Mušek, Antonín

Antonín
Mušek
11. 12. 1821
Praha
8. 3. 1875
Kroměříž
Herec, divadelní ředitel.

Syn zámečníka, mladší bratr herce Hynka M., s nímž bývá zaměňován. Vyučil se soustruž­níkem. Sloužil u finanční stráže, 1846 byl ze služby vyvázán. Divadelní dráhu začínal údajně u německých kočujících družin. 1851 nastoupil u J. A. Prokopa, na podzim 1853 se svou partnerkou Johanou Wichnerovou (Vych­nerovou) odešel k řediteli Kullasovi, který v tu dobu dával pouze německá představení. Poté se stal členem rekonstruované a počeštěné společnosti F. Zöllnera, kterou řídil hospodář­sky J. Štandera a umělecky J. K. Tyl. Setrval u ní bezmála deset let, s několikaměsíční pře­stávkou 1859, kdy hrál u německého ředitele K. Lößla. 1862 opustil spolu s manželkou a dal­šími herci (manželi Čížkovými a Ryšavými, J. Vilhelmem) Zöllnerův podnik a nastoupil u ředitele A. Szeninga, kde od 1864 zastá­val funkci správce a byl pochvalně hodnocen za výborný výběr repertoáru. T. r. žádal o kon­cesi, nebylo mu však vyhověno, uspěl až v lis­topadu 1865; v žádosti vedle osobních a ro­dinných dat (věk čtyřicet šest let, manželství s J. Wichnerovou, šest dětí) uváděl, že v mi­nulém roce převzal vedení Szeningovy společ­nosti. Koncese mu byla udělena pro Moravu a Slezsko (vyjma Brna a Olomouce), až do 1874 o ni každoročně žádal u místodržitel­ského úřadu v Brně a byla mu obnovována, avšak povolení pro Čechy opakovaně od­mítáno. Po manželčině smrti v květnu 1866 (zemřela v Třebíči na choleru) propadal me­lancholii, posléze zcela ztratil zájem o řízení společnosti a v červnu 1871 je svěřil herci J. Součkovi. Po jeho odchodu k ředitelce A. Libické společnost opět vedl sám. Zemřel v chorobinci Milosrdných sester v Kroměříži, kde byl pohřben. Z potomků, kteří se věnova­li divadlu, se prosadil jako herec a ředitel nej­starší Antonín Jan (1851–1933), herecky činná dcera Anna (1860–1942) se provdala za herce F. Kaňkovského.

M. herecké výkony trpěly zpočátku zejmé­na nedostatky v mluvním projevu (protaho­vání koncovek, málo plynulý přednes patrně způsobený nedostatečným memorováním rolí). Postupně se však vypracoval v dobré­ho představitele menších charakterních rolí a spolu s F. J. Čížkem a K. Ryšavým tvoři­li v Zöllnerově souboru spolehlivé herecké trio. Podle referátů v tisku, jen výjimečně ko­mentujících konkrétněji jeho výkony, vyni­kal přirozenou hrou jak v gestech, tak v řeči. U své společnosti zastával obor otců, z něhož mu byly nejbližší sentimentální, tklivé typy.

Ve svém nepočetném souboru čítajícím me­zi deseti až sedmnácti herci M. zaměstnával A. Houdka, V. Sieberta, J. Součka, J. L. Turnov­ského, A. Rajskou (provd. Turnovskou), její a Tylovy dcery Elišku a Marii (zemřela na čer­né neštovice na štaci v Morkovicích 1868), M. Rottovou, jednu z nejtalentovanějších venkovských hereček. Syn Antonín hrál mi­lovnické role a těšil se velké oblibě u ženské části publika. Nakrátko se u M. na své potulné pouti zastavil F. Krumlovský. Společnost vy­stupovala v Blansku, Frenštátu p. Radhoštěm, Holešově, Ivančicích, Kojetíně, Kroměříži, Místku, Ostravě, Plumlově, Přerově, Příbo­ru, Tišňově, Třebíči, Valašském Meziříčí aj. V prostředí dosud málo dotčeném českým di­vadlem mělo M. působení průkopnický ráz; v době jeho příchodu na Moravu tu vedle šest­nácti německých společností kočovaly jen dvě české – Svobodova a Štanderova. Do řady míst přijížděl jako první český divadelní ředitel, např. do Moravské Ostravy 1870. Ovlivněn tří­letou spoluprací s Tylem u Zöllnerovy společ­nosti sdílel jeho představu o národní a osvěto­vé funkci kočujícího divadla a vycházel také z jeho dramaturgie. Na repertoáru měl znač­ný počet Tylových původních her (Krvavý soud aneb Kutnohorští havíři, Jan Hus, Tvrdohlavá žena, Paličova dcera, Chudý kejklíř, Lesní panna), úprav a překladů (Angely: Ná­rodní merenda; Told: České amazonky; Varry: Císař Josef II.; Rosier: Víra, naděje a láska). Vedle toho uváděl osvědčené kusy vídeňské a německé provenience (Kaiser: Mnich a vo­ják, Bratr honák; Kronesová: Silfída; Birch­-Pfeifferová: Diblík, šotek z hor, Zvoník u Mat­ky boží; Franulová v. Weißenthurn: Jan, vévo­da finský; Raupach: Mlynář a jeho dítě; Ne­stroy: Lumpacivagabundus). Lokální kritika cenila hlavně jeho repertoár český (Štěpánek: Čech a Němec; Klicpera: Jan za chrta dán, Divotvorný klobouk; Řezníček: Syn chudého otce; Svoboda: Karel Škreta; Kolár: Moni­ka, Magelona, Žižkova smrt; Vlček: Milada; Kolovrat-Krakovský: Na rozcestí) a francouz­ský (Sardou: Paragrafy na střeše, Staří mlá­denci ad.).

Role

Prokopova spol.

Václav (J. Vlach: Pokuta z lásky), Hrabě Pla­venský (F. Kaiser: Bratr honák aneb Venkova­né v hlavním městě) – 1851; Krejčí (S. H. Mosen­thal: Debora), Jonáš (E. Raupach: Mlynář a jeho dítě), Špiglberk (F. Schiller: Loupežníci), Jonatan (Ch. Birch-Pfeifferová: Štefek Langer z Hloho­va), Arnold Ottovaldský (J. N. Štěpánek: Obležení Prahy od Švejdů), Spiridion (J. J. Kolár: Monika), Jacques Didier (F. Pyat: Hadrník pařížský), Karel II. (Dumanoir, A. Dennery: Král, hrabě a zpěvkyně aneb Zasnoubení před popravou), Vy­povídatel (A. v. Kotzebue: Husité u Naumburku léta 1432), Dobrohost Miletnický (J. N. Štěpá­nek: Rozkotání hradu Kunětického aneb Jaro­slav a Blažena), Zapletal (Ch. Birch-Pfeiffero­vá: Sládkova dcera a panská rodina), Vejskal (J. Nestroy: Rozervanec aneb Strašidlo ve skle­pě), Byd (V. K. Klicpera: Jan za chrta dán), Ko­děra (J. K. Tyl: Paní Marjánka, matka pluku), Dubský (A. Fredro: Pan Čapek aneb Cožpak mne neznáte?), Vavřinec Beildeck (Ch. Birch­-Pfeifferová: Jan Guttenberg, vynálezce kněho­tisku), Baron Radoveský (J. K. Tyl: Bankrotář a kramářka aneb Měšťanská čest) – 1852.

Zöllnerova spol.

Kosmas Vejvoda (J. K. Tyl: Chudý kejklíř) – 1856; Rychtář (F. Kaiser: Fraška je dobrá medi­cina), Clopin Troufou (Ch. Birch-Pfeifferová dle V. Huga: Zvoník u Matky boží), Prokop Podivín (A. Bäuerle: Zeman ze starého času aneb Cop a frak) – 1858; Zahrádka (R. Benedix: Pan strejček), Valenta (J. K. Tyl: Paličova dcera), Starý Barták (Ch. Birch-Pfeifferová dle G. Sand: Diblík, šotek z hor), Rychnovský (E. Raupach: Mlynář a jeho dítě), Záruba (K. A. Görner: Manžel bez ženy, otec bez dítěte) – 1859; Pavel (J.-B. Rosier: Víra, nadě­je, láska), Bonifác Bonafides (J. K. Tyl: Jiříkovo vidění), Kvasnička (týž: Paní Marjánka, matka plu­ku), Braske (J. Franulová v. Weißenthurn: Jan, vé­voda finský), Lambert (J. J. Kolár: Monika), Zavadil (F. Kaiser: Dráteník), Šimon Veselský (týž: Kněz a voják), Major (A. v. Kotzebue: Roztržití aneb Staří spolubojovníci), Starý Litov (J. J. Řezníček: Syn chudého otce), Pán z Ledvína (F. Hopp: Sta­tek Záhvozd), Maxmilian (F. Schiller: Loupežníci), Pohořalský (V. K. Klicpera: Divotvorný klobouk), Pírko (F. Kaiser: Krejčí co lékař), Sedlák Kotrba (týž: Paní hospodská aneb Železnice v horách) – 1860; Ondřej z Říčan (V. Hálek: Záviš z Falkenštej­na), Zachariáš Brumbál (L. Feldmann: Po svatbě aneb Nehody nového manžela) – 1861; Špindler (K. Haffner, ú. J. E. Kramuele: Muž národa, i Muš­kova spol. 1871) – 1862.

Prameny a literatura

AMP: Soupis pražských domovských příslušní­ků [otec Muschek Ignatz, 1794; Muschek Anton, 1821]. NA: fond PM 1861–1870, kart. 871, sign. 8/6/12/154 [koncese]. NMd: cedule spol. Prokopo­vy. MZA: Sbírka matrik, 7930 Kroměříž – sv. Mořic, matrika zemřelých 1851–1879, s. 435, obr. 221. ■ Lumír 2, 1865, s. 688, 736 [Szeningova spol.]; Mo­ravská orlice 8. 5. 1866; 12. 1. a 14. 2. 1867; 28. 8. 1869; 6. 6. 1871; 7. 1. 1873 [vše M. spol.]; 13. 3. 1875 [úmrtí]; Česká Thalia 2, 1868, s. 246, 277; tamtéž 3, 1869, s. 119, 125; tamtéž 4, 1870, s. 46, 77, 151 [vše M. spol.]; J. L. Turnovský: Z potulného života hereckého, 1882, s. 164n. + Herecké společnosti české, in Příspěvky k dějinám českého divadla, usp. J. Ladecký, 1895, s. 106n.; V. K. Blahník: J. K. Tyla had z ráje, 1926, s. 219; V. Štein Táborský: Dějiny venkovských divadelních společností, 1930, s. 89n.; J. Šácha: Dějiny kočovných divadelních společností na Moravě ve druhé polovině XIX. století, dis., FF MU 1953, s. 148–174, 423; J. Knap: Zöllnerové, 1958, s. 63, 67, 85, 89, 91, 93, 96, 102–107, 109, 129 + Umělcové na pouti, 1961, s. 20, 24, 39, 56n., 61; P. Marek: Štanderové, Prostějov 1995, s. 3–11.

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 667–669

Autor: Šormová, EvaValtrová, Marie