Neureutter ml., Martin

Martin
Neureutter ml.
21. 10. 1794
Praha
6. 3. 1864
Praha
Nakladatel, knihkupec.

Psal se též Martin Budislav N., uváděn také Neureuter, Neureutr. – Pocházel z rodiny praž­ského nakladatele a knihkupce Martina N. st., též nájemce divadla U Hybernů (1794). U otce se vyučil knihkupcem, studoval na výtvarné škole pod vedením krajináře K. Postla a vě­noval se malířství (1818 získal cenu za své krajinomalby). Pravděpodobně 1815 převzal nakladatelské knihkupectví (1800–48 se na­cházelo v domě patřícím N. rodině v Jezuit­ské ul. čp. 183 – dnes Karlova 14). Pohy­boval se ve skupině mladších literátů kolem V. R. Krameria, vystupoval jako osvícený vlastenec (mj. usiloval o členství v českém muzeu), ale jako nakladatel byl tvrdým pod­nikatelem. Ač měl slušný majetek, šetřil na pa­píru i na korekturách (knihy vykazují značné množství chyb), autorům a překladatelům (mj. J. Hýblovi) platil mizivé honoráře, nebo neplatil vůbec. Vlastní tiskárnu neměl, tisk za­dával K. Jeřábkové, jejíž podnik sídlil v jeho domě čp. 73 na Novém Městě (roh Spálené a Purkyňovy ul.), a J. Rokosovi. Koncem tři­cátých let se u N. projevila duševní choroba, která mu posléze znemožnila řízení podni­ku (převzala je manželka Karolina, oporou knihkupectví byl F. Vogl). Od března 1847 byl hospitalizován v ústavu pro choromyslné, kde po letech zemřel. Pravděpodobně 1848 mu byla pro dlouhotrvající nemoc koncese odňata. Nakladatelské knihkupectví existova­lo do 1853 (pod původním názvem je pro­vozoval J. Herberger), kdy bylo pro účetní nepořádky úředně uzavřeno.

Když se N. ujal vedení otcova podniku, značně rozmnožil vydávání českých knih. Vedle naučné, beletristické a náboženské li­teratury tvořila velkou část produkce drama­tická tvorba domácí i překladová. 1819 začal z podnětu V. R. Krameria vydávat jím redigo­vanou první českou divadelní knižnici Nové divadlo české. Ve čtyřech svazcích zahrnula třináct her, většinou překladů německoja­zyčné dramatiky, nejpočetněji byl zastoupen A. v. Kotzebue. Několik her vydal N. samo­statně. Divadelní hry měl obsahovat i výprav­ný vlastenecký almanach, který se však ne­uskutečnil.

Vydání her

Nové divadlo české Sv. I: A. v. Kotzebue: Hrabě Beňovský aneb Spiknu­tí na Kamšatce, týž: Dům na silnici, [Anton-Wall]: Oba lístky – 1819; Sv. II: H. Kuno [spr. Cuno]: Chytroušek, A. v. Kotzebue: Husité u Naumburku léta 1432, týž: Starý vozka Petra Třetího – 1819; Sv. III: J. N. Štěpánek: Tintilivantili aneb Ať se to žádný nedozví, J. Korompay: Rudolf z Felseku aneb Černodolský mlejn, J. Franulová v. Weißenthurn: Straší – 1819; Sv. IV: T. Körner: Hedvika, týž: Po­nocný, V. Sýkora: Jan hrabě Bělohradský aneb Roz­kotání hradu Ounoštského, A. v. Kotzebue: Zazdě­né okýnko – 1825.

Mimo edice

F. Schiller: Marie Stuartka, 1831; A. v. Kotzebue: Srnec aneb Nevinní vinníci, 1833; V. A. Svoboda: Karel Skreta, malíř, 1841.

Prameny a literatura

AMP: Sbírka matrik TRS N1, matrika narozených fary u Nejsv. Trojice 1784–1799, s. 314; fond Okresní městský delegovaný soud civilní pro Staré a Nové Město, sign. D 1020/1864, kart. 195 [soudní spisy, úmrtní list]. NA: fond Policej­ní ředitelství I, konskripce, kart. 412, obr. 452. ■ U M. N., knihkupce v Jezuitské ulici […], přívazek k L. F. Wiršink: Kázání sváteční, postní a některá nedělní, 1826; U M. N., knihkupce v Praze […], b. d.; M. Neureutter: Poznamenání knih, 1835, 1837. ■ F. Čenský: Z dob našeho probuzení, 1875, s. X, 91n.; J. J. Stankovský: Divadelní slovník, 1876, s. 63; F. Ruth: Kronika královské Prahy a obcí sousedních II, 1903, s. 479; J. B. Pichl: Vlastenecké vzpomínky, vyd. M. Hýsek, 1936, s. 11, 51–57, 77, 136; Vondráček I; A. S. Myľnikov: Češskije knigoizdateľstva epochi nacionaľnogo vozrožděnija, in sb. Kniga. Issledovanija i ma­terialy II, Moskva 1960, s. 326; A. Zach: Stopa­mi pražských nakladatelských domů, 1996, s. 11; J. Hrubeš, E. Hrubešová: Pražské domy vyprávě­ V, 1999, s. 101n. ■ LČL, Toman 

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, II. N–Ž, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 698–698

Autor: Velemanová, Věra