Postl, Karel

Karel
Postl
1769
[?]
15. 3. 1818
Praha
Divadelní dekoratér, malíř, kreslíř a rytec.

Příjmení psáno též Postel. Narození 9. 11. 1774 uváděné v některých příručkách se opírá o ne­jednoznačný matriční zápis. – Pocházel z rodi­ny vrchnostenského úředníka na bechyňském panství hrabat Paarů. Po studiích na vídeňské akademii (pravděpodobně u F. A. Branda) a na grafické speciálce J. M. Schmutzera pobý­val ve Vídni, kde nejprve graficky zpracovával veduty jiných autorů. Postupně se osamostat­ňoval a vypracoval se v uznávaného vedutistu a autora panoramatických pohledů. Významný je jeho přínos ke zmapování empírové Prahy. Pozornost upoutal sérií šestadvaceti pitoresk­ních pohledů z Čech (vyd. v albu Collection de vues les plus intéréssantes, et pittoresques de la Bohème, 1803–07). Do Čech se vrátil pravděpodobně již 1803 (t. r. datován akvarel Pohled na Teplice), 1804–05 pracoval na roz­měrném panoramatu Prahy (12 x 6 m, 1805 vystaveno na Koňském trhu, snad v objektu vojenské strážnice). 1806 žádal u pražské Privat-Gesellschaft patriotischer Kunstfreun­de o místo profesora krajinomalby na její ško­le (pozdější Akademie výtvarných umění). Obdržel stipendium a bylo mu uloženo vyučo­vat dvanáct žáků. Na škole působil do 1817 (jeho žákem byl A. Mánes) a jeho zásluhou vzrostl význam grafické dílny. V témže roce, kdy začal vyučovat, se stal z podnětu ředitele StD J. K. Liebicha prvním stálým dekoračním malířem této scény. Pravděpodobně zde byl činný do 1817. Zemřel na tuberkulózu.

P. volná malířská tvorba, formující počátky českého krajinářství, čerpala námětově i sty­lově z francouzské a německé klasicistní mal­by heroických krajin s antikizujícími výjevy (C. Lorrain, N. Poussin, J. P. Hackert) a sdílela, zvláště v práci se světlem, její skrytou divadel­nost (viz Noc z cyklu Čtyři denní doby).

Ve StD bylo P. úkolem obnovit poškozené dekorace z éry D. Guardasoniho, a především doplnit zastaralý fundus o velký počet deko­rací nových, které by nahradily dosud použí­vané barokizující dekorace J. Platzera. Podle představ a požadavků ředitele Liebicha měly zobrazovat reálná prostředí odpovídající dějiš­ti hry. P. byl spíše tvůrcem návrhů než diva­delním malířem; k této řemeslné práci povolal Liebich z Vídně L. Czermaka. Dekorace, po­většině nedochované a známé jen zprostřed­kovaně, zaujímají v úhrnu P. díla okrajové místo, avšak podstatně ovlivnily vývoj jevišt­ní výpravy na počátku 19. stol. Již 1808 praž­ský divadelní almanach uznale kvitoval, že za jediný rok bylo vytvořeno více nových de­korací než za celé předchozí desetiletí. Fundus byl P. zásluhou rozšířen a hlavně inovován dekoracemi, v nichž se uplatnil pohled vedu­tisty a malíře městských panoramat. P. vnesl na pražskou scénu obrazy konkrétních měst, a stal se tak průkopníkem tzv. lokální deko­race. Jeho přínos dokumentuje prospekt pro zpěvohru E. Fischera a F. Treitschkeho Das Singspiel auf dem Dache (1807), jehož domi­nantu tvoří věž Staroměstské radnice, za níž se otvírá pohled na Malou Stranu a na petřín­sko-hradčanské panorama (jediná dekorace, jejíž podoba je známa díky rytině J. Berky). Pro týž singspiel vytvořil dnes nezvěstný pro­spekt Vídně. Rovněž nedochovaný prospekt Staroměstského náměstí, určený původně pro neznámé německé představení, byl vel­mi pravděpodobně použit při premiéře hry J. N. Štěpánka Obležení Prahy od Švejdů (1812). Divadelněhistoricky cenná je P. kres­ba hlavního průčelí StD (1808, podklad pro rytinu J. Berky), zachycující vzhled budovy před přestavbou 1834, a vyobrazení posléze zaniklého divadla v Karlových Varech.

Prameny a literatura

SOA Třeboň: Sbírka matrik, Bechyně 4, matrika narozených a zemřelých 1752–1784, s. 232, obr. 126 [9. 11. 1774, Partl /?/]. ■ Schematismus 1807, s. 117, 119; 1808, s. 204, 344; Theateralmanach [Prag] 1808, s. 13, 99n., 219; 1809, s. 8; Teuber II, s. 410; F. X. Jiřík: Vývoj malířství českého ve stol. XIX., Dílo 6, 1908/09, s. 157n. + Výstavy po­hledů na český kraj, 1917; J. Port: Paběrky z odka­zu divadelních Čech, Divadlo 12, 1932/33, s. 90; Z, Wirth: Praha v obraze pěti století, 1934, s. 19n., 56, 58; V. Volavka: Česká malba 19. století, 1942, s. 20–25, 27; N. Melniková-Papoušková: K. P., Dílo 33, 1943/44, s. 159–169; E. Ročáková: Česká kra­jina 19. století, kat. výstavy, 1951, s. 18; B. Mráz: K. P. a základy české krajinomalby, 1957; DČD II; Čtvero knih o Praze III. Praha národního probu­zení, sest. E. Poche, 1980, s. 282, 290–295, 297, 319, 413; V. Hlavsa: Praha očima staletí, 1984, s. 26n., 226; N. Blažíčková-Horová: České malířství  19. století, kat. výstavy, 1998, s. 15n., 30n.; J. Pasá­ková: Praha v díle K. P. a jeho žáků (P. krajinářská škola a její žáci), kat. výstavy, 2001; DČVU III/1. ■ Dlabač, HD, Nagler, NDp, NEČVU II, ÖBL, Otto, Rieger, Thieme-Becker, Toman, Wurzbach

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, II. N–Ž, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 770–772

Autor: Velemanová, Věra