Pštrossová, Marie

Marie
Pštrossová
8. 12. 1855
Lomnice nad Popelkou
28. 11. 1927
Praha
Herečka.

Roz. Nosková. Pocházela z rodiny sládka. Již v mládí projevila divadelní vlohy mezi ochot­níky v rodišti. Do světa profesionálního diva­dla vstoupila pod pseudonymem Táborská. 1876 ji přijal jako sboristku do svého soubo­ru P. Švanda ze Semčic. Nadaná začátečnice pod vedením E. Peškové rychle postupovalak předním rolím. Se Švandovou společností hrála na jevišti smíchovské Arény v Eggen­berku, Divadla u Libuše, městského divadla v Plzni a v řadě českých měst. V lednu 1878 se provdala za herce Adolfa P., od té doby hrála pod jeho jménem (psána i Pštrosová). 1883 vystoupila na zkoušku v ND (Ludmila, Pippich: Z české domácnosti) a byla přijata pro obor naivek. Zklamána nedostatkem he­reckých příležitostí z ND na jaře 1888 odešla i s manželem, který byl rovněž málo využíván. Ten se pak pokoušel hospodařit na statku, ale bez úspěchu. Na podzim 1890 se oba vrátili k divadlu. P. nastoupila ke Švandově společ­nosti v Brně, kde její působení ukončila ředite­lova náhlá smrt v lednu 1891. Poté byla znovu přijata do ND a setrvala tu až do penzionová­ní 1914. Pak vystupovala pohostinsky v MD v Plzni za ředitele Veverky, u společnosti J. Faltyse aj. 1919 se potřetí vrátila do ND, kde 1925 definitivně ukončila hereckou činnost. Zemřela ve Vinohradské nemocnici po ampu­taci nohy, byla zpopelněna.

V prvním působišti, Švandově společnosti, se od 1878 prosadila v oboru naivek, v němž se její doménou staly čtveračivé, čiperné dívky, u nichž se nevinnost pojí s ženským důmyslem, humorem a veselostí. Měla svěží zjev, jasný, ohebný hlas plný měkkých tónů, jímž podob­ně jako radostně perlivým smíchem a vřelým nelíčeným humorem okouzlovala publikum v desítkách postav. K nejvýznamnějším úlo­hám z té doby patřila Zuzanka v Beaumarchai­sově Figarově svatbě, v níž bezezbytku uplat­nila své předpoklady. Po příchodu do ND, kde ztělesňovala rovněž naivky, ji zastiňovaly starší a upřednostňované kolegyně A. Volfová (zvláště v původní české dramatice) a L. Orto­vá de Pauli (ve francouzských společenských hrách). P. dostávala herecké příležitosti hlavně v domácích novinkách (Alena ve Vrchlického Noci na Karlštejně, Žofka v Stroupežnického Paní mincmistrové, Božena ve Štolbově Vod­ním družstvu). Dostatečný prostor pro rozvoj jejího talentu se však stále nenacházel. Při druhém pobytu v ND pro úlohy naivek již po­zbývala předpoklady (s výjimkou líbezného hlasu a smíchu) a začala se uplatňovat v rolích starších žen, v nichž dala průchod svému vese­lohernímu nadání a nevyhýbala se ani excen­tričtější komice. Představovala ženy nejrůz­nějších sociálních vrstev, typů i povah (Černá ve Svobodových Směrech života, Kordula v Tylově Strakonickém dudákovi, Juliina koj­ná v Shakespearově Romeovi a Julii, Babizna v Goethově Faustovi, Kata ve Vojnovićově Dubrovnické trilogii). Do řady rolí byla opa­kovaně obsazována v nových nastudováních a hrála je po dlouhá léta. Během více než třice­tiletého působení v ND zůstávala stranou větší pozornosti, ale patřila ke spolehlivým silám souboru. Dokázala potlačit starší stylová vý­chodiska a přizpůsobit se novým vývojovým trendům. Již u Švandy nastoupila cestu k rea­listickému herectví, které nenápadným způso­bem napomáhala prosazovat i v ND. Schopna postihnout individuální charakter postav zdaři­le se vymanila z přežilého systému hereckých oborů, v němž začínala svou divadelní dráhu. V posledních letech divadlu sloužila oddaně a disciplinovaně v epizodních rolích.

Role

Švandova spol.

Clementine (H. aT. Cogniardové, Bourdois: Cri-cri), Hedvika (W. Müller: Když slavík do lesa zaletí) – 1876; Ema (A. L’Arronge: Doktor Kalous, i ND 1886) – 1879; Marie Věnceslava (M. Klapp: Rosen­kranz a Güldenstern), Marie (J. Neruda: Prodaná láska) – 1880; Eliška (I. F. Castelli: Car Petr Veliký), Běta (G. v. Moser, F. v. Schönthan: Naše ženy), Cyp­rienna (V. Sardou: Cyprienna), Evička (G. v. Mo­ser: Potrhlý krejčí), Zuzanka (P.-A. C. de Beau­marchais: Bláznivý den aneb Figarova svat­ba) – 1881; Suzanne de Villiers (E. Pailleron: Svět nudy, i ND 1884), Julietta (V. Sardou: Odetta), Zoe (E. Zola, dram. O. Gastineau, W. Busnach: Nana), Charlotta (týž: Rabourdin a jeho dědicové), Emilie (F. Kaiser: Dareba), Ludmila (K. Pippich: Z české domácnosti, i ND 1883), Emilie (A. Lokay: Brou­ček), Emma (týž: Královna plesu), Anna (M. Ba­łucki: Truhlář a jeho synové) – 1882; Mašenka (A. N. Ostrovskij: Tak se dělá kariéra), Laurence (Dumanoir, A. de Keraniou: Jedna se směje, dru­há pláče), Lucie (V. Sardou: Zamilované psaníčko na cestách) – 1883.

ND

Ludmila (K. Pippich: Z české domácnosti) j. h. – 1883; Titanie (W. Shakespeare: Sen v noci svato­janské), Cherubín (P.-A. C. de Beaumarchais: Figa­rova svatba čili Bláznovský den), Alena (J. Vrch­lický: Noc na Karlštejně), Popelka (V. K. Klicpera: Veselohra na mostě), Julie (K. Pippich: Ve veřejném životě), Hortensie (E. Bozděch: Světa pán v županu),Šotek [Puk] (W. Shakespeare: Sen v noci svatojan­ské), Suzana (G. Ohnet: Majitel hutí) – 1884; Neris­sa (W. Shakespeare: Kupec benátský), Bérangera (V. Sardou: Odetta), Dorotka (J. K. Tyl: Strakonický dudák), Marie (W. Shakespeare: Večer tříkrálový),Paní Žofka (L. Stroupežnický: Paní mincmistro­vá) – 1885; Filipina (F. V. Jeřábek: Cesty veřejného mínění), Ema (A. Delacour, E. Labiche: Vřele mi­lovaný Celimare), Komtesa Christina (F. A. Šubert: Jan Výrava), Božena (J. Štolba: Vodní družstvo) – 1886; Brianda z Luny (J. Vrchlický: Soud lásky), Louisa (V. Sardou: Staří mládenci) – 1887.

Švandova spol. ND Brno

Regina (V. Sardou: Milostné psaníčko), Taťana Alexějevna Těleginová (P. M. Něvěžin: Druhá mladost), Královna Eliška (J. Vrchlický: Noc na Karlštejně) – 1890.

ND

Pepa Rimbautová (E. Pailleron: Myška) j. h. – 1891; Paní Žáčková (O. Blumenthal, G. Kadelburg: Pra­ha je Praha), Veronika (F. F. Šamberk: Jedenác­té přikázání) – 1892; Slečna Zuzana Poličanská (J. K. Tyl: Jiříkovo vidění), Františka šl. Wendlow­ská (H. Sudermann: Domov) – 1893; Toinon (V. Sar­dou, E. Moreau: Madame Sans-Gêne) – 1894; Juno (J. Offenbach: Orfeus v podsvětí), Maryšina babička (A. a V. Mrštíkové: Maryša) – 1894; Jella (G. Da­vis: Katakomby) – 1895; Juliina kojná (W. Shake­speare: Romeo a Julie), Jenovefa (V. K. Klicpera: Hadrián z Římsu), Chůva (J. Kvapil: Princezna Pampeliška) – 1897; Březinová (A. Jirásek: Emi­grant) – 1898; Černá (F. X. Svoboda: Směry živo­ta), Kordula (J. K. Tyl: Strakonický dudák), Marie Kapičková (J. Štolba: Na letním bytě), Aurelie Cafourková (týž: Vodní družstvo), Paní Wermel­skirchová (G. Hauptmann: Forman Henčl), Paní Leverdierová (P. Bilhaud, F. Carré: Paní Lever­dierová) – 1899; Emma (V. Štech: Třetí zvonění), Marcelína (P.-A. C. de Beaumarchais: Figarova svatba), Domovnice (M. A. Šimáček: Jiný vzduch) – 1900; Roubínková (A. Jirásek: M. D. Rettigová) – 1901; Máma (O. Nedbal: Pohádka o Honzovi)– 1902; Samsónková (F. X. Svoboda: Lapený Sam­sónek), Háta (J. Vrchlický: Knížata), Anna Vlno­vá (R. Svobodová: V říši tulipánků), Jahelková (J. K. Tyl: Tvrdohlavá žena), Veronika (J. J. Kolár: Pražský žid) – 1903; Slečna Stázi (B. Viková-Ku­nětická: Holčička) – 1905; Babizna (J. W. Goethe: Faust) – 1906; Kopecká (A. Jirásek: Otec) – 1907; Panimáma Petráňová (A. H. Horáková: Páni), Barbora (A. Jirásek: Samota) – 1908; Kata (I. Voj­nović: Dubrovnická trilogie), Nastasja Ivanovna (L. N. Tolstoj: Živá mrtvola) – 1911; Babička Ty­lová (M. Maeterlinck: Modrý pták) – 1912; Bába (A. Jirásek: Lucerna) – 1916; Paní (K. Čapek: Lou­pežník) – 1920; Havlová (A. Jirásek: Vojnarka), Nána (K. Čapek: R.U.R.) – 1921; Vdova Zelenková (L. Stroupežnický: Na Valdštejnské šachtě) – 1925.

Faltysova spol.

Veronika (F. F. Šamberk: Jedenácté přikázání) j. h. – 1918.

Prameny a literatura

Plzeňské listy 6. 1. 1878 (sňatek); -k.: M. P., Čes­ká Thalia 2, 1888, s. 88 [odchod z ND]; nesign. [J. Vodák], Čas 10. 9. 1901 [Chůva, Romeo a Ju­lie] → Shakespeare, 1950; nesign.: M. P., Divad­lo 7, 1908/09, s. 45n.; F. A. Šubert: Dějiny Národní­ho divadla v Praze let 18831900, 1908, s. 350; nesign., Lidové noviny 20. 4. 1913 [k odchodu do pen­ze]●; nekrology: Národní politika 29. 11. 1927; B., Lidové noviny 29. 11. 1927, ráno; hc., Národní listy  30. 11. 1927, več.; Maxa [M. B. Stýblo], Divadlo 7 (14), 1927/28, s. 36●; V. Štein Táborský: Dějiny venkovských divadelních společností, 1930, s. 102, 106; L. Novák: Stará garda Národního divadla, 1937, s. 111–116; K. Engelmüler: Z letopisů čes­kého divadelnictví I, 1946, s. 124, 219; A. Javorin: Pražské arény, 1958, s. 147; J. Knap: Umělcové na pouti, 1961, s. 77, 78, 221; DČD III ■ Masaryk, Ndp, Otto; Buchner, NAlb

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, II. N–Ž, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 801–803

Autor: Randáková, Ludmila