Pospíšil, Jan Hostivít

Jan Hostivít
Pospíšil
30. 5. 1785
Kutná Hora
8. 10. 1868
Hradec Králové
Nakladatel.

Křtěn Jan František, vlastenecké jméno Hosti­vít mu vybral přítel J. L. Ziegler. – Otec se živil jako zedník a podruh, posléze byl posledním šafářem arciděkanského dvora v Přítokách (u Kutné Hory). Chudá rodina nemohla P. zaji­stit vzdělání; vychodil pouze tři třídy německé normální školy, pak se vyučil u kutnohorského knihtiskaře F. V. Korce, ale místo v jeho ma­lém podniku nezískal. Pracoval na městském magistrátu jako denní písař a úřední posel. Vstoupil do sboru dobrovolníků, za napoleon­ských válek bojoval mj. u Slavkova, po ná­vratu pracoval opět jako písař. 19. 7. 1808 se oženil s Kateřinou Ptačovskou, dcerou pro­vazníka a kutnohorského měšťana, s níž měl čtrnáct dětí (čtyři zemřely v raném věku). S ro­dinou se přestěhoval do Hradce Králové, kde mu tchán zakoupil od F. Boučka tybelliov­skou tiskárnu. Již 1809 získal P. pro upadají­cí podnik s jediným zaměstnancem zakázky a začal ho rozšiřovat. 1811 se stal biskupským a 1813 krajským tiskařem, 1816 otevřel na Vel­kém náměstí knihkupectví. J. L. Ziegler, který uvedl P. do vlastenecké společnosti, jej spolu s V. K. Klicperou a J. Chmelou přivedl k samo­statné nakladatelské činnosti, jež se plně roz­vinula po 1818, a zprostředkoval mu kontakty s tvořícím se okruhem Českého muzea, jehož členem se P. stal. Po neúspěšné snaze rozšířit tiskárenskou činnost do Kutné Hory (1821) zakoupil 1826 tiskárnu V. Schollové v Praze (na nároží Řetězové a Liliové ul.), teprve po dvou letech mu ji úřady povolily provozovat pod vlastním jménem. Fyzicky i finančně vy­čerpán úsilím uspět v Praze prodělal 1827 hlu­bokou duševní krizi. Podobně jako jeho hra­decký dům stalo se pražské nakladatelství stře­diskem vlasteneckého společenského života. 1842 převzal vedení podniku syn Jaroslav. Další tiskárny založil P. v Pardubicích (1849) a v Chrudimi (1851), kam 1856 přenesl i tis­kárenský provoz z Pardubic, kde ponechal knihkupectví. V Hradci Králové zastával funkci hospodářského návladního (1830–37), byl členem deputace vyslané do Vídně jed­nat o založení vyššího gymnázia, až do smrti působil jako dohlížitel hlavní městské školy; již 1833 mu bylo uděleno čestné občanství. Vedení mimopražských podniků předal 1. 8. 1856 synům: královéhradeckou tiskárnu La­dislavovi (1820–1891), chrudimskou Stanisla­vovi (1825–1896) a pardubické knihkupectví Václavovi (*1833). Pro nemoc se 1. 7. 1864 vzdal pražského knihkupectví, vzápětí na něho těžce dolehla manželčina smrt (v říjnu 1864). Zdravotní potíže prohloubil otřes z vážného pádu, který utrpěl 1867. Následujícího roku zemřel, pohřben byl za hojné účasti na hřbi­tově v Kuklenách.

P. navenek vystupoval jako literární mece­náš, ale držel se dobové praxe – autoři hradili vydavatelské náklady sami (honoráře začal pravidelně vyplácet až syn Jaroslav). Do 1818 tiskl především povídky, modlitební knížky, praktické příručky a gymnaziální almanachy, jarmareční písně (za jednu byl 1815 odsouzen k osmidennímu vězení, není však známo, zda trest nastoupil). Od dvacátých let vydával lite­rární almanachy (Almanach aneb Novoročen­ka, 1823, 1824, třetí ročník s názvem Dennice aneb Novoročenka, 1825; Vesna, 1837–39; České besedy, 1842), sborníky (Milozor aneb Rozličné spisy poučujícího a obveselujícího obsahu, 1824) a periodika (Časopis společnos­ti vlastenského Museum v Čechách, 1827–36; Čechoslav, 1830–31; Jindy a nyní, 1831, od 1834 pod názvem Květy české, od 1835 Květy). Proslul tiskem památek starší české literatury (zvláště typograficky vynikající prvotisk hra­deckého sborníku duchovních písní z doby Karla IV. Roráte neboli Veselé a radostné zpěvy adventní, 1823; Komenský: Orbis pictus se 156 dřevoryty, 1833). P. byl také literárně činný: Přispíval do časopisů, které vydával, a z němčiny přeložil několik povídek.

V oblasti dramatické literatury vydával hlavně hry Klicperovy (samostatně i v soubo­rech), dramata řadící se k Jungmannovu pro­gramu velké národní literatury (Turinský: An­gelina, Virginie; Vocel: Harfa) a další práce (např. dramatické pokusy manželů Rettigo­vých). Z překladové dramatiky byly nejpo­četněji zastoupeny hry Kotzebuovy, dále Mo­lièrovy, Raupachovy, Goethovy, Grillparzerovy a také operní libreta J. K. Chmelenského. Sou­stavným vydáváním divadelních her zaměře­ným z velké části na původní domácí tvorbu se podílel na rozvoji českého divadla; svými tisky zpřístupňoval texty her, a vytvářel tak podmínky pro rozšíření divadelních aktivit. Nakladatelskou činností se řadí k předním osobnostem obrozenské éry. Ač tiskl a vydával i knihy německojazyčné (asi jedna pětina pro­dukce), těžištěm byly publikace české. V jeho díle pokračovali synové, dramatické literatuře věnoval pozornost hlavně Jaroslav.

Vydání her a libret

A. v. Kotzebue: Incognito nebo Na zapřenau, 1818; týž: Kvakerové, F. B. Veverka: Netopeyr, F. Rayman: Sedlské námluvy (i 1840), 1819; H. Cuno: Loupežníci na Chlumu, V. K. Klicpera: Božena, týž: Lhář a jeho rod, Divadlo Klicperovo I [obs. I dobré jitro, Divotvorný klobouk, Blaník] – 1820; S. Gessner: Knížata mezi pastýři, týž: Zavržený syn, F. L. Turinský: Angelina (i 1840), Divadlo Klicpe­rovo II [obs. Bělouši, Hadrián z Římsů, Uhlířka], F. Rayman: Vyhrané panství (i 1826), Divadlo Klicperovo III [obs. Božena, Lhář a jeho rod, Žižkův meč], Divadlo Klicperovo IV [obs. Rod Svoja­novský] – 1821; A. v. Kotzebue: Hrabě Beňovský, V. K. Klicpera: Hadrián z Římsů, J. S. Rettig: Kou­zelná píšťala neb Na rozloučenou v Klevetníku, týž: Neškodí přátel zkoušeti – 1822; F. B. Tomsa [př., autor neuveden]: Hodina večerní, T. Körner: Tony – 1823; Molière: Bezděčný lékař, F. E. Ram­bach: Divochové, J. E. Vocel: Harfa, V. K. Klic­pera: Dvojčata, Almanach dramatických her od  V. K. Klicpery I [obs. Valdek, Loketský zvon, Ro­hovín Čtverrohý] – 1825; Almanach… II [obs. Soběslav, selský kníže, Žižkův dub, Rok po smrti] – 1826; Almanach… III [obs. Ženský boj, Psaní Hasensteinova, Prsteny], M. D. Rettigová: Bílá růže, J. W. Goethe: Marinka [Die Geschwister, př. a ú. F. L. Čelakovský] – 1827; Almanach… IV [obs. Tři hrabata najednou, Veselohra na mostě] – 1828; Almanach… V [obs. Jan za chrta dán, Lou­pež, Každý něco pro vlast!] – 1829; Almanach…VI [obs. Opatovický poklad] – 1830; A. v. Kotzebue: Epigramm aneb Což si mne žádná nevezme? – 1836; týž: Belův outěk, J. K. Tyl [spr. J.-F.-A. Bay­ard, E. Vanderburch, př. a ú. J. K. Tyl]: Naleze­nec – 1837; Š. Hněvkovský: Námluvy v Kolodě­ji, A. v. Kotzebue: Eduard v Skotsku aneb Noc utečence – 1839; F. L. Turinský: Virginie – 1841; E. Raupach: Kníže ďábel – 1842; týž: Pošta na sebranici – 1845; M. D. Rettigová: Koš – 1846; J. J. M. [Melichar, př. a ú. Molièra]: Léčení lásky aneb Úmyslný a Bezúmyslný lékař – 1848; J. J. Melichar: Nevěsta messinská čili Probuzení z bludu snění – 1849. ■ E. Schikaneder, h. W. A. Mo­zart: Kouzelná flétna – 1825; J. K. Chmelenský, h. F. Škroup: Dráteník – 1826; tíž: Oldřich a Bo­žena – 1828; tíž: Libušin sňatek – 1832; E. Scribe, h. D.-F.-E. Auber: Sníh – 1827.

Prameny a literatura

LA PNP: osobní fond, inventář → E. Bílková, 1993. ■ nesign: Buchdruckereibesitzer Pospischil, Bohemia 4. 10. 1856; J. G.: V Hradci Králové byl by […] J. H. P. […], Lumír 6, 1856, s. 985; nesign.: J. H. P., Veleslavín 2, 1864/65, č. 10●; ne­krology: Národní noviny 9. a 10. 10. 1868; P. M. V. [Veselský], Vesna kutnohorská 1, 1868, s. 205n.; [J. Barák], Svoboda 2, 1868, s. 609n.; Květy 3, 1868, s. 350; tamtéž 2, 1868, s. 421n., 429, 433; nesign.: J. P., Světozor 15, 1881, s. 166; -dr-: J. P., český nakladatel, Divadelní listy 3, 1882, s. 240n.; J. Pospíšil: Z dob vlasteneckých, 1885; J. K. Sol­nický [J. Košťál]: Hradec Králové a česká litera­tura. J. H. P., Hradec Králové 1885; F. Bačkovský: K dějinám českých almanachů, Vlasť 5, 1888/89, s. 29–37, 120–128, 197–208, 241–246; I. Herr­mann: Když si náš dědeček babičku bral…, Světo­zor 26, 1891/92, s. 6n., 14n., 26, 42n., 50, 63, 66, 78, 87, 90 → Blednoucí obrázky (Sebrané spisy I), 1905; J. E. Kosina: Život starého kantora, Olomouc 1899, s. 95n.; J. Pešek: J. H. P. a syn jeho Jaroslav a Morava, Časopis Moravského musea zemského 8, Brno 1908, s. 253–366 + František Cyrill Kam­pelík o J. H. P., tamtéž, s. 503n. + Královéhradec­ká vlastenecká družina, Naše doba 17, 1909/10, s. 14–22, 121–126, 195–200, 274–280, 337–344, kn. → 1910 + J. H. P., Typografia 23, 1912, s. 1–6, 19–22, 29–32; F. C. Kampelík: J. H. P., Osvěta 43, 1913, s. 504–512; J. Pešek: K přátelským stykům literární družiny českého severovýchodu v době obrození, Zvon 19, 1918/19, s. 356n. + Poslední akt tragedie českého nakladatele doby obrození, Osvěta 50, 1920, s. 543–554, 606–614; J. Volf: Pří­spěvky k dějinám českého knihtisku, písmolijectví, knihkupectví a antikvariátu na počátku 19. století, ČNM 96, 1925, sv. 1, s. 31–39; J. Pešek: Králové­hradecký Veleslavín (mladý J. H. P.), Lidové no­viny 13. 12. 1925 + Z galerie českých nakladate­lů II, Literární rozhledy 10, 1925/26, s. 313–325, 335–339; III, tamtéž 11, 1926/27, s. 5–7, 32–36; J. Červený: Kutnohorští knihtiskaři a tisky, Typo­grafia 33, 1926, s. 300; M. Novotný: Čtyřlístek k jubilejním dnům, Literární rozhledy 14, 1929/30, s. 154–156; F. Kolda: Pardubice v historii a je­jich knihtiskárny, Typografia 39, 1932, s. 25–28; A. Novák: Duch a národ, 1936, s. 110, 113–114; J. B. Pichl: Vlastenecké vzpomínky, vyd. M. Hý­sek, 1936, s. 11, 74, 95n., 133–137; J. Vladyka: Jeden ze starých nakladatelů-podnikatelů, Kytice 1, 1946, s. 135–138; V. Horyna: Nakladatelé Václava Klimenta Klicpery, in sb. Hradecký kraj 3, 1959, s. 197–204; J. Thon: Knihkupecké a nakladatel­ské katalogy J. H. P., Sborník NM v Praze, ř. C – Lit. historie, 1966, sv. 11, č. 3, s. 73–86; DČD II; J. Jedlička: Soupis tisků J. H. P., Hradec Králo­vé 1970; sb. Národní obrození severovýchodních  a východních Čech, Hradec Králové 1971 [obs. A. Doubrava: J. H. P. a jeho královéhradecké na­kladatelství v 1. polovině 19. století; J. Skutil: Vztahy Jana Františka Hostivíta Pospíšila k Mo­ravě v procesu obrození českých zemí; J. Bram­bora: Pospíšilové v Praze]; J. Švehla: Starý ko­mediant, 1983, s. 158; L. Vacina: Impressor ne­zapomenutelného jména, Kmen 4, 1985, č. 22, s. 2; F. Černý: Snahy o vydávání divadelní literatu­ry v české řeči v 19. století, Documenta Pragensia sv. 10/2, 1990, s. 449–466 → Kapitoly z dějin čes­kého divadla, 2000; J. Benýšková, F. Vích: Literár­ní Hradec Králové, Hradec Králové 1994, s. 122; P. Kneidl: J. H. P., tiskař a nakladatel východních Čech, in sb. Východočeské Athény a Josef Libo­slav Ziegler, Rychnov n. Kn. 1997, s. 25–32. ■ Jungmann, LČL, Masaryk, Otto, Rieger, Wurz­bach; NAlb

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, II. N–Ž, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 759–761

Autor: Velemanová, Věra