Nürnberger, Jan Nepomuk

Jan Nepomuk
Nürnberger
1. polovina 19. stol.
Dramatik.

Životopisná data nejsou známa. Objevuje se ve čtyřicátých letech 19. stol. jako autor něko­lika divadelních her, které podepisoval pseu­donymem J. V. Mezileský nebo šifrou J. N. První známou prací pro divadlo byla bá­chorka Meluzina, napsaná nebo upravená po­dle staré povídky vydávané jako tzv. knížka lidového čtení od 16. stol. 1844 byla hra před­ložena cenzuře a po požadovaných úpravách provedena 1845. Do repertoáru StD pronikla fraška Milovníci v pasti, jejíž salonní prostře­dí zrcadlilo vliv francouzských her, a „velká činohra se sborem“ Starý husita, v níž autor využil konvence přežívajícího žánru rytířsko­-loupežnických her a vylíčil husity jako lupiče a veselé kumpány (jejich herecké představite­le charakterizoval kritik Bohemie jako hordu hanswurstů). Ze žánrového rozpětí her je pa­trná N. snaha vyhovět hlavním liniím drama­turgie českého divadla, avšak bez porozumění pro nové tendence prosazující se v poštěpán­kovském období. S dalšími hrami již u praž­ské scény neuspěl. Staroměstští sládci, v nichž opět zpracoval námět z husitské doby, neby­li – pokud známo – uvedeni vůbec. Situační komedie ze současnosti Mašinkář, zesměšňu­jící vynálezeckou mánii a její absurdní výsled­ky (zde přístroj „dušeměr“ čili „psychometr“), se dočkala provedení na venkově.

Pseudonym a šifra

J. V. Mezileský, J. N.

Hry

Meluzina, NdR 1845, i t. (šifra J. N.); Starý husita, StD 1847 (pseud. J. V. Mezileský); Milovníci v pasti aneb Chytrá hledá chytrého, StD 1847 (pseud. J. V. Mezileský); Mašinkář, t. 1846, ochotn. Rakov­ník 1848, Kullasova spol. Radnice 1855.

Prameny a literatura

NMd sign. Č 964: Milovníci v pasti, rkp.; sign. Č 1038: Milovníci v pasti, cenz. exemplář. AMP: Vormerk-Buch der zens. Theater Stücke 1835–1845 (1847). ■ J. K. [Tyl], ref. Meluzina, Květy 12, 1845, s. 28 → Divadelní referáty a stati, 1960; nesign., ref. Mašinkář, Ost und West 5. 1. 1847; sd., ref. Starý husita, Bohemia 28. 5. 1847; zpráva o hře Staroměstští sládci, tamtéž 26. 12. 1847; H(omo) B(onus) [K. Havlíček], ref. Milovníci v pasti, Čes­ká včela 14, 1847, s. 303n. → O literatuře, 1955; J. Arbes: Billance původní dramatické literatury české, Literární listy 10, 1889, s. 102 → Thea­tralia I, [1912]; J. Kamper: České drama v letech 1821–1848, in sb. Literatura česká devatenácté­ho století II, 1903, s. 411; sb. 135 let českého di­vadla v Rakovníku, 1947, s. 18 [prov. Mašinkář]; DČD II ■ LČL; Laiske

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, II. N–Ž, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 700–701

Autor: Cesnaková, Milena