Neruda, Jan

Jan
Neruda
9. 7. 1834
Praha
22. 8. 1891
Praha
Kritik, publicista, dramatik.

Byl synem vysloužilého dělostřelce a jeho dru­hé ženy, otec se živil jako kantýnský v Újezd­ských kasárnách, později měl trafiku v Ostru­hové [Nerudově] ul. N. prožil dětství a mládí na Malé Straně (žil tu s matkou až do její smrti 1869), kde vychodil německou hlavní školu, začal studovat na malostranském gymnáziu, 1851 přešel na Akademické (mat. 1853). Mat­ka si přála, aby se stal knězem, ale N. zvolil práva, po třech semestrech přestoupil na filo­zofii, absolvoval také tři semestry. Od 1857 se živil vyučováním češtiny a němčiny, od 1858 byl suplentem na německé vyšší reálce. 1856 vstoupil do německého liberálního deníku Tagesbote aus Böhmen, kde tiskl své první lokální příspěvky, mj. i o divadle. Krátce spo­lupracoval s listem Prager Morgenpost. 1859 přešel do českých periodik, nejdříve se uplat­nil v zábavných Obrazech života (1860 redak­tor), 1860 přestoupil do redakce prvního čes­kého deníku Čas, ale kvůli politickému zamě­ření ho brzy opustil spolu s K. Sladkovským, V. Vávrou ad. Od 1862 působil v deníku Hlas, po jeho sloučení s Národními listy (1865), vydávanými J. Grégrem a mladočesky se vy­hraňující redakcí, se v nich stal fejetonistou a literárním a divadelním kritikem. Vedle toho redigoval zábavný časopis Rodinná kronika (1863–64), krátce spolupracoval s V. Hál­kem v Květech (1865–66) a v Lumíru (1873).

Podílel se na edici Poezie světová (1871–85), sám vydával Poetické besedy (od 1883), sou­střeďující se zvláště na básně epické. K jeho blízkým přátelům patřili vedle kolegů z alma­nachu Máj vídeňský novinář V. K. Šembera, politik K. Sladkovský, později L. Quis. Pro­žil několik hlubokých citových vztahů (prv­ní láska A. Holinová, spisovatelka K. Světlá, T. Macháčková, v pozdních letech herečka E. Bekovská), ale nikdy se neoženil a byl stá­le osamělejší. Podnikl řadu cest (Paříž, 1863; rakouský jih, Benátky a Terst, 1868; Uhry, 1869), nejdelší s E. Kittlem, otcem E. Destin­nové (Balkán, Turecko, Palestina, Egypt, zpět přes Itálii, 1870), poslední na sever Německa a Helgoland (1875); vytěžil z nich řadu feje­tonů a cestopisných črt. Jako novinář jezdil na zasedání sněmu do Vídně. Agilně se zú­častňoval spolkového života, patřil k spoluza­kladatelům Umělecké besedy (1863), Spolku českých žurnalistů (1877 místopředsedou, 1879 předsedou). 1880 byl stižen zánětem žil, následovaly další choroby, po zlomenině nohy 1888 se obtížně pohyboval a byt opouštěl jen s doprovodem. Zemřel na zánět pobřišnice způsobený rakovinou střev. Smuteční obřady, průvod a uložení ostatků na Vyšehradském hřbitově se konaly za masové účasti všech společenských vrstev a nabyly rázu národní manifestace.

N. byl vůdčí osobností májovců, družiny, jež vstoupila do literárního života 1858 alma­nachem Máj. V opozici vůči konzervativnímu pojetí české literatury akcentoval literaturu sy­cenou osobním prožitkem světa a společenské­ho dění, přinášející novou tematiku včetně so­ciální. Představu moderní literatury postuloval jako kritik a teoretik, uskutečňoval ji vlastní tvorbou básnickou (zvláště sbírkami Písně kos­mické, 1878; Balady a romance, 1883; Prosté motivy, 1883; Zpěvy páteční, posmrtně 1896) a prozaickou (zvláště Povídkami malostran­skými, 1878; Trhany, 1888). Svou celoživotní hlavní práci redakční a novinářskou zasvětil zápasu o vyšší formy a úroveň národního ži­vota. V črtách, podobiznách, a hlavně ve fe­jetonech udržoval každodenní komunikaci se čtenáři a společností. N. novinářská práce zvyšovala též úroveň českého jazyka a jeho vyjadřovacích schopností. Pro divadlo snad začínal pracovat nejprve jako překladatel: podle zprávy v Lumíru přeložil už 1854 hru G. E. Lessinga Moudrý Nathan. Vyšší ctižá­dost jej vedla k psaní her pro českou scénu. Pokusil se o jednoaktové veselohry, první dvě měly slušný ohlas (Ženich z hladu a Prodaná láska), další se už na pražské scéně nehrály (Žena miluje srdnatost, Merenda nestřídmých, Já to nejsem, 1863). Svými veselohrami se hlásil ke Klicperovi a usiloval jimi potlačovat vídeňské frašky, které zvlášť necenil. Postavy nebyly nijak originální a příběh se většinou zakládal na anekdotických milostných zá­pletkách, nevázanost mládí se střetala s kon­zervativním maloměšťáckým a konvenčním prostředím. Užíval situační a slovní komiky k zesměšňování drobných lidských chyb, sen­timentality a falešnosti afektovaných citů. Ve­selohry byly i herecky vděčné (obratný dialog, bonmoty a narážky). N. umělecké ambice však směřovaly k tragédii a k vytvoření velkého dra­matického charakteru. Pro drama vášně, zkla­mání a trestu zvolil historickou látku, epizodu milenců Francesky a Paola z Dantova Pekla. Vzorem mu byly Shakespearovy vášnivé cha­raktery rozpolcené mezi citem a rozumem nebo trpící komplexem křivdy (zvláště Richard III.). V pozměněném příběhu své tragédie nazvané Francesca di Rimini se soustředil na milenco­va bratra, odstrkovaného „mrzáka“, jenž se stal obětí klamu a nakonec vrahem bratra i Fran­cesky, a objevil v něm byronovskou titánskou vzpouru zavrženého individua proti osudu. Pro vyjádření složité a trýznivé psychologie zklamané existence nezvolil verš, ale civilněji působící prózu. Do historického prostředí pro­mítl i osobní pocity hořkosti a zklamání. Plas­tičnosti shakespearovských charakterů a dějů však nedosáhl a podal pouze kostru charak­teru a dějů. Nedobře připravené představení, jehož tvůrci (snad vyjma herce Grabingera) se míjeli s autorským záměrem, hře nepomohlo a při premiéře propadla. Roztrpčený a zklama­ný N. na další dramatickou tvorbu rezignoval.

Jako novinář věnoval velkou pozornost a živý zájem divadlu, které mu bylo od mládí osobní zálibou. Z fascinujícího zážitku shake­spearovské sezony (StD, 1857), jež mu od­halila bohatší svět s velkorysými postavami, dramatickými osudy a příběhy, pak formoval svou představu a měřítka pro velké divadlo. Od referentských začátků v Tagesbote aus Böhmen myslel v nepříznivě represivních dobách na české samostatné divadlo národ­ní, v němž za bachovského období shledával snad jedinou možnost pro národní realizaci. Situaci českého divadla padesátých let vnímal jako provizorní, srovnával ji s lépe zajištěným německým divadlem, trápila ho neustálenost českého hereckého souboru i nedostatek no­vého repertoáru. Vědom si politických limitů, které nepřipouštěly brzký vznik samostatného divadla národního, předsevzal si vysněné bu­doucí divadlo připravovat, vychovávat pro ně autory, herce i diváky. Divadlu se oddal jako recenzent, nikoli jako suchý komentátor, se stále se vyhraňující představou o jeho úko­lech a hodnotách. Chápal je jako významnou veřejnou záležitost, jako spolutvůrce národní­ho sebevědomí a vzdělávání, jako zprostřed­kovatele světové kultury. Vycházel z klasické lessingovské dramaturgie, přijímal shakespea­rovská dramata, postupně si všímal francouz­ské, zvláště současné dramatiky, jejíž uvádění vítal a podporoval, posléze podněcoval insce­nování Ibsenových her. Od otevření PD (1862) navštěvoval téměř každé představení a psal, zejména od svého nástupu do Národních lis­tů (1865), o všech divadelních otázkách. Re­feroval nejen o premiérách, ale i reprízách, o hostujících hercích, o vystoupení debutantů atp. Posuzoval repertoár, herce i nápovědy, výpravu i diváky. Mimořádnou pozornost vě­noval hercům, oceňoval, když se jim podařilo vytvořit dobrou postavu a najít optimální sou­hru, ale často nebyl spokojen s nedostatečnou přípravou, a to i u těch, jichž si vážil. Všímal si pečlivě deklamace, jež se teprve ustalova­la. Nebyl příznivcem improvizace zasahující do různých složek představení. Jeho ideálem byla „přirozenost“, když se dokázala vyhnout manýrám, proniknout do charakteru postav a když odpovídala smyslu autorského textu a záměru. Patos v gestech i v řeči odmítal.

Komentoval a snažil se posuzovat i generační vrstevníky a přátele zásadně, bez shovívavosti. Vyslovoval se k mimojevištnímu divadelnímu dění, sledoval postup příprav budoucího diva­dla, přísně soudil Sbor pro zřízení ND za jeho nečinnost a snažil se prosazovat aktivní poli­tické síly, jež by vytčený plán uskutečňova­ly důrazněji. Sám se různými organizačními a novinářskými způsoby zasazoval o brzké dosažení cíle, oslovoval české autory i me­cenáše. Ve všech divadelních otázkách měl platný hlas. Jeho vlivná a soustavná divadel­někritická a publicistická práce skončila těsně před otevřením ND. Divadlo, které po dese­tiletí jako respektovaný kritik a publicista pomáhal všestranně připravovat (ve prospěch stavby uspořádal Pamětní list Národ sobě, 1880), pro zdravotní obtíže nikdy nenavštívil. Odmítl i nabízenou funkci dramaturga. Po­koušel se pokračovat ve fejetonech, ale spí­še vzpomínal. Sestavil drobnější knížku Di­vadelní táčky (1881), zahrnující vzpomínky herců, principálů a režisérů, které zaznamenal již dříve v Národních listech a která byla prv­ním souborem vzpomínek na minulost české­ho divadla.

Pseudonymy a šifry

Ant. Barborka, Cikán, Hovora, Janko Hovora, Pro­kop Zápolský, štírek, ∆

Hry

Ženich z hladu, StD 1859, i t.; Prodaná láska, Pštroska 1859, i t.; Franceska di Rimini, StD 1860, i t.; Žena miluje srdnatost, t. in alm. Máj 1860; Já to nejsem, t. 1863, ND Brno 1891; Stará hra, herec­ká slavnost na Žofíně 1894; Merenda nestřídmých, Klub sólistů ve VD 1941. ■ Souborně: Divadelní hry (Sebrané spisy XI), 1896.

Překlad

G. E. Lessing: Moudrý Nathan, 1854 (pseud. Janko Hovora); J. Rosen: Jací jsou naši muži!, PD 1877, t. s tit. Jací jsou ti naši muži [1878] (anon. s J. Ar­besem).

Teatralia

Souborně: České divadlo I–VI (Spisy J. N., sv. 14–19), 1959, 1951, 1954, 1958, 1966, 1973.

Prameny a literatura

H. Šik, M. Laiske: Literatura o J. N., 1976. ■ Lu­mír 4, 1854, s. 1103 [př. Moudrý Nathan]; K., ref. Ženich z hladu, Obrazy života [1], 1859, s. 77●; ref. Prodaná láska: -g.- [G. Pfleger Moravský], tamtéž, s. 321; R., Pražské noviny 27. 8. 1859; -a. [P. Švanda], Lumír 9, 1859, s. 835●; ref. Frances­ca di Rimini: -x-, Prager Morgenpost 16. 1. 1860; R., Pražské noviny 19. 1. 1860; -a. [P. Švanda], Lumír 10, 1860, s. 66; G. P. [Pfleger Moravský], Obrazy života [2], 1860, s. 74–76●; nesign. [J. Ar­bes]: J. N., Světozor 12, 1878, s. 525n.; nesign. [J. V. Frič]: J. N., Divadelní listy 1, 1880, 250n.; F. Chalupa: J. N., Květy 6, 1884, d. 2, s. 27–30; nesign. [J. Ladecký], nekrolog, Česká Thalia 5, 1891, s. 293; A. Heyduk: Francesca di Rimini, in F. Pokorný: Vzpomínky a upomínky, 1895, s. 103 až 110; F. V. Krejčí: N., 1902; O. Theer: N. úvahy a studie o divadle, Česká revue 1, 1907/08, s. 31–38; A. Pražák: N. divadelní kritika, Zvon 7, 1906/07, s. 185–189, 219–223, 231–234, 247–250 + N. o úko­lu hereckém, ČČM 81, 1907, s. 36–46 + První ob­dobí činnosti J. N., in sb. Literatura česká devate­náctého století III/2, 1907, s. 399–413 [dramata] + Druhé období činnosti J. N., tamtéž, s. 531–550 [péče o divadlo]; A. Novák: J. N., 1910; I. Herrmann: Národní divadlo a N., Zlatá Praha 35, 1917/18, s. 404 → O živých, o mrtvých. Kniha drobných vzpomínek II, 1926; A. Novák: Studie o J. N., 1920 + J. N., 1921; M. Hýsek: N. divadelní hry, in J. N: Psáno pro jeviště (Spisy XVI), 1924, s. 247–268; O. Fischer: Nedoceněný kritik českého divadla, Rozhledy po literatuře a umění 2, 1933, s. 65n., 74 → Slovo o kritice, 1947; Kd [E. Konrád]: N. a jevištní výslovnost, Lidové noviny 5. 1940; V. Müller: J. N., in Národní listy 1861 Jubi­lejní sborník, 1941, s. 35–38; M. Rutte: Po stopách předků, tamtéž, s. 42n.; L. Páleníček: N. a české divadlo, Kroměříž 1941; nesign.: N. a divadlo, Národní divadlo 19, 1941/42, č. 1; E. Jánský: Le­genda o N. tragédii, Národní politika 26. 8. 1942; K. Kraus: Budovatel Národního divadla, in Ro­čenka Sirotčího spolku členů Národního divadla v Praze na rok 1942, s. 41–45; F. Tichý: N. tragedie, tamtéž, s. 46–48; K. Polák: Kritik N., Kritický měsíč­ník 5, 1942, s. 174–190; A. Pražák: J. N. a Národ­ní divadlo, Divadelní zápisník 2, 1947, s. 256 až 260; O. Vašek: N. boj o české divadlo, in sb. Po­cta Fr. Trávníčkovi a F. Wollmanovi, Brno 1948, s. 430–437; J. Mukařovský: N. – kritik, in Stranic­kost ve vědě a v umění, 1950, s. 48n.; A. Pražák: Lidovost N. divadelnictví, Slovesná věda 4, 1950/ /51, s. 8–12; F. Černý: J. N. a české divadlo, Lidová tvořivost 2, 1951, s. 357n.; J. Kopecký: N. a Ná­rodní divadlo, Divadlo 5, 1954, s. 1036–1038; M. Pohorský: N. tvorba dramatická, in J. N.: Di­vadelní hry, 1961, s. 252–263, s tit. J. N. jako básník dramatický → Portréty a problémy, 1974; J. Císař: Život jevišti, 1962, s. 7, 11–24, 83, 93n.; F. Vodička: Koncepce modernosti v N. lite­rární kritice, Z dějin české literární kritiky, 1965, s. 84–187, též in Struktura vývoje, 1969; Z. Laj­kep: Pokus o přehled a hodnocení dosavadních názorů na divadelněkritickou činnost J. N., SPFF BU, 1976/77, ř. D lit.-vědná 23–24, s. 21–30; DČD III; V. Königsmark: O N., májovcích a čes­kém divadle, Literární měsíčník 13, 1984, č. 4, s. 76–80; sb. J. N., ed. V. Křivánek, 1991; F. Čer­ný: Od Chmelenského k Vodákovi, Divadelní noviny 2, 1993, č. 5, s. 7 → Kapitoly z dějin čes­kého divadla, 2000; V. Just: J. N. a Goethův Faust, in Miscellanea theatralia. Sborník A. Scherlovi k osmdesátinám, 2005, s. 321–331; M. Pohor­ský: N. dramatik? A přece…, tamtéž, s. 332–343; B. Plánská: Pokusy o velké české drama, in sb. Jeden jazyk naše heslo buď III, ed. J. Vyčichlo, V. Viktora, Radnice–Plzeň 2005, s. 110n. ■ ČHS, HD, LČL, Otto; NAlb, PD-rep

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, II. N–Ž, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 695–698

Autor: Pohorský, Miloš