Pippich, Karel

Karel
Pippich
21. 4. 1849
Zlonice u Slaného
29. 3. 1921
Chrudim
Dramatik, hudební skladatel, publicista, kulturní organizátor.

Byl nejstarší ze šesti dětí Emanuela P., jus­ticiára hraběte F. Kinského a učitele hudby. 1853 se otec stal náměstkem státního zástup­ce v Chrudimi, kde pak P. strávil celý život, vyjma let studií a soudní praxe. V Praze vy­studoval piaristické gymnázium (mat. 1867) a práva (1867–71, JUDr. 1873), na univerzitě navštěvoval rovněž přednášky A. W. Ambrose z hudební teorie. Již tehdy působil v redakci Hudebních listů a v různých spolcích (Umě­lecká beseda, Akademický čtenářský spolek, Spolek českých žurnalistů). Soudní praxi vy­konával v Jičíně a u vrchního zemského sou­du v Praze. 1874 nastoupil jako koncipient do otcovy advokátní kanceláře a t. r. se oženil s dcerou básníka a politika Matěje rytíře Ha­velky, již 1878 ovdověl. Od 1880 měl vlast­ní advokátní praxi, 1883 se podruhé oženil. Po návratu do Chrudimi se po otcově vzoru zapojil do místního veřejného života a stal se čelným iniciátorem společenského dění. Přispíval do Chrudimských novin, zastával funkce ve správě města, v Obci sokolské, v hudebním spolku Slavoj (místopředseda, od 1900 předseda) podněcoval pořádání hu­debních akcí, účastnil se jich jako zpěvák, deklamátor a autor písňových cyklů, zval významné osobnosti, zvláště dirigenty a skla­datele (B. Smetanu, A. Dvořáka, Z. Fibicha, C. Saint-Saënse). 1882–97 vedl ochotnický di­vadelní soubor, v němž hrál a režíroval (s míst­ními ochotníky vystoupil již jako šestnáctiletý v Šamberkově Boucharonu, ochotnicky hrál i za studií v Praze v představeních Akademic­kého čtenářského spolku v Novoměstském divadle), 1886 mu zprostředkoval nákup de­korací z bývalého fundu PD. Prosazoval ná­ročný činoherní repertoár (M. Maeterlincka, H. Ibsena, G. Hauptmanna, W. Shakespearea) a uvádění oper; divadelní aktivitou Chrudim předstihla mnohá větší města. Premiéru tu měly některé z jeho her. Morálně i materiál­ně podporoval cestující divadelní společnosti za pobytů v Chrudimi, na představení čes­kých dramatických novinek zval jejich autory. Od 1903 byl intendantem městského Záložen­ského divadla, 1905 stál u zrodu Divadla sdru­žených měst východočeských. P. zásluhou se Chrudim stala význačným regionálním ohnis­kem uměleckého dění. Jeho aktivity dalece přesahovaly rámec města a kraje. Zastával funkci prvního náměstka starosty České obce sokolské (1898–1906), byl předsedou Ústřed­ní matice divadelních ochotníků českoslovan­ských (1890–95), členem Spolku k podpoře české literatury, Jednoty zpěváckých spolků, Spolku českých spisovatelů beletristů Máj, jehož nakladatelské družstvo 1901 spoluza­kládal. 1889–90 byl poslancem zemského sně­mu za staročechy, 1895–1913 za mladočechy a během tohoto mandátu působil jako zpravo­daj rozpočtové komise zemského výboru pro ND. 1934 po něm bylo pojmenováno nové divadlo v Chrudimi.

P. první žena Miloslava (roz. Havelková, 1847–1878) se původně připravovala na ka­riéru operní pěvkyně, zpěv studovala u F. Pi­vody a herectví u O. Sklenářové-Malé. 1867 pohostinsky vystupovala v PD (Leonora, Verdi: Troubadour; Gilda, týž: Rigoletto; Elvíra, Auber: Němá z Portici; Matilda, Rossini: Vi­lém Tell). Nabídku B. Smetany na angažmá ze zdravotních důvodů nepřijala a odmítla i další, které dostala z německého StD a z ope­ry v Mannheimu. Po sňatku vedla v Chrudimi ženský pěvecký sbor, příležitostně účinkova­la na koncertech a u Švandovy společnosti pohostinsky zpívala Markétku v Gounodově Faustovi (1876). Zemřela na tuberkulózu stej­ně jako syn Karel (1875–1895), studující práv a začínající básník (sbírka První kvítí, 1897).

P. první dramatické práce, jednoaktové veselohry Z české domácnosti a Ve veřejném životě, budované po vzoru situační zápletko­vé komedie, vnesly do soudobé české vese­loherní produkce kriticky nahlížený obraz veřejného života maloměsta a jeho typických reprezentantů, zejména příslušníků inteligen­ce, úřednictva a podnikatelských kruhů, které považoval za vůdčí sílu rozvoje české moderní společnosti. Obě hry pronikly záhy po chru­dimské premiéře do ND (komedie Ve veřej­ném životě dosáhla nebývale vysokého počtu jedenatřiceti repríz), často byly uváděny ces­tujícími společnostmi a těšily se velké oblibě u ochotníků. Menší ohlas vzbudila veselohra Slečna nakladatelka, zesměšňující bezdu­ché napodobování moderní i módní literatu­ry. Do celovečerní hry Svět zásad situované do malého města, které žije otevřením hos­podářsko-průmyslové výstavy, vtělil P. svou představu vztahu šlechty a ostatních sociál­ních tříd spojených shodným cílem – prací pro národ. Realisticky orientovaná kritika hře vytýkala netypické postavy (idealizovaný aristokrat) a nedostatečný vhled do soudobých společenských problémů; následná diskuse (V. Mrštík, J. Kuffner, F. Zákrejs, J. Vrchlický ad.) otevřela obecnější otázky moderní české veselohry z hlediska realistické metody. Rov­něž další celovečerní hra Slavomam s ústřední postavou podnikatele, původně kováře, který v honbě za společenským úspěchem uzavře sňatek se zchudlou šlechtičnou a zkrachuje fi­nančně i v soukromém životě, byla kritizována za tezovitost, nevěrohodnost postav i situací a za sklon k dramatickým efektům. Pod vli­vem kritických výhrad ji P. přepracoval pod názvem Kovář svého štěstí. Poté se už dra­matické tvorbě nevěnoval. Jeho hry, řadící se do linie české satirické veselohry (V. K. Klic­pera, J. F. Hollman), tvoří předstupeň realis­tické dramatiky, k níž se blíží především tematickým záběrem a kritickým viděním soudobého veřejného života. V rukopise zů­stalo nezhudebněné operetní libreto Hraběnka Marie. Operní libreto Vlasty skon s námětem z českého dávnověku, které P. zadal anonym­ně do soutěže k otevření ND 1882, akcentuje pod vlivem Wagnerovy tetralogie Prsten Ni­belungův vnitřní konflikt hrdinky mezi nená­vistí k mužům a probouzející se láskou. Text odmítnutý A. Dvořákem a B. Smetanou přijal Z. Fibich, operu však nedokončil. Posléze se libreta chopil O. Ostrčil a zkomponoval na ně svou první operu (prov. ND 1904).

Šifra

-pp-HRY Z české domácnosti, ochotn. Chrudim 1879, PD 1880, i t.; Ve veřejném životě, ochotn. Chrudim 1884, ND 1884, t. 1885; Svět zásad, t. 1888, ND 1890; Slečna nakladatelka, ochotn. Chrudim 1890, i t., Švandovo div. 1891; Slavomam, ND 1890, i t., nová verze s tit. Kovář svého štěstí, Budilova spol. 1891.

Prameny a literatura

LA PNP: osobní fond, inventář → J. Wagner, L. Šolcová, 2002. Část pozůstalosti v Regionálním muzeu v Chrudimi, ve SOkA Chrudim a ve Sbír­ce dějin tělesné výchovy a sportu NM v Praze. ■ Nesign.: Míla Pippichová-Havelková, Světozor 12, 1878, s. 366●; ref. Z české domácnosti: uh V. [Guth], Politik a 22. 2. 1880; nesign., Ná­rodní listy 24. 2. 1880; F. Zákrejs, Osvěta 11, 1881, S. 368; ref. Ve veřejném životě: T. [J. L. Turnov­ský], Pokrok 1. 10. 1884; nesign., Divadelní lis­ty 5, 1884, s. 220; B. F. [Frida], Zlatá Praha 1, 1884, příl. k č. 41, s. 170; F. Zákrejs, Osvěta 15, 1885, s. 362–364●; R.: K. P., Česká Thalia 2, 1888, s. 16; ref. Svět zásad: F. Zákrejs, Osvěta 15, 1885, s. 467; 18, 1888, s. 1138n.; M. A. Š. [Šimáček], Světozor 22, 1887/88, s. 158; J. V. [Vrchlický], Hlas národa a 26. 1. 1888; -o [V. Mrštík], Ruch 10, 1888, s. 79n.; nesign., Čas 2, 1888, s. 75n.; B. F. [Frida], Lumír 16, 1888, s. 47; J. Lý [La­decký], Česká Thalia 2, 1888, s. 39; J. Kuffner, Květy 10, 1888, d. 1, s. 350–352●; ref. Slavomam: Astur [H. G. Schauer], Literární listy 11, 1890, s. 344, 358n.; J. V. [Vrchlický], Hlas národa 4. 1890; š. [J. Kuffner], Národní listy 11. 4. 1890; J. Lý [Ladecký], Česká Thalia 4, 1890, s. 124–126; J. V. S. [Sládek], Lumír 18, 1890, s. 154; A. Schul­zová, Květy 12, 1890, d. 1, s. 625–627●; M. A. Š. [Šimáček], ref. Slečna nakladatelka, Světozor 24, 1889/90, s. 429; B.: JUDr K. P., Divadlo 1, 1903, s. 11–13; F. Tlustý: Paměti hudebního spolku Sla­voje a hudebního života v Chrudimi, Chrudim 1907, s. 36; J. D. K: JUDr. K. P., Máj 7, 1908/09, s. 371n.; F. Vondráček: Dr. K. P., Národní listy 19. 4. 1909; Lch. [J. Löwenbach]: Dr. K. P., Hu­dební revue 2, 1909, s. 296●; k sedmdesátinám: -r-­ [J. Borecký], Topičův sborník 6, 1918/19, s. 382; nesign., Chrudimský kraj 8, 1919, č. 16; nekrolo­gy: R. + L., Topičův sborník 8, 1920/21, s. 370n.; Zvon 21, 1920/21, s. 408; B. Markalous, Lidové noviny 19. 3. 1921●; J. Körner: JUDr. K. P., 1925; O. Šourek: Dívčí boj v české opeře, Listy Hudeb­ní matice 5, 1925/26, s. 94–96; V. Štein Táborský: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva čes­koslovenského, 1931, s. 344; O. Fischer: Činohra Národního divadla do roku 1900 (Dějiny ND IV), 1933, s. 207; J. Mikan: K. P. ve světle hudební ko­respondence, Vlastivědný sborník východočeský 5, Chrudim 1934, s. 123–153; Divadelní ChrudimPamátník vydaný k otevření Městského divadla K. P. v Chrudimi, Chrudim 1934 [obs. F. Pocho­bradský: Staré divadlo v Chrudimi; M. Hýsek: K. P. jako dramatik]; I. Herrmann: Z poslední ga­lerie, 1939, s. 213n.; V. Vydra: Má pouť životem a uměním, 1948, s. 200; J. Císař: Život jevišti, 1962, s. 99n.; DČD III; O. Spalová: Sága rodu Budilova, 1980, s. 127, 145; J. Charvát: O rodině P., Chru­dimské vlastivědné listy 1, 1992, č. 3, s. 9; P. Kobe­tič: Osobnosti Chrudimska, Chrudim 2002, s. 170. ■ ČHS, Kočí, LČL, Otto; Místopis I [Chrudim], NAlb, PD-rep

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, II. N–Ž, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 736–738

Autor: Dubská, Alice