Pištěk, Jan

Jan
Pištěk
17. 4. 1847
Praha
5. 4. 1907
Královské Vinohrady (Praha-V.)
Divadelní ředitel, zpěvák, režisér.

Narodil se jako třetí z osmi dětí pražského měšťana Antonína P., obchodníka kamenným uhlím a hudebníka, a jeho první manželky Barbary. Připravoval se na pěveckou dráhu studiem v Pivodově škole a na konzervatoři, kterou nedokončil. 1869 se oženil s pražskou měšťanskou dcerkou Marií Votýpkovou, s níž měl již před sňatkem dítě. Po ochotnických za­čátcích debutoval 1872 u Kramuelovy společ­nosti, t. r. nastoupil k P. Švandovi ze Semčic, od něhož kvůli neshodám záhy odešel. Od 30. 6. 1873 byl angažován u J. E. Kramuela, k němuž se pak vrátil po ročním pobytu v Rus­ku (1874/75, nezjištěná společnost a místo). 1877 byl krátce kapelníkem u společnosti J. Faltyse. V srpnu 1877 získal divadelní kon­cesi a založil vlastní společnost, s níž zahájil ve starém divadle v Plzni, jež mu bylo zadáno na zimu 1877/78. Tradované Budilovo tvrze­ní, že P. v začátcích divadelního podnikání finančně vypomohla jeho tchyně, která byla matkou herce K. Stockého, je vzhledem k je­jímu úmrtí 2. 7. 1877 sporné. 1878 zakoupil Arénu v Kravíně na Král. Vinohradech jako základnu pro letní působení, znovu se ucházel o plzeňské divadlo, ale tentokrát neuspěl. Pro zimní sezony se mu dařilo obsazovat městská divadla (Chrudim, 1878/79, Plzeň, 1886–89, 2. část zimní sez. 1890/91, 1891/92). Několik let zajišťoval český divadelní provoz v Brně: nejprve v Besedním domě (1879–81), pak v Ná­rodním divadle (na Veveří 1884/85, 1893–96 a 1897/98). Po stržení zchátralé Arény v Kra­víně (v květnu 1881 se propadla podlaha na ga­lerii a několik diváků se zranilo), dal postavit 1882 na témže místě (roh dnešních ulic Slez­ské a Budečské) rozměrnější Letní divadlo pro asi 1200 diváků. Po první letní sezoně v nové aréně se na podzim 1882 přesunul do tzv. Ústřední síně (v domě Záložny vinohradské, v dnešní Anglické ul.), kterou na své nákla­dy adaptoval. Když Aréna v Kravíně musela ustoupit nové zástavbě, zbudoval nekryté Letní divadlo poblíž vinohradské vodárny (mezi dnešními ulicemi Slezskou a Korunní ul.), v němž zahájil 30. dubna 1893. V zimě 1896/97, kdy nezískal ND v Brně, hrál střída­vě ve vinohradském Národním domě a v žiž­kovské Bezovce, od ledna v Národním domě. Jako vdovec (první manželka zemřela 1888 ve čtyřiačtyřiceti letech) se 1894 oženil s he­rečkou svého souboru Marií Slánskou. 1900 arénu uzpůsobil pro celoroční provoz (zastře­šení, ústřední vytápění), ukončil mimopraž­ské působení a zrušil zpěvoherní provoz, již předtím postupně omezovaný. Lidové divadlo na Král. Vinohradech, zvané Pištěkovo, řídil až do své smrti 1907. Zemřel několik měsíců před otevřením MD Král. Vinohrad, pohřben je na Vinohradském hřbitově.

Nevlastní sestra Marie P. (1860–1925, provd. Šandová, podruhé Jelínková) byla he­rečkou kočujících společností: 1880–82 hrá­la u J. E. Kramuela, poté do 1907 v bratrově souboru a divadle. Dcera Zdenka P. působila v otcově společnosti a divadle, syn Theodor P. z druhého manželství (1895–1960) se prosa­dil jako divadelní a filmový herec. Vnuk Theodor P. (*1932) se stal výtvarníkem, uplatnil se jako filmový architekt a kostýmní výtvar­ník.

P. byl činný jako zpěvák, dirigent a režisér, proslul především jako divadelní ředitel a pod­nikatel. Pěvecky se uplatňoval v tenorových ro­lích lyrických (např. Jeník, Smetana: Prodaná nevěsta; Orfeus, Offenbach: Orfeus v podsvětí) a komických (např. Bořivoj Paris, Suppé: Žád­ný muž a tolik děvčat; Falsacappa, Offenbach: Bandité), které zastával u své společnosti od jejích počátků po řadu let. Jako divadelní ředitel a podnikatel udržoval vždy velký sou­bor (např. pro plzeňskou sez. 1887/88 měl čty­řiačtyřicet členů, dvacetičlenný sbor a orchestr o dvaceti čtyřech hráčích). Do konce 19. stol. provozoval operu, operetu a činohru. Rozsa­hem a úrovní zpěvoherní produkce neměl mezi divadelními společnostmi rovnocenné­ho soupeře. Dobrou pozici v mimopražském divadelnictví zaujímala i jeho činohra, pro niž angažoval hned na počátku kvalitní herce (všestranné K. Liera a M. Křepelovou, inter­pretku matek M. Ryšavou, komika J. Poláč­ka, dále A. Lierovou, M. Slánskou, K. Ryša­vou, K. Stockého). Do začátku osmdesátých let přibyli komik F. Šípek, tragédka L. Rotto­vá, E. Vojan pro charakterní a hrdinské role a V. Budil, rychle postupující od salonních světáků k charakternímu a tragickému obo­ru. V dalším období souborem prošli heroi­na M. Procházková-Malá, komikové F. Šípek a J. Vilhelm, A. Jiřikovský s manželkou Vile­mínou, A. Vojta, J. Pulda, F. Bursová, A. Koš­nerová ad. Za odcházející herce se P. nedařilo získávat rovnocenné síly a ansámbl vykazoval pozvolný sestup. Režií pověřovaní herci (K. Lier, A. J. Frýda, B. Halla, A. Houdek, F. Šípek a J. Vilhelm) povětšině pečovali jen o aranžmá, koncepčnější práci vyvíjel V. Bu­dil. Výběr her sledoval hlediska kasovní (zná­mé nebo přitažlivé kusy), v menší míře osvěto­vá a vzdělávací. Velkou část repertoáru tvořila česká dramatika, zastoupená takřka v celém rozsahu počínaje J. N. Štěpánkem, V. K. Klic­perou a J. K. Tylem přes J. J. Kolára a F. B. Mi­kovce po E. Bozděcha, J. Vrchlického, J. Štolbu, V. Štecha, F. X. Svobodu, L. Stroupežnického, M. A. Šimáčka (1886 první provedení drama­tu Bez boje, odmítnutého ND) až k F. A. Šu­bertovi a A. Jiráskovi. V osmdesátých letech získal P. jako autora F. F. Šamberka (premiéry Podskaláka 1882 a Divadelního vlaku 1884); jeho frašky měl vždy na programu (Jedenác­té přikázání, 1881, Palackého třída čís. 27, 1884 ad.) a Šamberk v nich občas hostoval. V dalším desetiletí P. uváděl dobové a lokál­ní veselohry a frašky J. Puldy (Hloupý Honza na výstavě, 1895) a dramatické pokusy svých herců A. Lokaye (Růžová pouta), J. Lukav­ského, J. Poláčka, J. Vilhelma a K. Želen­ského (První květy, 1892). V překladové dra­matice převažovaly starší i soudobé frašky, veselohry, konverzačky a salonní dramata rakouské, německé a francouzské provenien­ce. V osmdesátých letech přibyli tehdy v Če­chách módní ruští autoři (Krylov, Mjasnickij, Palm, Špažinskij), na něž navázalo uvádění her A. N. Ostrovského. Velmi řídce zastoupenou klasiku reprezentovali Shakespeare a Molière, občas Schiller, ojediněle Calderón a Lope de Vega. P. dramaturgie končila u autorů realistic­kého směru (Sudermanna, Hauptmanna, Jirás­ka ad.), modernistické tvorbě se až na výjimky vyhýbala. Opakovaně však nabízela sociální dramata, která, podobně jako představení pořádaná pro dělnictvo a pro sociální demo­kracii v Plzni (poprvé 12. 2. 1887) a v Praze, měla získat nové vrstvy publika. Do přelomu osmdesátých a devadesátých let P. činohra zaostávala za dramaturgicky průbojnou a re­žijně vyspělou činohrou P. Švandy ze Semčic. V devadesátých letech, kdy smíchovské di­vadlo po Švandově smrti procházelo vleklou stagnací, se P. vinohradská aréna stala nej­významnější pražskou předměstskou scénou; v mimopražském divadelnictví vyvstal P. či­nohře vážný soupeř v Budilově společnosti. Zajištěn zázemím letních arén na Vinohradech (tehdy ještě za hranicemi Prahy) a potřebným kapitálem vytvořil P. velkou společnost, která se za celou dobu svého trvání neocitla ve váž­né existenční krizi. Trvalé zakotvení na Vi­nohradech (1900) završilo P. dlouholeté úsilí o divadelní podnikání na okraji metropole. Proměna cestující společnosti ve stálé divadlo s pevným sídlem byla i logickým vyústěním předchozího provozu, kombinujícího dlouho­dobé pobyty na jednom místě s kratšími stagi­onami v období mezi letní a zimní sezonou. Již názvem Lidové divadlo vyznačil P. ori­entaci na lidové vrstvy. Jejich vkusu a touze po zábavě vycházel vstříc hrami a fraškami se zpěvy a chytlavými kuplety pohotově do­dávanými O. Fastrem (Krásná Lída, 1902; Zelené mládí, 1903; Kněžna Pepička, Pražské švadlenky – 1904; Marietta, Princ z pohád­ky – 1905; Zakletý zámek, Veselé pradlenky – 1906), lokálně přitažlivými kusy (Pulda: Strašidlo z vinohradské vodárny; Smolka: Milionář z Vinohrad a zámečník z Vršovic), starším obrozenským repertoárem (Tylovy a Raimundovy báchorky) a atraktivními podí­vanými s nákladnou výpravou a kostýmy (dra­matizace historických románů: Sinkiewiczova Quo vadis, Wallaceova Ben Hura, Bulwero­rvých-Lyttonových Posledních dnů Pompejí a Herkulána). Do odlehčené repertoárové linie se vřazovaly občas uváděné operety (Strauss: Cikánský baron; Hervé: Mamzelle Nitouche). Umělecky závažnější program přinášel zvláš­tě v prvních letech ve zvýšené míře světo­vou klasiku (Calderón: Život je sen; Goethe: Faust; Molière: Lakomec, Tartuffe; Schiller: Loupežníci; Sofokles: Antigona; Shakespeare: Richard III., Král Lear, Hamlet, Othello, Zkro­cení zlé ženy), kterou tu za svého angažmá 1901/02 prosazoval V. Budil. Dramaturgic­kým počinem bylo uvedení Hebbelovy Judity (1903). Z moderní tvorby se objevily Ibseno­vy Opory společnosti, Maeterlinckova Mon­na Vanna, Gorkého Na dně (čes. prem. 1903), dramatizace Dostojevského Zločinu a trestu (s tit. Raskolnikov, 1905). Značný prostor zů­stával vyhrazen českým autorům včetně sou­dobých (Archleba, Mattuše, Náhlovské, Rož­ka). Nadále byla věnována pozornost hrám se sociální tematikou a z dělnického prostředí (Zyka Borotínský: Stávka; Lukavský: Slun­ce; Csiky: Proletáři), jimž byl 1905 vyhrazen cyklus (Halbe: Ledy jdou; Svoboda: Pod­ťatý dub; Cankar: Pro blaho národa – svět. prem.). Součástí repertoárové nabídky byla představení pro děti, poutající dojímavými či dobrodužnými příběhy (Burnettová: Malý lord; Verne–Dennery: Děti kapitána Granta). Stabilní jádro souboru, který vedl herec a reži­sér J. Strouhal, tvořili Z. Bulantová-Pištěková, J. Hadrbolcová, M. Kremanová, M. Pištěková, P. Vedralová, A. Gabriel, J. Javorčák, J. Lu­kavský, A. Marek, V. Spurný, J. Tišnov-Altman (též režíroval), v prvních letech v něm kratší dobu působili V. Budil, M. Nový a mladičká A. Suchánková.

P. vybudoval velkou společnost, která v osm­desátých a devadesátých letech náležela k elit­ním podnikům a zabezpečovala divadelní provoz ve dvou nejvýznamnějších mimopraž­ských aglomeracích Plzni a Brně. Jako první divadelní ředitel-podnikatel se úspěšně prosa­dil na Král. Vinohradech, kde svými arénami a zvláště stálým divadlem položil základy sou­stavného divadelního provozu, a napomohl tak připravit půdu pro vznik velké scény.

Prameny a literatura

AMP: Sbírka matrik, TÝN O8, matrika oddaných fary u P. Marie před Týnem 1861–1870, fol. 211 [1. sňatek, 23. 11. 1869]; VIN O3, matrika oddaných fary u sv. Ludmily 1891–1894, fol. 319 [2. sňatek, 17. 5. 1894]; Soupis pražských domovských pří­slušníků [otec Pischtek Anton, 1814]. NA: fond Po­licejní ředitelství I, konskripce, kart. 465, obr. 302 [Pischtek Johann], obr. 354, 355 [Pištek Johann]; fond PM 1871–1880, kart. 1245, sign. 8/6/15/37, 1891–1900, kart. 2545, sign. 8/6/15/4 [konce­se]. SOA Plzeň: Sbírka matrik, 087 Plzeň, matri­ka zemřelých 1838 [spr. 1888]–1892, s. 4 [úmrtí 1. manželky, 17. 11. 1888]. ■ Plzeňské listy, 6. a 13. 9., 4. 10. 1877 [k sez. v Plzni]; Národní listy 6. 2. 1878 [první cesta společnosti]; Hudební a divadel­ní věstník 2, 1878, s. 22 [začátek her v Kravíně]; Moravská orlice 1. 10. 1879 [anonce brněnské sezony]; A. Stránský: Divadelní listy III, tamtéž 17. 1. 1881, 8. 4. 1885 [brněnské sez.]; Ohlas od Nežárky 14, 1884, s. 57, 66, 75n., 84, 94, 103, 114 [v Jindř. Hradci]; nesign.: České divadlo v Brně, Zla­tá Praha 2, 1885, s. 186, 206n. [bilance sez.]; Česká Thalia 1, 1887 až 6, 1892 [P. spol.]; ics: Feuille­ton, Plzeňské listy 16. 9. 1888 [spol. do Plzně]; Příspěvky k dějinám českého divadla, usp. J. La­decký, 1895, s. 22, 76n., 103n.; Divadelní listy 1, 1899/1900 až 4, 1902/03 [Lidové div. na Král. Vinohradech]; Divadlo 1, 1903 až 5, 1906/07 [Li­dové div. na Král. Vinohradech]●; nekrology: Di­vadlo 5, 1906/07‚ s. 303; Dr. J. H., Divadelní list Máje 3, 1906/07, s. 180n.; J. Borotínský, tamtéž, s. 195n.; Národní listy 9. 4. 1907●; A. Srb: Z půl sto­letí, Národní politika 13. 1. 1915; V. Budil: Z mých ředitelských vzpomínek I, 1919, s. 7–9, 63, 168; II, 1920, s. 255 + Z mých hereckých vzpomínek, Český deník 17. 7. 1921, příl. Besedy; A. Charvát: Ze staré Prahy, 1926, zvl. s. 177–184; V. Štein Táborský: Dějiny venkovských divadelních společ­ností, 1930, s. 152–155; V. Müller: Za „Pištěkár­nou“, Národní listy 7. 8. 1932 + Z historie pražských arén, Československé divadlo 17, 1934, s. 247; K. Tauš: K padesátiletému jubileu českého divadla v Brně, 1934; L. Pacák: Opereta, 1946, s. 172–178, 23; A. Javorin: Pražské arény, 1958, s. 100, 108, 245–252 + Letní divadlo na Král. Vinohradech. Repertoár 18821892, rkp., b. d., DÚk + Pištěko­va aréna. Repertoár 1893–1900, rkp., b. d., DÚk + Tylův nejvěrnější žák, rkp., b. d., DÚk; J. Knap: Umělcové na pouti, 1961, s. 87–91, 145–157; DČD III; O. Spalová: Sága rodu Budilova, 1978, s. 111, 127, 130, 223; O. Roubínek: František Ferdi­nand Šamberk, 1985, s. 149–153, 276, 279; S. Lan­ger: Pištěkovo lidové divadlo na Král. Vinohradech, rkp., b. d., DÚk. ■ ČHS, EDS [Pištěkova společ­nost, Pištěkovo lidové divadlo], HD, Otto-dod, PBJ; Buchner, Brno, Plzeň

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, II. N–Ž, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 738–742

Autor: Šormová, Eva