Mošna, Jindřich

Jindřich
Mošna
1. 8. 1837
Karlín (Praha-K.)
6. 5. 1911
Praha
Herec, zpěvák, kupletista.

Syn kovářského dělníka. V dětství bral sou­kromé hodiny zpěvu. 1849–51 navštěvoval piaristickou německou nižší reálku na Starém Městě, kterou z hmotných i prospěchových důvodů nedokončil, vyučil se mosazníkem (1854). Tovaryšská vandrovní léta zakončil delším pobytem ve Vídni; hrál s ochotníky v Meindlingu (Konrád, Raupach: Mlynář a jeho dítě), statoval v Divadle v Josefově, kde občas dostal i epizodní roli v lidových hrách se zpěvy. Obzvlášť silně na něho zapů­sobilo trio komiků W. Scholze, K. Treuman­na a J. Nestroye. Údajně měl být angažován u německého divadla v Temešváru, 1859 mu­sel však do Prahy k vojenskému odvodu. Pro malý vzrůst nebyl uznán schopným vojenské služby a vrátil se k řemeslu. Ochotničil česky i německy ve Švestkově divadle u sv. Miku­láše na Starém Městě, kde prošel v několika rolích přísnou školou režiséra P. Švandy ze Semčic. F. B. Mikovec mu zprostředkoval zkoušku u J. J. Kolára, v níž však M. neuspěl. V květnu 1859 převzal na záskok roli Kosin­ského v Schillerových Loupežnících ve StD (respektive Novoměstském divadle), pohos­tinsky vystoupil ještě ve dvou rolích, ale an­gažován nebyl. 1859 nastoupil k Prokopově společnosti, 1860 přešel ke spořádanější spo­lečnosti Kullasově vedené J. Štanderou, kde režisér K. Polák objevil jeho komické vlohy. V září 1861 nastoupil s několika českými herci k dosud německé společnosti I. Siegeho, s níž hrál do konce roku v Českých Budějovicích a Jindřichově Hradci. 1862 se stal opět čle­nem Kullasovy družiny, v červenci 1862 pod­nikl další bezvýsledný pokus o přijetí do StD (Vojtěch, Kaiser: Chyba lávky). 1863 odešel s několika herci do nově ustavené společnosti Kullasova správce J. Štandery, která se přesu­nula na Moravu. V září t. r. jej angažoval ředi­tel H. Walburg do souboru sestavovaného pro česko-německou sezonu v městském divadle Plzni, kde M. hrál i německy. V březnu 1864 byl angažován k PD pro komický obor. 1869 se oženil s dcerou hospodského a řezníka Jose­finou Jedličkovou. První dítě (dcera Klotilda) zemřelo brzy po narození, následovali synové Jindřich (posléze inženýr firmy Ringhoffer), Kamil (pozdější člen orchestru ND) a Otakar (úředník zemské účtárny). Se souborem PD přešel M. do ND, jehož členem byl do 1909, kdy pro pokročilou oční chorobu a nádor na hlasivkách odešel do výslužby. Jeho zásluhy o české divadlo ocenila pražská obec udělením měšťanství a stříbrnou medailí, císař František Josef I. jej vyznamenal rytířským řádem. Necelé dva roky po odchodu na odpočinek ze­mřel, pochován byl na Olšanských hřbitovech. M. životní osudy beletristicky zpracoval F. Rachlík v románu Komedie plná lásky (1954).

Hereckou dráhu začínal v rolích milovníků, pro které však neměl nejvhodnější zevnějšek a brzy se s nimi rozloučil. Jeho předpoklady – mrštnost, temperamentní projev, filigránská postava – se mnohem lépe uplatňovaly v ko­mickém oboru. Po krátkém období, kdy se v jeho výkonech projevovaly vlivy drastické vídeňské komiky, se stal typickým velkým hercem malých rolí a vypracoval se v jed­noho z nejoblíbenějších komiků své doby. V českých obrozenských i soudobých hrách a fraškách, v německé a rakouské veseloherní produkci i ve francouzských moderních dra­matech a Molièrových komediích vytvořil bezpočet sluhů, fámulů, úředníčků, lékárníků, obecních strážníků, ostrostřelců a tajných po­licistů, učitelů, krejčíků, ševců i chalupníků. Každá z jeho postav byla originální a preciz­ně provedenou povahopisnou studií nesoucí základní znaky M. herectví: nevyčerpatelnou schopnost převtělování, živelnou divadelnost, tvůrčí intuici, pozorovací talent a postřeh pro detail. Už u Kullasovy společnosti zahrál v jed­nom quodlibetu čtyři postavy různých profesí, věku i charakteru. Arénní repertoár sedmdesá­tých let ho zavalil množstvím bezvýznamných rolí, ale umožnil mu rozvinout širokou škálu výrazových prostředků. M. hrál, zpíval, tan­čil, žongloval, extemporoval, prováděl obtíž­né artistické prvky apod. Rád se poměřoval s cizími hostujícími klauny, artisty, dokonce i šansoniérkami, často je též parodoval (kupř. Francouzku L. Philippo vystupující ve Švan­dově Aréně ve Pštrosce 1869). I když vládl bezvadnou češtinou a přirozenou výslovností, na rozdíl od tehdejších herců deklamátorů dával do služeb postavy vyjadřovací pro­středky celého těla. Spolu s J. Frankovským a F. F. Šamberkem tvořil proslulou trojici arénních komiků, jejichž odlišné herecké typy a postupy se vzájemně doplňovaly a umoc­ňovaly. M. drobná postava, dynamický projev a tehdy ještě drastická komika kontrastovaly s kulatostí a pohotovostí i s vlídně konejšivým humorem Frankovského, Šamberk nezapřel světáckého elegána s ironickým až satiric­kým nadhledem, mistra improvizace a gagu. S univerzálností arénního herectví se pojila i M. činnost autorská. Zatímco jeho vlastní pokus o frašku a adaptace her zůstaly efemérní záležitostí, rozpustilé i sociálně laděné kuple­ty (vydal je ve dvou svazcích, spolu s kuplety dalších autorů) tvořily dlouho součást kabaret­ních produkcí i ochotnických zábav.

Pro své pěvecké schopnosti byl obsazován do tenorových operetních rolí a 1871 zajel s J. Frankovským do Vídně studovat tamní ope­retní inscenace. Vynikl zejména v postavách Offenbachových (Jupiter, Orfeus v podsvětí; Cabriolo, Princezna trebizondská; Menelaos, Sličná Helena; tit. role, Král Mrkvička aj.). Zhostil se i menších partů operních; byl prv­ním Principálem ve Smetanově Prodané ne­věstě a hrál ho po dlouhá léta (1866–1907). Už v PD mu dávaly některé role příležitost rozvíjet a prohlubovat charakterizační schop­nosti (např. Tylův Švanda, později Vocilka ve Strakonickém dudákovi, Jiřík v Jiříkově vidění, Bobčinský v Gogolově Revizoru, Ras­plujev v Suchovo-Kobylinově Svatbě Krečin­ského či Bělogubov v Ostrovského Výnosném místě). Po přechodu do ND dostával často role neproblémových prostých lidiček, řemeslníků (J. Offenbach: Orfeus v podsvětí) či muzikantů (např. Kořínek, Šubert: Probu­zenci). Zlom nastal 1885, kdy v úloze Har­pagona v Molièrově Lakomci přesvědčivě prokázal schopnost charakterní komiky, cit pro dramatické postižení nejednoznačnosti figury, pro její fraškovitý i tragikomický roz­měr. Jeho herecký projev se postupně zklid­nil, moudrost a rozšafnost stáří mu dala no­vou dimenzi, nerezignoval však na zkušenosti a dovednosti nastřádané v předchozím období. Vedle náročných dramatických postav si v ND nejednou zopakoval populární komediantské kreace z dřívějšího arénního repertoáru a své všestranné předpoklady uplatňoval i ve vý­pravných baletech (Číňan, Manzotti–Marenco: Excelsior; Flik, Taglioni–Hertel: Flik a Flok, aj.) a v operetě. Od osmdesátých let počítali s M. herectvím bezmála všichni čeští autoři a řadu postav psali přímo pro něho. Byli to hlavně F. F. Šamberk (Bartoloměj Pecka, Je­denácté přikázání; Voříšek, Josef Kajetán Tyl; Drmola a Kulíšek, Palackého třída čís. 27), F. A. Šubert (Kyral, Jan Výrava), L. Stroupež­nický (Vavřinec Slunce, V panském čelední­ku; Dubský, Naši furianti; lichvář Dlabal, Na Valdštejnské šachtě), A. Jirásek (Hruška, Voj­narka; Daniel z Mrakotína, Kolébka; Křivda a Divíšek, Otec; Kudrna, Emigrant; vodník Michal, Lucerna), J. Štolba (Kofránek, Vod­ní družstvo; Kordián Špirákus, Maloměstští diplomati; Isidor Kapička, Na letním bytě), F. X. Svoboda (chalupník Černý, Směry živo­ta) a V. Štech (Sadílek, Třetí zvonění). Ostří M. komiky bylo někdy satiricky zaměřeno k určitým charakterovým deformacím (Harpa­gon), jindy k jevům širšího společenského do­sahu (Lízal, Mrštíkové: Maryša), a tak se mno­hem zdařileji než jeho herečtí vrstevníci z PD podílel na moderním realistickém repertoáru. M. schopnosti a možnosti už tehdy překra­čovaly meze naturalismu a popisného realis­mu, neboť jeho neobyčejně mimicky tvárný obličej, živě výmluvné oči, modulace schopný hlas, nenápadné gesto, nerozhodný, zastraše­ný, či naopak nabubřele důstojný postoj sezna­movaly diváka též s vnitřním světem postavy. Bez problémů se vyrovnal s požadavky, které přinesl psychologický realismus, a po 1900 se zařadil mezi přednější herce tohoto stylu. Byl ceněn za výkony v postavách Čechovo­vých (Tělegin, Strýček Váňa; Ferapont, Tři sestry), Tolstého (Akim, Vláda tmy) a Gorké­ho (Perčichin, Měšťáci), nové psychologické podtexty objevil v Molièrovi (Argan, Zdravý nemocný), Shakespearovi (Polonius, Hamlet) i Tylovi (Hrobník Melichar, Paličova dcera). Svým talentem obsáhl všechny divadelní žánry a umělecké směry, s nimiž se během herecké dráhy setkal. Modely (nebo alespoň typické, charakteristické vlastnosti) ke svým postavám čerpal z prostředí pražských tržišť, řemeslnických dílen, hospůdek i z cest na ven­kov, kam často zajížděl k pohostinským vy­stoupením. M. herectví zobrazovalo – popr­vé v takové šíři – naturel českého lidového městského i venkovského člověka druhé po­loviny 19. stol. Dovedl však zdařile předvést i karikované portréty šlechticů, panovníků a nadutých zbohatlíků. Vzdáleni mu zůsta­li milovníci, postavy salonní a vážné role, vyžadující koturn a patos. Jeho umění rezo­novalo ve všech vrstvách obecenstva.

Role

Theater in der Josefstadt

Fiakrista ([?]: Das Wienerleben) – 1856/57.

Hoferova spol.

Konrad (E. Raupach: Der Müller und sein Kind) – 1857.

Prokopova spol.

Alfred (T. Hell dle V. Ducangea: Tři dnové ze života karbaníka) j. h. – 1859; Doktor Kořínek (J. J. Řezníček: Syn chudého otce), Baron Rado­veský (J. K. Tyl: Bankrotář a kramářka), Rytmistr (F. Kaiser: Kněz a voják), Kosinský, později Herman (F. Schiller: Loupežníci), Julius (T. Kör­ner: Hedvika), Lancelot (F. Halm: Griselda), Vítek (S. K. Macháček: Ženichové), Hrabě Jesenský (Ch. Birch-Pfeifferová: Král Václav a jeho kat), Indián Prokop (J. K. Tyl: Paličova dcera), Kuchař Dražov (Kreizinger: Genovefa, hraběnka z Rý­nu), Jules z Grandierů (J.-B. Rosier: Brute, pusť Cesara), Žebrák (týž: Víra, naděje a láska) – 1859/60; Vít (Ch. Birch-Pfeifferová dle G. Sand: Diblík, šotek z hor), Šlechtic Selicourt (A. v. Kotze­bue: Zmatek nad zmatek aneb Strašidlo o půl noci), Sasik (V. Žížala Donovský: Upír) – 1861; Vojtěch (J. K. Tyl: Paní Marjánka, matka pluku), Nácek (J. Nestroy: Enšpigl, i PD 1865) – b. d.

Kullasova spol.

Isidor Slovíčko (J. K. Tyl: Lesní panna, i PD 1864), Phöbus (Ch. Birch-Pfeifferová dle V. Huga: Zvo­ník u Matky boží), Ruben (S. H. Mosenthal: De­bora), Jiřík (J. K. Tyl: Jiříkovo vidění, i PD 1864, ND 1887), Franc (F. Schiller: Loupežníci), Marcel (A. Delacour, Lambert-Thiboust: Slepá nevěsta, i Štanderova spol. 1863), Vlk (F. Raimund: Mar­notratník), Podhajský (L. Feldmann: Po svatbě), Jakub (A. Langer: Pražská koláčnice), Antonín Prášil (F. Kaiser: Krejčí co lékař, i PD 1865) – 1860; Adam Kožíšek (F. X. Told, h. A. E. Titl: Ča­rovný závoj aneb Malíř, víla a hospodská), Kilián (J. K. Tyl: Paní Marjánka, matka pluku), Fabian Mazáček (F. L. Schirnding: Život ve snách aneb Švec, postilion a lord), Kartáček (J. K. Tyl: Bankro­tář a kramářka, i Štanderova spol. 1863, ND 1893), Lambert (A. E. Brachvogel: Narcis) – 1861; Bar­nabáš Punčoška (G. Raeder: Skalní duch), Vende­lín (J. K. Tyl: Chudý kejklíř), Plaček (A. Langer: Jidáš z roku 1741, i Štanderova spol. 1863), Mar­kýz (Dumanoir, A. Dennery: Don Cesar de Baza­no, i Štanderova spol. 1863), Přeslav (K. E. Ebert: Břetislav a Jitka, i Štanderova spol. 1863), Jiří Abelino + Cyprian Topůrko + Eustachius Zvonek (J. Štandera: Kukátko v rozmanité obrazy drama­tického umění) – 1862.

StD

Vojtěch (F. Kaiser: Chyba lávky) j. h. – 1862.

PD

Kořínek (Molière: Pacient a lékař), Švanda (J. K. Tyl: Strakonický dudák aneb Hody divých žen), Voj­těch (V. K. Klicpera: Blaník aneb Zdeněk Zásmuc­ký), Kašparillo (M. De la Porte dle H. a T. Co­gniardových, H. Crémieuxe, h. A. Artus, S. Man­geant: Kouzelná nožka), Jupiter (J. Offenbach: Orfeus v podsvětí, i ND 1888), Ondřej Divizna (Molière: Ženich z Přelouče), Lukáš (týž: Ze ševce doktor), Jehlička (J. Nestroy: Zlý duch Lumpaci­vagabundus aneb Ludařský trojlist, i ND 1894) – 1864; Druhý hrobař (W. Shakespeare: Hamlet, princ dánský, i ND 1886), Matlásek (J. Nestroy: Roz­pustilí kluci ve škole), Petr Ivanovič Bobčinský (N. V. Gogol: Revisor, i ND 1891), Hadrian (V. K. Klicpera: Hadrian z Římsu, i ND 1892), Vít Lišák (J. Nestroy: Zrzavé vlasy aneb Divotvorná paru­ka) – 1865; Piskálek – Thisbe (W. Shakespeare: Sen v noci svatojanské, i ND 1884), Michálek (G. Frey­tag: Journalisté), Profesor Jota (F. V. Jeřábek: Cesty veřejného mínění, i ND 1886), Ondřej Šklebílek (W. Shakespeare: Večer tříkrálový aneb Cokoli chcete, i ND 1885), Tomáš (Molière: Pacient a lé­kař), Hrabě Jodelet (týž: Směšné fifleny), Komediant, principál (B. Smetana: Prodaná nevěsta, i ND 1881) – 1866; Ivan Antonyč Rasplujev (A. V. Sucho­vo-Kobylin: Svatba Krečinského), Filip (J. K. Tyl: Pražský flamendr), Jeremiáš Mrkvička (F. v. Suppé: Žádný muž a tolik děvčat) – 1867; Pantaleon Vocilka (J. K. Tyl: Strakonický dudák aneb Hody divých žen, i ND 1885), Žvanil (D. Kalisch: Doktor Žvanil) – 1868; Paleček (A. Bäuerle: Paleček na ces­tách), Onisim Pamfilič Bělogubov (A. N. Ostrov­skij: Výnosné místo), Habakuk Kocourek (J. J. Ko­lár: Mravenci, i ND 1888), Pleticha (J. Štandera, J. Mošna, Č. Pilulka: Česká komedie v Olympu), Všudybyl Šantala (E. Züngel: Pohádka o červené Karkulce), Vrátný (W. Shakespeare: Makbeth)– 1869; Pepík (F. F. Šamberk: Sedmašedesátníci), Hrabě Gloria-Cassis (J. Offenbach: Bandité, i ND 1898), Sluha Josífek (K. Elmar: Šantala čili Všude dobře, doma nejlíp!) – 1870; Cabriolo (J. Offen­bach: Princezna trebizondská), Pěnkava (J. K. Tyl: Zlatohlav a tvrdohlavá žena), Klíčník Vokoun (J. J. Kolár: Pražský žid) – 1871; Kulich (L. Schnei­der: Český dobrovolník a francouzská selka, i ND 1892), Ladoň (V. K. Klicpera: Žižkův meč) – 1872; Cacolet (H. Meilhac, L. Halévy: Agentura Tricoche a Cacolet), Petržel (A. Pulda: Čert na zemi), Bar­nabáš Bulíček (F. F. Šamberk: Osudná kule aneb Amerikánský souboj) – 1873; Cyprián Drchálek (J. Nestroy: Treperendy), Salamandr (J. Hanuš dle J. K. Tyla, h. A. Čech: Salamandr) – 1874; Petrov­ský (V. Sardou: Rabagas), Menelaos (J. Offenbach: Sličná Helena), Fousek (J. Sixt, ú. J. Mošna: Doktor Fousek a Markýtka), Komár (G. v. Moser: Slavnost založení, i ND 1884), Čmuchálek (A. L’Arronge, G. v. Moser: Registrator na cestách) – 1875; Knut­son (B. Bjørnson: Bankrot), Passepartout (J. Verne, A. Dennery: Cesta kolem světa v 80ti dnech), Drobeček (F. V. Jeřábek: Služebník svého pána, i ND 1885) – 1876; Vasil (J. Verne, F. Csepreghy: Carův kurýr), Král Mrkvička (J. Offenbach: Král Mrkvička), Dědeček (L. Stroupežnický, h. V. Pázdral: Dobrý český dědeček) – 1877; Habakuk Angrešt (F. F. Šamberk dle O. F. Berga: Potrhlý švec), Cih­lička (anon.: Mořem i vzduchem aneb Cesta za štěstím) – 1878; Scalza (F. v. Suppé: Boccaccio, i ND 1888), Perroquet (anon.: Společnost Atlanticko­-pacifická aneb Poctivý šejdíř), Sothermann (Ch. Lecocq: Velký Kazimír), Divíšek (A. v. Kotze­bue: Krejčí Divíšek aneb Nebezpečné sousedství) – 1879; Strážník Vrána (K. Pippich: Z české domácnosti, i ND 1890), Detektiv Ratter (B. Zap­perta: Tři Angličané aneb Honba na člověka) – 1880; Bartoloměj Pecka (F. F. Šamberk: Jedenác­té přikázání), Kořínek (F. A. Šubert: Probuzen­ci) – 1881; Erazim Voříšek (F. F. Šamberk: Josef Kajetán Tyl), Trkoslav Angrešt (týž: Podskalák), Ilja Fomič Kočkarev (N. V. Gogol: Námluvy) – 1882.

ND

Kancelista Slavíček (L. Stroupežnický: Trium­fy vědy), Lancelot Gobbo (W. Shakespeare: Ku­pec benátský), Ben Jusuf (K. Kovařovic: Hašiš), Markýz Mascarille (Molière: Směšné koketky) – 1884; Zamuchryškin (N. V. Gogol: Hráči), Harpagon (Molière: Lakomec), Vendelín Šroubek (F. a P. Schönthanové: Únos Sabinek), Číňan (L. Manzotti, h. R. Marenco: Excelsior) – 1885; Florian Jitrocín (F. F. Šamberk: Éra Kubánkova), Flik (P. Taglioni, h. P. L. Hertel: Flik a Flok), Kyral (F. A. Šubert: Jan Výrava), Kofránek (J. Štolba: Vodní družstvo), Vavři­nec Slunce (L. Stroupežnický: V panském čelední­ku) – 1886; Kalinský (A. I. Palm: Náš přítel Něklu­žev), Petr Dubský (L. Stroupežnický: Naši furianti) – 1887; Kordián Špirákus (J. Štolba: Maloměst­ští diplomati), Vladimír Šťastlivec (A. N. Ostrov­skij: Les) – 1888; Tulipán (G. Csiky: Proletáři), Ivan Andrejev Gribkov (V. Krylov: Medvěd ná­mluvčím), Tajný policista Fix (J. Verne, A. Dennery: Cesta kolem světa v 80 dnech, i ND 1898), Heliodor Drmola (F. F. Šamberk: Palackého třída čís. 27), Krišpián (E. Pohl: Sedm havranů), Danyš (G. Preis­sová: Gazdina roba), Pastýř (Sofokles: Oidip král) – 1889; Jan Hruška (A. Jirásek: Vojnarka), Lazeb­ník Thersites (J. Vrchlický: Midasovy uši), Hladík (M. A. Šimáček: Svět malých lidí), Brigadýr Loriot (F. Hervé: Mamzelle Nitouche) – 1890; Strachota (S. K. Macháček: Ženichové), Daniel z Mrakotína (A. Jirásek: Kolébka) – 1891; Autolykus (W. Shake­speare: Pohádka zimního večera), Černý (F. X. Svo­boda: Směry života), Učenec (I. Madách: Tragedie člověka), Shylock (W. Shakespeare: Kupec benát­ský), Dlabal (L. Stroupežnický: Na Valdštejnské šachtě) – 1892; Stehlík (F. X. Svoboda: Rozklad), Tomáš Kartáček (J. K. Tyl: Bankrotář a kramářka), Starý Melichar (týž: Paličova dcera) – 1893; Krejčí (G. Hauptmann: Hanička), Taneční mistr Des­préaux (V. Sardou: Madame Sans-Gêne), Lízal (A. a V. Mrštíkové: Maryša), Křivda (A. Jirásek: Otec) – 1894; Hamáček (J. Štolba: Peníze) – 1895; Kotrč (V. K. Klicpera: Ptáčník) – 1896; Antonín Jelínek (F. X. Svoboda: Dědečku, dědečku!) – 1897; Kudrna (A. Jirásek: Emigrant), Pěnkava (F. F. Šamberk: Josef Kajetán Tyl), Vratko (J. Zeyer: Radúz a Mahulena), Učitel (V. K. Klicpera: Vese­lohra na mostě), Škořápka (týž: Každý něco pro vlast!), Dědeček (B. Viková-Kunětická: Neznámá pevnina) – 1898; Ragueneau (E. Rostand: Cyrano de Bergerac), Isidor Kapička (J. Štolba: Na letním bytě), Ponocný (R. Wagner: Mistři pěvci norim­berští) – 1899; Sadílek (V. Štech: Třetí zvonění), Prubík (W. Shakespeare: Jak se vám líbí), Akim (L. N. Tolstoj: Vláda tmy) – 1900; Ilja Iljič Těle­gin (A. P. Čechov: Strýček Váňa), Geront (Molière: Šibalství Skapinova), Pantalone (R. Lothar: Král Harlekýn) – 1901; Perčichin (M. Gorkij: Měšťáci) – 1902; Argan (Molière: Zdravý nemocný), Veverka (F. A. Šubert: Drama čtyr chudých stěn), Nožejček (J. K. Tyl: Tvrdohlavá žena) – 1903; Václav Kala­funa (týž: Strakonický dudák), Polonius (W. Shake­speare: Hamlet), Vodník Michal (A. Jirásek: Lucer­na), Muchomír Kulíšek (F. F. Šamberk: Palackého třída čís. 27) – 1905; Ferapont (A. P. Čechov: Tři sestry), Divíšek (A. Jirásek: Otec) – 1907; Starý Sakula (A. H. Horáková: Páni) – 1908; Bláha (F. X. Svoboda: Podvrácený dub) – 1909.

Hra a úpravy

Česká komedie v Olympu (s Č. Pilulkou [J. Štande­ra ml.]), PD 1869. ■ J. Sixt: Doktor Fousek a Mar­kytka, PD 1868; J. N. Štěpánek: Hastroš, PD 1878.

Kuplety

Sólové výstupy J. M., I–II, 1876, 1877; Nové sólové výstupy a popěvky J. M., 1883.

Memoáry

Jak jsem se měl na světě..., lit. zpracoval K. Želen­ský, I–II, [1911].

Prameny a literatura

LA PNP: osobní fond, inventář → V. Dyková, 1996. NMd sign. T 128: almanachy společnosti J. Kullase, I. Siegeho, J. Štandery a H. Walburga; cedule Prokopovy spol. ■ P. Stanislav: J. M., Svě­tozor 5, 1871, s. 494n., 509n., 532–534; J. N. [Ne­ruda], Národní listy 7. 4. 1877 → České divadlo V, 1966 + nesign., Humoristické listy 20, 1878, s. 178 → Podobizny I, 1951 + Pan J. M. vypravu­je, Národní listy 8. 12. 1880 → České divadlo VI, 1973; -rka [F. L. Hovorka]: J. M., Divadelní listy 4, 1883, s. 161, 172–174, 179, 188; 109n.; J. L. Tur­novský: O jubileu Mošnově a jiných, Zlatá Praha 6, 1888/89, s. 225 + J. M., Světozor 23, 1888/89, s. 213n.; J. Vítovec [J. Arbes]: J. M., Česká Tha­lia 3, 1889, s. 97n., 109n. → Z galerie českého herectva II, [1914] a Z českého jeviště, 1964; R.: M. jubileum třicetileté, Světozor 28, 1893/94, s. 240; F. A. Šubert: J. M., 1902; J. M. Ke čtyřice­tiletí jeho umělecké činnosti, 1904 [obraz. mono­grafie, úvod F. A. Šubert]; R. J. Kronbauer: Záhad­né příběhy a vzpomínky, 1904, s. 119–133 + šifra Dr. R. J. K., k osmdesátinám, Divadelní list Máje 3, 1906/07, s. 268n.; F. A. Šubert: Dějiny Národní ­ho divadla v Praze 18831900, 1908, s. 164n.●; nekrology: J. Lukavský, Divadlo 9, 1910/11, s. 357; J. K. [Kamper], tamtéž, s. 380; J. Kvapil, Národní listy 7. 5. 1911 → O čem vím, 1932; F. A. Šubert: O J. M., Národní politika 26. 5. 1911 → Na okra­je divadelní kroniky, 1924 + Osvěta 41, 1911, s. 525 až 528; V. J. Novotný, Dalibor 33, 1911, s. 211, 273●; nesign.: J. M. jako člověk a herec [1912]; L. Dvo­řáková-Danzerová: Ze života divadelního, 1917, s. 51–54; J. Krecar: Sňaté masky, 1917, s. 83–85; K. Šípek: Vzpomínky na Prozatímní, 1918, s. 66–68; R. Deyl: Jak jsem je znal, 1937, s. 112–119; L. No­vák: Stará garda Národního divadla, 1937, s. 75–89; V. Štech: Džungle literární a divadelní, [1937], s. 52–55; jv. [Vodák]: Před sto lety se narodil diva­delní komik J. M., České slovo 1. 8. 1937 → Tváře českých herců, ed. J. Träger, 1967; Jan Bartoš: Pro­zatímní divadlo a jeho činohra, 1937, zvl. s. 231n., 263; J. Teichman: Postavy českého divadla a hud­by, 1941, s. 37–40; J. Rudloff: Z divadelní bonbo­niery, 1943, s. 84–94, 109–116; L. Pacák: Opereta, 1946, 98–103, 108, 112; K. Engelmüller: O slávě herecké, 1947, s. 49–53; J. Vodák: Shakespeare, ed. J. Träger, 1950, s. 13 [Sly + Gremio, Zkrocení zlé ženy], 289 [Samson, Romeo a Julie], 339 [Polonius, Hamlet]; L. Páleníček: J. M., herec realistický, 1951; J. Průcha: Realistické herectví M., Divadlo 2, 1951, s. 346n.; J. Vodák: Tři herecké podobizny, 1953, s. 7–32; L. Páleníček: J. M., in Mistři českého  jeviště I, 1953, s. 52–70 + M., in sb. Listy z dějin českého divadla II, 1954, s. 75–91 + J. M., 1954 [obr. monografie]; A. Javorin: Pražské arény, 1958, s. 72, 74, 88; R. Nasková: Jak šel život, 1960, s. 167, 217; J. Knap: Umělcové na pouti, 1961, s. 27, 29n., 32n., 37, 215; L. Klosová: Kolárové, 1969, zvl. s. 186, 188, 245, 250; J. Paclt: Hudba v českém divadle a činohře 1848–1918, Prolegomena scé­nografické encyklopedie, č. 8, 1971, s. 105–107, 111; DČD III; F. Černý: Měnivá tvář divadla aneb Dvě století s pražskými herci, 1978, zvl. s. 69–71,73, 84, 87n.; J. Šmaha: Dělali jsme divadlo, ed. F. Černý, Hradec Králové 1982, zvl. s. 138–140, 235n.; H. Konečná a kol.: Principál komediantů, Čtení o Národním divadle, 1983, s. 44–53; L. Pá­leníček: J. M., 1983; O. Roubínek: František Fer­dinand Šamberk, 1985, zvl. s. 233–236, 265–267, 275n., 320–322, 551–553; L. Klosová: Německá disertace o J. M., Divadelní revue 5, 1994, č. 4, s. 43n.; F. Černý: Kapitoly z dějin českého divadla, 2000, zvl. s. 149–151, 176n.; M. Šulc: Česká ope­retní kronika 18631948, 2002, s. 14–20, 33–36, 56, 60, 403–408, 411n.; F. Černý: Divadelní život v Jaroměři v letech 18191918, 2003, s. 38n.; Z. Sílová: Komedianti na českém jevišti, Disk č. 28, 2009, s. 37–46. ■ ČHS, ES, LČL, NDp, Otto, Otto­-dod; Buchner, NAlb, PD-rep

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 656–661

Autor: Klosová, Ljuba