Pokorný, František

František
Pokorný
30. 9. 1834
Mirovice (Veleň-M.)
25. 11. 1893
Smíchov (Praha-S.)
Divadelní ředitel, herec, režisér.

Otec byl hospodským v Mirovicích. Po jeho smrti se P. s matkou, která si přála, aby se stal knězem, přestěhoval do Prahy. Začal studo­vat na novoměstském gymnáziu, ale již 1851 je opustil. Hrál s ochotníky na Malé Stra­ně (v zahradě hostince U Sekyrek na Kam­pě, U Hvězdy v Poštovské ul.) a v Karlíně (U Města Lipska; Cinthio v populární Zschok­keho hře Kouzedlnice Sidonia, 1850). Zřejmě odtud vedla jeho cesta k herecké společnosti J. V. Svobody, která právě v Karlíně zahajo­vala svou činnost. Nastoupil k ní v listopadu 1851, po jejím brzkém zániku (řediteli byla pro dlouhodobou nepřítomnost odňata kon­cese) se na jaře 1852 stal členem společnosti J. A. Prokopa, s níž byl t. r. ve Vídni a v Brně. V červnu 1853 přešel k počeštěné společnosti F. Zöllnera umělecky řízené J. K. Tylem. Za­čátkem 1854 se objevil u Prokopa v Plzni, pak znovu u Zöllnera, koncem léta se vrátil do Pra­hy a 29. 10. vystoupil pohostinsky ve StD (Li­bín, Tyl: Slepý mládenec). Dosavadní tvrzení, že byl poté angažován ředitelem Stögerem, almanachy StD nepotvrzují. V českých před­staveních však účinkoval, od 1856 s právem jedné benefice ročně. Zápis o sňatku s Terezií Šubertovou v srpnu 1857 ho uvádí jako „herce při král. Stavovském divadle“. Byl však ne­dostatečně využíván, a patrně proto v květnu 1858 odešel na venkov, nejprve k Zöllnerovi, koncem roku k německému řediteli K. Lößlo­vi, s jehož společností hrál v Liberci a Mladé Boleslavi. Od června 1859 vystupoval opět ve StD a t. r. byl angažován. Almanachy ho uvádějí jako člena německého i českého sou­boru v období 1859–61, poté už jen v souboru českém. V listopadu 1862 přešel do PD, 1863 byl uvolněn do Plzně, kde od září řídil česká představení u společnosti H. Walburga, jemuž bylo na sez. 1863/64 zadáno plzeňské divadlo s podmínkou, že bude hrát německy i česky. Již koncem října se vrátil do PD, ale zanedlou­ho je opustil a odešel na venkov. Působil jako herec a režisér u F. J. Čížka (1864–65), pak jako herec a artistický správce u J. J. Strán­ského (1865–66). Po jeho smrti 1866 získal vlastní koncesi a společnost oficiálně převzal, ale 1869 byl nucen ji z finančních důvodů roz­pustit. Dalších téměř deset let hrál a režíroval ve službách jiných ředitelů, u J. E. Kramue­la (1871), P. Švandy ze Semčic (1872–75), T. Knížkové (1875, artistický správce) a od listopadu 1875 u V. Pázdrala, též jako artistic­ký správce. Když Pázdral na přelomu 1876/77 odešel neznámo kam, P. požádal o koncesi, aby družina mohla dále hrát. Na rozdíl od před­chozích zamítnutých žádostí (1874, 1875) mu bylo téměř obratem vyhověno. Na jaře 1880 se léčil v Karlových Varech (společnost vedl čtyři měsíce herec K. Krš). 1881–84 obsazoval zimní sezony v Plzni, 1885/86 v ND v Brně. 1888 byl stižen mrtvicí, vedení svěřil tenoris­tovi F. Trnkovi, jemuž t. r. přenechal zpěvoher­ní personál i fundus. Sám pak udržoval menší soubor, jehož vedení v posledních letech kvů­li zhoršujícímu se zdraví svěřoval artistic­kým správcům, hercům A. Šléglovi (1891) a A. Houdkovi (1892). V létě 1893 měl další záchvat mrtvice a zanedlouho zemřel, pohřben byl na Malvazinkách. Po jeho smrti získala koncesi vdova Terezie P., která provozovala společnost za pomoci artistických správců.

První hereckou školu daly P. kočující spo­lečnosti. Mladý, statný muž příjemného ze­vnějšku hrával zpočátku vedlejší role chasníků, sluhů, mladých šlechticů a vojáků. U Zöllnero­vy společnosti už zastával obor prvních milov­níků, a byť jeho výkony ještě poznamenávala začátečnická nezkušenost, byl hodnocen jako schopný a naděje vzbuzující herec. Na rozvoj jeho herectví měl velký vliv pobyt na praž­ských scénách; vnímavě se učil od zdejších herců, především od J. J. Kolára, který se stal jeho vzorem. Za prvního pobytu ve StD, kdy zastával obor druhých milovníků a hrdinů, byl kritikou často zmiňován jako jeden z nejpilněj­ších a nejspolehlivějších herců, jeho výkony ceněny za vnitřní vřelost a ušlechtilost při lí­čení duševních bojů postav. I ve fraškách a ve­selohrách býval obsazován spíše do vážných úloh. Z rolí prvních milovníků a hrdinů vy­řazoval vzdělaného a idealisticky založeného P. měkký a málo zvučný hlas, který jej před­určoval spíše k úlohám pasivních sentimen­tálních milovníků. Kritika také upozorňovala na jeho zpěvavou deklamaci a nepřirozenou manýrovitou gestikulaci. Při druhém působe­ní ve StD převzal role druhých milovníků po K. Polákovi a uspěl zejména v postavách Ty­lových (Adolf v Pražském flamendru, Antonín v Pražské děvečce a venkovském tovaryši – obě 1859, Švanda ve Strakonickém dudákovi, 1860). Tehdy se už oprostil od manýr obvyk­lých u kočovných herců, Neruda jej dokon­ce řadil mezi „nejsvižnější milovníky naše“. Příchod mladého, talentovaného F. F. Šamber­ka v polovině 1860 však jeho další uplatnění v tomto oboru silně omezil. Vedle milovnic­kých rolí (Isidor, Raupach: Isidor a Olga; Pa­olo, Neruda: Francesca di Rimini) P. osvědčo­val předpoklady i pro obor komický (truhlář Klíh, Nestroy: Zlý duch Lumpacivagabundus) a charakterní (Bedřich, Klicpera: Soběslav, selský kníže; hrabě Trčka, Schiller: Smrt Vald­štýnova). U společností na venkově se prosadil do stěžejních rolí klasického repertoáru (Go­ethův Mefisto, Shakespearův Hamlet, Jago a Shylock), pro něž se inspiroval romantickýmtragickým herectvím J. J. Kolára. Široký rej­střík rolí prozrazuje P. hereckou všestrannost; zvládal postavy v soudobých hrách, velmi čas­to hrál ve veselohrách, fraškách a komediích, které rovněž režíroval. U své společnosti hrál např. císaře Rudolfa II. v Kolárově Mageloně, Dvořáka v Šubertově Janu Výravovi či Dok­tora Tholosana v Sardouově komedii mravů Mnoho přátel naše škoda. Od osmdesátých let, zejména když se stal nájemcem plzeň­ského divadla, vystupoval na jevišti méně. Jeho patrně poslední parádní rolí byla tit. po­stava Brachvogelova tragédie Narcis (1888). Na sklonku života, kdy mu choroba ubírala sil, hrál převážně jen epizody.

Předehrou k ředitelské činnosti bylo P. krát­ké působení u Walburgovy společnosti v Plzni, kde připravil českou část provozu personálně (do souboru přivedl E. Bekovskou, J. Bitterman­novou, A. Jelínkovou, J. Slavinskou, K. Kast­nera, J. Mošnu, J. Seiferta) a dramaturgicky, zajišťoval ji režijně a podílel se na ní i herecky. Již zde byla patrná jeho snaha propojit Tylův národně výchovný program, s nímž se sezná­mil za pobytu u Zöllnera, a evropanskou kon­cepci J. J. Kolára, kterou sledoval na pražské scéně. Vedle titulů tylovské dramaturgie uvedl na plzeňskou scénu vůbec poprvé Shakespeara (Othello, 1863). Pro samostatnou ředitelskou činnost měl zkušenosti z cestujících společnos­tí. Praxí ve StD a PD představoval v okruhu kočujícího divadelnictví jednu z řídkých výji­mek. Měl ctižádost povýšit úroveň kočovného divadla především po stránce dramaturgické.

Od počátku programově uváděl světovou kla­siku (Shakespeare: Hamlet, Othello, Kupec be­nátský, Veselé ženy windsorské; Goethe: Faust; Schiller: Fiesco; Kleist: Katynka Heilbronská) a snažil se držet krok s dramaturgií PD. Mezi cestujícími družinami měl jediného vážné­ho konkurenta, P. Švandu st., kterého leckdy předčil kvalitou repertoáru, nikoli však úrov­ní interpretace, neboť neměl dostatek herec­kých osobností, schopných zdárně zvládnout náročné úkoly. Se svou činoherní družinou (J. Bittermannová, F. Bollardová, F. Hessová, M. Křepelová, P. Vicenová, J. Jelínek, K. Lier, V. Pázdral, J. Poklop, J. V. Slukov, J. Šanda, E. Šuma, J. Vilhelm ad.) se v první ředitelské etapě pohyboval po území Čech, na Moravu se vydal až po obnovení společnosti. Mezitím využívali jeho režisérských a organizačních schopností J. E. Kramuele, a zvláště P. Švanda st., u něhož P. vedl představení ve smíchovské Aréně v Eggenberku (1872) a v plzeňské Aréně Na Staré poště (1873). V Eggenberku byl v té době uváděn pro arénu značně netypický re­pertoár (např. Shakespeare: Zkrocení zlé ženy, Mnoho povyku pro nic; Schiller: Loupežníci, Panna Orleánská; Kleist: Katynka Heilbron­ská; z českých autorů Frič, Kolár ad.), zda a do jaké míry zásluhou P., však nelze s urči­tostí říci. Od 1877 působil s převzatým a po­stupně obměňovaným souborem Pázdralo­vým (J. Bittermannová, F. Kaňkovský, manže­lé A. a A. Merhautovi, A. a F. Šípkovi, P. Řada, J. Zelenka a jeho pozdější žena A. Nechvílo­vá). Pokračoval ve svých dramaturgických in­tencích, ke klasice opět přiřazoval soudobou dramatiku (např. Jeřábek: Cesty veřejného mí­nění; Wilbrandt: Malíři; Augier: Paní Caver­letová). Již tehdy měl na programu zpěvohry; jejich přemíru a nevalný výběr konstatoval 1877 slánský tisk. Po uzavření tříletého kon­traktu v Plzni doplnil 1881 před zahájením první sezony ansámbl, jehož oporami byli E. Vojan, J. Šmaha a T. Šmahová, dalšími čle­ny manželé Biedermanovi s dcerou Zdeňkou, J. Bollard, A. Houdek (též jako režisér) s man­želkou, J. Javorčák, A. Světelský, F. Šípek (též jako režisér), V. Vávra, začínající A. Jiřikovský a A. J. Frýda. Požadavek města na zpěvohru zpočátku naplňoval operetou, postupně při­řazoval operu. Angažoval zpěváky K. Brože, I. Gerlickou, A. Hlaváčka, F. Trnku (vystupo­val pod pseud. Aleš, též režíroval), T. Žaluda, později K. Veselého. Řízení zpěvohry přene­chával F. Trnkovi a kapelníkům J. Čermáko­vi, A. Petzoldovi, J. Praxovi. Několikaměsíční působení na jednom místě jej nutilo k neustálé obměně repertoáru, v němž mezi efemérními novinkami a osvědčenými fraškami zanikala náročnější díla (např. 1884 Adámkova Salo­mena, Šubertovi Probuzenci či Jeřábkův Syn člověka). P. nedisponoval vlastní arénou jako Švanda nebo Pištěk, která by mu poskytla zá­kladnu pro letní provoz. Udržování početného souboru (1884 čítal třiatřicet osob) znamenalo značnou zátěž. Postupná trivializace repertoá­ru a odchod předních sil přispěly k sestupné tendenci tří P. plzeňských sezon. Význam­nější bylo patrně kočování mezi plzeňskými sezonami, které mělo také příznivější ohlas. Od 1882 podnikal každoročně (vyjma 1883) dlouhodobé zájezdy na Moravu, kde ve slabší koncentraci divadelních společností nacházel lepší uplatnění než v Čechách. Zaujal čino­hrou, v níž vynikal E. Vojan (1882), zejména však operetou (tehdy ji na Moravě uváděla jen společnost E. Zöllnerové), jejíž leckteré titu­ly byly pro publikum novinkou. V Moravské Ostravě uvedl 1882 vůbec první česká operní představení (Blodek: V studni; Verdi: Trouba­dour). Na jednu sezonu bylo P. zadáno ND v Brně; novými členy souboru se stali herci K. Želenský s manželkou Augustou, začínají­cí L. Pech a jeho budoucí žena Ema Pešková. S ohledem na národnostní skladbu převážně německého města postavil P. činoherní re­pertoár na české dramatice od Klicpery, Tyla a J. J. Kolára po Jeřábka, Stroupežnického a Šuberta. Opera, kterou vedl mladý K. Kova­řovic a k jejímž sólistům přibyly B. Rubešo­vá a B. Viewegová (vystupovala pod jménem Lesčinská), nedosahovala v personálním vyba­vení (zvláště orchestru a sboru) úrovně Piště­kovy společnosti, která tu působila v předcho­zím období. Po skončení vcelku nepříznivě hodnocené brněnské sezony P. už stálé scény nevyhledával a cestoval střídavě po Čechách a na Moravě. Obzvláště úspěšné bylo turné s pětitýdenním pobytem v Moravské Ostravě 1886, který vyvolal nadšenou odezvu v ši­rokém okolí (organizovány divadelní vlaky z Opavska a Těšínska, představení nabývala rázu národních manifestací, pochvalně refero­val i místní německý tisk) a po němž násle­dovaly štace v Přerově, Uherském Hradišti, Uherském Brodě, Uherském Ostrohu, Kyjově a Luhačovicích. Bohatý repertoár, v mnoha místech poprvé prezentovaný, měla zpěvohra (Smetana: Prodaná nevěsta, Hubička; Šebor: Zmařená svatba; Hřímalý: Zakletý princ; Ver­di: Troubadour, Traviata; Weber: Čarostřelec; Gounod: Faust a Markétka; Bellini: Norma, Offenbach: Orfeus v podsvětí). Režii činohry, o niž se od 1887 dělil s P. Nebeským, postup­ně přebírali i další herci, zejména A. Houdek. P. byl vyškolen na českém divadelním ro­mantismu, přesto na konci své dráhy dospěl k naturalistickému a realistickému repertoáru (Preissová: Gazdina roba, Její pastorkyňa; Stroupežnický: Naši furianti; Svoboda: Směry života; Štolba: Závěť, Vodní družstvo; Šubert: Jan Výrava). V závěru ředitelování dispono­val pouze průměrným souborem (z herců mu zůstali věrni jen manželé Houdkovi), s nímž neměl šanci zaujmout mezi cestujícími druži­nami význačnější pozici.

V druhé polovině šedesátých let a znovu o deset let později P. patřil k nejprůbojnějším ředitelům českých společností a k průkop­níkům nové vývojové fáze kočovného diva­delnictví, v níž se po etapě osvětové a vlas­tenecké dostaly do popředí snahy umělecké. Od doby, kdy vedl u Walburga česká předsta­vení v Plzni, ovlivňoval jako režisér a ředitel růst mnoha herců včetně řady budoucích členů ND. Byl výborným pedagogem nevšedních nároků: Apeloval nejen na hluboké studium rolí, ale také na další vzdělávání herců. Zejmé­na znalosti historie a jazyků považoval za dů­ležité pro všestranný rozvoj hercovy osobnosti a za východisko k dokonalejšímu pochopení a ztvárnění role. Do divadelních časopisů psal úvahy o soudobém českém divadle, o jeho organizaci, o herectví apod. Příležitostně pře­kládal a psal divadelní hry.

Teatralia

O umění dramatickém, Divadelní listy 2, 1881, s. 195, 202, 212, 219; Vzpomínky a upomínky, 1895.

Role

Prokopova spol.

Poutecký (J. K. Tyl: Paní Marjánka, matka pluku), Čepička (J. Nestroy: Rozervanec aneb Strašidlo ve sklepě), Heřman (F. Schiller: Loupežníci), Fer­dinand Přichovský (J. N. Štěpánek: Obležení Prahy od Švejdů), August (J. K. Tyl: Bankrotář a kramář­ka aneb Měšťanská čest), Matěj (V. K. Klicpera: I dobré jitro), Jan (týž: Jan za chrta dán), Odolan Pětiburský (J. J. Kolár: Monika aneb Záhuba rodu Felseckých, i PD 1863), Eduard, baron Mylovský (Ch. Birch-Pfeifferová: Sládkova dcera a panská rodina) – 1852; Rytíř Paběnický (J. K. Tyl: Slepý mládenec) – 1853; Spiridion (J. J. Kolár: Monika), Jan, sklepník (A. Bäuerle: Paleček na cestách z Prahy do Brna a do Vídně), Bikoř (S. K. Machá­ček: Ženichové, i Zöllnerova spol. 1854) – 1854.

Zöllnerova spol.

Friederick (R.-Ch. G. de Pixérécourt, V. Ducan­ge, ú. J. W. Lembert: Kat amsterodamský), Alamir (J. K. Tyl: Strakonický dudák), Radní Horina (týž: Pražská děvečka a venkovský tovaryš aneb Pali­čova dcera, i StD 1855, PD 1863), Petr Vítkovic, pán z Růže (F. B. Mikovec: Záhuba rodu Přemys­lovského) – 1853.

StD

Libín (J. K. Tyl: Slepý mládenec) j. h., Raoul (F. Schiller: Panna Orleanská) – 1854; Kníže Petr Basmanov (F. B. Mikovec: Dimitri Ivanovič, i PD 1864), Juliano (J. Bouchardy: Pastýř Lazar), John (Ch. Birch-Pfeifferová dle C. Bell: Sirotek lowoodský), Svobodný pán z Cetkovic (J. Nestroy: Marnotratník), Hrabě Trinclair (F. Pyat: Hadrník pařížský), Mečislav Piastovec (V. K. Klicpera: Boleslavovci), Rytmistr Neumann (týž: Lazebník frydlantský), Jakub (S. H. Mosenthal: Debora), Stehlík (V. K. Klicpera: Rohovín Čtverrohý, i PD 1863), Mlad (F. Stamm: Libuše, kněžna česká), Oberon (W. Shakespeare: Sen v noci svatojan­ské) – 1855; Vítek (S. K. Macháček: Ženichové, i PD 1863), Kosinský (F. Schiller: Loupežníci), Lazarillo (Dumanoir, A. Dennery: Král, hrabě a zpěvkyně), Vilibald (J. K. Tyl: Jiříkovo vidění), Jošt Rotlev (V. K. Klicpera: Eliška Přemyslovna), Okel­ly (F. Schiller: Marie Stuartka), Franc (J. W. Goethe: Götz z Berlichingů, rytíř se železnou pěstí) – 1856; Podivín (V. K. Klicpera: Hrabě Jaropolk aneb Lou­pežnická jeskyně), Holokopytenko (J. V. Frič dle N. V. Gogola: Taras Bulba), Lert (W. Shakespeare: Hamlet, princ dánský), Roderigo (týž: Othello, mouřenín benátský), Dauphin Ludvík (týž: Jan, král Anglický), Alexej (V. K. Klicpera: Bratři v Archan­gelsku aneb Psaní z Tobolska) – 1857; Malkolm (W. Shakespeare: Makbeth), Richard (E. Raupach: Smrt Olivera Kromwela, lordprotektora Anglicka), Artur (Ch. Birch-Pfeifferová dle E. Bulwera-Lytto­na: Noc a jitro), Bedřich (V. K. Klicpera: Soběslav, selský kníže), Josef (S. H. Mosenthal: Debora aneb Křesťan a židovka), Lipovský (F. Kaiser: Fraška je dobrá medicina) – 1858.

Zöllnerova spol.

Adolf (J. K. Tyl: Pražský flamendr, i StD 1859) – 1858.

StD

Zlatohorský (F. Kaiser: Kněz a voják aneb Bitva u kláštera skalického), Don Antonio (P. A. Wolff, h. C. M. v. Weber: Preciosa, spanilé děvče cikán­ské), Poručík (A. Fredro: Dámy a husaři), Isidor (E. Raupach: Nevolníci aneb Isidor a Olga)– 1859; Paolo (J. Neruda: Franceska di Rimini aneb Škaredý ženich a jeho nevěsta), Don Fernando (J. Korzeniowski: Rodrigo a Isabella aneb Prosto­pášnost překonána láskou), Klíh (J. Nestroy: Zlý duch Lumpacivagabundus aneb Ludařský troj­list), Neklan (J. K. Tyl: Čestmír), Jan (J. N. Ště­pánek: Korutané v Čechách aneb Osvobození vlasti), Švanda (J. K. Tyl: Strakonický dudák aneb Hody divých žen) – 1860; Hrabě Trčka (F. Schiller: Smrt Valdštýnova), Brackenburg (J. W. Goethe: Eg­mont), Benvolio (W. Shakespeare: Romeo a Julie, i PD 1864), Tristan (F. Halm: Griselda aneb Troje zkoušení věrného srdce), Horatio (W. Shakespeare: Hamlet, princ dánský, i PD 1863), Pavel (J.-B. Ro­sier: Víra, naděje a láska), Netter z Glouchova (J. J. Kolár: Magelona) – 1861; Eduard (J.-F.-A. Bayard, J. de Wailly: Musí na venek), Ludvík – Franz (A. E. Brachvogel: Narcis), Franc ze Sikingů (J. W. Goethe: Götz z Berlichingů, rytíř s železnou pěstí) – 1862.

Walburgova spol. Plzeň

Jago (W. Shakespeare: Othello, i P. spol. 1881) – 1863.

PD

Gojko (V. Hálek: Král Vukašín), Borachio (W. Shake­speare: Mnoho povyku pro nic za nic), Julius (G. v. Moser: Pozvu si majora) – 1862; Kurka Martin (J. Neruda: Prodaná láska), Profesor Bohdan Lip­nický (G. Freytag: Den před volbou aneb Jour­nalisté), Javorník (J. N. Štěpánek: Čech a Němec aneb Mlýn na hranicích), Henri z Flavigneulů (E. Scribe, E. Legouvé: Ženský boj), Tristan (E. Scri­be: Čarovné ruce), Edmund (W. Shakespeare: Král Lear), Bruno (Ch. Birch-Pfeifferová dle F. Breme­rové: Matka a syn) – 1863; Milovín (F. Raimund: Diamant krále duchů), Pravdomil (Molière: Pacient a lékař aneb Myslí, že jest nemocen) – 1864.

Stránského spol.

Hamlet (W. Shakespeare: Hamlet, i P. spol. 1866) – 1865; David Garrick (J. de Prémaray: Doktor Ro­bin) – 1866.

Pokorného spol.

Doktor Tholosan (V. Sardou: Mnoho přátel naše škoda), Othello (W. Shakespeare: Othello, i Švando­va spol. 1869), Nathan (F. W. Ziegler: Penězokazi), D’Albert (K. E. Chojecki: Vláda a láska), Soběslav (V. K. Klicpera: Soběslav, selský kníže), Petruchio (W. Shakespeare: Zkrocení zlé ženy, i Švandova spol. 1869), Václav (Ch. Birch-Pfeifferová: Zlato­dvorský sedlák), Hrabě Wetter (H. v. Kleist: Ka­tynka Heilbronská), Tobiáš Říhal (W. Shakespeare: Viola), Květenský (G. Freytag: Novináři) – 1866; Dr. Kajus (W. Shakespeare: Veselé ženy windsor­ské), Bassanio (týž: Kupec benátský), Břetislav (K. E. Ebert: Břetislav a Jitka), Faust (J. W. Goethe: Faust), Jindřich II. (T. Körner: Rosamunda) – 1867; Jan Žižka (J. J. Kolár: Žižkova smrt) – 1869.

Švandova spol.

Král Jakub (H. Schauffert: Šach králi), Hrabě Ry­soor (V. Sardou: Vlasť), Rainer (J. J. Kolár: Mra­venci), Hrabě Angerolles (O. Leroy, Regnier: Oko za oko, zub za zub!), Leicester (F. Schiller: Marie Stuartovna), Rudohlav (G. Raeder: Artéská studně aneb Cesta kolem světa), Vít (K. Sabina: Inserát), Vévoda Choiseul (A. E. Brachvogel: Narcis)– 1870.

Kramuelova spol.

Pierre Garousse (F. Pyat: Hadrník pařížský), Me­fisto (J. W. Goethe: Faust, i P. spol. 1881) – 1871; Shylock (W. Shakespeare: Kupec benátský) – 1872.

Švandova spol.

Rudolf II. (E. Pešková dle J. Svátka: Majestát krá­le Rudolfa II.) – 1873.

Pázdralova spol.

Pontérisson (E. Gondinet: Pan prefekt), Potěh (J. Nestroy: Lumpacivagabundus aneb Ludrácký trojlístek), Odřihost (K. Costa: Farářova dceruš­ka), Pompisson (H. a T. Cogniardové, Bourdois: Cri-cri!) – 1876.

Pokorného spol.

Montaiglin (A. Dumas ml.: Pan Alfons), Abbé z Beaufleuru (Ch. Birch-Pfeifferová: Miláček Štěs­těny), Jirka (J. N. Štěpánek: Čech a Němec), Ho­kynář Flach (E. Züngel: Chyba a trefa), Jaroslav Janáček (G. v. Moser: Profesor a bursian), Poryc­ký (J. A. Fredro: Mentor), Neznámý (J. Mikuláš Boleslavský: Katovo poslední dílo), Vobrouček (F. Kaiser: Darebák aneb Dobré jádro v špatné skořápce), Pastor Dobrovský (E. Raupach: Mlynář a jeho dítě), Štípálek (A. Anno: Kos! Ale jaký Kos?), Lambert (J. J. Kolár: Monika aneb Po bitvě na Bílé Hoře), Václav Sokol (A. L’Arronge: Můj Voj­tíšek), President z Valteru (F. Schiller: Ouklady a láska), Ondřej Neděla (L. Anzengruber: Sedlák křivopřísežník), Hrabě ze Somerive (T. Barrière, A. Regnauld de Prebois: Hraběnka Somerive), Lé­kař Kalina (V. P. Stěžerský [Pázdral]: Proklatec) – 1878; Krupař Šebestián Moučka (A. Langer: Krupa­řovic Pepička), Vilém, princ z Oranien (J. W. Goethe: Egmont), Ludvík XVI. (T. de Banville: Gringoire aneb Píseň o oběšených), Podomek Matěj (J. Ne­stroy: Chtějí mít švandu aneb Kupečtí mládenci v hlavním městě), Prokop ze Švamberka (V. K. Klicpera: Blaník aneb Zdeněk Zásmucký), Švý­car (F. Schiller: Loupežníci), Rychtář Vavřinec (S. H. Mosenthal: Debora aneb Křesťan a židov­ka), Beneš z Vaitmile (J. K. Tyl: Krvavý soud na Poděbradech aneb Kutnohorští havíři), Jerome (F. Halm: Fučík aneb Tajemství hraběcí rodiny), Itzik Šmelkeles (K. A. Görlitz: Ševcovská noblesa aneb Každému své), Jiří z Poděbrad (J. J. Šantl: Kouzelnice Černoborka aneb Rozsudek krále Jiří­ho Poděbradského) – 1878/79; Lord Rowland Ro­chester (Ch. Birch-Pfeifferová dle C. Bell: Sirotek lovoodský) – 1879; Adolf (E. Augier: Fourcham­bault), Jerome Lesurques (P. Moreau, P. Siraudin, A. Delacour: Kurýr lyonský), Rabbi ben Akiba (K. Gutzkow: Uriel Acosta), Yorick (J. Estébanez: Nové drama), Rudolf II. (J. J. Kolár: Magelona), Risler sen. (A. Daudet, A. Belot: Fromont junior a Risler senior), Faust (J. W. Goethe: Faust)– 1880; Jan Roháč z Dubé (M. Krajník: Jan Roháč z Dubé) – 1881; Perin (A. Moreto, ú. K. A. West: Donna Diana) – 1883; Major (A. Fredro: Dámy a husaři), Stařeček Šimon (R. Benedix: Kazimír) – 1886; Dvořák (F. A. Šubert: Jan Výrava) – 1887; Narcis Rameau (A. E. Brachvogel: Narcis) – 1888; Hajný Trnka (J. K. Tyl: Strakonický dudák aneb Hody divých žen), Kosmas Vejvoda (J. K. Tyl: Chu­dý kejklíř), Dvorní rada Tvrdý (R. Benedix: Žebra­vý student aneb Svatojanská slavnost), Hoblík (J. Nestroy: Zlý duch Lumpacivagabundus), Lékař (A. Dumas ml.: Dáma s kameliemi), Pan z Holl­wegů (M. v. Ernestová: Po proudu) – 1892.

Režie

Čížkova spol.

A. E. Brachvogel: Narcis, V. Hálek: Záviš z Fal­kenštejna, J. K. Tyl: Paní Marjánka, matka plu­ku, J.-B. Rosier: Víra, naděje a láska, E. Scribe, ú. T. Hell: Jelva – 1864/65. 

Walburgova spol. Plzeň

W. Shakespeare: Othello – 1863 (i P. spol. 1867).

Pokorného spol.

W. Shakespeare: Hamlet, týž: Kupec benátský, týž: Veselé ženy windsorské, J. W. Goethe: Faust, F. Schiller: Fiesco, H. v. Kleist: Katynka Heilbron­ská – 1867.

Švandova spol. Plzeň

V. Sardou: Bodří venkované – 1873.

Pokorného spol.

E. Augier: Paní Caverletová – 1878/79; F. F. Šam­berk: Jedenácté přikázání, M. v. Ernestová: Jen po proudu, J. Estébanez: Nové drama, A. Anno: Nevěsta z Amsterdamu, A. H. Sokol: Starý vlas­tenec, F. Mallefille: Skeptikové, M. Klapp: Rosen­kranz a Güldenstern, M. Krajník: Roháč z Dubé, E. Labiche, A. Delacour: V doupěti lva, G. v. Moser: Nihilistka, A. Dumas ml.: Princezna z Bagdadu, A. Koukl: Moderní Ariadna, G. v. Moser, F. v. Schön­than: Naše ženy, F. A. Šubert: Petr Vok z Rožmber­ka – Plzeň 1881; A. Pulda, J. Bittner: Chyba a trefa aneb 100 000 zlatých, E. Labiche, E. Gondinet: Ze tří nejšťastnější, V. Sardou: Cyprienna, F. A. Šu­bert: Probuzenci aneb Selské povstání roku 1742, M. Bałucki: Příbuzní, G. v. Moser: Slavnost zalo­žení, F. V. Jeřábek: Veselohra, G. Ohnet: Sergius Panin, E. Bozděch: Zkouška státníkova, J. Rosen: Jací jsme my, F. V. Jeřábek: Syn člověka, F. F. Šam­berk: Josef Kajetán Tyl, G. v. Moser: Magnetic­ké medium aneb Člověče, nezlob se!, A. v. Kot­zebue: Roztržití, V. Sardou: Odetta, S. Leverdier: Nana a její dcery, F. v. Schönthan: Hloupý kousek, E. Pohl: Milion aneb Dukátový strýček z Ameriky – Plzeň 1882; G. v. Moser, F. v. Schönthan: Reif z Reiflingu, F. Halm: Gambetta, J. K. Tyl: Jiříko­vo vidění, M. Bałucki: Těžké ryby, A. v. Kotzebue: Krejčí Divíšek, G. v. Moser: Potopa světa, E. Erck­mann, A. Chatrian: Tvrdohlavci, A. Bisson: Zabil svou ženu, F. Nissel: Čarodějka, O. Feuillet: Pa­řížský román, J. Verne, A. Dennery: Cesta kolem světa za 80 dní, V. Sardou: Fedora – Plzeň 1883; L. Stroupežnický: Zvíkovský rarášek, M. Bałucki: Husy a husičky, V. K. Klicpera: Loupež, B. Adá­mek: Salomena, G. Pfleger Moravský: Della Rosa – Plzeň 1884; F. V. Jeřábek: Veselohra, F. Ruth: Hra­bě Razumovskij, A. de Beaulieu, ú. I. Görnerová: Babička aneb Jedovatý dech, J. K. Tyl: Lesní pan­na aneb Čechové v Americe, N. I. Kola, ú. J. K. Tyl: Poslední desítník, J. K. Tyl: Strakonický du­dák, týž: Pražský flamendr, F. Hora [J. K. Tyl]:Obležení Prahy od Švédů aneb Měšťané a stu­denti, K. Šebor: Zmařená svatba, G. Verdi: Trou­badour, V. Bellini: Norma, D.-F.-E. Auber: Němá z Portici, A. Dvořák: Šelma sedlák – ND Brno 1885; J. K. Tyl: Paní Marjánka, matka pluku, týž: Krvavý soud aneb Kutnohorští havíři, týž: Jiříko­vo vidění, F. F. Šamberk: Josef Kajetán Tyl – ND Brno 1886.

Hra

Pražský handrle, Kramuelova spol. 1872.

Překlady

G. v. Moser: Potopa světa, P. spol. Plzeň 1883; T. Ci­coni: Marie a Noemi aneb Oživená socha, tamtéž 1883; F. a P. Schönthanové: Únos Sabinek, P. spol. ND Brno 1885.

Prameny a literatura

AMP: Sbírka matrik, TŘR N2, matrika narozených Třeboradice 1821–1877, s. 121, obr. 94; KAR O1, matrika oddaných Karlín 1850–1860, s. 251, obr. 261 [19. 8. 1857]. NA: fond Policejní ředitelství I, konskripce, kart. 472, obr. 241, 242, 243 [Pokorny Franz, 1834]; fond PM 1871–1880, kart. 1244, sign. 8/6/15/10 [koncese]. NMd sign. T 128: almanachy spol. Prokopovy, Pokorného, Walburgovy; cedu­le spol. Prokopovy, Čížkovy. ■ Divadelní anon­ce a referáty, in Tábor 1866/67; Svobodný občan 1877–1878; Ohlas od Nežárky, 1880; Theateralma­nach [Prag] 1855, s. 53; 1856, s. 55; 1857, s. 56; 1858, s. 58; -g., Lumír 4, 1854, s. 1055 [Libín, Slepý mládenec]; nesign. [F. B. Mikovec], tamtéž, s. 1152 [Raoul, Panna Orleanská] + tamtéž 5, 1855, s. 94 [Juliano, Pastýř Lazar] + tamtéž 6, 1856, s. 21n. [Oberon, Sen v noci svatojanské], 1173 [Okelly, Marie Stuartka], vše → Pražská Thálie kolem 1850, 2010; Lumír 8, 1858, s. 379 [Josef, Debora]; Bohemia 22. 4. 1859 [u Lößla]; Lumír 9, 1859, s. 477 [2. ang. ve StD]; tamtéž 13, 1863, s. 549 [Henry, Ženský boj], 645 [Bruno, Mat­ka a syn]; F. D.: Z Plzně, tamtéž, s. 1007, 1103; J.: Z Počátek, Tábor 2, 1865/66, č. 39; -ář: Z Po­čátek, tamtéž, č. 43; -S-l: Z Pelhřimova, tamtéž, č. 46; -a.: Z Tábora, Česká Thalia 1, 1867, s. 69n.; B: Z Kolína, tamtéž, s. 111; V. V.: Z Jičína, tamtéž, s. 183n.; B.: Z Jičína, tamtéž 2, 1868, s. 14; Národ­ní listy 7. 6. 1875 [u Knížkové]; Nesign.: Divadlo, Tábor 18, 1881, č. 4 až 10; Δ [J. Neruda]: Ředitel pan F. P. vypravuje, Národní listy 3. 2. 1881 → České divadlo VI, 1973; nesign.: F. P., Divadelní listy 2, 1881, s. 209n.; 308, 333n., 356, 374 [vše Plzeň]; tamtéž 3, 1882, s. 9, 28, 36, 61, 93 [vše Plzeň], 292 [Prostějov]; Národní listy 21. 12. 1883 [Plzeň]; Divadelní listy 5, 1884, s. 7, 19 [Plzeň]; nesign. [J. Merhaut]: Ku příští saisoně v Národ. divadle v Brně, Moravská orlice 1. 9. 1885 + šifra J. M.: Z českého divadla, tamtéž 4. 12. 1885; P.: Z Josefova, Česká Thalia 1, 1887, s. 55–56; Orel: Cestující společnosti, tamtéž 2, 1888, s. 329; Be­sední listy 2, 1893/94, s. 13n. [nekrolog]; J. L. Tur­novský: Nové rovy české, Osvěta 24, 1894, s. 176; M. Pospíšilová: P. jako přítel, in F. Pokorný: Vzpo­mínky a upomínky, 1895, s. 111–121; J. Schiebl: České divadlo v Plzni, in Příspěvky k dějinám českého divadla, usp. J. Ladecký, 1895, s. 52, 78; O. M.: Umělecká pouť na herecké káře, Divadlo 6, 1907/08, s. 470; J. Kubík: Memoiry divadelního ředitele, Velká Praha 1, 1910, příl., s. 49n.; F. Vond­ruška: Shakespeare na české scéně Plzeňské, České divadlo 2, 1918, s. 85; J. Zelenka: Vzpomí­nám…, 1929, s. 81–92, 103–126; V. Štein Tábor­ský: Dějiny venkovských divadelních společností, 1930, s. 109–113; K. Tauš: K padesátiletému ju­bileu českého divadla v Brně, Brno 1934, s. 65n.; R. Deyl: Vojan zblízka, 1953, zvl. s. 46–50, 57–62; J. Šácha: Dějiny kočovných divadelních společnos­tí na Moravě ve druhé polovině XIX. století, dis., FF MU 1953, s. 276–289, 504; J. Knap: Zöllnerové, 1958, zvl. s. 65, 67n. + Umělcové na pouti, 1961, zvl. s. 65–68, 92–96, 142–145; DČD III; V. Hudec: Čes­ké operní divadlo na Moravě v letech 1884–1918, in AUP. Musica I, 1984, s. 15; P. Marek: Prostějov­ská divadelní kultura v 19. století, rozmn., Prostějov 1990, s. 19–24; J. Štefanides: České divadlo v Mo­ravské Ostravě 19081919, Olomouc 2000, s. 16– 21; L. Komeštíková: České divadelní společnosti v Přerově v letech 18631897, dipl., FF UP 2004; A. Javorin: Tylův nejvěrnější žák, rkp., b. d., DÚk. ■ EDS [Pkorného spol.], NDp, PBJ; Brno, Laiske, PD-rep, Plzeň

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, II. N–Ž, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 746–753

Autor: Štefanides, Jiří