Pfleger Moravský, Gustav

Gustav
Pfleger Moravský
27. 7. 1833
Karasejn (Karasín) u Bystřice nad Pernštejnem
20. 9. 1875
Praha
Dramatik, překladatel, divadelní kritik.

Přídomek Moravský, který zvolil jako poctu rodné zemi, používal od 1861. – Byl nejmlad­ší z devíti dětí nadlesního na roženeckém a bystřickém panství hraběte Mitrovského. Otec, jehož předkové šlechtického původu přišli do Čech z Alsaska a postupně se počeš­tili, byl 1839 předčasně penzionován a rodi­na často měnila bydliště. Po jeho smrti 1843 matka využila nabídky bohatých příbuzných a odstěhovala se s dětmi do Prahy. 1845 byl P. přijat na malostranské německé gymná­zium, 1851 přešel z vlasteneckých pohnutek na Akademické gymnázium (ředitelem V. K. Klicpera; spolužáci J. Neruda, V. Hálek, V. Č. Bendl, F. Schulz), intenzivně se věnoval studiu jazyků, přispíval do tajně vydávaných student­ských časopisů (Flory, Zory, Jitřenky). Školu ze zdravotních důvodů nedokončil, rozvinuvší se tuberkulóza mu znemožnila jak soukromá, tak univerzitní studia i vytouženou hereckou dráhu. 1854 se stal úředníkem České spořitel­ny, kde pracoval až do smrti. Podnikl několik cest do zahraničí (1856 Hamburk, Drážďany, Berlín, 1858 pruské Slezsko, Sasko a Švýcar­sko). Od září 1861 do dubna 1862 působil jako dramaturg českých představení StD (a poboč­né scény, Novoměstského divadla), pro ne­shody s ředitelem F. Thomém odešel. Byl čle­nem Sboru pro zřízení ND (od listopadu 1861 ve výboru). 1866 vstoupil do prvního Druž­stva PD, které t. r. převzalo do správy českou zemskou scénu. Stál u zrodu Umělecké besedy (1863), pracoval ve výboru jejího literárního odboru, 1864 byl ustanoven redaktorem plá­novaného, avšak neuskutečněného almanachu. Působil ve spolku Svatobor, ve výboru Čes­komoravských jednot ochotnických, v Jedno­tě českých spisovatelů (1874 členem výboru) a v Jednotě dramatických spisovatelů a skla­datelů českých (1875 starostou). Navzdory nákladným léčebným pobytům v Itálii, Švý­carsku a rakouských Alpách, které mu umož­nila podpora hraběte Z. Kolowrata, se P. zdra­votní stav v sedmdesátých letech zhoršoval. 1875 hodlal odejít na odpočinek a věnovat se uměleckým plánům, ale byl stižen prudkým zánětem plic a zemřel. Pochován byl na Ma­lostranském hřbitově v Košířích.

Do literárního života vstoupil 1853 překla­dy poezie (V. Hugo: Babička, in Společenský krasořečník) a 1855 původními básněmi (v Lu­míru a ve Zlatých klasech). Rané práce vzni­kaly pod silným vlivem romantiků, od něhož se odpoutával v pozdější prozaické tvorbě (ro­mány Ztracený život, 1862; Z malého světa, 1864; Paní fabrikantová, 1873). Opakovaně přispíval do almanachu Máj, ale jeho vazby ke generačně blízké skupině májovců byly vel­mi volné. Tíhnutí k vlastenecky orientované zemské šlechtě a konzervatismus jej názorově sbližovaly se staročeským politickým křídlem, na jehož pozicích stál v divadelním družstvu (s F. V. Jeřábkem, Z. Kolowratem ad.).

P. celoživotní vztah k divadlu určily, jak sám prohlašoval, zážitky z dětství, kdy si hrával s loutkovým divadlem. Od poloviny padesá­tých let se pokoušel o dramatickou tvorbu (ná­črt nerealizované veselohry Vzdory na vzdory a veselohra Ona mne miluje!, 1855). Debutoval dialogickým prologem Z pěti století, jímž byla 25. 4. 1859 zahájena česká představení na nové letní scéně StD, v Novoměstském divadle. Po­dobně jako jeho vrstevníci usiloval o velké historické drama shakespearovského typu. Již první tragédie, pětiaktový Svatopluk, zhoubce Vršovců, ulpívající na vnější nápodobě postav alžbětinského autora (Lady Macbeth, Falstaff), naznačila P. sklon podléhat literárním vzorům i limity jeho dramatického potenciálu, pro­jevující se v rozvláčné výstavbě retardované lyrickými digresemi. Diváci hru přijali vře­le, kritiku však neuspokojila myšlenkově ani kompozičně a P. text zničil. Drama Poslední Rožmberk o osudech Petra Voka, až epigonsky závislé na Kolárově hře Don César a spani­lá Magelona, mělo nedostatečně prokreslené charaktery, rozvleklý děj a nadměrně lomozné scény. Ani přepracovaná čtyřaktová verze s ná­zvem Della Rosa (podle hlavní postavy italské­ho malíře, Vokova nemanželského syna), v níž P. posílil dobrodružný ráz, rozvinul zápletku a milostný příběh, nenaplnila soudobé předsta­vy o historické tragédii. V pětiaktové truchlo­hře Boleslav Ryšavý z českého středověku se inspiroval Shakespearovým Richardem III., jehož tit. postava byla předobrazem Bolesla­va, kterého P. polidštil vroucím citem k dceři obětované v zájmu míru s nepřítelem. Plodem snah o velkou tragédii na námět z mytického dávnověku či z národních dějin byla i dvě ne­zhudebněná operní libreta, Záboj a Dědic Bílé Hory. Mnohem lépe uspěl jako komediograf. Po hříčce Ona mne miluje!, těžkopádně roz­víjející chatrnou zápletku (několik nápadníků se uchází o jednu dívku) a námětově závislé na Macháčkově veselohře Ženichové a na Plötzově frašce Profesor a sládek, upoutaly následující jednoaktovky originálním námě­tem, obratnou výstavbou a vtipným dialogem. Situační veselohra Telegram, v níž hraje důle­žitou roli moderní technická vymoženost (te­legraf) i nebývalé dějiště (nádraží), prozrazuje v kompozici a dialogu poučení na dramatické technice Scribeově a lze ji považovat za před­stupeň tvorby Bozděchovy. Neotřelým téma­tem zaujala také frašce se blížící Kapitola I., II. a III., která však kvalit předchozí veselohry nedosáhla. Obě byly záhy přeloženy a hrány ve Slovinsku, Chorvatsku a Polsku. Z dalších zamýšlených prací se dochoval pouze frag­ment komedie V den volby.

Z francouzštiny přeložil několik her, už za studií Racinovu Faidru. 1864 zadal PD dva překlady (Scribe: Poslední překvapení [Les surprises]; de Vigny: Chatterton), ani jeden nebyl přijat. Scénického provedení se dočkal pouze překlad Scribeovy veselohry Bertrand et Raton. Od 1859 se věnoval divadelní pub­licistice a kritice. Psal do Obrazů života (1859 až 61), Národních listů (1861–66), Politik (1864–67) a dalších listů (Času, Dalibora, Lady, Zlaté Prahy aj.). Od 1867 soustředil svou divadelněpublicistickou činnost do staročes­kých periodik: do týdeníků Světozor (s F. V. Je­řábkem ho zakládal) a Osvěta, do deníku Ná­rodní pokrok (redaktor fejetonní části, do níž psal causerie Divadelní kukátko, a referent o českém divadle). Pro jeho erudované kritiky byl příznačný velký zápal, s nímž prosazoval na českou scénu domácí dramatiku. Obzvlášť pozorně sledoval novinky (hry Nerudovy, Hál­kovy, veselohry Šamberkovy) a uvádění čes­kých her vůbec. Zasvěcenou znalost francouz­ské dramatiky projevoval v četných referátech o inscenacích her Scribeových, Sardouových, Feuilletových, Augierových, kriticky se však stavěl (podobně jako J. Durdík) k jejich nadměr­nému zastoupení v repertoáru PD. Francouzské konverzační hry, komedie mravů a společenská dramata se mu příčily otevřeným zpodobová­ním amorálnosti a sociálních problémů (stať Z divadla pražského). V herectví oceňoval de­klamační styl a výkony představitelů této me­tody (K. Šimanovského, O. Sklenářové-Malé, J. Čermákové). Soudobou domácí produkci posuzoval i jako porotce dramatických soutěží.

Pseudonymy, šifry

G. Pf. Moravský, G. P. Moravský, Gustav Pf. Mo­ravský, Gustav P. Moravský; G. P., G. Pf., g, gpm, G. P. M., Gust. B. K-ský, Gust. Pf., P., Pf., =, –.

Teatralia

Z divadla pražského, Osvěta 1, 1871, s. 149–160; K. Šimanovský, tamtéž 4, 1874, s. 367–381.

Hry a libreta

Ona mne miluje!, StD 1861, i t.; Svatopluk, zhoubce Vršovců, StD 1861; Poslední Rožmberk, StD 1862; Boleslav Ryšavý, StD 1862, t. 1871 in Sebrané spisy I; Telegram, PD 1866, t. 1871 tamtéž; Kapitola I.,  II. a III., PD 1867, t. 1871 tamtéž; Della Rosa aneb Poslední Rožmberk (přeprac. verze hry Poslední Rožmberk), PD 1871, i t. ■ Záboj, t. in Sebrané spisy III, 1877; Dědic Bílé Hory, t. tamtéž.

Překlad

E. Scribe: Daleko široko rozvětvené spiknutí [Ber­trand et Raton], PD 1867, též s tit. Ministr a ob­chodník (s J. Palackým).

Prameny a literatura

LA PNP: osobní fond [obs. i fragment hry V den volby], inventář → E. Bílková, 1995. ■ J. Neruda: G. P. M. Obrázek mladého života, Obrazy života [1], 1859, s. 146–149; ref. Svatopluk: H. [V. Hálek], Ná­rodní listy 3. 2. 1861; J. N. [Neruda], Čas 4. 2. 1861, příl. + Obrazy života [3], 1861, s. 79n. [též Ona mne miluje!]●; ref. Ona mne miluje!: J. N. [Ne­ruda], Hlas 10. 1. 1862 + Čas 11. 2. 1861, příl.; H. [V. Hálek], Národní listy 12. 2. 1861●; ref. Po­slední Rožmberk: H. [V. Hálek], tamtéž 7. 1. 1862; nesign., Lumír 12, 1862, s. 44●; ref. Boleslav Ryša­vý: J. Neruda, Hlas 17. a 18. 2. 1862 → České di­vadlo I, 1959; nesign., Národní listy 18. 2. 1862; nesign., Lumír 12, 1862, 186n.●; ref. Telegram: J. N. [Neruda], Národní listy 31. 10. 1866 → České diva­dlo III, 1954; -k., Politik 1. a 7. 11. 1866●; ref. Ka­pitola I., II. a III: nesign., tamtéž 13. 4. 1867; J. N. [Neruda], Národní listy 13. 4. 1867 → České diva­dlo III, 1954●; ref. Della Rosa: uh [V. Guth], Politik  3. 2. 1871; nesign., Národní listy 4. 2. 1871, příl.; D. [J. Durdík], Světozor 5, 1871, s. 56; nesign., Květy 6, 1871, s. 311●; Fr. V. Jbk [Jeřábek]: Z čes­kého divadla (Dodatek ke kritickému článku Osvě­ty), Pokrok 18. 5. 1871●; nekrology: Národní listy  21. 9. 1875; Pokrok 21. 9. 1875; Δ [J. Neruda], Ná­rodní listy 22. 9. 1875 → Literatura II, 1961; Světozor 9, 1875, s. 464; F. Schulz, Osvěta 5, 1875, s. 878n.●; F. Bačkovský: Začátky a rozvoj dramatického bás­nictví českého, Květy 5, 1883, d. 2, s. 643n.; J. Her­ben: G. P.M., 1883; J. Kalina: G. P. M., Světozor 17, 1883, s. 366n.; P. I. Tauer: G. P. M., Literár­ní listy 4, 1883, s. 109–111; J. Barák: G. P. M., in Přednášky, 1884, č. 5, s. 21–37; F. Pover: G. P.-M. Jeho život a jeho díla, Rozhledy literární 1, 1886/87, s. 158–161, 199–201, 224–226, 287–289, 322; J. Arbes: Billance původní dramatické literatu­ry české, Literární listy 10, 1889, s. 136, 172 → Theatralia I, [1912]; K. Velemínský: G. P.-M., ČČM 77, 1903, s. 235–262, 473–479; 78, 1904, s. 42–64, 221–244; J. Jakubec: G. P. M., in sb. Li­teratura česká devatenáctého století III/2, 1907, s. 478–485 [dramata a divadlo]; Č. Zíbrt: P. J. Ša­fařík divadelním kritikem, Divadlo 11, 1912/13, s. 179 [přetisky P. posudků her]; J. Máchal: Dějiny českého dramata, 2. vyd. 1929, s. 121–123; A. Veselý: G. P. M., in sb. České umění dramatické I, Činohra, red. F. Götz – F. Tetauer, 1941, s. 70–72 + Nebled­noucí podobizny, 1946, s. 18–44, 47; K. Engelmül­ler: Z letopisů českého divadelnictví I, 1946, s. 22; V. Kříž, J. Skutil: Rodinné vzpomínky na G. P. M., Vlastivědný věstník moravský 12, 1957, s. 91–95, 158–160; A. Gregor: O životě a díle G. P. M., tamtéž 13, 1958, s. 164–171; J. Skutil: G. P. M. a jeho rodné Horácko, tamtéž 13, 1958, s. 171–176; DČD III; V. Skalická: K výročí G. P. M., Český jazyk a litera­tura 34, 1983/84, s. 38–40; M. Zelenka: Příspěvek k biografii G. P. M., Časopis Matice moravské 113, 1994, s. 271–292. ■ LČL, Masaryk, Otto, Rieger, Wurzbach; Laiske, NAlb, PD-rep

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, II. N–Ž, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 731–733

Autor: Velemanová, Věra