Pospíšil, Jaroslav

Jaroslav
Pospíšil
13. 9. 1812
Hradec Králové
13. 3. 1889
Praha
Nakladatel, publicista, překladatel.

Křtěn Jan Nepomuk, někdy chybně uváděno Jan Křtitel. – Nejstarší syn nakladatele Jana Hostivíta P. Vystudoval nižší gymnázium v Hradci Králové (profesoři V. K. Klicpera a J. Chmela) a první třídu humanitní na Akade­mickém gymnáziu v Praze. Původně pomýš­lel na učitelskou nebo úřednickou dráhu, ale vyučil se sazečem v otcově královéhradecké tiskárně a 1834 nastoupil do tiskárny pražské. Podílel se na jejím vedení, které 1842 převzal; pražský závod tiskl ve čtyřicátých a padesá­tých letech také některá Shakespearova dra­mata pro muzejní edici. Ze širokého okruhu literátů kolem nakladatelství byli P. nejbližší­mi přáteli A. J. Vrťátko a B. Jablonský (jehož múzou byla P. sestra Marie). 1842 se oženil s Julií Machytkovou z Jilemnice, v manželství se narodilo šest dcer a syn Jaroslav. 1848 se účastnil revolučního dění jako člen Svatovác­lavského (později Národního) výboru. Pražský závod několikrát přestěhoval (1843 z původ­ního sídla v Řetězové ul. do domu U Šedi­vých na nároží Perštýna a Betlémského nám., 1846 do Přívozní ul., 1861 na Václavské nám. a 1883 do ul. V Jámě) a řídil ho až do své smrti 1889. Zemřel na zánět mozkových blan, po­hřben byl na Olšanských hřbitovech. Vedení celého podniku, který zahrnoval tiskárnu, na­kladatelství a knihkupectví, převzal zeť J. Otto (tiskárnu už 1870).

P. psal v mládí básně, povídky, postřehy z cest a publikoval je v časopisech (Jindy a nyní, Květy) a almanachu Vesna. Je autorem memoárů Z dob vlasteneckých (1885). Redigoval almanachy a časopisy (např. Kvě­ty, 1837–40). Po převzetí pražského závodu rozšířil produkci, v níž vyhradil čelné místo české původní tvorbě. Vedle románů, povídek pro mládež a naučných děl zaujímala velkou část dramatická literatura. Od 1851 vydával Divadelní bibliotéku určenou hlavně ochot­níkům. Kromě her domácích autorů (Tyl, J. J. Kolár, Macháček, Stroupežnický ad.) přinášela populární díla starších rakouských a německých dramatiků (Benedix, Kotze­bue, Blum, Brachvogel, Raupach), soudobou produkci francouzskou (Augier, Dumas ml.) a polskou (Bałucki, Korzeniowski, Fredro st., Fredro ml.). P. do ní přispěl překladem vese­lohry J. Korzeniowského Starý manžel. Kniž­nice obsahovala řadu her v českém prostředí již známých z uvedení ve Std a PD, případně u kočujících společností. Orientovala se hlav­ně na většinové publikum, závažné tituly byly v menšině, postupně do ní stále více pronikaly druhořadé a efemérní práce českých autorů. Řada her byla vydávána opakovaně, některé vycházely pod jmény českých překladatelů a upravovatelů se zamlčením autora origi­nálu. P. pro nedostatek odběratelů Diva­delní bibliotéku 1882 ukončil (vyšlo 178 svaz­ků) a hry pak vydával mimo edice. 1867–69 vydával knižnici Divadelní hry pro mládež (3 sv.).

Do konce šedesátých let byl P. podnik nejvýznamnějším českým nakladatelstvím a ohniskem literárního života. Úroveň pro­dukce garantovaly P. redakční schopnosti i jeho nároky na kvalitu textů a překladů. Nové nakladatelské domy podobného zaměření (I. L. Kober, Mikuláš & Knapp), vzniklé za pří­znivé politické situace po pádu absolutismu, zbavily podnik dosavadní výlučné pozice. P. na rozdíl od svého otce sice platil honoráře, ale s autory se stále častěji dostával do střetů ve finančních záležitostech. V nakladatelských a knihkupeckých kruzích platil za uznávanou autoritu; 1861–65 byl přednostou pražského grémia knihtiskařského, předsedal 1. sjezdu českých knihkupců a nakladatelů, dal podnět k založení Spolku českých knihkupců, v němž od 1879 až do své smrti zastával funkci sta­rosty.

Vydání her a teatralií

J. L. Deinhardstein: Vdovec, 1835; A. V. Rirenšaft: Stará láska nezahyne (Dramatické spisy I), 1844; J. K. Tyl: Masopust. Kukátko postavené v hluku a tísni Pražského života, 1844; týž: Paní Marján­ka, matka pluku aneb Ženské srdce, týž: Cestující společnosti herecké, J. Kaška: Divadelní ochotník, K. Gutzkow: Srdce a svět aneb Milenka a manžel­ka, A. v. Kotzebue: Zlé rozmary aneb Otec a syn ženichem – vše 1845; A. V. Rirenšaft: Lépe ma­lým nežli velkým pánem býti (Dramatické spisy II), 1846; J. K. Tyl: Pražská děvečka a venkovský tovaryš aneb Paličova dcera, týž: Slepý mládenec, J. J. Kolár: Monika – vše 1847; F. B. Mikovec: Záhuba rodu Přemyslovského, 1851; týž: Dimitri Ivanovič, 1856; J. L. Turnovský: Z potulného živo­ta hereckého, 1882; K. Šimůnek: V sobotu, 1883; týž: Ballerina, 1884; týž: Byt pro svobodného pána, 1884.

Divadelní biblioteka

E. Scribe, Dumanoir: Milován býti nebo umříti! (i 1864), J.-B. Rosier: Brute, pusť Césara! (i 1864), J. J. Kolár: Žižkova smrt (i 1867), A. Fredro: Dámy a husaři – 1851; týž: Pan Čapek aneb Což mne nikdo nezná? (i 1865), Molière: Lakomec (i 1868), F. X. Told dle E. Scribea: Ďáblův podíl (i 1865); S. H. Mosenthal: Debora (i 1875) 1852; E. Rau­pach: Duch času (i 1867), A. v. Kotzebue: Roztrži­tí (i 1866), J. K. Tyl [spr. I. F. Castelli, př. Tyl]: Obě šelmy (i 1867), J. Korzeniowski: Obžinky, týž: Sta­rá místo mladé (i 1865), R. Benedix: Pan strejček, týž: Vězení (i 1866) 1853; J. Korzeniowski: Dříve matka (i 1866), J. K. Tyl: Bankrotář (i 1867), A. v. Kotzebue: Liška nad lišku, T. Hell [spr. P.-F.-A. Carmouche, J.-B.-E. Cantiran de Boirie, A. Poujol, ú. T. Hell]: Galejní otroci (i 1866), F. Pyat: Hadrník pařížský (i 1866), J. Franulo­vá v. Weißenthurn: Statek Lhota (i 1867) – 1854; R. B. Sheridan: Klevety, K. Blum: Výroční trh v Milovicích – 1855; J. K. Tyl: Paní Marjánka, matka pluku aneb Ženské srdce (i 1866, 1875), A. Wilhelmi: Jeden z nás se musí oženit! (i 1875), K. Töpfer: Pěnkava a Čížek (i 1871, 1884) 1856; J. V. Frič dle H. T. Schmida: Břetislav Bezejmenný, K. A. Görner: Manžel bez ženy (i 1866), E. Pešková [spr. J.-F.-A. Bayard, G. Lemoine, př. a ú. E. Peš­ková]: Husička z Podháje (i 1866, 1884) 1857; A. v. Kotzebue: Veselohra u okna (i 1872, 1887), J. K. Tyl: Strakonický dudák aneb Hody divých žen (i 1872, 1887), Ch. Birch-Pfeifferová dle G. Sand: Ďáblova bařina (i 1867), V. Lefeuvre [spr. L. Lefèvre, Varin]: Dvě postele v jednom pokoji (i 1867) 1858; J. K. Tyl: Pražský flamendr (i 1867, 1884), E. Augier: Škaredá sestra, A. E. Brachvogel: Narcis (i 1867, 1879), J. Neruda: Prodaná láska (i 1867, 1879), N. Fournier, H.-H. Meyer: Při pike­tu (i 1867, 1884) – 1859; K. A Görner: Převržená slánka, (i 1868), F. Kaiser: Dareba (i 1870), R. Ge­née: Hraje si na vdanou (i 1870) – 1860; J. Korze­niowski: Starý manžel, Ch. Birch-Pfeifferová dle G. Sand: Diblík (i 1871), G. Pfleger Moravský: Ona mě miluje! – 1861; J. J. Kolár: Magelona, J. K. Tyl: Tvrdohlavá žena a zamilovaný školní mládenec, J. A. Loučovský [spr. E. Scribe, Demonvel, př. Lou­čovský /J. A. Gabriel/]: Učenec, Morvel: Jenom pět zlatých! – 1862; K. A. Görner: Černý Petr (i 1870), G. Freytag: Novináři, L. Schneider: Český dobro­volník a francouzská selka, K. E. Chojecki: Vláda a láska [E. Pierron, A. Laferrière, H.-N.-J. Auger]: Kniha III. kapitola I. (i 1870), G. Puttlitz [spr. Put­litz]: Politika v lese (i 1870) – 1863; J. Korzeniow­ski: Poslední štace v Hulči, J. Neruda: Ženich z hla­du (i 1875), T. L. Danis: Je hluchý!, F. Doucha [spr. J.- F.-A. Bayard, Dumanoir, př. F. Doucha]: Malý Richelieu na prvním potýkání, F. I. v. Holbein: Hledá tragickou rekyni, E. v. Bauernfeld: Domác­nost a romantika, J. I. Kraszewski: Pán a správce, A. Berla: Čím dál, tím hůř!, T. Flamm: Rekrutýrka v Kocourkově (i 1875), H. Jireček: Tajemné psaní (i 1875), G. v. Moser: Pozvu si majora! – 1864; E. Raupach: Jenerál a profesor, R. Benedix: Své­hlavost, týž: Čeleď, týž: První den po svatbě, týž: Ženit nebo neženit?, J. Korzeniowski: Paní kaste­lánová, K. A. Görner: Ženské slzy, G. E. Lessing: Nathan moudrý, E. Pohl: Hluchý podomek, D. Ka­lisch: Doktor Žvanil, K. Š. [Šimůnek]: Dědkův kal­muk, J.-F.-A. Bayard, J. de Wailly: Musí na venek! – 1865; Molière: Tartuffe, E. Scribe: Ctižádostivý aneb Ministerská krise, A. v. Kotzebue: Vězeň, J. K. Tyl: Slepý mládenec, týž: Pražská děvečka a venkovský tovaryš aneb Paličova dcera, týž: Ji­říkovo vidění, K. A. Görner: Střežený zeť, G. Lotz: Po slunce západu, G. Freytag: Valentina, T. L. Da­nis: Pojď sem!, W. Marsano: Hrdinové (i 1878); Lockroy: Komandant na outěku, V. Gabler: Johan­na Dark, panna Orleanská, H. Rau: Po třiceti le­tech, K. Šimůnek: Pan domácí; I. F. Castelli: Petr a Pavel, F. Halm: Griselda, S. K. Macháček: Ženi­chové, F. V. Jeřábek: Veselohra, K. Sabina: Inserát, F. W. Hackländer: Náměsíčník, týž: Tajný jednatel, E. Züngel: Na zdar důstojného!, F. E. Hopp: Dok­tora Fausta domácí čepička, A. Melišová-Kör­schnerová: Bál se trichin, J. J. Stankovský: Brani­boři v Čechách, týž: Není doma, L. Feldmann: Třešně, V. Sardou: Staří mládenci – 1866; J. J. Ko­lár: Monika (i 1880), A. v. Kotzebue: Dvě sy­novkyně za jednu, J. K. Tyl [spr. J.-F.-A. Bayard, E. Vanderburch, ú. J. K. Tyl]: Nalezenec, týž [spr. L. Angely]: Řemeslnická merenda, F. W. Hacklän­der: Ztracený syn, A. Melišová-Körschnerová: Chtěla mít hrdinu, J. J. Stankovský: Hrajete v ša­chy? (i 1880), [E. Grangé, Lambert-Thiboust]: Po­kuta muže, E. de Girardin: Pokuta ženy, K. Kis­faludy: Klín klínem, A. Berger: Chudý baron, J. Sandeau: Šlechtic a voják, J. Hutt: Všichni se haš­teří, U. D. Horn: Šťastné líbánky, E. Scribe, E. Le­gouvé: Boj s dámami, F. Wehlen: Romeo v kance­láři, J. v. Plötz: Zaklený princ – 1867; J. J. Kolár: Popis slavnosti položení základního kamene k vel­kému národnímu divadlu, se slavnostní předehrou Věštba Libušina, týž: Tři faraonové, A. v. Kotze­bue: Intermezzo, J. K. Tyl: Krvavé křtiny čili Dra­homíra a její synové, týž: Staré Město a Malá Stra­na, F. Pyat [spr. A. Dennery, J. Mallian]: Muka chudé ženy, Ch. Birch-Pfeifferová [dle C. Bell]: Sirotek lowoodský, J. L. Deinhardstein: Jan Sachs, K. Sabina: Maloměstské klepny, J. J. Stankovský: Muzikanti + Před bálem, týž: [dle Ch. Nuitter, J. Derley]: Sklenice čaje, H. Müller: Na nádra­ží, H. Zschokke dle Molièra: Jen samá poesie!, G. F. Belly: Herkules, F. Mallefille: Dvě vdovy, A. Moreto, ú. K. A. West: Donna Diana, S. Schle­singer: Duch péra, týž: Můj syn, týž: Ošklivá paní, Lavrier [spr. Varin, E. Arago, Desvergers, př. J. J. Kolár]: Casanova, anon. [E. Scribe]: Má hvězda, V. Beníšek [spr. M. J. Diana, př. V. Beníšek]: Re­cept proti tchyním, V. M.: Rovnoprávnost lásky aneb Svůj k svému, H. Laube: Náměstek bengalský, F. Schiller: Ouklady a láska, E. Jacobson: Uvězně­ná o vodě a chlebě, L.-D.-L. Audiffret: Světnice v záloze [Entre deux paravents], A. Förster: Z ko­mické opery, A. Bergen: Z okna do okna, F. F. Šam­berk: Blázinec v prvním poschodí, E. Aschenbren­ner: Zapomenutá píseň, A. Dumas st.: Osudná sázka – 1868; E. Scribe: Pst! + Tři ženy najednou, týž: Sálický zákon, R. Benedix: Anjela, týž: Babič­ka, týž: Proces + Dalibor Čermák + Modrovous, A. v. Kotzebue: Dva lístky, týž: Třeštílek, J. K. Tyl: Lesní panna, týž: Žižka z Trocnova, Ch. Birch-Pfe­ifferová: Růžena a Růženka, F. Kaiser: Osudná bambitka, týž: Zlato neblaží, G. H. Putlitz: Nepo­hrávej s ohněm, týž: Třicátý listopad, E. Zün­gel: Princ se baví!, J. J. Stankovský: O Sylvestru, F. F. Šamberk: Já mám příjem!, E. Aschenbrenner: Souboj, E. Pešková [spr. K. A. Görner, př. a ú. E. Pešková]: Jen mimochodem!, V. K. Častolovský [V. J. Kavka]: Na zdar!, E. Pailleron: Líbánky na kahánku, F. J. Procházka: Slatinská kyselka, M. Moltke: Srdce babičky, T. E. Wilks: NápadyF. Jaroš: Léčení lásky, K. Guigno: Věno – 1869; A. v. Kotzebue: Chytrá vdova, týž: Zmatek nad zmatek, J. K. Tyl: Chudý kejklíř, týž: Měšťané a stu­denti aneb Oblehnutí Prahy od Švédů, K. Töpfer: Panoš šibal, K. Sabina: Šašek Jiřího z Poděbrad, F. W. Hackländer: Léčení magnetické, J. J. Stankov­ský: Nedejme se!, F. R. Hocke: Nepravý a přece pravý, E. Wendling: Posledního dubna, J. Dürich: Proč ty ne, Augustine?, P. Calderón: Život pouhý sen, A. Bittner: Jen moudře!, J. A. Fredro: Před snídaním, J. Rosen: Staré hříchy, J. Štolba: Bra­tranec, Dumanoir: Princ Florestan, M. Fournier, ú. W. Friedrich: Komedie v komedii – 1870; E. Scri­be: Poručník, A. v. Kotzebue: Dům na silnici, týž: Nevinní vinníci nebo Žena v prodeji, Ch. Birch-Pfe­ifferová: Sládkova dcera, F. Kaiser: Nebožtík strýc, G. H. Putlitz: Stará škatule, F. Wehlen: Nemalujme čerta na stěnu!, V. K. Častolovský [V. J. Kav­ka]: Ženská politika, F. Jaroš: Básník a štolba, K. Guigno: Můj ráj, F. P.: Mýlka v poschodí, V. F. Sedlecký: Veselohra před domem, F. R. Hoc­ke: Osudné námluvy, J. Štolba: Spiknutí v Podma­zově, A.-S. de Bawrová: Následky šibřinek [La suite d’un bal masqué], J. Wenzig: Gorilla + Nová konskripce, B. A. Herrmann: Kulík a Culík, H. Wil­ken: Kralovodvorský rukopis, J.-F.-A. Bayard, Du­manoir: Hrbatá nevěsta, L. Anzengruber: Farář z Podlesí, anon: Růže, J. Rychnovský: Ženich be­neficiant, J. de Prémaray: Doktor Robin, Z. Kolo­vrat Krakovský: Libuše + Na rozcestí + Zmeškal hodinu, V. Lipovský: Dívka z Podskalí – 1871; R. Benedix: Mocnost pověsti, A. v. Kotzebue: Čtve­ráctví panoše, J. J. Stankovský: Božena od Klic­pery, E. Pešková: Paragrafy pana Puškvorce, J. Štolba: Únos, V. Lipovský: Marnotratný syn, F. V. Chaloupka: Študenti v nesnázích, J.-F.-A. Bayard, Ch. Lafont: Vězeň carovny, E. Aschenbren­ner dle A. Gallata: Za nevěstou, K. A. Görlitz: První oběd v manželství, V. J. K. [V. J. Kavka]: Švihák a dělník – 1872; R. Benedix: Tajný pokoj + Kazimír, A. v. Kotzebue: Němý, J. K. Tyl [spr. A. Varry, př. a ú. J. K. Tyl]: Císař Josef Druhý, J.­-F.-A. Bayard: Protektor a pretendent čili Vlasti zdar!, A. Dumas ml.: Dáma s kameliemi, J. Štolba: Tak je to na tom světě!, Z. Kolovrat Krakovský: Trosky, V. Lipovský: Výškovský žid, P. Ferrari: Láska bez úcty, A. Urbański: Motýlek, E. Stadion: Kytice lásky, K. Schall: Osudná mýlka, P. Albini: Nebezpečná teta, Mélesville: Spanilá mlynářka, J. Dorich dle franc.: Strýček Milkovič, J. Dunovský: Vyzvědač – 1873; L. Feldmann: Nehoda za neho­dou, H. Müller: Se stupně k stupni, V. Lipovský: Bodrý venkovan, F. W. Ziegler: Stranická zuřivost, F. Coppée: Stávka kovářů, J. Nestroy: Treperendy, M. A. Grandjean: Tři čtvrti na jedenáct, T. Me­gerleová: Vesničané, R. Jirkovský: Mrtvý ženich, H. K. Grunert [dle novely J. Štolby]: Je tatín­kem – 1874; Molière: Skoroměl čili Domnělý ro­houn [Sganarel aneb Domnělý paroháč], A. v. Kot­zebue: Epigram, F. Kaiser: Dělníkova milenka, J. A. Fredro: Na jedlíka půst, na lenocha tuš, Z. Kolovrat Krakovský: Domácí prostředek + Dva sousedé, V. Lipovský: Služebnice své paní, V. J. K. [Kavka]: D. S., H. Herzenskron: Dívka je to a ne chlapec, A. Eltz [spr. Elz]: On nežárlí, M. Picard: Všecko ví!, J. M.: Věrný sluha svého pána, A. W. Iffland: Výmluvy, O. Pinkas: Změnil datum, E. Montner [spr. Mautner]: Matka před sou­dem, J. Žofka: Básník sokem – 1875; G. v. Moser: Z lásky k umění, V. Sardou: Poslední psaníčko, A. Dumas ml.: Pan Alfons, J. Rosen: Mluví ze spa­ní, J. Štolba: Jenom ne písemně!, Dumanoir: Krev­ní msta, V. J. K. [Kavka] dne franc.: Ve vagoně druhé třídy, M. Bauermeister: Návštěva, K. Za­lewski: Před sňatkem, K. A. Lebrün: U dvora, F. A. Hora: Doktor Heřmánek aneb Vypůjčená žena, týž: Tomáš Mydlinka, holič v Bramborově, L. Stroupežnický: Noviny a karty, A. Günther: Bez kabátu 1876; E. Scribe: Estella, J. v. Plötz: Hloupá i učená, A. Günther: Náruživý kuřák, F. Paludan­-Müller: Láska u dvora, J. F. Collin d’Harvil­le: Lhář a jeho syn, L. R. Stirský: Domácí drak, B. Bjørnson: Bankrot, J. J. Stankovský: První do­plněk k „Divadelnímu slovníku“ – 1877; J. K. Tyl: Čestmír, G. v. Moser: Hypochondr, týž: Chléb z mi­losti, L. Stroupežnický: Černé duše + V ochraně Napoleona Prvního, týž: Pan Měsíčník, obchodník (i 1885), A. Baumann: On nesmí na cesty – 1878; R. Benedix: Klíč od pokladnice, A. Berla: Svědomí aneb Žertva na Balkáně, G. v. Moser: Přezdívky, R. Skála: Já jsem doma!, J. O. Veselý: Na kolbišti literárním, A. G. Popov [E. Jelínek]: Domácí přítel, H. Ibsen: Podpory společnosti, A. L’Arronge: Dok­tor Kalous – 1879; A. v. Kotzebue: Dcera faraono­va, E. Augier: Otec a syn, E. Züngel: Napoleonův svítek, týž: Vlastenci bohumilí, V. Sardou: Silné ženy, týž: Daniel Rochat, J. Žofka: Krásná Helena, A. L’Arronge: Dobročinné paní, M. v. Ernestová: Jen po proudu, A. H. Sokol: Farizejci, H. Salingré: Průpověď velkého Mahomeda, M. Bałucki: Příbuz­ní, E. Augier, J. Sandeau: Tchán a zeť, J. Vávra: Cylindr – 1880; A. v. Kotzebue: Žárlivá panička, G. v. Moser: Pan sekretář, V. Sardou: Cypriena, H. K. Grunert: Koťátko, V.-H. Rochefort, P. Veron: Je živ? Zaplať Pánbůh!, E. Labiche, Delacour: Dobrák – 1881; E. Scribe: První láska, V. J. K. [V. J. Kavka]: Z naší doby, G. v. Moser, F. v. Schön­than: Naše ženy, A. K. Nový: Nihilista, E. Labiche: Dobrodiní souží – 1882.

Divadelní hry pro mládež

J. A. Kouble [spr. Ch. F. Weiße, př. J. Kouble]: Překvapení + Rybrcol druhý v Krkonoších – 1867; V. Žížala Donovský: Božena Borotínská – 1869.

Prameny a literatura

LA PNP: osobní fond, inventář → E. Bílková, 1993. ■ J. Malý: Přehled literární činnosti Če­chů od r. 1848 až do nynější doby, ČČM 26, 1852, sv. 4, s. 13; J. P.: Zasláno, Národní listy 26. 1. 1862; F. Bouček: Kněhkupec, p. J. P…, tamtéž 28. 1. 1862; V. Hálek: Divadelní bibliotéka. Vydává J. P., Český obzor literární 1, 1867/68, s. 83–85; +: J. P. Divadelní bibliotéka, Česká Thalia 2, 1868, s. 226–228; E. Krásnohorská: Josef Kajetán Tyl, Osvěta 8, 1878, s. 88, 185, 191; nesign. [J. Neruda]: J. P., Humoristické listy 20, 1878, s. 323n. → Po­dobizny I, 1951 + Nakladatel dramatických děl pan J. P. vypravuje, Národní listy 20. 11. 1880 → České divadlo VI, 1973; nesign.: J. P., Světozor 15, 1881, s. 166; -dr-: J. P., český nakladatel, Divadelní listy 3, 1882, s. 240n.; nesign.: J. P., Národní listy 14. 9. 1882, příl.; nesign.: J. P., nakladatel knih českých, Zábavné listy 4, 1882, s. 678n.; A. Mattuška: O li­terárních stycích A. J. Vrťátka s J. P., Literární listy 5, 1884, s. 144n.●; úmrtí a nekrology: J. L. T. [Turnovský], Zlatá Praha 6, 1888/89, s. 214n.; Národní listy 14. 3. 1889; Literární listy 10, 1889, s. 146n.; Budečská zahrada 20, 1889/90, d. 2, s. 69●; V. Kosnar: Z mého archivu, Venkov 13. 7. 1911; V. Č.: Památce J. P., Zlatá Praha 30, 1912/13, s. 10–12; nesign.: Několik dopisů z let obroze­ní, Literární rozhledy 10, 1925/26, s. 251–255; J. Pešek: Z galerie českých nakladatelů 3, tamtéž, s. 335–339, pokr. tamtéž 11, 1926/27, s. 5–32; M. Novotný: Čtyřlístek k jubilejním dnům, Literár­ní rozhledy 14, 1929/1930, s. 155; J. Šimák: Pří­spěvek k listáři Josefa Kajetána Tyla, ČNM 105, 1931, s. 262–293; J. Brambora: Pospíšilové v Pra­ze, in sb. Národní obrození severovýchodních a vý­chodních Čech, Hradec Králové 1971, s. 30–33;DČD II; DČD III; J. Švehla: Starý komediant, 1983, s. 159; F. Černý: Snahy o vydávání divadel­ní literatury v české řeči v 19. století, Documenta Pragensia sv. 10/2, 1990, s. 449–466 + „…beze­volně scény sepřádám“ (Václav Kliment Klicpe­ra), AUC. Philosophica et Historica 2–1993. Thea­tralia IX, 1994, s. 23–30, oboje → Kapitoly z dě­jin českého divadla, 2000. ■ Doucha, LČL, Otto, Rieger, Wurzbach; NAlb

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, II. N–Ž, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 761–765

Autor: Velemanová, Věra