Pinkas, Otto

Otto
Pinkas
2. 3. 1849
Praha
12. 3. 1890
Praha
Dramatik, divadelní funkcionář.

Psán též Ota P. – Původem ze zámožné pražské měšťanské rodiny (otec majitel realit a známé plzeňské pivnice), vystudoval nižší třídy gym­názia na Novém Městě. Žil jako soukromník, věnoval se správě rodinného jmění a diletoval v literatuře (v sedmdesátých letech otiskl ně­kolik drobnějších povídek, humoresek a cesto­pisných črt hlavně v časopise Světozor). 1878 podnikl cestu po Itálii, Francii a Španělsku, je­jímž výsledkem byla publikace Cesta po Špa­nělsku (1880), první český cestopis o této zemi, soustředěný hlavně k popisu uměleckých pa­mátek, národních tradic a zvyků. Horlivě se účastnil národního společenského a kulturního života, byl členem a funkcionářem mnoha or­ganizací a spolků (mj. Hlahol, Matice školská, Měšťanská beseda, Národní jednota pošumav­ská, Sokol pražský, Spolek českých spisova­telů beletristů Máj, Spolek českých žurnalis­tů, Svatobor, Umělecká beseda). 1886 se stal zakládajícím členem ÚJČH. 1880 vstoupil do nově ustavovaného Družstva ND a byl jeho funkcionářem až do své náhlé smrti. Zemřel po záchvatu mrtvice, krátce po jedenačtyřicá­tých narozeninách. Pohnutý pohřeb do rodinné hrobky na Olšanských hřbitovech se konal za velké účasti 14. 3. 1890.

P. měl ctižádost uplatnit se jako autor přede­vším v prestižní oblasti národního kulturního dění, jíž bylo divadlo. Napsal několik situač­ních veseloher tematicky vázaných na pro­středí vyšších měšťanských vrstev současné doby s komikou založenou na záměnách osob, převlecích a intrice a s postavami omezenými na jediný charakterový rys. Fraškovité, hy­perbolizující prvky převažovaly ve hře Sedlák milostpán o panských choutkách zbohatlíka, který se pro svou hloupost stane bezbranným předmětem podvodů. Dobově příznačným motivem byl v P. hrách (Fotografie, Telefon) moderní technický vynález – důvod nedorozu­mění mezi postavami a zdroj komediální zá­pletky. Hry přijaté k provozování v PD (dvě veselohry, dvě frašky, aktovka) se zařadily do nenáročného zábavného repertoáru, uvádě­ného hlavně na pobočné letní scéně, v Aréně Na Hradbách. Pouze veselohra Fotografie se dočkala nového nastudování v ND (1888). Jis­tou pozornost kritiky (O. Hostinský aj.) vyvo­lal jediný P. pokus o vážnou činohru Nerovné manželství, usilující – v duchu francouzské­ho tzv. sociálního dramatu – o kritický obraz mravní narušenosti vyšších společenských kruhů. Pětiaktová hra, situovaná do francouz­ského prostředí, s bohatě rozvinutým, složitě konstruovaným dějem (je založen na ďábelské mstě nepoznaného nemanželského syna na otci, bohatém soukromníkovi, jejíž nevinnou obětí se stává jeho dcera, a točí se kolem sta­rých dluhů, sázek a falešných podpisů), nadu­žívala všechen konvenční aparát intrikového dramatu s jeho efektními a larmoyantními scé­nami. V rukopise údajně zůstala hra pojmeno­vaná Vizitka a libreto k operetě ze španělského lidového života.

Na divadelním životě se P. podílel deseti­letou činností ve správním výboru Družstva ND. Při svém vstupu do družstva složil osm podílů (4 000 zl.), a stal se tak vůbec největším podílníkem. Ve výboru, do něhož byl opakova­ně volen, zastával různé funkce (zapisovatel, archivář) a byl pověřován dalšími úkoly (člen finanční komise navrhující úsporná opatření, předseda komitétu k získávání předplatitelů). Po abdikaci ředitele ND J. N. Maýra 1883 byl jedním z kandidátů na tuto funkci, ale ustoupil ve prospěch F. A. Šuberta. Později jako jedna­tel výboru jej zastupoval v době jeho nepří­tomnosti v Praze. Byl jedním z členů výboru, kteří přes Šubertův odpor prosadili 1888 zave­dení operety do repertoáru ND.

Hry

Změnil datum, PD-AH 1871, t. 1875; Sedlák milost­pán, PD-AH 1874, t. 1878; Fotografie, PD 1874, t. 1879; Strýčkové, PD-AH 1875, t. 1879; Telefon, PD 1878, i t.; Nerovné manželství, PD 1882, i t., s tit. Démon manželského ráje, Pištěkovo div. 1907.

Prameny a literatura

LA PNP: osobní fond, inventář → T. Hájek, 1998. ■ Nesign., ref. Změnil datum, Národní listy 10. 8. 1871●; ref. Fotografie: uh. [V. Guth], Politik 1. 4. 1874; nesign., Světozor 8, 1874, s. 164●; ref. Sedlák milostpán: nesign., Národní listy 23. 8. 1874; uh. [V. Guth], Politik 25. 8. 1874; nesign., Světozor 8, 1874, s. 416●; G. E. [Eim], ref. Strýč­kové, Národní listy 19. 8. 1875●; ref. Telefon: J. N. [Neruda]: tamtéž 14. 2. 1878 → České divadlo V, 1966; uh. [V. Guth]: Politik 15. 2. 1878●; ref. Nerovné manželství: O. Hostinský, Národní listy  26. 1. 1882 → Studie a kritiky, 1974; -k, Divadelní listy 3, 1882, s. 43; F. Zákrejs, Osvěta 15, 1885, s. 79; š. [J. Kuffner], Národní listy 26. 3. 1886●; ref. Fotografie: J. V. [Vrchlický], Hlas národa  11. 11. 1888; š. [J. Kuffner], Národní listy 11. 11. 1888; B. F. [Frida], Lumír 16, 1888, s. 396; J. L. [La­decký], Česká Thalia 2, 1888, s. 321●; J. Arbes: Billance původní dramatické literatury české, Literární listy 10, 1889, s. 222 → Theatralia 1, [1912]●; nekrology: Národní listy 12. 3. 1890; Národní politika 12. 3. 1890, odp.; Světozor 24, 1889/90, s. 215; Česká Thalia 4, 1890, s. 101; Dalibor 12, 1890, s. 118; Lumír 18, 1890, s. 107; nesign. [J. Neruda], Humoristické listy 32, 1890, č. 12, s. 1 → Podobizny IV, 1957●; K. Kadlec: Družstva Král. českého zemského a Národního divadla, 1896, s. 132n., 138, 144, 155, 164, 178; F. A. Šubert: Dějiny Národního divadla, 1908, s. 90; B. Hlaváč: Postavy ze staré Prahy, Dnešek 1, 1930/31, s. 553; O. Fischer: Činohra Národního divadla do roku 1900 (Dějiny Národního divadla IV), 1933, s. 58, 120; Z. Nejedlý: Opera Národního divadla do roku 1900 (Dějiny ND III), 1935, s. 21, 26n., 29 [foto], 41, 189 + Dějiny opery Národního divadla I, 1949, s. 31, 38n., 59n., 258; L. Hájek: Paměti Augustina Bergra, 1942, s. 127n. ■ LČL, Masaryk, Otto; NAlb, PD-rep

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, II. N–Ž, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 734–736

Autor: Lantová, Ludmila