Mrštík, Vilém

Vilém
Mrštík
14. 5. 1863
Jimramov
2. 3. 1912
Diváky
Dramatik, kritik, překladatel, spisovatel.

Narodil se jako druhý ze čtyř synů v rodině obuvníka a švadleny. Z bratrů byl literárně čin­ný Alois (1861–1925) a lékař Norbert (1867– 1905, překládal z ruštiny a polštiny, psal fe­jetony). Otec získal pronájem erárního mýta v Ostrovačicích (u Brna), kde M. navštěvoval obecnou školu. 1874 nastoupil na Slovanské gymnázium v Brně, kam se rodina kvůli vzdě­lání synů přestěhovala, ale několikrát propadl. Oktávu opakoval na malostranském gymnáziu v Praze, po maturitě 1885 se zapsal na práva, již po roce však univerzitu opustil, aby se plně věnoval literatuře, publicistice a kritice. Stál u zrodu vídeňské České revue, byl členem ne­sourodého seskupení mladých literátů, jejichž chystaný almanach Vpád barbarů se však ne­uskutečnil. Od 1892 žil u bratra Aloise v Di­vákách (u Hustopečí), kam za nimi přijížděli přátelé-umělci (mj. L. Janáček, J. Kvapil). M. se věnoval psaní a včelaření. 1895 na pozvání své snoubenky, výtvarnice Z. Braunerové, podnikl cestu do Paříže, t. r. signoval manifest České moderny. 1896 odjel jako korespondent listu Politik do Ruska, kde vystřízlivěl z pro­ruského nadšení. V listu Rozhledy vedl boj za zachování historického rázu Prahy proti urbanistickým plánům pražského magistrátu. Nejútočnější statí Bestia triumphans (1897) stanul v čele kampaně, z níž se 1900 zrodil Klub Za starou Prahu. Zasnoubení se Z. Brau­nerovou 1897 zrušil, 1904 se oženil s Boženou Pacasovou (1876–1958), dcerou cukrovar­nického strojmistra v Hejčíně (u Olomouce). 1907–11 redigoval s bratrem Aloisem Morav­skoslezskou revui. V té době byl již sužován jaterní a žaludeční chorobou a každoročně pobýval na léčení v Karlových Varech. Trpěl i vážnými psychickými poruchami (malo­myslností, depresemi, stihomamem), které vy­ústily v sebevražedný atak, jemuž podlehl. Byl pochován v Divákách.

Bratr Alois M. (14. 10. 1861 Jimramov – 24. 2. 1925 Brno) absolvoval učitelský ústav v Brně (1886) a jako učitel působil až do 1920, kdy odešel do penze. Spolu s Vilémem napsal drama Maryša, kroniku Rok na vsi, povídky ze sbírky Bavlnkovy ženy aj., samostatně stati, tý­kající se povětšinou Maryši a jejích inscenací (např. Maryša v Divácích, Legendy o Maryši, Mošnův Lízal) či bratrovy biografie a tvorby (vyd. posmrtněv souboru Niť stříbrná, 1926). Po Vilémově smrti se literárně odmlčel. Zprá­vu v tisku, že píše veselohru s K. Elgartem Sokolem, jiné zdroje nepotvrdily. Od 1918 byl necelý rok předsedou Družstva Českého ND v Brně. Zemřel na nákazu tyfem, byl zpo­pelněn a ostatky uloženy 1931 na Ústředním hřbitově v Brně.

Po juvenilních verších a povídkách vstoupil M. do povědomí veřejnosti v druhé polovině osmdesátých let jako temperamentní kritik, publicista a bojovný obhájce francouzské­ho naturalismu a ruského realismu. Vykládal a překládal díla a autory těchto směrů (Zoly, Dostojevského, Tolstého, Turgeněva, Gonča­rova, Gogola), ztotožňoval se se závěry teore­tiků V. G. Bělinského a N. A. Dobroljubova. Pravidelně psal divadelní kritiky do České Thalie (1887), České revue (1889) a Ruchu (též výtvarným referentem), přispíval také do Času a dalších periodik. Referoval o praž­ských divadlech včetně předměstských arén (letní divadlo na Smíchově) a kriticky posu­zoval zejména jejich dramaturgii. Informoval o reformátorství Zolově (premiéra hry Renée; překlad stati O divadle), o významu a progra­mu Théâtre Libre. V okruhu ruské dramatiky se zaměřoval na Tolstého, propagoval Gogola (otiskl překlad stati O smíchu v divadle). Své názory na divadlo vyjádřil ve stati O realismu v dramatickém umění (1887). Kritiky a stati vydal ve dvousvazkovém výboru Moje sny. Pia desideria. Po odchodu z Prahy a rozpadu Moderny ztrácel kontakt s novými literární­mi směry a stále víc se přikláněl k tradičním hodnotám, v jeho publicistice se začaly dostá­vat do popředí zřetele národní a regionální.

Přeložil Tolstého Vládu tmy, kterou považoval za největší dílo 19. stol., provedení v ND cen­zura povolila až 1900 (r. J. Šmaha), předchá­zela mu uvedení u ochotníků a cestujících společností.

M. beletristická tvorba pohybující se mezi impresionismem a realismem zahrnuje ro­mány (Pohádka máje, Santa Lucia, nedok. Zumři), drobné lyrizující útvary (Obrázky, Kniha cest, Stíny, Babetta, Verunka a drobné povídky) a cestopisné studie (Cesta do Ruska, vyd. posmrtně).

První drama Paní Urbanová, jež vzešlo z nepublikovaného románu Při biliardu, mělo uskutečnit postuláty zolovského naturalismu („nahá pravda o sobě“) a vytvořit „domácí drama rodinné“. Hlavní hrdinka, jejíž muž byl kdysi matčiným milencem a ji samu na pra­hu ženství přivedl do jiného stavu, usiluje o smyslové štěstí ve vztahu s někdejší téměř dětskou láskou, ale mužova měšťácká malost jí přivodí trpké rozčarování. Obraz zkažené smetánky nesoucí rysy naturalistické poe­tiky i kritického realismu cenzura zakázala Švandovu divadlu (1887) a navzdory úpravám i ND v Brně. Hru zveřejněnou pouze tiskem kritika ostře odsoudila. V následující Maryše bratři M. využili námět Aloisova zamýšlené­ho románu. Vesnické drama líčící fatálnost ro­dinných vztahů určovaných toliko majetkem se jako jedna z mála českých her přiblížilo k tragickému ztvárnění současné látky. Hlav­ní hrdinka prodaná-provdaná za bohatého sedláka-vdovce a ubitá potupným svazkem nachází východisko v zoufalém činu, vraždě manžela. Stylizované hanácké nářečí, zapo­jení rekrutských písní a další lokální prvky propůjčily dramatu kolorit moravské vesnice osmdesátých let. Psychologickým prohlou­bením typových postav a jejich otevřeností různým interpretacím se Maryša stala jednou z nemnoha dodnes živých her české klasiky. Její první cesta na scénu však nebyla snad­ná. Dramaturg ND L. Stroupežnický ji 1891 odmítl jako málo divadelní, příliš prozrazující prozaické východisko, jeho nástupce B. Frida se také zdráhal přepracovanou hru, byť ověnče­nou Náprstkovou cenou (1892), přijmout. Pre­miéra se uskutečnila až 1894, a to v odpoledním termínu. Po Preissové Gazdině robě (1889), Její pastorkyni (1890) a Jiráskově Vojnarce (1890) se dílo zařadilo do nastupujícího rea­listického směru na jevišti ND. Bylo hojně inscenováno na českých i zahraničních scé­nách, především ve slovanském prostředí (v Lublani, Lvově, Terstu, Bělehradě, Záhře­bu, Užhorodu, Varně aj.), ale např. i ve Vídni, Rize a Helsinkách. Až do her bratří Čapků nebyl žádný český dramatický text insceno­ván v tolika zemích. Snahy o operní zhudeb­nění Maryši (K. Weis, J. Kunc, L. Janáček aj.) autoři odmítali, operu zkomponoval až 1938 E. F. Burian (prov. ND v Brně 1940).

Poslední M. prací pro divadlo bylo drama Anežka, které vzniklo přepracováním manžel­činy hry Drama umělce (vyd. 1906; původ­ní jednoaktová verze s tit. O palmu vítězství, naps. 1902). Drama zobrazující, jak umělecké hledání zmučí umělce a jeho nejbližší okolí, je rétorickým a poněkud nadneseným obra­zem M. tvůrčích útrap. Oproti Boženině ver­zi, soustředěné k osudu ženy, oběti manželova uměleckého vítězství, se těžiště v definitivním znění přesouvá na muže-umělce. ND přijalo hru k provozování krátce po M. sebevraždě, avšak statický, mnohomluvný a tezovitý kus se na jevišti neudržel.

V pozůstalosti údajně zůstaly rozpracova­né hry, ale rukopisy byly podle autorova přání spáleny. Divadlo nejednou těžilo z M. lite­rárních děl: Opakovaně byla dramatizována a inscenována Pohádka máje (L. Pleva, Div. bří Mrštíků Brno 1955; Z. Bittl, Těšínské div. 1971; M. Lorencová, Krajské div. Kolín 1975; M. Uhde: Na Pohádku máje, Div. na prováz­ku 1978) a kronika Rok na vsi (M. Krobot, ND 1992).

Pseudonymy, šifry

-a-, Edgar Faimon, Jan Ostrovský, J. O. Bartoň, k., -M.-, n., -n., -o, -o., -o-, [-o-], -v., V. J. Jimra­movský, V. M., V. M. Jimramovský, V. Manfred Jimramovský

Hry

Paní Urbanová, t. 1889, Div. bří Mrštíků Brno 1955; Maryša, ND 1894, t. [1894] (s Aloisem M.); Anežka, ND 1912, t. [1912; s Boženou M., její pův. stejnojmenná hra t. in Květy 28, 1906, d. 1,

s. 91–103, 260–269].

Překlad

L. N. Tolstoj: Ve tmách čili Drápkem-li uvíz’, ztra­cen celý pták, t. Česká Thalia 1, 1887, s. 151n. až 350 [14 pokr.], kn. [1895] s tit. Vláda tmy čili Jen drápek uvíz a ztracen je celý ptáček, ochotn. Prostějov 1890, Pištěkova spol. 1899, ND 1900.

Teatralia

O realismu v dramatickém umění, Česká Thalia 1, 1887, s. 111n., 123–125, 135–137, 157, 167–170, posl. tři části s tit. O dramatickém umění → Moje sny. Pia desideria I, 1902; Renée, Česká Thalia 1, 1887, s. 144n.; Vlast tmy (Síla temnoty) čili Kogo­tok uvjaz, vsej ptičke propasť, Světozor 21, 1887, s. 446, 460n.; Hrabě Lev Tolstoj a jeho Vlast tmy, Česká Thalia 2, 1888, s. 49–54, s tit. Hrabě Lev Tolstoj jako myslitel → Česká revue 1, 1889, s pův. tit. → Moje sny. Pia desideria II, 1903; Ženy v li­teratuře a v divadle, Ruch 10, 1888, s. 579–580 → Moje sny. Pia desideria II, 1903; Místo předmlu­vy, Paní Urbanová, 1889, s. 67; Mařenka Pospíši­lová a Maruška Bittnerová, Česká revue 1, 1889, s. 44–48 → Moje sny. Pia desideria I, 1902; Ma­ryša a hadry – hadry a Maryša, Moravskoslezská re­vue 4, 1907/08, s. 315–317. ■ Souborně: Moje sny. Pia desideria I–II, 1902, 1903.

Prameny a literatura

LA PNP: společný osobní fond bří M., inventář → V. Hellmuth-Brauner, 1968. MZM odd. dějin lite­ratury: rkp. torza Maryši. NMd: úplný rkp. Maryši. ■ E. Macek: Mrštíkové a divadlo, in V. Justl: Bratři M., 1963, s. 45–82; V. M. Bibliografie k 115. výročí narození autora, Ostrava 1978; M. Holán­ková: V. M. Personální bibliografie k 125. výročí narození a 75. výročí úmrtí spisovatele, Břeclav 1987. ■ Ref. Paní Urbanová: nesign., Hlas národa  15. 12. 1887; nesign., Česká Thalia 1, 1887, s. 272; J. Ladecký, tamtéž 3, 1889, 219n.; V. Vítězný, Li­terární listy 11, 1890, s. 146n., 161n. [k tomu: J. O. Bartoň /V. Mrštík/, s. 303, 329]; š. [J. Kuffner], Ná­rodní listy 22. 3. 1890●; ref. Maryša: F. X. Šalda, Rozhledy 3, 1894, s. 689–694 → Kritické projevy II, 1950; J. Flekáček, Vlasť 10, 1893/94, s. 930; A. Schulzová, Zlatá Praha 11, 1893/94, s. 322n.; P. [K. Šípek], Světozor 28, 1893/94, s. 336; B. [T. G. Masaryk], Naše doba 1, 1893/94, s. 677–690; nesign., Čas 8, 1894, s. 292–295; a-a [A. Procház­ka], Niva 4, 1893/94, s. 256; J. Žeranovský [J. Spá­čil], Čech 10. 5. 1894; J. Holeček, Národní listy 11. 5. 1894; R. J. Kronbauer, Hlas národa 11. 5. 1894; Fin., Lidové noviny 13. 5. 1894; J. M. [Merhaut], Moravská orlice 22. 11. 1894; I. Mráz, Hlídka lite­rární 11, 1894, s. 379–382; jv. [Vodák], Literární listy 16, 1894/95, s. 14–17; nesign. [F. Roháček], Niva 5, 1894/95, s. 80●; F. V. Krejčí: V. M., Rozhle­dy 6, 1896/97, s. 725–733; nesign.: V. M., Radikál­ní listy 4, 1897, s. 158; J. Kamper: Bratří M., Obzor literární a umělec ký 3, 1901, s. 35–38, 49–51●; ref. Moje sny: Vbk. [J. Voborník], Národní listy 28. 11. 1902; K. Z. K. [Klíma], Lidové noviny 19. 12. 1902; nesign., Máj 1, 1902/03, s. 27; nesign., Přehled 1, 1902/03, s. 120; M. Marten, Moderní revue 9, 1902/03, sv. 14, s. 80n.; g. [K. Elgart Sokol], Roz­hledy 13, 1902/03, s. 246; Right, Lumír 31, 1902/03, s. 88; Ž. [J. Spáčil], Zvon 3, 1902/03, s. 182; Valášek [V. Otomar], Srdce 2, 1902/03, 167; F. Skácelík, Česká revue 6, 1902/03, s. 446●; J. Karásek ze Lvo­vic: V. a A. M., Impressionisté a ironikové, 1903, s. 76–83; E. Sokol [K. Elgart Sokol]: Radost a bo­lest vývoje (V. M.), Revue moravsko-slezská 2, 1905/06, 3–8 + Bratří M., Niva 2, 1911, s. 12n., 26n.●; nekrology: F. X. Šalda, Novina 5, 1911/12, s. 271–274 → Duše a dílo, 1913 + nesign., Novina, s. 287n. → Kritické projevy IX, 1954; J. z Woj­kowicz, Lumír 40, 1911/12, s. 281–283, 289–294, 372–378; nesign. [K. Horký], Stopa 2, 1911/12, s. 521; J. Kudela, Moravskoslezská revue 8, 1911/ /12, s. 289–293; R. J. Kronbauer, Máj 10, 1911/12, s. 297–299; S. [F. Sekanina], Zvon 12, 1911/ /12, s. 399; Č. [V. Červinka], Zlatá Praha 29, 1911/ /12, s. 303; nesign., Divadlo 10, 1911/12, s. 240; nesign., Přehled 10, 1911/12, s. 429; J. Thon, Umě­lecký měsíčník 1, 1911/12, s. 207; K. [J. Karásek ze Lvovic]: Poznámky, Moderní revue 18, 1912, sv. 25, s. 154–156 [k debatě o M. smrti]; F. V. Vy­koukal, Osvěta 42, 1912, s. 314n.; M. Hýsek, Stře­da 1, 1912, s. 125–129; J. Mahen, Lidové noviny  5. 3. 1912; E. Sokol [K. Elgart Sokol], tamtéž; A. Novák, Národní listy 5. 3. 1912 [k tomu: A. Mrš­tík 10. a 28. 3. 1912]; J. H. [Herben], Čas 5. 3. 1912; nesign., Právo lidu 5. 3. 1912; I. Olbracht, Dělnické listy 6. 3. 1912; H. [V. Hladík], Národní listy 9. 3. 1912; J. Holý, Samostatnost 10. a 24. 3. 1912 [k tomu: nesign., Národní listy 30. 3. 1912]; F. A. Šubert: Mezi stíny, Národní politika 22. 3. 1912 [k tomu: J. Kvapil, Národní listy 23. 3. 1912; F. A. Šubert: Veta za vetu, Národní politika 24. 3. 1912; nesign.: Pan Jaroslav Kvapil, Národní listy 26. 3. 1912]; -ck., Národní obzor 15. 3. 1912; nesign., Národní listy 13. 12. 1912●; H. Benonio­vá: Vzpomínka na V. M., Divadlo 10, 1911/12, s. 353–357; J. z Wojkowicz: Za V. M., Lumír 40, 1911/12, s. 281–283, 289–294, 372–378; J. Mahen: Tři poznámky k divácké tragédii, Lidové noviny 7. 3. 1912; nesign.: Na paměť V. M., Národní listy 19. 3. 1912; A. Mrštík: Poslední myšlenky a slova V. M. k dramatu Anežka, in B. a V. M.: Anežka, 1912, s. 1–4; sb. Památce V. M., Brno [1912]●; ref. Anežka: -jm- [Mahen], Lidové noviny 26. 9. 1912; nesign., Pražské noviny 26. 9. 1912; O. F. [Fischer], Národní listy 27. 9. 1912; J. Hilbert, Venkov 27. 9. 1912; K. [F. V. Krejčí], Právo lidu 27. 9. 1912; nesign. [J. Vodák], Čas 27. 9. 1912; ež [Žák], Čech 37, 1912, s. 7; kšk [J. Košek], České slovo 27. 9. 1912; r. [R. J. Kronbauer], Máj 11, 1912/13, s. 14n.; J. Kodíček, Přehled 11, 1912/13, s. 28n.; Nemo [K. B. Mádl], Zlatá Praha 30, 1912/13, s. 46; A. Procházka, Moderní revue 19, 1912/13, sv. 26, s. 37–39; R. S. [Svobodová], Česká kultura 1, 1912/13, 57n.; H. Jelínek, Divadlo 11, 1912/ /13, s. 14n. + Lumír 41, 1912/13, s. 41n.; Tristan [S. V. Friedl], Zvon 13, 1912/13, s. 43n.; r, Pokro­ková revue 9, 1912/13, s. 55n.●; V. Dlr. [Dresler]: V. M., Literární rozhledy 6, 1913, s. 81n.; F. X. Š. [Šalda]: Spor generací, Česká kultura 2, 1913/14,s. 39–41 → Kritické projevy IX, 1954; J. K. Pojezd­ný [J. Doležal]: O V. M., Osvěta 44, 1914, 736 až 750, 810–821; J. Laichter: Co chtěl V. M.?, Umě­ním k životu, 1919, s. 30–57; A. Matula: Kořeny v moravské půdě, 1919, s. 15–37; M. Hýsek: M. Paní Urbanová, Jeviště 3, 1922, s. 156–158; A. Mrštík: Legendy o Maryši, Divadlo 3, 1922/23, č. 12, s. 3 + Krvavá pointa, Zvon 23, 1922/23, s. 144 až 147, 160n., 173n., 188n., 201–203, 216n., 229n., 244n., 257–259 → Niť stříbrná, 1926; E. Sokol [K. Elgart Sokol]: Bratří M., Zvon 26, 1925/26, s. 617–620, 653–656, 668–671, 681–687; J. Kará­sek ze Lvovic: Epigon realismu, Tvůrcové a epigo­ni, 1927, 68–71; K. Sezima: Umělecký tempera­ment. (V. a A. M.), Podobizny a reliefy, 2., přepr. vyd. 1927, s. 21–45 → Z mého života III, 1946; Horácké listy 12. 8. 1927, příl. Horácké besedy č. 1 [přísp. A. Novák, J. S. Guth-Jarkovský, K. El­gart Sokol, J. Kalus, B. Mrštíková]; A. Bobrovský: Několik vzpomínek na V. M., Lidové noviny 8. 9. 1927; F. X. Šalda: Kolem almanachu Vpád barbarů, Literární svět 1, 1927/28, č. 5, s. 5, č. 6–7, s. 6n., č. 8, s. 3n. → Kritické projevy XIII, 1963; J. Mahen: In memoriam (o Maryše), Divadelní list 7, 1931/32, s. 63; H. Jelínek: V. M., Lumír 58, 1931/32, 294; O. Fischer: Činohra Národního divadla do roku 1900 (Dějiny ND IV), 1933, 118, 191–195, 234; r. [V. Müller]: Kus Maryšiny historie, Národní di­vadlo 11, 1933/34, č. 5, 4n.; A. Skála: 40 let dra­matu bratří M. Maryša, Československé divadlo 17, 1934, s. 163n., 180n.; B. Mrš tíková: Vzpomínky I–VI, Olomouc–Hejčín 1933–38 + Vzpomínky, 1940; M. Maralík: V. M. jako kritik, in sb. O českou literární kritiku. Vůdčí zjevy kritiky let devadesá­tých, 1940, s. 140–149; M. Hýsek: O Josefu Holeč­kovi – O bratrech M. Dva proslovy, 1941, s. 15–23; B. Mrštíková: Mrštíkové, 1942 + Po Vilémově smr­ti, 1946, oboje → Vzpomínky II, 1950; K. P. [Po­lák]: Mrštíkové..., Kritický měsíčník 5, 1942, s. 343n.; K. Milotová: Trojí Maryša, Divadlo 29, 1943, s. 121n.; B. Slavík: Nad dílem V. M., Čteme 5, 1943, s. 83–85; V. Kolátor: Maryša a Anežka, Živá tvorba 2, 1943/44, s. 15, 22; M. Hýsek: K M. Paní Urbanové, in V. M.: Paní Urbanová, 1944, s. 93–95; E. Havelka: A. M. prozrazuje tajem­ství, Kolo 11, 1946/47, s. 117n.; Národní divadlo 24, 1948/49, č. 3 [obs. J. Honzl: Za novým smys­lem hry o Maryši, J. Pokorný: Maryša jako předěl dvou dob, J. Port: V. a A. M., Maryša 1894–1943 + Glosy k pražským Maryšám, E. Vrchlická: Maryša dnes, J. Blízek: Mrštíkovská bibliografie]; J. Dolan­ský: Bělinskij a česká literatura, Slavia 19, 1949/50, s. 153–207 → Mistři ruského realismu u nás, 1960; A. Skála: Maryša na našich scénách, Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales 37, 1952, 415–433; A. Závodský: Ke zrodu dramatu Maryša, Před opo­nou, program SD Brno, 1955, č. 3, 7–12, č. 4n., s. 4–5; B. Srba: Kolem vzniku prvního českého realistického dramatu rodinného, in Paní Urbano­vá, program insc. Div. bří Mrštíků 1955, s. 3–8; R. Parolek: V. M. a Nikolaj Dobroljubov (1887 až 1898), in sb. Pražská universita Moskevské universitě, 1955, s. 145–161 + Mrštíkové a ruské drama, Sovětská literatura 4, 1955, s. 627–638 + V. M. o Dostojevském, Československá rusistika 1, 1956, s. 580–591 + Bratří M. a jejich Maryša, in A. a V. M.: Maryša, 1956, s. 7–38; S. Utěšený: Ma­ryša ve vývoji českého dramatu, Vlastivědný věst­ník moravský 11, 1956, s. 20, 62; L. Páleníček: Doslov, in A. a V. M.: Maryša, 1958, s. 103–125; I. Pfaff: M. kulturní program a pokus o vytvoření jeho tribuny na Moravě, Vlastivědný sborník Vy­sočiny 2, 1958, s. 133; -jb- [Brabec]: V. M. (1863 až 1912), Literární noviny 7, 1958, č. 22, s. [5]; R. Parolek: Cesta V. M. k ruskému realismu (1881 až 1887), in Sborník slavistických prací […] sjezdu slavistů v Moskvě, 1958, s. 89–100; A. Dvořák: Doslov, in A. a V. M.: Maryša, 1959, s. 83–88; R. Parolek: Cesta V. M. do Ruska (1896) a její výsledky ve světle nových dokumentů, AUC. Phi­lologica. Slavica Pragensia 2, 1960, s. 129–137; B. Václavek: V. M., Literární studie a podobizny, 1962, s. 175–178; J. Císař: Život jevišti, 1962, s. 45, 50, 55, 74, 78–80, 82n., 85, 89n., 92n., 96, 114, 117, 130–133; R. Parolek: M. drama Paní Urbanová, AUC. Philologica. Slavica Pragen­sia 6, 1964, s. 183–199 + V. M. a ruská literatura, 1964; J. Brabec: Koncepce realismu T. G. Masary­ka, H. G. Schauera a V. M., Poezie na předělu doby, 1964, s. 107–124; J. Janáčková: Realistická kritika, in sb. Z dějin české literární kritiky, 1965, s. 188–249; sb. Bratři Mrštíkové a Diváky, Mikulov 1966; J. Skutil: Mrštíkovský archív o divadelní činnosti bratří A. a V., I (Poznámky k paní Urbanové a k Maryši), in sb. Od Hradské cesty, 1966, s. 78–82; II (Poznámky k dramatu Anežka), tamtéž 1967, s. 52–57; V. Hellmuth-Brauner: Několik glos ke vztahu F. X. Šalda – V. M. (Z korespondence F. X. Šaldy a V. M.), in Literární archív 3–4, 1968/69, s. 45–75; J. Skutil: Historický celonárodní význam dramatu Maryša bratří Mrštíků a její zrod, in sb. Od Hradské cesty, 1970, s. 98–102; M. Hon­zíková: J. Zeyer a V. M., 1970; B. Slavík: Důvěrný pohled na V. M., 1971; J. Hrabáková: Ženské po­stavy v realistickém dramatu let devadesátých, Filologické studie 4, 1973, s. 131–138; DČD III; J. Grossman: O výkladu jednoho textu (Maryša), in sb. O současné české režii I(České divadlo VI), 1981, s. 43–52 → Analýzy, 1991; F. Černý: Sociál­ní drama bratří Mrštíků, in A. a V. M.: Maryša, 1983, s. 293–319; V. Königsmark: A. a V. M.: Ma­ryša, in sb. Rozumět literatuře, 1986, s. 155–161;R. Pytlík: V. M. a F. X. Šalda – dvě koncepce lite­ratury let devadesátých, Česká literatura 35, 1987, s. 432–445 → Na přelomu století, 1988; A. Horo­vá: Výtvarně kritická a teoretická kapitola v díle V. M., Estetika 25, 1988, s. 13–33, s tit. M. sny o české kultuře → in sb. Proudy české umělecké tvorby 19. století, 1990; M. Procházka: Maryša a kritici, Znaky dramatu a divadla, 1988, s. 100 až 151; R. Pytlík: V. M. (Osud talentu v Čechách),1989; V. Štěpán: Tajemná Maryša, Večerník Praha 27. 1. 1992 [nález rkp.]; F. Černý: Stoletá Maryša, Tvar 5, 1994, č. 10, s. 13; M. Reslová: Mařka a ty druhé. Hrdinky bratří M. a Gabriely Preissové na psychoanalytické téma, Respekt 7, 1996, č. 16; V. Smoláková: „ – a – co mokrý na jevišti“, Tvar 7, 1996, č. 3, s. 10 + Rekonstrukce a úprava textu Ma­ryši, tamtéž, příl. TVARy č. 3 [s V. Morávkem]; Sborník NM v Praze 2001, ř. A – Historie 40, č. 3–4 [obs. V. Štěpán: Objevený rukopis Maryši bratří Mrštíků; edice rkp. „Maryša“]; M. Ljubková: Ke genezi Maryši bratří Mrštíků, Divadelní re­vue 13, 2002, č. 1, s. 54–70; M. Kinská: Maryša jako problém dramaturgický, Disk č. 5, 2003, s. 73 až 80; L. Vodička: Příběh Maryši a její pouť na di­vadelní scénu, in A. a V. M.: Maryša, Brno 2005, s. 5–10; nesign.: Historie dramatu rodinného, in Paní Urbanová, program insc. Klicperovo div. Hra­dec Králové, 2008. ■ ad Alois M.: A. M., člověk a dílo, ed. A. Veselý, Vyškov 1925; nesign.: Nová česká veselohra, Národní listy 6. 9. 1916, več.; E. Sokol [K. Elgart Sokol], k šedesátinám, Niva 9, 1921, s. 168–170●; nekrology: Právo lidu 25. 2. 1925 večer; Z. Schmoranz, Venkov 25. 2. 1925; F. Götz, Národní osvobození 26. 2. 1925; ej., Čes­koslovenské divadlo 3 (8), 1925, s. 59; HJ [Jelínek], Lumír 52, 1925, s. 112; F. S. Procházka, Almanach ČAVU 36, 1926, s. 105–116●; A. N. [Novák]: K vý­ročí A. M., Lidové noviny 14. 10. 1931; A. Veselý: Památce A. M., Lumír 61, 1934/35, s. 294–296; ■ ČHS, Komenský, LČL, Masaryk, Otto, Otto-dod

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 662–667

Autor: Ježková, Petra