Procházka, Arnošt

Arnošt
Procházka
15. 11. 1869
Praha
16. 1. 1925
Praha
Literární, divadelní a výtvarný kritik, překladatel, básník, prozaik.

Otec pražský měšťan, byl divadelním kadeř­níkem. Na německou výchovu navázalo stu­dium na německém malostranském gymnáziu, z něhož byl však v tercii vyloučen (ve stře­tu s učitelem hájil český národ). Pokračoval na gymnáziu českém, kde se spřátelil s J. Ka­ráskem. Studium práv na Karlo-Ferdinando­vě univerzitě nedokončil, celý život pracoval jako úředník, nejprve na finančním ředitelství, krátce u dráhy a posléze zakotvil v pražském zemském výboru, kde nakonec zastával pozici vrchního účetního. Staromládenecký život na­plnil literárními aktivitami, uměleckými zájmy a sběratelstvím. Zemřel na srdeční chorobu.

Od vstupu do literárního dění počátkem de­vadesátých let postuloval v kritických a esejis­tických textech, jimiž přispíval do Literárních listů, Nivy a Vesny, autonomii uměleckého díla. Po rozchodu s F. X. Šaldou a Literární­mi listy založil 1894 s J. Karáskem Moderní revui, která se stala platformou dekadentní větve českého literárního symbolismu. Časo­pis po třicet let řídil a z velké části financoval (po jeho smrti bylo vydávání ukončeno).

P. patřil k čelným představitelům generace devadesátých let, která probojovávala v umění modernistické trendy. Jeho tvůrčím východis­kem byl vyhraněný individualismus, umění pojímal jako vysoce estetizovaný, na realitě nezávislý útvar. Své umělecké představy rea­lizoval i tvorbou básnickou (sbírka Prostibolo duše, 1894), zejména prací kritickou a ese­jistickou, obsáhlou činností překladatelskou, redakční a vydavatelskou. Řídil či spoluřídil edice Knihovna Moderní revue, Čeští autoři a Knihovna dobrých autorů, byl průkopníkem bibliofilského tisku. Po oslabení vlivu deka­dence na počátku století deklaroval příklon k individualistnímu umění na tradicionalistic­kém podkladu, k novoklasicismu; v dalších le­tech názorově ustrnul a nové umělecké výboje již odmítal.

Do divadelního dění vstoupil 1892 statí Volné jeviště, v níž navrhoval zřídit v rámci ND scénu pro moderní drama a mladé autory. O čtyři roky později stál u zrodu Intimního volného jeviště (1896–99), které po vzoru zahraničních komorních scén chtělo být mo­dernou dramaturgickou i interpretační, ale po třech letech málo průkazných pokusů ztros­kotalo. Myšlenku scény a její záměry propa­goval v Moderní revui, s J. Karáskem napsal programovou stať Intimní volné jeviště.

P. překladatelská činnost v oblasti dramatu se soustředila na díla naturalistická (Jullien: Stará historie; Mirbeau: Špatní pastýři), prvo­řadě však na díla symbolistní. Volil většinou exkluzivní hry, ostentativně bez ohledu k pří­padnému jevištnímu provedení (např. Maeter­linckova dramata Sedm princezen, Vetřelkyně, Lerbergheovy Slídiče, Hofmannsthalova Císa­ře a čarodějku). Dbal na přesnost překladů, jež však způsobovala jejich těžkopádnost, šrou­bovanost a neživotnost. Překlady publikova­né knižně i časopisecky (zvláště v Moderní revui) se na scéně objevovaly zpočátku jen zřídka, větší uplatnění nacházely až v desá­tých letech ve vinohradském divadle za Hi­larova dramaturgického a režijního působení. Na objednávku vinohradského divadla přeložil pro sez. 1913/14 čtyři tituly (Wilde: Nihilisté; Molière: Jiří Dandin; Gide: Král Kandaules; Sternheim: Měšťan Schippel); zdařilé přetlu­močení komedie Jiří Dandin bylo ceněno za svižný spád a jazykovou svěžest.

P. byl duší kritik, vždy názorově neústup­ný a razantně přímočarý, psal barvitým, avšak těžkopádným jazykem vinoucím se v dlou­hých, málo přehledných souvětích. Pro jeho kritiky byly příznačné glosátorsky analyzující postřehy a jízlivě formulované charakteristi­ky a soudy. Divadelní kritice se věnoval pra­videlně až od 1912 (převzal po Karáskovi di­vadelní referát v Moderní revui) do své smrti. Sledoval inscenační tvorbu ND a MD Král. Vinohrad, soustavně režijní práci J. Kvapila a K. H. Hilara, pozornost věnoval všem slož­kám jevištního díla. Opakovaně referoval o tvor­bě současných dramatiků (J. Hilberta, F. Šrám­ka, F. Zavřela, K. Čapka), vyjadřoval se kaktuál­ním divadelně-společenským tématům (zábor StD 1920, politické tlaky na správu ND na pře­lomu desátých a dvacátých let). Byl zastáncem konzervativní inscenační praxe (služba textu), odpůrcem sílící pozice režie, jevištních expe­rimentů i divadla jako efektní podívané obo­hacované inspirací filmovou či cirkusovou. Mnohé divadelní referáty vyšly v knižních výborech P. statí (Meditace, Literární silhoue­ty a studie, České kritiky, Francouzští autoři a jiné studie, Polemiky, Rozhovory s knihami, obrazy i lidmi, Na okraj doby, Diář literární a umělecký, Dnové života, Soumrak).

Pseudonymy a šifry

Adolf Limax, Adolf Nový (i společně s K. Ka­mínkem), Adolf Zpěvák, Alois Haras, Alois Lan­da, Alois Navrátil, A. Navrátil, A. Nový, Antonín Konečný, A. O. Verekin, Cyrian B., Cyrian H., Če­něk Vlach, Emerich Hladký, Ferdinand Studnička, František Jelínek, František Šmíd, Gabri, Gabriel Moton, Gustav Kříž, Helena Vracelová, Hubert Cyriak, Ignát Ctibor, Jakub Navrátil, Jindřich Mo­rávek, Jindřich Tichý, Jiří Lamprecht, Jiří Pudlač, Josef Hořan, Josef Kořínek, Josef Malý, Josef Suk, Julius Crotz, Julius Čepek, Julius Skružný, Karel Holý, Karel Nový, K. Pudlač, Karel Pudlač, Katuše Lobčová, Lambert Lakosil, Leopold Pro­cházka, Leopold Pudlač, Loža Lambert, Ludvík Havelka, Ludvík Horák, Marek Povolný, Martin Laton, Mortuus, Norbert Fomeš, Oldřich Důras (společně s V. Dykem), Powaga, Prokop Hamouz, Robert Hořan, Rudolf Bláha, Stanislav Kočár, Vilém Barnet, Vilém Rauscher, a., -A-, a-a, A-a, A-a., A. A., -áč, A. K., A. L., ALAP, Alap, A. P., Ap, ap, ap., Ar., -ar, A. R., Ar. Pr., Arzka, A. T., A-T R-A, -b., b. a., Beta, C. H., -d, -f-, F., F.-, g., h., -h-, H. C., k., K., K.-, -ka, K. K., K. L., -kp-, -.kp.- (společně s J. Karáskem), K. Z., L., L-, L. H., L. P., -m-., M., M.-, P. A., R., R. R., R. Z., ta, T. A., -ta, tp, -tr., X., x., Z., -Z., -z., -zka, α, -α, -- α-, ß, ß., ψ, δ, ε, η, ρ, ζ, ***, + + +, o

Překlady

M. Maeterlinck: Sedm princezen, t. in Česká Thalia 6, 1892, s. 283–289, kn. 1910; týž: Vetřelkyně, t. in Nové proudy 1, 1893, s. 177–188, kn. 1910; Ch. van Lerberghe: Slídiči, t. in Niva 4, 1893/94, s. 310 až 312, kn. 1896; O. E. Hartleben: Mravní požada­vek, t. in Moderní revue 2, 1895/96, sv. 3, s. 9–15, 44–47, 49–53, cyklus Máje, Švandovo div. 1907; D. Przybyszewska: Hřích, Intimní volné jeviště 1898, t. 1899 (anon.); A. Gide: Filoktétes, t. 1899; E. de Castro: Belkiss, královna sábská, axumská a hymiarská, t. in Moderní revue 6, 1899/1900, sv. 11, s. 6–11, 39–42, 130–132, 153–159, 188–19, 211–220, 237–239, 261–272; L. Zúccoli: Uragán, t. in Hlas národa 19. a 26. 10., 1. a 9. 11. 1902, příl. Nedělní listy (šifra Alap); J. Jullien: Stará his­torie, t. in Hlas národa 6., 13. a 20. 11. 1904, příl. Nedělní listy (šifra ALAP); W. G. van Nouhuys: Egidius a cizinec, t. 1905 (pseud. Karel Pudlač); H. v. Hofmannsthal: Císař a čarodějka, t. in Mo­derní revue 13, 1906/07, sv. 19, s. 61–80 (pseud. Karel Pudlač); O. Mirbeau: Špatní pastýři, t. 1906, cyklus Kruhu čes. spisovatelů, Uranie 1907 (pseud. Karel Pudlač); R. de Gourmont: Noc v Lucem­burské zahradě, t. 1907 (pseud. Julius Skružný); S. Mallarmé: Herodias, t. in Moderní revue 15, 1908/09, sv. 21, s. 3–9 (pseud. Lambert Lakosil), kn. 1922; R. Browning: Na balkoně, t. tamtéž 15, 1908/09, sv. 21, s. 71–77, 126–134, 174–185, 227–236 (pseud. Norbert Fomeš), kn. 1911, Kruh sólistů VD, Mozarteum 1919; V. Lee: Ariadna v Mantově, t. in Moderní revue 17, 1910/11, sv. 23, s. 225–231, 283–291, 341–350, 382–392, 445–453; O. Wilde: Vévodkyně padovská, Intimní div. 1911, i t.; A. Gide: Betsabé, t. 1913; O. Wilde: Nihilisté, VD 1913; Molière: Jiří Dandin čili Ošálený manžel, VD 1913, t. 1914; A. Gide: Král Kandaules, VD 1913, t. 1914; C. Sternheim: Měšťan Schippel, VD 1914, t. 1919; A. Suarès: Kressida, t. 1914; týž: Chrám lásky, t. in Moderní revue 21, 1915, sv. 29, s. 26–34, 71–74; R. Browning: Tragoedie duše, t. tamtéž 22, 1916, sv. 30, s. 2–24, 61–63, 159–164, 207–210, 245–264, kn. 1918, Kruh sólistů VD, Mo­zarteum 1919 (šifra T. A.); J. W. Goethe: Spolu­vinníci, VD 1916; R. B. Sheridan: Škola pomluv, VD 1916; H. de Régnier: Muž a Siréna, t. 1917, ND 1922 (šifra A. P.); P. Claudel: Výměna, t. 1917, VD 1922; A. France: Tatík Crainquebille, VD 1917; F. Beaumont, J. Fletcher: Philaster čili Láska kr­vácí, t. 1918 (pseud. Norbert Fomeš), s tit. Láska krvácí Uranie 1930; F. Vandérem: Mistr, VD 1918; R. de Gourmont: Theodat, t. in Moderní revue 25, 1918/19, sv. 34, s. 531–550, 578–582 (anon.); P. Claudel: Proteus, t. tamtéž 26, 1919/20, sv. 35, s. 3–16, 74–81, 126–132, 188–199, 238–243, 271–280; H. de Régnier: Mořská ekloga, ND 1920; Rachilde: Namalovaná žena, t. in Moderní revue 28, 1921/22, sv. 37, s. 41–49; M. Maeter­linck: Pelléas a Mélisanda, h. C. Debussy, ND Brno 1921 (pseud. František Jelínek); F. de Curel: Ne­lidská země, ND 1923 (pseud. František Jelínek).

Teatralia

Volné jeviště, Literární listy 13, 1892, s. 137n.; In­timní volné jeviště, tamtéž 17, 1895/96, s. 162–167 [s J. Karáskem]; Umění. Anketa divadelní, Přehled 9, 1910/11, s. 111n.; Památné kaménky, Moderní revue 24, 1918, sv. 33, s. 199n. [oslavy padesátiletí ND; šifra A. P.]; Divadelní událostí…, tamtéž 25, 1918/19, sv. 34, s. 124–126 [Nebožská komedie; šifra ALAP] → Diář literární a umělecký, 1919; Terror v divadle, Moderní revue 26, 1919/20, sv. 35, s. 47–63 (šifra A. P.) → Dnové života, 1922; Bludný Herakles, Moderní revue, s. 405–414 (šifra ALAP) → Dnové života, 1922; Zvrácenost, tamtéž, s. 591n. [o politických vlivech na vedení ND, šif­ra T. A.]; Stavovské divadlo, tamtéž 28, 1921/22, sv. 37, s. 120–123 (šifra T. A.), ú. → Dnové živo­ta, 1922; Moskevští herci…, Moderní revue, s. 327 až 330 (šifra Alap) → Dnové života, 1922; Divadlo, Moderní revue 30, 1923/24, sv. 39, s. 268–272, 275 [Benátský kupec, Romeo a Julie, Finka doktorova, My a oni, Devátá louka, Druhé mládí, Protekce, šifra ALAP] → Soumrak, 1924; Divadlo, Moderní revue 31, 1924/25, sv. 40, s. 134–137 [Balkon, No­vý majestát; šifra ALAP].

Prameny a literatura

LA PNP: osobní fond, inventář → F. Baťha, 1963. ■ A. Hromočuková: A. P. – kritické práce z 90. let, dipl., FF UK 1966. ■ Vbk [J. Voborník], ref. Bel­kiss, Národní listy 16. 11. 1900; F. Chudoba, ref. Na balkoně, Novina 5, 1911/12, s. 88–94; nesign. [F. X. Šalda]: Případ Siebenscheinův, tamtéž, s. 415n.; A. Novák: Kritické dílo A. P., Přehled 11, 1912/13, s. 821–823●; ref. Vévodkyně padov­ská: R., Máj 11, 1912/13, s. 375n.; O. Schäfer, Di­vadlo 11, 1912/13, s. 218●; ref. Jiří Dandin: m., Právo lidu 7. 10. 1913; N. Budil, Pražská lidová revue 9, 1913, s. 284; Dr. P. [D. Panýrek], Máj 12, 1913/14, s. 22n.●; -š., ref. Král Kandaules, Lidové noviny 1. 5. 1914; nesign., ref. Měšťan Schippel, Čas 19. 2. 1914; Ot. F. [Fischer], ref. Škola po­mluv, Národní listy 31. 10. 1916●; ref. Rozhovory s knihami, obrazy i lidmi: -och- [F. S. Procház­ka], Zvon 16, 1915/16, s. 517; K. H. [Hikl], Naše doba 24, 1916/17, s. 789–791●; ref. Muž a Sirena: F. X. Š. [Šalda], Kmen 1, 1917/18, č. 20, s. 10n. → Kritické projevy X, 1957; B. Bová [Benešová], Lípa 1, 1917/18, s. 208; jv. [Vodák], ref. Tatík Crainquebille, Lidové noviny 10. 10. 1917; M. Rut­te: K jubileu kritikovu, Cesta 2, 1919/20, s. 435●; ref. Mořská ekloga. Muž a Sirena: K. S., Národní listy 26. 5. 1920; jv. [Vodák], Venkov 26. 5. 1920●; K. H. [Hikl], ref. Proteus, Česká osvěta 16, 1920, s. 211; jv. [Vodák]: Březnové číslo Moderní re­vue…, Jeviště 1, 1920, s. 125n.; O. L. M. [O. Ladman], ref. Pelléas a Mélisanda, Dalibor 38, 1922, s. 15; ref. Dnové života: -och- [F. S. Procházka], Zvon 22, 1921/22, s. 686n.; nesign., Jeviště 3, 1922, s. 460; K. H. [Hikl], Česká osvěta 21, 1924/25, s. 148; F. S. Frabša: A. P., Čeští spisovatelé dneš­ní doby, 1923, s. 112–114; ax. [E. Vachek]: Četli jsme…, Právo lidu 16. 10. 1924●; ref. Soumrak: J. Krecar, Lumír 51, 1924, s. 493–495 → Počet víry a pochyb, kritické stati z doby převratu, 1926; M. Hýsek, Národní listy 23. 1. 1925●; nekrology: -th-, tamtéž 16. 1. 1925, več.; J. B. [J. Zyka Bo­rotínský], Venkov 17. 1. 1925; A. Novák, Lidové noviny 17. 1. 1925; M. Rutte, Národní listy 18. 1. 1925; J. Kodíček, Tribuna 23. 1. 1925; E. Janský, Československé divadlo 3 (8), 1925, s. 27; nesign. [E. Vachek], Pramen 5, 1924/25, s. 195n.; F. X. Šal­da, Var 3, 1925, s. 427–436 → Kritické proje­vy XIII, 1963●; J. O. Novotný: Konec Moderní re­vue, Cesta 7, 1924/25, s. 380; K. H. Hilar: A. P., in sb. In memoriam A. P., Moderní revue 31, 1924/25, sv. 40 s. 66–69 → Odložené masky, 1925; J. Krecar: Pseudonymy A. P. tamtéž, s. 81–86 → Počet víry a pochyb, kritické stati z doby převratu, 1926; F. Götz: Česká moderní divadelní kritika, in sb. Nové české divadlo 19181926, 1926, s. 65–74; J. Karásek ze Lvovic: Pětiletí od úmrtí A. P., Vitrinka 7, 1930, s. 81–83; AMP [Píša], ref. [Philaster aneb] Láska krvácí, Právo lidu 29. 11. 1930; B. N., ref. Výměna, Národní osvobození 19. 1. 1933; O. Fischer: Činohra Národního divadla do roku 1900 (Dějiny ND IV), 1933, s. 210; V. Tille: Činohra Národního divadla od r. 1900 (Dějiny ND V), 1935, s. 72n., 93; Československá vlasti­věda VIII. Umění, 1935, s. 412, 417; K. Nedbal: Půl století s českou operou, 1959, s. 106; J. Matějí­ček: Intimní volné jeviště v Praze 18961899, dipl., FF UK 1968; L. Kuchař: Glosa k historii Intimního volného jeviště v Praze, in Otázky divadla a filmu. Theatralia et cinematographica 2, Brno 1971, s. 127–140, s tit. Jiří Karásek ze Lvovic a Intimní volné jeviště v Praze → Dialogy o kráse a smrti, Brno 1999; DČD III; J. Plajnerová: Ohlas Verhaere­nova Svítání v Čechách, Philologica Pragensia 27, 1984, s. 13–18; J. Karásek ze Lvovic: Vzpomínky, 1994; M. Tichý: „Připadá mi, že se stávám pedan­tem“ (A. P. jako brusič), in SPFPF SLU 2003, ř. D jazykovědná 3, s. 119–124; L. Koryntová: A. P. pře­kladatel, Plav 3, 2007, s. 87–89. ■ LČL, Masaryk

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, II. N–Ž, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 780–783

Autor: Švejda, Martin J.