Niederle, Jindřich

Jindřich
Niederle
28. 10. 1840
Stará Paka
8. 9. 1875
Nová Paka
Překladatel.

Psal se též Nydrle. – Otec obchodoval s plát­nem a měl hostinskou živnost. N. už na gym­náziu v Jičíně (1851–59) jevil známky mimořádného vědeckého talentu. Na pražské univerzitě studoval klasickou filologii (byl žákem J. Kvíčaly), 1863 získal profesorskou aprobaci. Působil krátce jako suplent na krá­lovéhradeckém gymnáziu, od 1865 jako řádný profesor na gymnáziu v Klatovech, od 1868 na Akademickém gymnáziu v Praze (jeho žá­kem byl J. Král). Po příchodu do Prahy vyví­jel mnohostrannou aktivitu: Překládal, zvláště Homéra, věnoval se vědecké práci (Mluvnice řeckého jazyka pro gymnázia česká, 1873), byl činný v Jednotě českých filologů, spoluredigo­val Listy filologické a pedagogické, redigoval knižnici Bibliotéka klasiků řeckých a řím­ských, přednáškami a publikační činností se podílel na popularizaci antické literatury. Jako pedagog vychoval řadu klasických filologů a budoucích překladatelů. Ve své generaci byl nejvýraznější a také nejvýkonnější osobností české klasické filologie. Trpěl tuberkulózou, jejíž postup jej na jaře 1875 přiměl opustit Pra­hu. Usadil se v Nové Pace, kde zanedlouho – teprve pětatřicetiletý – zemřel.

Starší syn Lubor N. (1865–1944) se stal světově uznávaným etnografem a archeolo­gem, mladší Václav N. (1867–1946) pokračo­val v otcových stopách jako klasický filolog a věnoval se řeckému dramatu.

N. měl kromě vědeckého talentu i umělec­ké nadání; psal poezii a v mládí tíhl k diva­dlu. Na přelomu padesátých a šedesátých let spolupracoval s novopackými ochotníky jako herec, překladatel a dramatik. Pro tamní diva­delní spolek napsal údajně úspěšnou veselo­hru Věno (uvedena 1861, text nezjištěn), v níž ztvárnil hlavní roli, a pořídil nový překlad Dalayracovy jednoaktové komické opery Dvě slova aneb Přenocování v lese, druhdy reper­toárového titulu Vlastenského divadla. Překla­dy dvou Sofoklových dramat (Elektra, Aiás), na nichž pracoval nedlouho poté, během půso­bení v Klatovech, však zkušenost z divadelní praxe neovlivnila. Stejně jako ostatní tehdejší překladatelé se snažil o co nejbližší vystižení metriky a zvukových kvalit řeckého originálu. Byl důrazným zastáncem časomíry a v soula­du s dobovou metodou překládání řeckého dra­matu volil přízvučný verš jen pro dialogy, pro ostatní pasáže verš časoměrný. Jeho stylistic­ky vytříbené překlady měly nesporné básnic­ké kvality, svou prozódií se však vzdalovaly současnému jazykovému úzu a nestávaly se organickou součástí tehdejší překladové lite­ratury z moderních jazyků a slovesné tvorby vůbec. K českému poznání Sofokla přispěl i vykladačskými studiemi, jimiž doprovodil překlady dramat.

Překlady

Sofokles: Elektra, t. 1868 [s úvod. studií a poznám­kami]; Aias, t. 1869 [obs. studii Přehled dějin trage­die řecké, Úvod k Sofoklovu Aiantovi, poznámky], opr. vyd. 1886.

Prameny a literatura

Nekrology: Národní listy 10. 9. 1875; Listy filolo­gické 2, 1875, s. 81n.; V. Vlček, Osvěta 5, 1875, s. 800●; nesign. [J. Neruda]: J. N., Humoristické listy 23, 1883, s. 254 → Podobizny II, 1952; J. Král: O prosodii české, Listy filologické a paedagogic­ké 23, 1896, s. 256–258 → O prosodii české I, 1923; V. Niederle: J. N. ve vzpomínkách své rodiny, svých žáků a přátel, Listy filologické 70, 1946, s. 145–152; K. Svoboda: Antika a česká vzdě­lanost od obrození do první války světové, 1957, s. 126–128, 140, 287; sb. Antika a česká kultura,1978, s. 396n., 399; J. Šprincl: Vývoj českého pře­kladu z antické literatury, 1979, s. 35n., 42n. ■ LČL, Masaryk, Otto-dod; NAlb

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, II. N–Ž, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 699–700

Autor: Šípová, Pavlína