Patrčka, Michal Silorad

Michal Silorad
Patrčka
21. 7. 1787
Solnice u Rychnova nad Kněžnou
25. 4. 1838
Jaroměř
Autor drobných dramatických textů, básník, prozaik.

Přijaté vlastenecké jméno Silorad používal i v dalších variantách (Sílorad, Silorád, Sylo­rad, Sýlorad). – Pocházel z rodiny punčo­chářského mistra, později kupce. Po vycho­zení solnické obecné školy a roce stráveném přiučováním se němčině v Králíkách (1799) šel do učení ke kupci v Kostelci n. Orlicí. Po bankrotu otcova obchodu a jeho smrti (1812) zůstala rodina zcela bez prostředků. P. se 1812 neúspěšně pokoušel získat místo redaktora ve Vídni, ještě t. r. se vrátil zpět do Solnice a živil se jako podomní plátenický faktor. 1814 přijal neplacené místo redakto­ra Vídeňských novin, zakrátko se opět vrátil domů. 1815 byl odveden k vojsku a zúčastnil se závěru protinapoleonských tažení. 1816 se stal učitelem na vojenském výchovném ústavu v pevnosti Josefov, zároveň se věnoval litera­tuře, mnemotechnice a fyzikálně-mechanic­kým pokusům. 1823 opustil vojenskou službu a usadil se v Jaroměři u rodiny své budoucí manželky (sňatek 1835). Živobytí se pokoušel obstarávat využitím svého mnemotechnického systému a mechanických vynálezů, příležitost­ně pracoval jako korektor v tiskárně J. H. Po­spíšila v Hradci Králové (1828–29), vyráběl a prodával šmolku a vypomáhal v tchánově dílně. Jeho hmotnou bídu završila povodeň a požár jaroměřského domku, při kterém přišel o veškerý majetek.

Od mládí se setkával s českými vlastenci (F. V. Hekem, J. H. Pospíšilem, J. L. Zieglerem, V. Hankou aj.), silně ho ovlivnil V. Hanka, podporující jeho literární snahy. Ve své době byl znám jako autor moralizující a příležitost­né poezie, alegorických skladeb, ód, hádanek, slovních hříček a tzv. míchanic (satirických čtyřverší využívajících komického spojení nesouvisejících myšlenek a představ), ovliv­něný puchmajerovskou školou, ohlasovou poezií i dobovým idylismem a sentimentalis­mem. Psal také sentimentální povídky a krátké moralistní prózy.

P. měl vřelý vztah k ochotnickému diva­dlu; žádal o povolení her a s ochotníky uvedl jedenáct titulů. S přáteli v Solnici nastudoval hru Hrabě Leondini (1810), ale krajský úřad veřejné provedení nepovolil. Představení­mi svého druhu byla P. veřejná vystoupení, která pořádal 1835–37 v českých městech a na nichž předváděl (společně s deklamací svých veršů a písní) vlastní mnemotechnické postupy a mechanické vynálezy. Počátkem dvacátých let uveřejnil časopisecky dvě di­vadelní hry. Jednoaktovka Kaša a Bivoj aneb Milkova pomsta čerpá námět ze slovanského dávnověku (Libušina hrdá sestra Kaša, která zprvu odmítá sličného, urozeného a udatného, leč chudého Bivoje, jsouc uražena jeho smě­lostí, je po jeho hrdinském činu hraničícím se sebeobětováním pokořena láskou). Alexander a Kyaza je dramaticky sevřeným příběhem vo­jevůdce Alexandra Makedonského, který do­bývá území indické královny Kyazy ne zbraní, ale hlubokým citem. Oběma hrám je společné poutavé líčení děje, srozumitelný, konkrétní a živý jazyk, vyjadřující vzletnými slovy a se silným vlasteneckým podtextem touhu bojovat za svobodu vlasti a víru, že země, sužovaná nepřátelským jhem, jej v budoucnu odvrhne.

Pseudonymy, šifry

Silorád, Sylorad, Sylorad Desetnín; M. P., M. S. P., S. P.

Hry

Kaša a Bivoj aneb Milkova pomsta, t. in Dobroslav 3, 1823, sv. 1, s. 43–47 (pseud. Sylorad); Alexander a Kyaza, t. tamtéž, sv. 4, s. 93–104.

Prameny a literatura

LA PNP: osobní fond, inventář → I. Pšeidová, 1995. ■ M. D. Rettigová: Z Rychnova, Čecho­slav 5, 1824, s. 232; J. A. Gabriel: Vzpomínka na M. S. P., Lumír 10, 1860, s. 1164; A. Rybička: Druhá vzpomínka na M. S. P., tamtéž 11, 1861, s. 156; -r- [V. Patrčka]: Také jedna upomínka, Ná­rodní listy 23., 24. a 26. 8. 1871; F. J. Košťál: O li­terárním významu J. S. P., in sb. Rodnému městu. Slavnostní spis na počest stoleté upomínky narození českého spisovatele M. S. P., 1887, s. 19–24; A. Ry­bička: Příspěvky životopisné a knihopisné, ČČM 68, 1894, sv. 1, s. 150; F. Hajn: M. S. P. jako diva­delní ochotník, Samostatnost 24, 1929, č. 48, s. 2, č. 49, s. 2; V. Štein Táborský: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého, 1931, s. 293; M. Hýsek: Zapomenutý Jiráskův vlaste­nec, Venkov 26. 4. 1938 → Literární besedy, 1940; J. Frýzek: M. S. P., in sb. Východočeské Athény a Josef Liboslav Ziegler, Rychnov n. Kn. 1997, s. 39–51; L. Kusáková: K literárnímu dílu M. S. P., tamtéž, s. 52–57; J. Loužil: M. S. P. – lidový budi­tel, voják a vynálezce, Tvar 10, 1999, č. 6 až 9. ■ Jungmann, LČL, Otto, Rieger, Wurzbach; Místo­pis II [Solnice]

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, II. N–Ž, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 710–711

Autor: Vojtková, Milena