net (G. Ohnet: Majitel hutí), Lignière (E. Ros­tand: Cyrano z Bergeracu), Generál Sombord (W. Gillette, ú. J. Kühnl: Sever proti Jihu), Dr. Pero (L. Krenn, K. Lindau: Chudá holka), Jakub Závora (J. K. Tyl: Lesní panna), Suk (H. Chivot, A. Duru: Svatba reservistova), Roller (F. Schiller: Loupež­níci) – 1914; Bukovec (S. K. Macháček: Ženicho­vé), Generál Suvačev (F. v. Schönthan, F. Koppel­-Ellfeld: Komtesa Kukuč), Prof. Dr. Prell (O. Ernst: Flachsmann vychovatel), Stefano (W. Shakespeare: Bouře), Doktor Rank (H. Ibsen: Nora), Giboyer (E. Augier: Pelikán), Malardot (P. Berton, Ch. Si­mon: Zaza) – 1915.

Jihočeské ND

P. Jan Štěpanovský (L. Stroupežnický: Zkažená krev), Helmer (H. Ibsen: Nora, i SND 1920) – 1919.

SND Bratislava

Kohout (F. A. Svoboda: Poslední muž), Mařatka (J. Kvapil: Oblaka), Jano (J. Gregor Tajovský: V službe), Jan Žižka (J. K. Tyl: Jan Hus), Starosta (K. Čapek: Loupežník), Mitrič (L. N. Tolstoj: Vláda tmy) – 1920; Braha (A. Jirásek: Lucerna), Verrat (R. Rolland: Vlci), Teodor Buňka (F. F. Šamberk: Palackého třída čís. 27) – 1921.

Režie

Pištěkova spol. ND Brno

H. Sudermann: Štěstí v koutku, B. Smetana: Dvě vdovy, A. Bisson, F. Carré: Pan ředitel – 1896.

Trnkova spol. Plzeň

A. a V. Mrštíkové: Maryša, M. Hennequin, A. Vala­brègue: Ustupte ženám!, M. Halbe: Matka země, P. Bilhaud, F. Carré: Paní Leverdierová, K. Světlá, dram. E. Pešková: Kříž u potoka, G. Feydeau: Dáma od Maximů, M. Dreyer: Zkušební kandidát, H. Drachmann: Byl jednou jeden král, J. J. Kolár: Pražský žid – 1900; G. Preissová: Gazdina roba, J. Verne, F. Csepreghy: Carův kurýr, B. Viková­-Kunětická: Přítěž, W. Shakespeare: Hamlet (i ND Brno 1905), J. Štolba: Mořská panna, F. F. Šam­berk: Josef Kajetán Tyl (i ND Brno 1905), M. A. Ši­máček: Svět malých lidí, E. Brieux: Červený talár, R. Lothar: Král Harlekýn – 1901; H. Heijermans: Naděje – 1902.

ND Brno – F. Lacina

J. Vrchlický: Král a ptáčník, L. Stroupežnický: Václav Hrobčický z Hrobčic, J. Zeyer: Sulamit, N. V. Gogol: Revisor, K. Sylvanne, Gascogne: U 14. baterie, A. Jirásek: Emigrant, M. Dreyer: Zimní spánek – 1902; V. Hladík: Závrať, L. Strou­pežnický: Naši furianti (i SND 1920) – 1903.

Švandovo div.

P. Veber: Lutti (i ND Brno 1910) – 1904.

MD Plzeň

E. Rostand: Cyrano z Bergeracu (i ND Brno 1905), E. Bozděch: Světa pán v županu (i ND Brno 1910), E. Pailleron: Myška (i ND Brno 1906), E. Rostand: Blouznivci, F. A. Hora: Žižka před Přiběnicemi, J. Zeyer: Radúz a Mahulena – 1904; J. Vrchlický: Rabínská moudrost (i ND Brno 1906), A. Pulda: Čert na zemi, A. Capus: Z pekla štěstí, J. Štolba: Její systém – 1905.

Sedláčkova spol.

V. Sardou: Theodora, císařovna byzantská, týž: An­drea, J. Kvapil: Princezna Pampeliška, J. Vrchlic­ký: Knížata, B. Viková-Kunětická: Holčička (i ND Brno 1909), F. Schiller: Marie Stuartovna, J. Vrch­lický: V sudě Diogena (i MD Plzeň 1915) – 1905.

ND Brno – A. J. Frýda

G. Ohnet: Majitel hutí, K. Costa: Bratr Martin, J. Červenka: Hodiny, E. Raupach: Mlynář a jeho dítě, J. M. Barrie: V tiché uličce, E. Bozděch: Zkouška státníkova, J. Zorrilla: Don Juan Tenorio – 1905; H. Sudermann: Domov, F. X. Svoboda: Mlsá­níčko, týž: Lapený Samsónek, P. Berton, Ch. Simon: Zaza, S. Kovanda: Básník, J. Dýma: Hlasatelé, F. X. Svoboda: Poupě, G. Hauptmann: Forman Henčl, J. K. Tyl: Jan Hus, V. Sardou: Cyprienna, O. Wilde: Salome, F. F. Šamberk: Jedenácté při­kázání (i SND 1921), J. J. Kolár: Žižkova smrt, F. X. Svoboda: Démon, A. a V. Mrštíkové: Maryša, J. Vrchlický: Soud lásky, F. X. Svoboda: Směry života, E. Bozděch: Světa pán v županu – 1906.

Švandovo div.

P. Gavault: Její alibi, P. Gavault, R. Charvay: Moje ženuška Josetta – 1908.

ND Brno – F. Lacina

S. Przybyszewski: Zlaté rouno, F. Molnár: Ďábel, B. Viková-Kunětická: Cop, S. Michaëlis: Revoluční svatba, H. Heijermans: Na faře, A. Bozenhard dle A. C. Doyla: Sherlock Holmes – 1909; A. Capus: Sle­činka z pošty, A. Bisson: Bezejmenná, W. Shake­speare: Othello, Molière: Zdravý nemocný, K. Jonáš: Ženich, F. v. Schönthan, F. Koppel-Ellfeld: Svatba v Káni Galilejské, A. Dumas ml.: Dáma z polosvě­ta, L. Stroupežnický: Václav Hrobčický z Hrobčic – 1910; H. Sudermann: Kámen mezi kameny, W. Shakespeare: Kupec benátský – 1911.

MD Plzeň

A. Jirásek: Vojnarka, W. Shakespeare: Král Jin­dřich IV. – 1913; J. Štolba: Staré hříchy, F. Molnár, A. Hahn: Právní zástupce, W. Gillette, ú. J. Kühnl: Sever proti Jihu, J. K. Tyl: Strakonický dudák – 1914; L. Stroupežnický: V panském čeledníku, E. Augier: Pelikán – 1915.

ND Brno

E. Eysler: Husarská krev, F. X. Svoboda: Čekanky – 1917; R. Piskáček: Slovácká princezka – 1918.

Jihočeské ND

J. Mahen: Janošík – 1920.

SND

K. Schönherr: Ďablice – 1920.

Hry

Hloupý Honza na výstavě, Pištěkova spol. ND Brno 1895, t. [1908]; Brněnský drak, ND Brno 1900; Strašidlo z plzeňské vodárny, Trnkova spol. MD Plzeň 1901, t. s tit. Strašidlo z vodárny [1909]; Hrabě Monte Christo, dle A. Dumase st., Pištěkovo div. 1907, t. b. d; Pražské děti z mokré čtvrti, tam­též 1908, t. [1908]; Zatkněte vraha!, dle L. Cliftona, t. [1908]; Šotek uličník, t. [1909]; Pán vzduchu, t. [1909]; Dvě lásky, t. 1920.

Překlady her a libret

E. Scribe, E. Moreau: Madame Sans-Gêne, Piště­kova spol. ND Brno 1895, t. [1909]; K. Lindau, F. Anthony: Pražští turisté, tamtéž 1896, t. [1909]; F. Brentano, K. Tellheim: Jeho bývalá, tamtéž 1896, t. s tit. Jeho nebožka žena [1908]; G. Hirschfeld: Dvě matky, tamtéž 1896, i s tit. Matky; F. Philippi: Matčina muka, tamtéž 1896, i s tit. Cestou trni­tou, Trním; H. Sudermann: Štěstí v koutku, tamtéž 1896, též s tit. Štěstí v zákoutí, t. 1919 s tit. Skry­té štěstí; V. Sardou: Dora, Budilova spol. Plzeň 1899; O. Blumenthal, G. Kadelburg: To jsem sám rád! [Als ich wieder kam], tamtéž 1899, t. [1903]; O. Redwitz: Filipina Welserová, tamtéž 1900; Ch. Birch-Pfeifferová dle E. Bulwera-Lyttona: Noc a jitro, tamtéž 1900; K. Kraatz, H. Stobitzer: Mam­zelle Tourbillon, tamtéž 1900, t. [1908]; K. Laufs, W. Jacoby: Zlatý důl [Die Goldgrube], tamtéž 1900; K. Laufs, W. Jacoby: Slaměná vdova [Die Strohwitwe], tamtéž 1900; F. Radler-Räder: Naše Pepička [Unsere Gustl], tamtéž 1900; A. Millaud, E. de Najac: Paragraf 330 [Le fiacre 117], tamtéž 1900; E. Blum, R. Toché: Parfum, tamtéž 1900; F. Herczeg: Promluvte s mamá, tamtéž 1900; H. Malin: Mopslík, Trnkova spol. Plzeň 1901; H. Heijermans: Naděje, tamtéž 1902; M. Henne­quin, G. Duval: Jeho blíženec [Le coup de fouet], ND Brno 1902; K. Sylvanne, Gascogne: U 14. ba­terie, tamtéž 1902, t. [1908]; H. Bahr: Ženy dle mody [Die Wienerinen], Trnkova spol. Plzeň 1902; L. Krenn, K. Lindau: Pan Náci, ND Brno 1903, t. [1908]; H. Kéroul, A. Barré: Svatební noc, MD Plzeň 1905; K. Costa: Podkova štěstí, tamtéž 1906; J. M. Barrie: V tiché uličce, Pištěkovo div. 1907, t. [1908]; J. Verne: Cesta kolem světa za 80 dní, ND Brno 1908; E. W. Hornung, E. Presbrey: Raf­fles, Intimní (Švandovo) div. 1908, též s tit. Zlo­děj kavalír (s M. Langrovou); B. Bjørnson: Když mladé víno kvete, ND Brno 1910. ■ M. Ordonneau, h. E. Audran: Loutka, ND Brno 1902; V. Léon, H. v. Waldberg, h. R. Heuberger: Ples v opeře, MD Plzeň 1906 (s J. B.); V. Leon, h. L. Ascher: Zaplať Pán Bůh, ND Brno 1906; T. Herzl dle H. Meil­haka, h. A. Müller ml.: Madam Satanella, Aréna na Smíchově 1908; A. M. Willner, R. Bodansky, h. F. Lehár: Hrabě z Luxemburku, MD Plzeň 1910; H. Morton, h. G. Kerker: Kráska z New Yorku, tamtéž 1910; A. Schnitzler, h. F. Neumann: Milko­vání, ND Brno 1911, i t.; B. Buchbinder, h. G. Jarno: Dítě lásky, MD Plzeň 1911, i s tit. Muzikantská krev, t. b. d.

Teatralia

Taškařiny, Bartislava 1922; Komedianti včerejška, Trnava 1924.

Prameny a literatura

J. M. [Merhaut], Moravská orlice 27. 3. 1895 [Hamlet]; -v-: Městské divadlo v Plzni, Divadelní listy 1, 1899/1900, s. 441 [režijní činnost]; A., ref. Brněnský drak, tamtéž 2, 1900/01, s. 61; nesign.: Tři Cyranové!, Plzeňské listy 2. 11. 1904; nesign., Lidové noviny 17. 10. 1905 a 2. 3. 1910 [Cyra­no]; E. Sokol [K. Elgart Sokol]: Národní divadlo v Brně, Moravskoslezská revue 6, 1910, s. 76n.; J. Holý: Vojan a P., Moravská orlice 6. 4. 1910; Ná­rodní politika 26. 4. 1919 [Volební agitátor]; Lidové noviny 31. 5. 1919 [3. sňatek]; nesign.: Jihočeské divadlo, Národní politika 6. 9. 1919; O. Jeremiáš: Jihočeské divadlo…, Národní listy 22. 11. 1919●; úmrtí a nekrology: re, Lidové noviny 11. 11. 1926, odp.; E. Sokol, tamtéž; J. Pulda: Jak si to sám na­psal, tamtéž 13. 11. 1926, ráno; Právo lidu 13. 11. 1926; Dělnické divadlo 6, 1926, s. 213●; V. Za­tiranda: Herecké kapitoly. Nesmrtelný P., Divadlo 7, 1927/28, s. 68–70; R. Deyl: Jak jsem je znal, 1937, s. 48–58; K. T. [Tauš]: Vzpomínka na J. P., Moravská orlice 15. 3. 1940; E. Vrchlická: J. P., Otázky divadla a filmu 1, 1945/46, s. 306 + Cestou necestou, 1946, s. 72–75; H. Nováková: J. V. Pulda, dipl., FF MU 1960; R. Deyl: Vavříny s trny, 1973, s. 168–172; O. Spalová: Sága rodu Budilova, 1978, zvl. s. 204, 247–249; F. Černý: Kapitoly z dějin čes­kého divadla, 2000, s. 220. ■ EDUS, Ndp, PBJ; Brno, Plzeň, SND-rep

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, II. N–Ž, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 808–815

Autor: Klosová, Ljuba