Nebeský, Pavel

Pavel
Nebeský
6. 2. 1861
Praha
18. 2. 1913
Plzeň
Dramatik, překladatel, režisér, herec a kritik.

Otec byl básník, literární kritik a historik Vác­lav Bolemír N., matka byla dcerou P. Fastra, revolucionáře z roku 1848. N. vyrůstal v de­mokratickém a vlastenecky orientovaném ro­dinném prostředí, které mu poskytlo zázemí pro získání literárního i historického vzdělá­ní. Po absolvování malostranského gymná­zia studoval 1878–81 na filozofické fakultě, pro účast v bitce mezi českými a německými studenty (tzv. chuchelská aféra) byl ze studií vyloučen. Po nařízené roční vojenské službě nastoupil 1882 nakrátko do Českých novin, přispíval do Světozoru a Divadelních listů. Podnikl četné cesty po Evropě (Německo, Švýcarsko, Itálie, Francie), včetně rakouských zemí. Na podzim 1883 byl angažován jako herec ke společnosti F. Pokorného, s níž strá­vil nadcházející zimní sezonu v Plzni a sez. 1885/86 v brněnském ND, kde působil také jako režisér (i operní). Na štaci v Litomyšli se seznámil s Klotyldou Wižďálkovou, dce­rou okresního hejtmana, 1885 se s ní oženil (svědkem na svatbě byl A. Jirásek). V manžel­ství se narodilo pět dětí (dva synové zemřeli při tyfové epidemii 1908, další spáchal sebe­vraždu). 1887 byl N. zvolen do výboru ÚJČH a t. r. přestoupil ke společnosti P. Švandy ze Semčic, s níž se o zimních sezonách vracel do Brna. Nadále se věnoval herectví a režii, pro potřeby repertoáru překládal a adaptoval hry a pokusil se i o vlastní tvorbu. Po ředitelo­vě smrti v lednu 1891 zůstal v Brně a jako je­den z režisérů se zasloužil o plynulé dokončení sezony; krátce byl též artistickým správcem. Po uspořádání dědických a nástupnických záležitostí Švandova divadelního podniku sestal členem cestující společnosti P. Švandy ml. 1892 je doložen v inscenacích prvního stálého souboru ND v Brně (březen), poté u V. Bu­dila v Plzni (Aréna Na Obcizně), odkud sepo skončení letního provozu vrátil ke Švan­dovi ml., který měl na zimu zadáno plzeňské divadlo. Absolvoval Švandovy kratší stagiony (např. v Mladé Boleslavi, Hradci Králové aj.), letní pobyty na Smíchově a další plzeňskou se­zonu 1893/94. V březnu 1894 divadelní dráhu ukončil a natrvalo se usadil v Plzni. Stal se redaktorem Plzeňských listů (mj. založil jejich Zábavnou a poučnou přílohu), kde obstarával pravidelný divadelní referát. O plzeňském di­vadle dopisoval příležitostně i do pražských periodik, např. do Zvonu. V Plzni a okolí roz­vinul bohatou osvětovou a kulturní činnost; pronesl desítky přednášek (zvláště o českých literátech), režíroval v akademickém spolku Radbuza (mj. Ibsenovu Noru, v tit. roli hos­tovala 1895 H. Kvapilová), byl správcem městské obecné knihovny (od 1898), aktivně působil v Ústřední matici školské a Sokolu. Byl i předním členem stolní společnosti Mha, sdružující plzeňskou kulturní elitu. Profesně se do divadla ještě jednou vrátil; po nástupu nové správy a ředitele MD v Plzni 1912 byl povolán do funkce dramaturga, avšak zastá­val ji jen krátce. Již následující roku zemřel na jaterní chorobu; pochován je na Ústředním hřbitově v Plzni.

Jako herec začínal v rolích milovníků (Adam Květoňský v Jeřábkově Veselohře) a romantic­kých hrdinů (tit. role v tragédii G. Pflegra Mo­ravského Della Rosa). Záhy prokázal i schop­nosti komediální, které uplatňoval rovněž v operetách, a předpoklady pro tzv. charakter­ní obor. Ač nebyl patrně nadán mimořádným talentem, díky inteligenci a zodpovědnému přístupu se zdařile zhostil nejrůznějších úko­lů, které přinášel pestrý repertoár cestujících společností, a stal se všestranně použitelným hercem (podle údajů ve vlastním životopisu vytvořil čtyři sta rolí). Od počátku u něho kriti­ka oceňovala uvědomělé a promyšlené pojetí, ekonomii výrazových prostředků a k obsahu soustředěnou deklamaci, vycházející z bez­pečného zvládnutí textu. Tyto způsobilosti pravděpodobně učinily z N. úspěšného před­stavitele postav z prosazující se realistickédramatiky (Števa, Preissová: Její pastorkyňa; Mánek, táž: Gazdina roba; Antonín, Svobo­da: Směry života) a jejího vnímavého režiséra. Mezi jeho režiemi (na sto padesát titulů) patřily k nejpodstatnějším právě inscenace realistické dramatiky (Šubertovi Probuzenci, Svobodova dramata Rozklad a Útok zisku). Úsilím o vě­rohodnost jevištní výpravy a o propracovanou hereckou souhru se podílel na prosazování no­vého slohu v českém divadle.

Vedle překladů a úprav her, které pořizoval většinou pro běžnou repertoárovou potřebu (výjimku představuje Hauptmannův Bobří kožich), napsal veselohru Slovanská vzájem­nost (syžet dle Bürgera), žertovně pojednáva­jící myšlenku slovanské (a ženské) solidari­ty. Efektní, silně melodramatický kus Lydie aneb Román ruského nihilisty je adaptací ne­zjištěné francouzské hry. Operní libreto pro plzeňského skladatele S. Sudu vzniklo ve spo­lupráci s E. Šimkem úpravou epické básně S. Čecha Lešetínský kovář (opera prov. 1903 v MD Plzeň).

Významná byla N. aktivita divadelněkri­tická. Ve svých referátech věnoval pozornost dramaturgii, odůvodněně prosazoval moderní dramatiku, všímal si jednotlivých hereckých výkonů i celkové souhry a scénické výpra­vy, které hodnotil z pozic blízkých realismu. Již za svého života byl pokládán za zkuše­ného, kultivovaného a s divadelním děním důkladně obeznámeného referenta. Zanechal důležité svědectví o plzeňském divadelnictví, které téměř po dvacet let soustavně sledoval a které se snažil i usměrňovat, zastávaje před­stavu divadla jako morální, vzdělávací a umě­lecké instituce.

Pseudonymy a šifry

Petr Lípa, nb, nb., P. N.

Hra

Slovanská vzájemnost, Švandova spol. ND Brno 1891.

Překlady a úpravy her a libret

G. v. Moser, F. v. Schönthan: Válka v míru, Pokorné­ho spol. 1881; A. Dumas st.: Kean, spol. P. Švandy ml. Plzeň 1892, t. b. d. (pseud. Petr Lípa); E. La­biche, A. Decourcelle: Na saském mostě, tamtéž 1893; P. Gnědič: Autodafé, tamtéž 1893; G. Rovet­ta: Pohořel, tamtéž 1893 (pseud. P. Lípa); anon.: Lydie aneb Román ruského nihilisty, tamtéž 1893, t. 1905; K. Costa: Praha – Brno [Die Glücksnarren], Budilova spol. Plzeň 1897; K. Karlweis: Hrubá ko­šile, tamtéž 1897 (pseud. P. Lípa); G. Hauptmann: Bobří kožich, tamtéž 1898, t. b. d.; O. Blumenthal, G. Kadelburg: U bílého koníčka, tamtéž 1899, t. b. d.; F. v. Schönthan, F. Koppel-Ellfeld: Komtesa Kukuč, Švandovo div. 1899; L. Anzengruber: Čtvr­té přikázání, MD Plzeň 1904, t. b. d.; F. v. Schön­than: Tři dni ze života anglického detektiva, tamtéž 1906; J. Brammer, A. Grünwald: Sherlock Holmes v sukních, tamtéž 1911; G. Raeder: Lišák a Smola aneb Veselí tuláci [Robert und Bertram oder Die lustigen Wagabonen], tamtéž 1912. ■ A. M. Will­ner, R. Bodanzky, h. F. Albini: František baron Trenk, vůdce uherských pandůrů, Pokorného spol. ND Brno 1886; W. Kienzl: Evangelista, h. autor, Budilova spol. Plzeň 1896, t. b. d; K. Lin­dau, L. Krenn, h. H. Einödhofer, L. Held: Blázni­vá noc, tamtéž 1898, opis b. d. DÚk; K. Lindau, L. Krenn, h. K. M. Ziehrer: Troje přání, Trnkova spol. Plzeň 1901; tíž: Vagabundi, tamtéž, t. s ti­tulem Tuláci [1907]; V. Leon, R. Batka: Polský žid, h. K. Weis, MD Plzeň 1903, t. 1907; V. Leon, L. Stein, h. F. Lehár: Veselá vdovička, tamtéž 1907, t. b. d. (s J. Fomanem); V. Wolski, h. S. Moniuszko: Halka, tamtéž 1910.

Teatralia

Proslov k zahájení nové sezóny v národním di­vadle v Brně, Moravská orlice 6. 10. 1885; Pavel Švanda ze Semčic, Světozor 25, 1890/91, s. 106n., 118n.; Hana Benoniová v Plzni, Divadelní listy 5, 1903/04, s. 338–340; O Josefu Kajetánu Tylovi, Di­vadlo 6, 1907/08, s. 364–370, 390–396, 414–419, 438–441, kn. → 1908.

Role

Pokorného spol.

Jindřich Plumlovský z Kravař (J. J. Kolár: Žižko­va smrt), Hrabě z Radotína (H. Müller: Se stup­ně k stupni) – 1884; Svobodný pán z Cetkovic (F. Raimund: Marnotratník), Murzuk (Ch. Lecocq: Giroflé-Girofla), Oktav (G. Ohnet: Majitel hutí), Václav (V. Hálek: Záviš z Falkenštejna) – 1885; Adam Květoňský (F. V. Jeřábek: Veselohra), Jin­dřich Smiřický (L. Stroupežnický: Černé duše), Pavel (Ch. Birch-Pfeifferová dle G. Sand: Diblík, šotek z hor), Jestřábek (F. Ruth: Olymp aneb Jako v nebi), Della Rosa (G. Pfleger Moravský: Della Rosa), Alexandr (F. Ruth: Hrabě Razumovský), Ho­rác (W. W. Collins: Sestra Červeného kříže), Švan­da (J. K. Tyl: Strakonický dudák) – ND Brno 1885; Bohuslav Felix z Ludanic (B. Adámek: Salomena), Jaroslav Slupov (M. A. Šimáček: Pomluva) – 1886; Ben Jochai (K. Gutzkow: Uriel Acosta), Míša (A. I. Palm: Náš přítel Něklužev) – b. d.

Švandova spol.

Bremont (A. Belot: Krásná markýza), Jacques (A. Dumas ml.: Levoboček), Konrád (E. Raupach: Mlynář a jeho dítě), Don César (J. J. Kolár: Magelo­na), Alfréd, vévoda (F. W. Hackländer: Tajný jedna­tel), Jan [Karel IV.] (K. A. Vinařický: Jan Slepý) – ND Brno 1887; Petr Ivanovič Lubin (I. V. Špa­žinskij: Paní majorka), Frossard (G. Ohnet: Hraběnka Sarah aneb Cikánské děvče), Žák (J. W. Goethe: Faust), Mikuláš z Husi (J. J. Ko­lár: Žižkova smrt), Václav (L. Stroupežnický: Naši furianti), Malkov (A. N. Ostrovskij: Divoška), Bratr Jan Paleček (J. J. Kolár: Královna Barbora), Bechamel (V. Sardou: Odetta) – ND Brno 1888; Pešek Hlavně (J. Vrchlický: Noc na Karlštejně) – Hradec Králové 1888; Eduardo (J. Echegaray: Svě­tec či blázen?), Hrabě Pavel Valreas (H. Meilhac, L. Halévy: Frou-Frou) – ND Brno 1889; Lumpa­civagabundus (J. Nestroy: Lumpacivagabundus), Staněk (F. Duchek: Princ a admirál) – Smíchov 1889, Direktor Věšín (J. Vávra: Konkursy pana notáře), Strakoš (L. Stroupežnický: Václav Hrob­čický z Hrobčic), Milovzorov (A. N. Ostrovskij: Vinný bez viny), Jiřík (J. Štolba: Závěť), Příbor­ský (G. Pfleger Moravský: Telegram) – ND Brno 1889; Mánek (G. Preissová: Gazdina roba), Ro­binson (J. Poláček dle D. Defoea: Robinson Cru­soe), Václav Tatar (K. L. Kukla: Večernice), Jande­ra (V. Štech: Zlatý déšť), Vitalij (P. M. Něvěžin: Druhá mladost), Masham (E. Scribe: Sklenice vody), Kosinský (F. Schiller: Loupežníci) – ND Brno 1890; Števa Burja (G. Preissová: Její pas­torkyňa), Jaroslav (F. A. Šubert: Velkostatkář), Ježek (F. F. Šamberk: Josef Kajetán Tyl), Cassio (W. Shakespeare: Othello) – ND Brno 1891.

Spol. P. Švandy ml.

Jan Roland (G. Kadelburg, F. v. Schönthan: Zlaté rybky), Pomponet, vlásenkář (Ch. Lecocq: Angot, dcera zeleného trhu) – 1891; Champeaux (A. Bis­son, A. Mars: Ta milá paní tchýně aneb Překvapení z rozvodu), Boris Nikolajevič (V. Krylov: Nezbeda), Turiddu (G. Verga: Selská čest, i Budilova spol. 1892 Plzeň), Robert Heinecke (H. Sudermann: Čest), Nesmělovský (M. Bałucki: Klub mládenců) – 1892.

Budilova spol.

Princ Walesský (A. Dumas st.: Kean) – Plzeň 1892.

Spol. P. Švandy ml.

Plzeň Orest Alexandrovič Olchovskij (P. Gnědič: Auto­dafé), Antonín Černý (F. X. Svoboda: Směry živo­ta), Bohuš Douša (F. X. Svoboda: Rozklad), Mer­cedes (anon.: Arsenie Daginovna), Ozet (K. Jonáš: Oplancija), Antonín (F. X. Svoboda: Směry živo­ta) – 1893; Jiří (F. X. Svoboda: Útok zisku), Ondřej Janota (K. Jonáš: Ukřižovaný) – 1894.

Režie

Pokorného spol. ND Brno

M. Bałucki: Husy a husičky, F. V. Jeřábek: Veselo­hra – 1885;A. Berla: Cikán, M. A. Šimáček: Pomlu­va, F. Albini: František baron Trenk, vůdce uher­ských pandůrů – 1886.

Švandova spol. ND Brno

G. Preissová: Gazdina roba, F. v. Schönthan, G. Ka­delburg: Most lásky [Slovutná paní], F. A. Šubert: Probuzenci, L. Stroupežnický: Václav Hrobčický z Hrobčic, P. M. Něvěžin: Druhá mladost – 1890; P. Nebeský: Slovanská vzájemnost, G. Preisso­vá: Její pastorkyňa, A. Vacquerie: Jean Baudry, F. F. Šamberk: Josef Kajetán Tyl, J. K. Tyl: Paličo­va dcera, M. A. Šimáček: Svět malých lidí – 1891.

Spol. P. Švandy ml. Smíchov

J. Vávra: Svatba na velocipédu, J. V. Krejča: Syn – 1891.

ND Brno

H. Sudermann: Čest, F. X. Svoboda: Směry živo­ta – 1892.

Spol. P. Švandy ml.

F. Raimund: Marnotratník, F. B. Kaiser: Diaman­tová královna, J.-F.-A. Bayard, J. de Wailly: Musí na venek, J. V. Krejča: Pražské drama, A. Dumas st.: Kean, V. Sardou: Cyprienna, J. J. Kolár: Mra­venci, T. Náhlovská: Nevěřím – Smíchov 1892; A. Belot: Drama z ulice de la Paix – Smíchov 1893; Anon.: Arsenie Daginovna, F. X. Svoboda: Rozklad, K. Jonáš: Oplancija, J.-F.-A. Bayard, Dumanoir: Vikomt z Letoriérů, F. X. Svoboda: Smě­ry života – Plzeň 1893; F. X. Svoboda: Útok zisku, K. Jonáš: Ukřižovaný – Plzeň 1894.

Prameny a literatura

Archiv města Plzně: pozůstalost [obs. rkp. hry Slovanská vzájemnost, vlastní životopis, koncep­ty přednášek, zápisky z divadelní činnosti, kore­spondenci ad.]. ■ J. M. [Merhaut], Moravská orlice 3. 10. 1885 [Adam Květoňský, Veselohra]; nesign., tamtéž 25. 10. 1885 [Della Rosa]; tamtéž 2. 3. 1886 [Jaroslav Slupov, Pomluva]; tamtéž 9. 10. 1887 [Jacques, Levoboček]; tamtéž 21. 10. 1890 [Pro­buzenci]; J. M. [Merhaut], tamtéž 31. 1. 1891 [Jean Baudry]; nesign., tamtéž 4. 2. 1891 [J. K. Tyl]●; ref. Slovanská vzájemnost: -ý. [J. Ladecký], Česká Thalia 5, 1891, s. 20; K. B., tamtéž, s. 306●; nesign., Plzeňské listy 9. 3. 1893 [Autodafé]; a, tamtéž 21. 12. 1893 [Oplancija]; 10. 2. 1894 [Útok zisku]; -š., tamtéž 13. 3. 1894 [medailon]; H. Palla, tamtéž 17. 3. 1894 [Ukřižovaný]; nesign., tamtéž 30. 6. 1894 [Slovanská vzájemnost]; Lagnif.: K jubileu P. N., Žďár 10, 1911, č. 7 a 8●; nekrology: Zvon 12, 1912/13, s. 320; -ttl., Máj 11, 1912/13, s. 279; Divadlo 11, 1912/13, s. 154n; R. [V. Červinka], Zlatá Praha 30, 1912/13, s. 299; J. Machoň, Hu­dební revue 5, 1912/13, s. 403; Národní listy 19. 2. 1913; Venkov 19. 2. 1913; Pilsner Tagblatt 19. 2. 1913; Český denník 19. a 20. 2. 1913; Plzeňské listy 22. 2. 1913●; L. Pacák: Opereta, 1947, s. 325; J. Špot: P. N., in Kapitoly o literární Plzni 3. Ředi­telé knihovny města Plzně, spisovatelé, Plzeň 1991, s. 6–12. ■ LČL, Masaryk, PBJ; Brno, Plzeň

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, II. N–Ž, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 690–693

Autor: Topolová, Barbara