Příbramský, Rajmund

Rajmund
Příbramský
7. 1. 1858
Příbram
14. 10. 1925
Praha
Divadelní ředitel, herec, režisér.

Vl. jm. Chroust, křtěn Raymund Emanuel. – Otec byl obchodníkem cínovým zbožím. Di­vadelníkem se stal i bratr Václav (herec a di­vadelní mistr). P. začínal 1880 u společnosti F. Pokorného, poté hrál u M. Kozlanské (1881, 1889), T. Knížkové (za řízení B. Ludvíka, 1882), J. Košnera (1883) a F. J. Čížka (1881, 1883–84 též artistický správce a režisér), krát­ce také u A. Konětopské-Havlíčkové. 1885–86 a 1889 byl znovu u F. Pokorného. Od 1885 usiloval o vlastní koncesi, byl však opakovaně odmítán, uspěl až v prosinci 1889. V polovině devadesátých let svou společnost dočasně roz­pustil a nastoupil jako artistický správce do ne­valného podniku F. Šnídlové (1895–96). 1898 poprvé získal koncesi i pro Moravu, údajně hrál i v Krakově (informaci herce A. Vaverky nepotvrzují jiné zdroje). P. první manželkou byla herečka Bohumila Solimanová (vl. jm. Picková, 9. 1. 1870 Lochovice – 1902 Praha), dcera herce a divadelního ředitele J. A. Soli­mana a jeho ženy Kateřiny, rovněž herečky.

P. byl hercem nevelkého formátu, ale leh­ce získával přízeň dámské části publika svým uhrančivým a poněkud exotickým zjevem (havranní vlasy, snědá pleť). U Košnerovy a Po­korného společnosti byl využíván pro epizod­ní role, i operetní a operní, v nichž ho kritika většinou ani nezaznamenala. Když však vedl Čížkovu a posléze vlastní společnost, suverén­ně si vybíral velké a významné role, na něž mu nestačily síly (např. Shakespearova Othella). Do konce století uváděl u své společnosti či­nohry, frašky, hry se zpěvy a operety. Reper­toár byl z velké části pokleslý, složený z her druhořadých či příležitostných autorů (např. Pázdral: Lucifer aneb Zázračný elixír; L. Kaš­ka: Bratři z Moravy; Čapek-Drahlovský: Propast Macocha). Na nenáročné publikum byl zacílen i dětský „balet skřítků“ v Popelce, pří­sliby acetyléno-elektrického osvětlení a jiné projevy křiklavé reklamy, neobvyklé i u ko­čovného divadla. Přesto do repertoáru pro­nikala díla světové klasiky (Shakespeare: Othello; Schiller: Loupežníci; Lope de Vega: Sedlák svým pánem), starší české romantické drama i díla soudobých autorů (Kvapilova Princezna Pampeliška, Maryša bratří Mrští­ků aj.). Koncem devadesátých let byl chválen za výpravy sestávající ze zručně malovaných dekorací a využívající různých efektů (skuteč­ná loď na scéně apod.), které se uplatňovaly ve výpravných hrách a oblíbených verniádách (Cesta kolem světa za 80 dní). P. měl v sou­boru řadu dobrých herců i režisérů (např. 1891 manžele A. a B. Houdkovy, A. Kantora; na přelomu 1894/95 krátce V. Vydru). Koncem devadesátých let disponoval velkým, zhruba čtyřicetičlenným ansámblem, v němž vedle jeho početné rodiny byli J. Auerswald (též re­žisér a malíř dekorací), J. Burda, J. Hradecký (též režisér), F. Kastner (taneční mistr), J. Po­čepická, A. Janovský (též režisér), jehož man­želka Fanny mj. nacvičila baletní čísla do často reprízované výpravné pohádky E. Pohla Sedm havranů. Od 1898 P. uváděl i opery (Weber: Čarostřelec; Blodek: V studni aj.), s nimiž při­jel jako první český ředitel do slezského Tě­šína (Smetana: Prodaná nevěsta a Hubička, 1903). Na přelomu století P. společnost patrně zažívala své nejlepší období, za války živořila v Čechách. V poválečných poměrech, nepří­znivých pro cestující divadlo, se už neprosa­dila, její činnost je naposledy zjištěna na pod­zim 1923.

Role

Čížkova spol.

Lagrange (K. Blum dle J.-F.-A. Bayarda a H. Saint­-Georgese: Dcera pluku) – 1883; Josef Kaje­tán Tyl (F. F. Šamberk: Josef Kajetán Tyl), Petru­chio (W. Shakespeare: Zkrocení zlé ženy), Othello (týž: Othello, i Příbramského spol. 1898) – 1883/84; Fromont junior (A. Daudet, A. Belot: Fromont junior a Risler senior), Hrabě Paul de Valreas (H. Meilhac, L. Halévy: Dcera velké Pa­říže), Dolanský (F. X. Told, h. A. E. Titl: Čarov­ný závoj aneb Malíř, víla a hospodská), Felix (F. F. Šamberk: Rodinná vojna), Remy (A. Dumas ml.: Dítě dvou matek), Hrabě de Cerny (E. Arago, P. Vermond: Ďáblovy zápisky) – b. d.

Košnerova spol.

Myslivecký mládenec (V. P. Stěžerský [Pázdral]: Lucifer čili Zázračný elixír), Sulazzo (F. X. Told dle E. Scribea: Ďáblův podíl), Alfred Záleský (F. Kaiser: Kolín bez krejčího aneb Dobrodružství p. Prášila) – 1883.

Pokorného spol.

Gini, seržant (J. Strauss: Veselá vojna), Vesnický hoch (K. Šebor: Zmařená svatba) – 1885; Vévoda de Choiseul-d’Amboise (A. E. Brachvogel: Nar­cis) – 1885/86.

Příbramského spol.

Pëti (A. Berla: Cikán) – 1889; Sigfrid (F. Hebbel, ú. J. K. Tyl: Jenovéfa), Dr. Blanchon (A. Bisson, A. Carré: Reduta) – 1895; Eduard Martins (F. Philippi: Dobrodinci lidstva), Francek (A. a V. Mrštíkové: Maryša), Jiřík (J. K. Tyl: Jiříkovo vidění), Dr. Ri­chard Mayrek (G. Davis: Katakomby), Karel IV. (J. Vrchlický: Noc na Karlštejně), Jaromír Vladyka (R. Kneisel: Cesta kolem světa se šátečkem), Jack Chesney (B. Thomas: Charleyova teta) – 1896; Václav Budil (F. V. Jeřábek: Služebník svého pá­na) – 1897; Jan Hus (J. K. Tyl: Jan Hus), Jehlička (J. Nestroy: Lumpacivagabundus), Ernesto (J. Eche­garay: Velký Galeotto), Georges (L. Gandillot: Pan podprefekt), Fernand de Thauzette (A. Dumas ml.: Denisa) – 1899; Rafael de Petrucci (F. X. Told dle E. Scribea: Ďábel u dvora), Karloo van der Noot (V. Sardou: Vlast) – 1900; Jeremiáš Mrkvič­ka (F. v. Suppé: Žádný muž a tolik děvčat) – 1901; Mařák, vdovec a záložník (J. H. Horák, F. Kudel­ka: Sen rakouského záložníka) – 1916; Bratr Martin (K. Costa: Čtveráctví bratra Martina) – b. d.

Režie

Čížkova společnost

F. F. Šamberk: Josef Kajetán Tyl – 1883/84.

Příbramského spol.

A. Bisson, A. Carré: Reduta – 1895; A. a V. Mrští­kové: Maryša, J. K. Tyl: Jiříkovo vidění, G. Davis: Katakomby – 1896; F. V. Jeřábek: Služebník své­ho pána – 1897; L. Krenn, K. Lindau: Chudá hol­ka, A. Bisson, A. Carré: Blázen pod kloboukem, W. Shakespeare: Othello – 1898; F. v. Suppé: Boc­caccio, V. Blodek: V studni, C. M. v. Weber: Čaro­střelec – 1901.

Prameny a literatura

SOA Praha: Sbírka matrik, 017 Příbram, matrika narozených 1855–1858, s. 174. NA: fond PM 1881–1890, kart. 1692, sign. 8/6/3/6; 1890–1900, kart. 2546, sign. 8/6/15/18 [koncese]. ■ F. Hlava­tý: Herecké vzpomínky. 18901930, [1930], s. 50n. + Z jevišťátek a velkých scén, [1931], s. 30n.●; úmrtí: Národní listy 15. 10. 1925; Dělnické diva­dlo 5, 1925, s. 173●; V. Vydra: Má pouť životem a uměním, 1948, s. 130–135; J. Knap: Umělco­vé na pouti, 1961, s. 49, 194, 195, 229; DČD III; Přehledné dějiny české literatury a divadla v Olo­mouci I, red. J. Stýskal, 1981, s. 113; A. Houšková: Cedule k představením českých divadelních kočov­ných společností v Olomouci v letech 18941914, Olomouc 1995, s. 7–12, 15–21. ■ PBJ II; Buchner

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, II. N–Ž, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 796–798

Autor: Štefanides, Jiří