Náprstek, Ferdinand

Ferdinand
Náprstek
24. 5. 1824
Praha
16. 8. 1887
Praha
Mecenáš, překladatel.

Vl. jm. Fingerhut, změna příjmení (zvolil je podle děda) povolena 1880 místodržitelským dekretem; od 1849 používal přijaté vlastenec­ké jméno Pravoslav. – Syn Antonína a Anny Fingerhutových, majitelů vinopalny a pivova­ru U Halánků, starší bratr osvětového vzdě­lavatele a zakladatele Národopisného muzea Vojtěcha N. Od 1835 studoval na pražské sta­vovské reálce, poté na technice. Připravoval se na převzetí rodinného podniku, 1845 prak­tikoval ve Vídni, 1846 v Mnichově a 1847 se učil vinopalnictví u firmy bratří Marchandů v Paříži. Další zkušenosti získával na cestách do Bruselu a Gdaňsku, odkud se v dubnu 1848 vrátil do Prahy a zapojil se do politického dění. Byl velitelem 17. setniny Svornosti (české Národní gardy), čelným funkcionářem spolku Slovanská lípa, účastnil se Slovanského sjez­du. To vše mělo za následek policejní dohled a řadu nepříjemností s policií v padesátých le­tech. Po porážce revoluce a po rozpuštění Slo­vanské lípy pracoval od 1849 v prosperujícím rodinném podniku, který od 1832 řídila ovdo­vělá matka. 1856 mu přenechala vedení, ale podnik si ponechala. Pro syna zakoupila 1858 Černý pivovar na dnešním Karlově náměstí. 1863 se N. oženil s Marií Storchovou, man­želství skončilo 1867 definitivním rozchodem a 1868 bylo úředně rozvedeno. 1874 prodal výnosný Černý pivovar a z výtěžku prodeje žil jako soukromník. Často cestoval, několi­krát dlouhodobě pobýval v Paříži a věnoval se mecenášství. Pochován je na Olšanských hřbitovech.

Od mládí sledoval se zájmem pražský i ven­kovský vlastenecký ruch. S bratrem Vojtěchem se od 1843 zúčastňoval českých besed a ochot­nických představení (vystoupil např. jako Mla­dý baron v Bayardově a Vanderburchově hře Nalezenec v překladu J. K. Tyla 1843 v Milíně a 1844 na Zbraslavi). Sledoval pilně pražské divadlo a brzy se začal přičiňovat o osamostat­nění jeho české složky. V září 1850 spolupode­psal výzvu Sboru pro zřízení ND k veřejným sbírkám a od té doby nechyběl při žádném z počinů sboru (mj. spolusignoval smlouvu o koupi stavebního pozemku, 1852), 1853 byl zvolen do jeho výboru. Spolu s M. Bergrem sepsal 1857 podání, které se u místodržitel­ství zasazovalo o rozmnožení počtu českých divadelních večerů ve StD. Týž požadavek byl obsahem letáku Für Freunde des Fortschrit­tes in der dramatischen Kunst!, který vydal vlastním nákladem. Podání bylo zamítnuto a za rozšiřování letáku při představení frašky Nové amazonky aneb Ženy a muži v rozbroji 29. 6. 1857 v Aréně ve Pštrosce byl potrestán třemi dny vězení. Ve sboru pracoval aktivně i 1865. Od podzimu 1866 byl kontrolorem vý­boru právě ustaveného divadelního družstva spravujícího PD. 1886 se chtěl stát členem Družstva ND, ale byl odmítnut. I nadále zů­stával ND prospěšným při dramaturgických jednáních s cizinou (např. s Verdim před praž­skou premiérou Otella; uskutečnila se 1888, po N. smrti). S úspěchem se pokoušel obohatit re­pertoár českého divadla, nejprve překlady her z francouzštiny (Rosier: Víra, naděje a láska; Dumanoir–Dennery: Král, hrabě a zpěvkyně), které byly po pražských premiérách uváděny na profesionálních i ochotnických jevištích mimo Prahu. Zprostředkoval také divadelní překlad B. Němcové (Gutzkow: Tartuffe, 1857, prov. ve StD 1859 pod názvem Divadlo a svět aneb Pravzor Tartuffa). Texty francouzských her zásoboval i Prokopovu společnost. Při­činil se o české provedení Gluckových oper Orfeus a Evridika (PD 1864) a Armida (PD 1866), k premiéře Orfea publikoval článek a dal vlastním nákladem vytisknout prolog F. J. Jeřábka. 1857 vypsal cenu na původní české historické drama, 1859 další cenu určenou his­torickému dramatu z dějin slovanských, 1861 cenu na původní jednoaktovou veselohru. Výši ceny se mu podařilo pozvednout o příspěvky získané od bohatých pražských vlastenců.

N. ceny podnítily zrod nových her; v soutě­žích uspěli např. V. Hálek (Záviš z Falkenštej­na, 1860), E. Bozděch (Baron Goertz, 1868), F. V. Jeřábek (Služebník svého pána, 1870), J. J. Kolár (Pražský žid, 1871). Udílení cen ob­novil 1880, poctěno bylo tehdy Jeřábkovo dra­ma Syn člověka. N. udržoval přátelské styky s mnoha osobnostmi českého divadelního ži­vota: s J. K. Tylem (1851 podpořil jeho pod­nik s cestující společností J. Kullase částkou 100 zl.), F. L. Riegrem, J. V. Fričem, se zpěvač­kami Františkou (svou první láskou) a Tere­zou Stolzovými, později s T. Boschettiovou, s A. Dvořákem. Živé kontakty měl i se skla­datelem L. Riccim, s francouzským dramati­kem V. Sardouem či s pařížským barytonistou J. Lasallem. 1873 založil Société française, v jejímž rámci se hrálo v Černém pivova­ře také ochotnické divadlo ve francouzštině. Ve své závěti založil nadaci, jejímž cílem bylo odměňování nejlepšího dramatu z českých dě­jin, nejlepší veselohry „ušlechtilého směru“ a nejlepšího obrazu z českého národního nebo společenského života (pro všechny stanovil zá­klad 2000 zl.). Správcem nadace určil spolek Svatobor. Cena byla udělována až do zrušení tradičních spolků 1950, obdržela ji řada zná­mých her (např. Zeyer: Neklan, 1892; Šimáček: Jiný vzduch, 1893; Kvapil: Princezna Pam­peliška, 1897; Jirásek: Jan Žižka, 1903; Hilbert: Pěst, 1904; Jirásek: Jan Hus, 1911; Šrámek: Léto, 1915; K. Čapek: R. U. R, 1922; Dyk: Zapo­mnětlivý, 1932; Langer: Jízdní hlídka, 1936; Drda: Jakož i my odpouštíme, 1941).

Překlady

J.-B. Rosier: Víra, naděje a láska, Pštroska 1850, t. 1855 (pseud. Ferda N. Tatránský); Dumanoir, A. Dennery: Don Cesar de Bazan, Kullasova spol. Jindř. Hradec 1852, s tit. Král, hrabě a zpěvkyně čili Zasnoubení před popravou StD 1852 (pod jm. Ferdinand F.).

Prameny a literatura

AMP: Sbírka matrik, HV N12, matrika narozených fary u sv. Havla 1823–1826, s. 47; fond Okresní městský delegovaný soud civilní pro horní Nové Město a Vyšehrad, sign. IV 1866/1887, kart. 52 [pozůstalostní spis]. Náprstkovo muzeum: cedu­le k představení J.-F.-A. Bayard, E. Vanderburch, ú. J. K. Tyl: Nalezenec, Zbraslav 30. 6. 1844 → Katalog výstavy Vojta Náprstek ke 120. výročí 18261946, 1946. Soukr. archiv A. Scherla: dopis J. K. Tyla ze 7. 9. 1850 → J. K. Tyl: Paralipome­na – Korespondence (Spisy XVI), ed. M. Otruba, 1989, s. 357, 541; dopis J. Durdíka z 12. 4. 1886. NA: fond PP, sign. F 8/19, kart. 336, čj. 1846 z 21. 7. 1857 [mj. řízení o přiloženém letáku Für Freunde des Fortschrittes in der dramatischen Kunst, 1857], čj. 471 z 22. 2. 1859 [zřízení poli­cejního dozoru], čj. 2245 z 22. 7. 1859 [N. odvolá­ní proti zákazu opustit Prahu], bez čj. vložen leták Cena na sepsání původního historického dramatu z dějin slovanských, 1860; fond PPT 1790–1881, inv. č. 493 z 1860, kart. 9, fol. 679n. [N. v soupisu politicky podezřelých osob, policejní raporty, též o N. ceně]. ■ Lumír 7, 1857, s. 524n. [vypsání ceny]; tamtéž 9, 1859, s. 738, 763; tamtéž 10, 1860, s. 67n., 810 [vše N. cena]; Zprávy soudců o dramatech z dějin slovanských, 1860; Hlasy Slovákův, 1861, s. 124–127; Květy 6, 1871, s. 71 [N. cena]; F. N…, Národní listy 7. 1878; Pokrok 18. 1. 1881 [N. cena]; Divadelní listy 2, 1881, s. 33 [N. cena]; F. Bačkovský: Začátky a rozvoj dramatického bás­nictví českého, Květy 5, 1883, d. 2, s. 642; nekro­logy: Světozor 21, 1887, s. 622; nesign. [J. Neruda], Humoristické listy 29, 1887, s. 298 → Podobizny III, 1954●; Nová literární cena, Česká Thalia 2, 1888, s. 100; Těchto dnů…, Světozor 22, 1887/88, s. 95; Teuber III, s. 571; K. Kadlec: Družstva Král. českého zemského a Národního divadla, 1896, s. 11, 35n. + F. Palacký a české divadlo, in sb. Pa­mátník na oslavu 100. narozenin Františka Palac­kého, 1898, s. 476; R. J. Kronbauer: Záhadné pří­běhy a vzpomínky, 1904, s. 64; Památník Svatoboru 18621912, 1912, s. 116–118; Topičův sborník 2, 1914/15, s. 542 [N. dopis B. Němcové do Ďarmot z 13. 9. 1852]; V. K. Blahník: J. K. Tyla had z ráje, 1926, 2. vyd. 1951, s. 200 [záměna s Vojtěchem N.]; M. Kačer, M. Otruba: Josef Kajetán Tyl, 1959, s. 220; DČD III; Z. Šolle: Vojta Náprstek a jeho doba, 1994, s. 25; O. Špecinger: Tereza Stolzová, 1992, s. 34n., 109, 123, 125, 153, 155; L. Sochoro­vá: Zájem „Mladé Čechie“ o národopisné studium Moravy a o Slováky roku 1845, AUC. Philosophi­ca et historica 2, Studia ethnologica XII, 2000, s. 167–176; I. Štěpánová, L. Sochorová, M. Secká: Ženy rodiny Náprstkovy, 2001, passim; M. Sec­ká: Vojta Náprstek. Vlastenec, sběratel, mecenáš, 2011, s. 34n., 49, 67, 77, 80, 200. ■ ODS [in České divadlo], Otto, Rieger; NAlb, Laiske

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, II. N–Ž, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 688–690

Autor: Scherl, Adolf