Procházka Devítský, Josef

Josef
Procházka Devítský
16. 2. 1811
Jindřichův Hradec
18. 6. 1856
Jindřichův Hradec
Překladatel, prozaik, divadelní organizátor.

Vl. jm. Josef Jiří Procházka. Narodil se v po­četné rodině nájemce panského mlýna U Deví­ti, podle něhož utvořil svůj přídomek. V Jindři­chově Hradci vychodil gymnázium (1822–28) a vstoupil do františkánského kláštera. Po no­viciátu v Praze absolvoval dva ročníky filo­zofie v Plzni, od 1830 studoval na teologii v Praze. 1834 z františkánského řádu vystou­pil a začal studovat medicínu, přivydělával si přitom psaním povídek. Udržoval přátelské styky s okruhem pražských literátů a intelek­tuálů (mj. s K. Amerlingem, K. B. Štorchem, F. Melicharem, A. Rybičkou, J. K. Tylem), který se scházel v kavárně v Ungeltu a s nímž ho spojovaly vlastenecké ideály. 1835 se při­pojil k mladé ochotnické družině Kajetánské­ho divadla. 1842 byl promován a po krátké vojenské službě se 1843 vrátil do Jindřichova Hradce, kde získal místo městského fyzika. Aktivně se podílel na národnostním probuze­ní města, organizoval kulturní a společenský život (ochotnické divadlo, koncerty, bály) i charitativní činnost. V revolučním roce 1848 byl zvolen zástupcem poslance do zemského sněmu a velel svatováclavské setnině národní gardy; od 1852 byl na seznamu politicky ne­spolehlivých osob. Od školního roku 1848/49 vyučoval na gymnáziu neplaceně češtinu, 1850–53 suploval profesora přírodopisu (za­vedl poprvé v Čechách botanická praktika). Po vyčerpávajícím zápolení s epidemií, která 1856 postihla Jindřichův Hradec, nalezl, již vážně nemocen, útočiště u svého staršího bra­tra, představeného františkánského kláštera, kde zanedlouho zemřel.

P. patřil do generace vlasteneckých intelek­tuálů, kteří se všestranně snažili povznést kul­turní život české společnosti. Od studentských let vyvíjel literární činnost. Věnoval se pře­devším překládání (povídky, vzdělávací stati), psal mravoučné povídky, příležitostné básně, později hlavně osvětové články, přírodopisné učebnice, příručky o zdravovědě, sepsal také historii Jindřichova Hradce. Překlady i pů­vodními pracemi přispíval do časopisů Jindy a nyní, Česká včela, Květy, Večerní vyražení, Lumír. V inspirativním ovzduší Kajetánského divadla, kde působil jako nápověda, získal prv­ní divadelní zkušenosti. Do repertoáru této scé­ny přispěl překladem Töpferovy hry Vévodův rozkaz (souběžně hráno ve StD). Zde se také utužilo P. celoživotní přátelství s J. K. Tylem. Ovlivněn jeho názory na význam divadla, sna­žil se je realizovat v Jindřichově Hradci. Záhy po návratu se tu podílel na přípravě prvního českého ochotnického představení, od počátku padesátých let byl hlavním iniciátorem a orga­nizátorem ochotnického divadla. Postupně pro ně získal na osm desítek účinkujících a spolupracovníků, s nimiž během necelých čtyř let uskutečnil údajně kolem čtyřiceti čes­kých a německých představení. Prvním byla Štěpánkova veselohra Čech a Němec, z dal­ších pak Raupachova hra Mlynář a jeho dítě, Rosierova Víra, naděje a láska, D’Aubignyho Život za přítele aneb Zrada vděčného srdce a Castelliho fraška Dva přátelé a jediný kabát, kterou již dříve přeložil. Ochotnická aktivita vyvrcholila nastudováním Weberovy opery Střelec kouzelník (1855). P. byl duší spolku, sestavoval repertoár, řídil zkoušky, při nichž si počínal jako skutečný režisér, dokonce prý hercům ukazoval, jaká mají volit gesta a posto­je. Pro jindřichohradecké ochotníky pořizoval překlady divadelních her (nedochovány), je­jichž tituly, vyjma dvou (Feldman: Po svatbě; Benedix: Mathilda), nejsou známy.

Jeho zásluhou zavítala v červnu 1850 do Jindřichova Hradce první česká divadelní společnost J. A. Prokopa, jejíž hry předem propagoval a zajistil jí příznivé podmínky. Mimořádně přátelské přijetí připravil 1851 J. K. Tylovi, který jako umělecký správce Kul­lasovy společnosti zahajoval v Jindřichově Hradci kočovnou pouť. I pro další jindřicho­hradecké pobyty této společnosti (1852, 1855) zajišťoval P. svým společenským vlivem dob­ré zázemí a četné publikum, Tylovi poskytoval podporu finanční, morální i organizační (např. svým studentům zadával opisování her). Kro­mě iniciativ, jimiž působil na rozvoj místních ochotnických aktivit, přispíval – podobně jako např. J. V. Sedláček v Plzni, P. M. Veselský v Kutné Hoře – ke zdomácnění českého pro­fesionálního divadla mimo pražské centrum.

Překlady

K. Töpfer: Vévodův rozkaz, StD 1836; I. F. Castelli: Dva přátelé a jediný kabát, StD 1838, i t.; K. Töp­fer: Dobrý ton, t. 1839, NdR 1842.

Prameny a literatura

J. K. Tyl: Paralipomena Korespondence (Spi­sy XVI), ed. M. Otruba, 1989, s. 574, 576. ■ Nesign.: V Jindřichovu Hradci zařídili ochotníci…, Lumír 3, 1853, s. 239n.●; nekrology: tamtéž 6, 1856, s. 623; Pražské noviny 27. 6. 1859●; nesign.: Památce Tylově, Ohlas od Nežárky 8, 1878, s. 33n.; A. Mat­tuška: Dr. J. P., spisovatel a lidumil, Literární listy 7, 1886, s. 118n., 134–136, 153n., 172n., 185n., 202–204, 219–221, 236–238, 284n., 299–301, 315n.; V. Weiss: K třicetileté památce úmrtí dr. J. P., Ohlas od Nežárky 15, 1886, s. 203; M. Navrátil: Almanach českých lékařů, 1913, s. 247n.; F. Strej­ček: Období Procházkovo, Jak se probouzel Jin­dřichův Hradec, Jindř. Hradec 1930, s. 73–125; J. Muk: Přátelství J. K. Tyla s dr. J. P. a probuzení Jin­dřichova Hradce, Jihočeský sborník historický 25, 1956, s. 12–21; DČD II; S. Káš: Čeští lékaři spi­sovatelé, Olomouc 2003, s. 24n. ■ LČL, Otto, Rie­ger, Wurzbach; Laiske, Místopis I [Jindř. Hradec]

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, II. N–Ž, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 783–784

Autor: Dubská, Alice