Pulda, Antonín

Antonín
Pulda
9. 3. 1848
Praha
3. 10. 1894
Král. Vinohrady (Praha-V.)
Herec, režisér, překladatel, dramatik.

Syn pražského mlynáře. Navštěvoval vyšší reálku v Panské ul. (mezi jeho pedagogy byl dramatik F. V. Jeřábek; spolužákem V. Bu­dil). Vzdělání a široký rozhled nabyl zejména soukromým studiem jazyků, literatury, his­torie a dějin umění. Už jako chlapec pořá­dal s vrstevníky představení na dvoře domu U Strašpytlů (roh Myslíkovy a Pštrossovy ul.), na nichž se podílel i o dva roky starší J. Seifert. Spolu s ním pak hrál s ochotníky v Košířích a hlavně na Smíchově U Zlatého anděla (mj. Šimon Lomnický z Budče, Kolár: Magelona, 1863; Franc, Schiller: Loupežníci, 1866), kde poznal svou budoucí choť Marii Šímovou, ses­tru herce K. Šimanovského. Vystupoval také v ochotnických představeních karlínské Měš­ťanské besedy (Zvučný, Stankovský: Brani­boři v Čechách, 1866). Na profesionální scéně debutoval v PD za herecké samosprávy v srp­nu 1866 (Havel Bzdinka, Kolár: Žižkova smrt). Herecky se školil u F. Kolára. Od října 1866 byl angažován v PD, pro něž překládal a kde posléze působil jako režisér, jímž byl oficiál­ně jmenován až 1880. Na přelomu sedmde­sátých a osmdesátých let přispíval do České včely, Divadelních listů, Květů a Zábavných listů. Mnohostrannou aktivitou se stal jed­nou z vůdčích osobností PD, spolutvůrcem inscenačního stylu i repertoárové skladby. Po přechodu do ND tohoto postavení pozbyl; jako překladatel byl postupně vytěsňován B. Fridou a s dramaturgem L. Stroupežnickým si nerozuměl. Když byl J. Seifert ustanoven režisérem, vnímal to jako další omezení svých práv. Neshody s ředitelem Šubertem vyvrcho­lily koncem 1884: P. na protest proti přidělení režie Ohnetova Majitele hutí Seifertovi složil režisérskou funkci, krátce nato byl označen za iniciátora veřejné vzpoury herečky M. Po­spíšilové proti řediteli a dostal tříměsíční vý­pověď. V březnu 1885 opustil s Pospíšilovou Čechy a jako impresário ji doprovázel po ně­meckých scénách. Krátkodobě režijně působil v Berlíně (Ostentheater, konec osmdesátých let) a ve Vídni (Burgtheater, 1891), což po­horšeně komentoval český národovecky orien­tovaný tisk. Pomýšlel zřídit v Praze divadlo pro sebe a svou chráněnkyni, ale zůstalo jen u plánů. Bez pevného angažmá žil v existenční nejistotě a jeho rodina ve stísněných pomě­rech; Pospíšilová je hmotně podporovala. Při jedné z návštěv Prahy zemřel náhle na silný záchvat mrtvice v nedožitých sedmačtyřiceti letech. Byl pohřben na Olšanských hřbitovech, honosná hrobka byla 1916 prodána a ostatky uloženy do neoznačeného hrobu.

Syn Jaroslav se stal hercem, mladší dcera Augusta (*31. 7. 1874, provd. Květoňová) se rovněž vydala na hereckou dráhu (vystupovala jako Gusta P., v devadesátých letech byla člen­kou Pištěkovy společnosti, 1901 je zazname­nána u Trnkovy společnosti v operetách; v ND však nehrála, tam působila její jmenovkyně). P. se i v mládí zcela míjel s postavami mi­lovníků, od nichž jej vzdaloval naturel i fyzic­ký zjev. Byl zavalitý, silný krk nesl větší hlavu, tváři dominovaly masité rty a velké vystoup­lé oči. K tělnaté postavě se pojila rozvážná, pomalá gesta a poněkud těžká chůze. Během celé své kariéry hrál hojně menší a střední role z historických a klasických her, v nichž odváděl poctivý, standardní výkon (Guilden­stern, později Klaudius, Shakespeare: Hamlet; Filip II., Calderón: Sudí zalamejský; Talbot, Schiller: Marie Stuartovna; Miller, týž: Úklady a láska; Alba, Goethe: Egmont; Císař Sigmund, Tyl: Jan Hus; Mistr Matouš Collinus, Adámek: Salomena ad). P. předností byl pěstěný a doko­nale ovládaný hluboký, trochu chraplavý hlas, neobyčejná kultura slova a vždy srozumitelný přednes prózy i verše. I proto se jeho domé­nou staly postavy ze současných, zvláště fran­couzských konverzačních her, jejichž dialogy umně cizeloval a odstiňoval do nejjemnějších poloh a v nichž dokázal skvostně vypíchnout překvapivou pointu. Svou inteligenci a po­zorovací talent uplatňoval ve zdařilé indivi­dualizaci postav úředníků a vzdělanců (např. Prokurista v Zákrejsově Národním hospo­dáři, Doktor Blanchard v Dumasově Levo­bočkovi, Doktor Bořeňovský v Jeřábkových Cestách veřejného mínění, Advokát Berent v Bjørnsonově Bankrotu, Gelasius Dobner v Jeřábkově Synu člověka, Doktor Loreck v Sardouově Fedoře), ale i obchodníků, pod­nikatelů a spekulantů. Titulní úloha Stroupež­nického veselohry Pan Měsíček, obchodník a role Giboyera v Augierově Pelikánovi patři­ly k jeho nejlepším výkonům. P. intelektuální ironii byli blízcí filozofující rezonéři (Mene­nius Agrippa v Shakespearově Koriolanovi, Diogenes ve Vrchlického aktovce V sudě Dio­gena či Arnošt z Pardubic ve veselohře Noc na Karlštejně). Výrazný komický talent (J. Ne­ruda viděl v P. možného nástupce J. Mošny) rozvinul v široké škále postav od klasických komedií (Hubáček představující zeď v Shake­spearově Snu v noci svatojanské, Doktor Bar­tolo v Beaumarchaisově Figarově svatbě) až po operetu (vrátný Půlka ve Straussově Netopýru, jímž údajně předstihl výkon Moš­nův). Vynikal v komických postavách Klic­perových, Bozděchových a Šamberkových (Emanuel Střela, Jedenácté přikázání), nejvíce však tíhl ke konverzační komedii francouzské, v níž plně uplatnil vytříbený mluvní projev. Promyšleným a propracovaným přednesem navazoval na českou hereckou školu šedesá­tých let, jejíž mluvní kulturu spojoval s bystře odpozorovanými životními detaily. Výstiž­nou charakteristikou postav dospěl především v komických rolích a v postavách s komický­mi rysy na pokraj realistického herectví.

V režii byl P. uměleckým vzorem H. Laube, jehož práci poznával při občasných návště­vách Vídně. Ve shodě s ním stavěl představení na mluvním projevu, tempu a herecké souhře. Ač režíroval v PD a později v ND žánrově a stylově různorodé hry (ojediněle operetu a operu), těžiště jeho režií tvořila soudobá společenská dramata a veselohry francouzské provenience. Měl cit pro pro spádnost a esprit konverzačního dialogu i smysl pro intimitu komorních interiérů, které oprošťoval od scé­nického balastu (velké výpravné či historické kusy se mu nedařily). Připravil řadu novi­nek českých autorů (A. H. Sokola, O. Pinkase, J. Zeyera, J. Vrchlického, A. Koukla, F. F. Šam­berka, K. Pippicha aj.) a jako první u nás uvá­děl hry M. Bałuckého.

Četnými překlady her a operetních libret (celkem jich pořídil k sedmdesáti) převážně určenými pro PD ovlivňoval skladbu reper­toáru natolik, že se ocitl v postavení neoficiál­ního dramaturga české zemské scény. Vedle výpravných her a frašek (Dennery–Verne: Ces­ta kolem světa v 80ti dnech; anon: Společnost Atlanticko-pacifická) překládal veselohry Moserovy, Schönthanovy, Sardouovy a fran­couzské komedie mravů (od Feuilleta, Sar­doua, Augiera, Dumase ml. aj.). Překládané texty nezřídka upravoval a většinou také reží­roval. Jako autor nebo spoluautor tří arénních frašek se neprosadil, úspěchu dosáhla pouze prvotina Čert na zemi (podle starší, blíže ne­určené francouzské hry). Divácký ohlas měla exotická opereta Indická princezna, k níž na­psal libreto (podle Kotzebuovy hry), odsouze­né O. Hostinským za nevkusnou podbízivost.

Pseudonymy a šifry

A. Poldík, A. Pražský, Phoites, V. O. Střížek, B. Štěpnička, A. P., B. H., P.

Role

PD

Havel Bzdinka (J. J. Kolár: Žižkova smrt, i ND 1882) j. h., Guildenstern (W. Shakespeare: Hamlet, princ dánský), Osvald (týž: Král Lear), de Char­tres (V. Gabler: Johanna Dark, panna Orleanská), První žák (J. W. Goethe: Faust) – 1866; Kučera (E. Scribe: Výtečníci aneb Naši vyhráli), Jeremiáš Klapačka (J. J. Stankovský: Literární nádenníci), Nepřátelská stráž (V. K. Klicpera: Veselohra na mostě), Thomson (E. Scribe: Sklenice vody aneb Účinky a příčiny), Cognac (E. Bozděch: Z doby kottillonův), Germain (K. Gutzkow: Pravzor Tar­tuffa aneb Divadlo a svět), Zeď – Rypák (W. Shake­speare: Sen v noci svatojanské, i ND 1884), Samson Woodfall (H. Laube: Náměstek bengálský) – 1867; Prokop Holý (J. J. Kolár: Žižkova smrt), Martin (E. Augier: Pavel Forestier), Sigmund (J. K. Tyl: Jan Hus), Ctibor (K. E. Ebert: Břetislav a Jitka), Karel Vejdovský (F. Adolphi dle Terentia: Kdo je otcem?) – 1868; Matyáš Lelek (V. K. Klicpera: Rohovín Čtverrohý, i ND 1883), Žejdlík (J. Nestroy: Samá ženidla), Páter Blažej (J. K. Tyl: Jan Hus), Prokurista (F. Zákrejs: Národní hospodář), Doktor Blanchard (A. Dumas ml.: Levoboček) – 1869; Bratr Lorenco (W. Shakespeare: Romeo a Julie, i ND 1884), Chamoiseau (V. Sardou: Nepožádáš manžel­ky bližního svého aneb Paragrafy na střeše), Dok­tor Bořeňovský (F. V. Jeřábek: Cesty veřejného mí­nění), Major (A. Fredro: Dámy a husaři), Ambrož (P. A. Wolff, h. C. M. v. Weber: Preciosa, spanilé děvče cikánské), Tiberge (O. Feuillet: Montjoye), Octavio Piccolomini (F. Schiller: Smrt Valdštýno­va) – 1870; Desroncerets (E. Augier: Otec Guérin), Sparadrap (J. Offenbach: Princezna Trebizondská), Nožejček (J. K. Tyl: Zlatohlav a tvrdohlavá žena), Ondřej Jakobides (J. J. Kolár: Pražský žid, i ND 1884) – 1871; Menenius Agrippa (W. Shakespeare: Koriolanus), Ambrož (L. Anzengruber: Sedlák kři­vopřísežník), Vavřinec (S. H. Mosenthal: Deborah aneb Křesťan a židovka), Krištof Špička (E. Pohl: Milion aneb Čech a Amerika), Hrabě Renard (V. Hugo: Královna a její milostník), Hrabě Pode­vils (E. Bozděch: Zkouška státníkova, i ND 1883) – 1872; Jiří Talbot (F. Schiller: Marie Stuartka), Opat Kunrád (F. B. Mikovec: Záhuba rodu Přemyslov­ského), Mikroskop (A. Pulda: Čert na zemi), Jakub Závora (J. K. Tyl: Lesní panna aneb Cesta do Ame­riky), Václav Skoba (J. Nestroy: Kos) – 1873; Can­tagnac (A. Dumas ml.: Žena Claudiova), Robineau (V. Sardou: Andrea), Klaudius (W. Shakespeare: Hamlet, princ dánský), Vévoda z Alby (J. W. Goethe: Egmont), Březina (V. K. Klicpera: Soběslav, selský kníže), Tvrdohlav (A. Fredro: Vydřiduch a jeho tram­poty), Tiber Zakroutihuba (J. V. Frič dle N. V. Go­gola: Taras Bulba), Oldřich Janáček (G. v. Moser: Ultimo), Sartorius (O. Feuillet: Dalila) – 1874; Bri­coli (V. Sardou: Rabagas), de Chavenay (týž: Sta­ří mládenci), Půlka (J. Strauss: Netopýr), Dieu­donné (A. Dumas ml.: Pan Alfons), Jan Mydlář (J. J. Kolár: Pražský žid), Miller (F. Schiller: Úkla­dy a láska) – 1875; Barea Soranus (A. Wilbrandt: Arria a Messalina), Birochet (E. Gondinet: Cho­chol aneb Pan prefekt), Duperron (E. Bozděch: Světa pán v županu, i ND 1883), Advokát Berent (B. Bjørnson: Bankrot), Brochat (V. Sardou: Fer­réol), Mercier (N. Fournier, H.-H. Meyer: Při piketu, i ND 1884), Velkokněz bramínů (J. Verne, A. Den­nery: Cesta kolem světa v 80ti dnech), Otec Ondřej (P. Nevsky [P. de Corvin], A. Dumas ml.: Daniše­vi aneb Panstvo a nevolníci), Bavor Strakonický (F. B. Mikovec: Záhuba rodu Přemyslovského)– 1876; Prof. dr. Remonin (A. Dumas ml.: Cizinka), Rada Jachymov (F. V. Jeřábek: Cesty veřejného mí­nění), Don Diego (A. Moreto, ú. K. A. West: Donna Diana), Cibulka (H. Salingré, ú. J. J. Kolár: Cesta Prahou v 18ti hodinách), Měsíček (L. Stroupež­nický: Pan Měsíček, obchodník), Vilém Zámožný (A. Poldík [A. Pulda]: Torpédo), Theramen (J. Ra­cine: Phaedra), Václav Vilém z Roupova (L. Strou­pežnický: Černé duše) – 1877; Bargé (E. Augier: Paní Caverletová), Starý Melichar (J. K. Tyl: Praž­ská děvečka a venkovský tovaryš aneb Paličova dcera, i ND 1884), Gelasius Dobner (F. V. Jeřá­bek: Syn člověka čili Prusové v Čechách roku 1757, i ND 1883), Kryšpín Vejvoda (J. K. Tyl: Chudý ko­mediant) – 1878; Antonio (W. Shakespeare: Večer tříkrálový aneb Cokoli chcete), Baron van der Kraft (V. Sardou: Dora), Kapitán Brown (anon.: Spo­lečnost Atlanticko-pacifická aneb Poctivý šejdíř), Bonperier (H. Chivot: Nájemníci pana domácího, i ND 1884), Evje (B. Bjørnson: Redaktor) – 1879; Zeman Zápolský (J. K. Tyl: Paní Marjánka, matka pluku aneb Ženské srdce), Harry Grant (J. Verne, A. Dennery: Dítky kapitána Granta), Mladý pán Alfons (J. V. Frič: Paní Sandová v Brandýse aneb „Jen žádnou frašku, pane Kopecký!“), Karel Skála (A. H. Sokol: Starý vlastenec, i ND 1883), Genbalinský (M. Bałucki: Sousedé) – 1880; Ema­nuel Střela (F. F. Šamberk: Jedenácté přikázá­ní, i ND 1884) – 1881; Dusil (G. v. Moser, F. v. Schönthan: Válka v míru), Jan Krištof z Jordána (F. A. Šubert: Probuzenci, i ND 1883) – 1881; Rha­mes (F. Grillparzer: Sappho), Profesor Smetana (F. F. Šamberk: Josef Kajetán Tyl, i ND 1883), Trivelino (J. Zeyer: Stará historie), Eutyches (J. Vrchlický: Smrt Odyssea, i ND 1883), Šimon Lomnický z Budče (J. J. Kolár: Magelona), Král Aleonoros (J. K. Tyl: Strakonický dudák), Burčin­ský (M. Bałucki: Těžké ryby, i ND 1883), Bedřich Skřivan (F. v. Schönthan: Hloupý kousek) – 1882; Diogenes (J. Vrchlický: V sudě Diogena, i ND 1883), Doktor Chesnel (O. Feuillet: Pařížský ro­mán), Dr. Loreck (V. Sardou: Fedora, i ND 1884), Vévoda Buckingham (W. Shakespeare: Život a smrt krále Richarda III.), Novák (A. H. Sokol: Šteperka), Pán de Egri (A. Berla: Cikán, i ND 1884), Brigard (H. Meilhac, L. Halévy: Frou-Frou, i ND 1884) – 1883.

ND

Menhart z Hradce (V. Vlček: Lipany), Václav Budovec z Budova (J. J. Kolár: Smiřičtí) – 1881. Mistr Matouš Collinus (B. Adámek: Salomena)– 1883; Dunkan (W. Shakespeare: Makbeth), Doktor Bartolo (P.-A. C. de Beaumarchais: Figarova svat­ba čili Bláznivý den), Arnošt z Pardubic (J. Vrch­lický: Noc na Karlštejně), Giboyer (E. Augier: Pelikán), Doktor Pastoret (V. Bernard, E. Grangé: Zbloudilá ovečka) – 1884; Glov (N. V. Gogol: Hrá­či), Jyp (V. Sardou: Strýc Sam) – 1895.

Režie

PD

J. Strauss ml.: Netopýr (i ND 1883) – 1875; V. Sar­dou: Daniel Rochat, J. B. Schweitzer: Dítě aneb Honba na redaktora – 1880; T. Barrière, Lambert-Thiboust: Z bláta do louže, W. Shakespeare: Mnoho povyku pro nic za nic, V. Sardou: Cyprien­na, E. Erckmann, A. Chatrian: Kmotr Fricek, E. Gondinet, F. Oswald, P.-L. Giffard: Muž bez ženy a žena bez muže, K. Šípek, G. Schmoranz: Růžo­vé okovy, E. Gondinet, A. Bisson: Cesta do Ita­lie, A. H. Sokol: Starý vlastenec (i ND 1883), G. v. Moser, F. v. Schönthan: Naše ženy, A. Vacque­rie: Jean Baudry – 1881; O. Pinkas: Nerovné man­želství, V. Sardou: Odetta, J. Zeyer: Stará historie, J. Vrchlický: Smrt Odyssea (i ND 1883), J. J. Ko­lár: Žižkova smrt, H. Laube: Náměstek bengál­ský, G. v. Moser, F. v. Schönthan: Buben z Bubno­va, J. J. Kolár: Magelona, E. Augier, J. Sandeau: Zkouška bohatstvím, L. Stroupežnický: Pan Měsí­ček, obchodník, E. Labiche, E. Martin: Dobrodiní souží, M. Bałucki: Těžké ryby (i ND 1884), G. Pfle­ger Moravský: Telegram (i ND 1883), E. Scribe: Výtečníci aneb Naši vyhráli, A. Bisson: Zabil ženu, F. v. Schönthan: Hloupý kousek, A. Fredro: Panenské sliby aneb Magnetismus srdce (i ND 1884), M. Anger: Záletníci, Ch. Lecocq: Den a noc, J. Strauss ml.: Karneval v Římě, L. Varney: Vojsko v dívčím ústavu (i ND 1884), F. v. Suppé: Krás­ná Galathea – 1882; J. Vrchlický: V sudě Dio­gena (i ND 1883), K. Bendl: Indická princezna, A. Koukl: Kavalírkové, O. Feuillet: Pařížský ro­mán, M. Bałucki: Husy a husičky, anon.: Komedie o kupci a nevěrné jeho ženě, V. Sardou: Fedora (i ND 1884), W. Shakespeare: Kupec benátský, E. Erckmann, A. Chatrian: Tvrdohlavci, T. Barrière, E. Gondinet: Třeštidlo (i ND 1884), A. H. Sokol: Šteperka, A. Hennequin, A. Millaud: Lili, A. Duru, H. Chivot: Arturova lest, A. Berla: Cikán (i ND 1884), Ch. Birch-Pfeifferová dle G. Sand: Diblík z hor, J. K. Tyl: Jiříkovo vidění, J. de Prémaray: Doktor Robin, H. Meilhac, L. Halévy: Frou-Frou (i ND 1883), A. Dumas ml.: Pan Alfons, E. Gon­dinet: Velké děti, K. Bendl: Starý ženich (i ND 1883) – 1883.

ND

E. Bozděch: Zkouška státníkova, K. Pippich: Z čes­ké domácnosti, F. V. Jeřábek: Syn člověka aneb Pru­sové v Čechách – 1883; F. F. Šamberk: Jedenácté přikázání, W. Shakespeare: Sen v noci svatojanské, E. Pailleron: Svět nudy, L. Stroupežnický: Triumfy vědy, W. Shakespeare: Makbeth, P.-A. C. de Beau­marchais: Figarova svatba čili Bláznovský den, J. Vrchlický: Noc na Karlštejně, V. K. Klicpera: Veselohra na mostě, H. Chivot: Nájemníci pana domácího – 1884.

Překlady her a libret

A. V. Suchovo-Kobylin: Svatba Krečinského, PD 1867 (šifra A. P.); E. Scribe, E. Mazères: Mor [La Quarantaine], PD 1868 (šifra A. P.); E. Scribe: Neznámý dobrodinec, PD 1868, t. 1877; týž: Sa­lický zákon PD 1869, i t. (s J. J. Stankovským); O. Feuillet: Pro a proti, PD 1872, t. 1875; J.-F.-A. Bayard, P. Mercier: Mrak na nebi, PD 1871, t. 1877; E. Cormon, E. Grangé: Chodí pozdě domů [Un Mariqui se dérange], PD 1872, t. 1877; H. Mül­ler: Na nádraží [Im Wartesalon erster Klasse], PD 1872, t. 1877 (šifra A. P.); A. Dumas ml.: Princezna Georges, Švandova spol. Plzeň 1873, rkp., DÚk; A. Decourcelle, A. Jaime ml.: Hledá vychovatele, Kramuelova spol. Slaný 1872, s tit. Vychovatel PD 1873, t. s tit. Hledá vychovatele, 1875; A. Denne­ry, G. Lemoine: Článek 213. občanského zákoní­ku, PD 1873, t. [1878] (šifra A. P.); E. Gondinet: Christiana, PD 1873; A. Dumas ml.: Žena Claudio­va, PD 1874, t. s tit. Žena Klaudiova 1876, s tit. V století železa a krve Budilova spol. Plzeň 1890; A. de Musset: Mezi dveřmi, PD 1874, t. [1878]; A. Fredro: Vydřiduch a jeho trampoty, PD 1874 (i ú., s J. Bittnerem); A. Hennequin: Zlá tchyně aneb Nedovolený poměr, PD 1874; E. Labiche, A. Duru: Má se to říci?, PD 1874, t. 1875; G. Petit: Kan­didát Papignol, PD 1874; A. Hennequin: Tři klo­bouky, PD 1874, t. 1877; O. Feuillet: Dalila, 1874, t. 1880; H. Meilhac, L. Halévy: Král Kandaules, PD 1874, t. 1876; E. Gondinet: Byrokraté aneb Nový ministr, PD 1875, i t.; J. Verne: Synovec z Ameriky aneb Dva Frontignancové, PD 1875 (šifra B. H.); E. Gondinet: Chochol aneb Pan prefekt, PD 1876, t. 1877 s tit. Pan prefekt; V. Bernard, E. Grangé: Kde je dítě aneb Křtiny malého Barnabáška, PD 1876 (s J. Bittnerem, šifry A. P. a J. B.); H. Meil­hac, L. Halévy: Frou-Frou, PD 1876, rkp., DÚk (pseud. V. O. Střížek); A. Dennery, E. Cormon: Dva sirotci, Kramuelova spol. Plzeň 1876, t. 1877; T. Barrière: Nejnovější skandál [Les scandales d’hier], PD 1876; E. Pohl: Sedm havranů, PD 1876; V. Sardou: Ferréol, PD 1876, t. b. d.; G. v. Moser: Zlatohlávek, PD 1876, t. 1877 (i ú., pseud. A. Pražský); J. Verne, A. Dennery: Cesta kolem světa v 80ti dnech, PD 1876, i t.; P. Nevsky [P. de Corvin], A. Dumas ml.: Daniševi aneb Panstvo a nevolníci, Švandova spol. Plzeň 1876, t. 1877; R. Kneisel: Slepá bába, PD-NA 1877; H. Meilhac, L. Halévy: Od stolu a lože, PD 1877; tíž: Zvonky, PD-NA 1877, rkp., DÚk (šifra A. P.); E. Augier: Paní Caverletová, PD 1878, t. [1878]; T. Barriè­re, Lambert-Thiboust: Srdce kamenná, PD 1878, t. [1878]; H. Bocage, A. Hennequin: Ředitel prásk­nul do bot, PD 1878, t. b. d.; A. Hennequin, A. Millaud: Niniche, Švandova spol. Plzeň 1878, rkp., b. d. DÚk; V. Sardou: Měšťáci z Pont-Ar­cy aneb Volební boj, PD 1879; E. Augier: Rodi­na Fourchambaultů, PD 1879; Clairville, E. Gran­gé, A. Delacour: Coco, PD 1879; anon. [M. Kaut­sky]: Společnost Atlanticko-pacifická aneb Poctivý šejdíř, PD 1879; A. Anicet-Bourgeois, F. Dugué: Dítě hadrářů, PD 1879; H. Chivot: Nájemníci pana domácího, PD 1879, t. [1880]; H. J. Byron, ú. H. Hirschel: Staří – Mladí aneb Naši hoši [Our boys], PD 1879, t. [1879]; V. Sardou: Daniel Ro­chat, PD 1880, i t.; J. B. v. Schweitzer: Dítě aneb Honba na redaktora, PD 1880 [hráno pod P. jmé­nem]; B. Zapperta: Tři Angličané, PD 1880 (pseud. Phoites); E. Augier: Otec a syn, t. 1880; V. Sardou: Cyprienna, PD 1881, i t.; E. Gondinet, A. Bisson: Cesta do Italie, PD 1881; G. v. Moser, F. v. Schön­than: Naše ženy, PD 1881; E. Labiche, A. Dela­cour: Kukačka [La Cagnotte], Pokorného spol. Plzeň 1881 [dub.]; V. Sardou: Odetta, PD 1882; F. v. Schönthan: Hloupý kousek, PD 1882, t. 1883; A. Bisson: Zabil ženu [115 rue Pigalle], PD 1882, rkp.,DÚk; T. Barrière, E. Gondinet: Třeštidlo [Tête de linotte], PD-NČD 1883 (pseud. B. Štěpnička, i pod vl. jm.); A. Hennequin, A. Millaud: Lili, PD 1883, t. b. d.; A. Dumas ml.: Pan Alfons, PD 1883; A. Hen­nequin, A. Mortier, A. de Saint Albin: Zábavní vlak, ND 1884; H. Meilhac, Ph. Gille: Kamarádka, Švan­dova spol. 1884; E. v. Wildenbruch: Chocholouš [Die Haubenlerche], Pištěkova spol. Vinohrady 1896, t. [1908]. ■ Lockroy, De Morvan, h. A. Grisar: Dobrý večer, pane Pantalone!, PD 1871; A. Thomp­son, h. E. Jonas: Javotte, popelka bostonská, PD 1873, i t. (s E. Züngelem); J. Prevel, A. de Saint Albin, h. Ch. Lecocq, J. Brandl: Velký Kazimír, PD 1879.

Hry a libreto

Čert na zemi, PD 1873; Hlavní trefa v čepici, PD 1874, t. 1875 (s J. Bittnerem); Torpédo, PD 1877 (pseud. A. Poldík). ■ Indická princezna, dle A. v. Kot­zebue: Die Princessin von Kakambo, h. K. Bendl, PD-NČD 1877, t. b. d.

Prameny a literatura

J. N. [Neruda]: Divadlo, Národní listy 10. 10. 1866 → České divadlo III, 1954 + Na Baště, Národní listy 6. 8. 1869 → České divadlo IV, 1958; nesign., ref. Čert na zemi, Světozor 7, 1873, s. 368; nesign., ref. Hlavní trefa v čepici, tamtéž 8, 1874, s. 344; O. Hostinský, ref. Indická princezna, Osvěta 8, 1878, s. 748; J. N. [Neruda], ref. Dítě aneb Honba na redaktora, Národní listy 13. 7. 1880 → České divadlo V, 1966 [identifikace autora hry] + nesign.: A. P., Humoristické listy 16, 1884, s. 386 → Podo­bizny II, 1952; nesign.: A. P., Světozor 18, 1884, příl., č. 35, s. 2; nesign.: A. P.: Zábavné listy 6, 1884, s. 473●; nekrology: Světozor 28, 1893/94, s. 564; Zlatá Praha 11, 1893/94, s. 575; Národní listy 4. 10. 1894; nesign. [J. L. Turnovský], Zábavné listy 17, 1895, s. 48●; J. Borecký: Bendlova Indická prin­cezna, Divadelní list Máje 2, 1905/06, s. 232–238; F. A. Šubert: Dějiny Národního divadla v Praze 18831900, 1908, s. 137n., 140n., 166; B. Benoni: Nová kniha vzpomínek a dojmů, 1919, s. 54–57; J. Kvapil: O čem vím, 1932, s. 41–44; O. Fischer: Činohra Národního divadla do roku 1900 (Ději­ny ND IV), 1933, s. 18, 35, 69, 70, 91, 108–110, 168, 200; L. Novák: Stará garda Národního divad­la, 1937, s. 117–123; Jan Bartoš: Prozatímní di­vadlo a jeho činohra, 1937, s. 261n.; A. P., Divadlo 30, 1944, s. 84; L. Pacák: Opereta, 1947, s. 327; K. Engelmüller: O slávě herecké, 1947, s. 62–66 + Vzpomínka na stoletého A. P., Divadlo 34, 1948, s. 19; Sjc [J. Sajíc]: Sté výročí A. P., Lidová demokracie 10. 3. 1948; J. Vodák: Tváře českých herců, 1967, s. 97n.; DČD III; O. Spalová: Sága rodu Budilova, 1978, s. 47; H. Konečná a kol.: Čtení o Národním divadle, 1983, s. 67n. ■ LČL, NDp, Otto; PD, Plzeň

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, II. N–Ž, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 803–808

Autor: Klosová, Ljuba