Pluth, Kašpar

Kašpar
Pluth
30. 12. 1766
Praha
8. 12. 1822
Praha
Mědirytec, překladatel.

Křtěn Casparus Jacobus, někdy psán Bluth, křest. jm. obvykle Caspar. – Byl synem bar­víře látek na Starém Městě pražském. Stu­doval staroměstské Akademické gymnázium (1776–80), filozofii a práva (1780–82), která nedokončil. Jeho spolužáky byli F. Heimba­cher a M. Majober. Ve svém hlavním povolání mědirytce byl činný 1792–1818. Prožil celý život v Havelské farnosti na Starém Městě. Poprvé byl ženat s Kateřinou Siegelovou, po­druhé s Josefou Malečkovou (sňatek 1803).

Z jeho mědirytecké dílny vyšlo několik rytin pražských divadel: pohled na budovu zrušeného hybernského kláštera, sídla Vlas­tenského divadla (podle kresby F. a F. Hege­rových, 1792), pátý list série kolorovaných rytin, zachycujících korunovační ples v Nos­ticově divadle 1791 (1793), a série dvanácti rytin s týmž námětem (1808). Jsou to vesměs cenné dokumenty dobové podoby divadelních budov a jejich interiérů.

Své vzdělání uplatnil ojediněle i jako pře­kladatel. Pro Vlastenské divadlo z německého převodu přeložil a do českého prostředí loka­lizoval starofrancouzskou frašku Maître Pate­lin, která byla pod názvem Pravovec Patelin neb Soukeník z Přelouče uvedena v sez. 1786/ /87 v Boudě, poté s titulem Řečník Patelyn několikrát reprízována, i v Divadle v Růžodo­le. Text se nedochoval. P. s největší pravděpo­dobností použil německý překlad francouzské úpravy z 18. stol. (D. A. de Brueys: L’avocat Patelin, 1732), který v padesátých a šedesá­tých letech hrály společnosti J. F. Schöneman­na a H. G. Kocha v Německu.

Prameny a literatura

AMP: Sbírka matrik, HV N3, matrika naroze­ných fary u sv. Havla 1727–1767, s. 618, obr. 622; HV Z6, matrika zemřelých tamtéž 1822–1830, s. 10. NG: Sbírka grafiky a kresby, inv. č. R 11462: 5. list ze série kolorovaných mědirytin z koru­novačního plesu 1791 [průhled do interiéru sálu v přistavěné budově]. J. Debrois: Urkunde über die vollzog. Krönung Leopold II, 1808, 2. vyd. 1818 [obs. 10 ze 12 P. rytin]. ■ A. Novotný: Jeviště ko­runovačního plesu roku 1791 v Praze, Drobné umění 4, 1923, s. 147–151; Vondráček I; DČD II; F. Baťha: Obrozenští herci, rkp., b. d., NMd. ■ Dlabač, Thieme-Becker, Toman; Laiske

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, II. N–Ž, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 745

Autor: Scherl, Adolf