Pellichová, Anna

Anna
Pellichová
[?]
po 1800
Herečka, zpěvačka.

Psána též Pellingová. – Životní data ani bio­grafie nejsou známy. Nejpozději 1787 vstou­pila do hereckého souboru Vlastenského diva­dla v Boudě. Není však jisto, zda tam působila nepřetržitě (Schematismus für das Königreich Böheim auf das Jahr 1789 ji v souboru ne­zaznamenává). Od sez. 1790/91 se objevila znovu za ředitelství V. Mihuleho a od 1793 i v souboru F. Vasbacha. 1795 hereckou čin­nost v Praze ukončila, odjela s Vasbachem do Liberce, kde oba nakrátko přijali angažmá u ředitele Ch. J. Zachera a jeho ženy Terezie. Pak působila v nově sestavené společnosti Vasbachově, která hrála 1796 v Liberci. V je­jím souboru je doložena 1797 v Plzni a 1799/ /1800 v Ingolstadtu; pravděpodobně v něm setrvala i později.

P. byla značně všestrannou činoherní i zpě­voherní herečkou. Zpočátku zastávala obor subret a mladých milovnic, později jí náleže­ly role hrdinské a nakonec obor matek. Hrála česky i německy. O její herecké tvorbě v rané etapě činnosti Vlastenského divadla v Boudě nejsou bližší zprávy. V první polovině devade­sátých let ztělesnila řadu rolí v novém působiš­ti Vlastenského divadla, v domě U Hybernů. Česky hrála Alžbětu (Iffland: Frydrych Ra­kouský) a v reprízované české verzi Mozartovy Kouzedlné píšťaly postupně zpívala tři různé postavy (Královna noci, Pamina, Papagena), německy ševcovu ženu Annu (Volánek: Der Schusterfeierabend). V. Melezínek ve svých novoročních veršovánkách velmi pochvalně zmínil její herecké obratnosti, jednou i chvá­lyhodný zpěv. U Vasbacha patřila k předním členům souboru; zdařile ztělesňovala role hrdinek, vznešených dam a matek a zpívala ve zpěvohrách (např. Käthchen, Komareck: Die Dorfparade).

Role

Vlast. div.-U Hybernů

Alžběta (A. W. Iffland: Frydrych Rakouský) – 1792; Anna (anon., h. A. Volánek: Der Schuster­feierabend) – 1793; Královna noci, později Pami­na, později Papagena (W. A. Mozart: Kouzedlná píšťala) – 1794.

Vasbachova spol. Plzeň

Käthchen (J. N. Komareck: Die Dorfparade)– 1797.

Prameny a literatura

LA PNP: fond J. V. Zlobický, dopis V. Tháma z 20. 12. 1787 → F. Baťha: Dva dokumenty k his­torii počátků českého divadla v Praze, Divadlo 9, 1958; cedule Der Schusterfeierabend, Vlast. div. 31. 12. 1793. V. Melezínek: Dar z lásky, 1791 + Dar nového roku…, 1794 + Dar nového léta, 1795. A. W. Iffland: Frydrych Rakouský aneb Věrnost českého národu, 1792 [v obsazení: Alžběta – P.]; J. N. K. [Komareck]: Die Dorfparade. Eine länd­liche Oper von zwey Akten. Pilsen 1797 [v obsa­zení: Käthchen – P.] ■ GTK 1792, s. 301 [psána Pelling, Praha]; 1793, s. 164 [Praha]; 1800, s. 278 [Ingolstadt]; Allgemeines europäisches Journal 1, 1794, sv. 2, s. 187n.; Vondráček I; F. Baťha: Prvé představení Kouzelné flétny na českém jevišti, Hudební rozhledy 13, 1960, s. 59 + Obrozenští herci, rkp., b. d., NMd; T. Volek: Die erste Auf­führung der „Zauberflöte“ in tschechischer Sprache in Prag 1794, Mozart-Jahrbuch 1967, Salzburg 1968, s. 387–391.

 

Vznik: 201
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, II. N–Ž, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 723–724

Autor: Scherl, Adolf