Poděbradský, Václav Pok

Václav Pok
Poděbradský
23. 9. 1829
Poděbrady
23. 10. 1898
Praha
Dramatický básník, překladatel.

Vl. jm. Václav Pok. – Gymnázium vychodil v Praze, poté krátce studoval filozofii ve Víd­ni. Jako student se 1848 účastnil pražského revolučního dění, 1849 odešel před hrozbou perzekuce na Slovensko a jako vojenský dob­rovolník se zúčastnil třetí výpravy proti Maďa­rům. Po rozpuštění sboru nastoupil do civilní státní služby: 1851 pracoval jako koncipient u stoličního úřadu v Trnavě, od 1852 byl úřed­níkem na ministerstvu vyučování ve Vídni. 1854 byl jmenován přísežným tlumočníkem češtiny u vídeňského krajského soudu. 1856 odešel do Uher a podílel se zde na zakládání pozemkových knih. Počátkem šedesátých let se přestěhoval do Prahy, kde získal místo písa­ře na magistrátním úřadu (byl spoluzakladate­lem a později předsedou stavovského spolku písařů Koldín). Od 1863 byl zaměstnán jako překladatel (posléze kancelista) u zemského výboru, od 1881 pracoval jako úředník ob­čanské záložny v Karlíně, naposledy opět na magistrátu.

P. je především autorem příležitostných, často vlastenecky podbarvených básní věno­vaných oslavě rakouského panovnického domu, minulosti i současnosti českého národa a významným událostem (mj. též zrodu a po­žáru ND: Na den položení základního kamene 16. května 1868, 1868; Umění chrámu nad Vltavou, základ vrchol hrob, 1881). Do této tvorby se řadí i text k živému obrazu Austria, který byl proveden českou komunitou ve Víd­ni na počest narození prvního potomka císaře Františka Josefa I. Nejvýznamnější prací pro divadlo je dramatická báseň ze současnosti Jaroslav a Laura, psaná verši proklamativní­ho rázu a přecházející až v hymnickou oslavu národního vzkříšení. Její hrdina, který zasvětil život službě Slovanstvu, je poslán otcem, od­národnělým tatranským sedlákem, na studia do Německa, aby se napravil. Zde sice musí nejprve volit mezi láskou k hrdé Němce a lás­kou ke slovanskému národu, skladba však končí všeobecným smírem, neboť z histo­rických pramenů vyjde najevo, že předkové jeho vyvolené patřili k polabským Slovanům. V básni se objevují motivy česko-německého sblížení a výzvy k vzájemnému respektování dvou plnoprávných národů se slavnou minu­lostí. Pouze z korespondence s dramaturgem ND J. Lierem jsou známy další dvě práce, kte­ré P. nabízel ND: alegorický dramolet Paní Většinová a Paní Menšinová a hra Ginevra Amieri. Jako překladatel z maďarštiny, polšti­ny, němčiny a ruštiny se soustředil převážně na poezii a prózu (R. Hirsch, M. G. Saphir, M. Jókai, J. I. Kraszewski, I. S. Turgeněv aj.). Z dramat přeložil dvě tragédie F. Grillparze­ra (Banko, bán horvatský; Hero a Leander), a přispěl tak k poznání jeho díla, zastoupeného na české scéně dosud pouze hrou Pramáti.

Pseudonymy, šifry

Hyn. Poděbradský, Poděbradský, J. (též Václav P., Vok, V. O., V., V. P.) Poděbradský; P-ský, V. P., V. P. P., W. H. P.

Hry

Holuby a Šulek, t. 1850 Pešť; Austria, Divadlo v Jo­sefově Vídeň 1855; Jaroslav a Laura, t. in Nitra 6, 1876, s. 65, i sep.

Překlady

F. Grillparzer: Banko, bán horvatský aneb Věrný sluha svého pána, StD 1855; týž: Hero a Leander aneb Vlny mořské, vlny lásky, PD 1879.

Prameny a literatura

Nesign. [F. B. Mikovec], ref. Banko, bán hor­vatský, Lumír 5, 1855, s. 1102n. → Pražská Thálie kolem 1850, 2010; nesign., Lumír 5, 1855, příl. 20, s. 78 [Austria, zpráva], příl. 23, s. 90 [Aus­tria, ref.; oboje převzato ze Slovenských novin]●; ref. Hero a Leander: -la, České noviny 23. 10. 1879; -r., Národní listy 24. 10. 1879; uh [V. Guth], Politik  25. 10. 1879●; J. L. Turnovský, nekrolog, Osvě­ta 29, 1899, s. 164; J. Holeček: Pero, 1924, s. 46; J. V. Frič: Paměti II (1886), ed. K. Cvejn, 1960, s. 335, 475, 500. ■ LČL, Otto, Rieger, Wurzbach

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, II. N–Ž, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 745–746

Autor: Vojtková, Milena