Mikuláš Boleslavský, Josef

Josef
Mikuláš Boleslavský
9. 2. 1830
Stará Boleslav
21. 7. 1892
Karlín (Praha-K.)
Nakladatel, dramatik, překladatel.

Vl. jm. Josef Mikuláš, přídomek Boleslavský zvolil podle rodiště. Často uváděné datum na­rození 2. 2. 1829 zřejmě patří zemřelému bra­trovi. – Pocházel z rodiny domkáře. Obecnou školu vychodil ve Staré Boleslavi, začal stu­dovat na malostranském gymnáziu v Praze, pro nedostatek prostředků školu opustil. 1843 vstoupil do učení do Pospíšilovy knihtiskár­ny. Od mládí se zajímal o veřejné dění, 1848 se účastnil pražských revolučních bouří a byl vazebně vyšetřován (pro nedostatek důka­zů propuštěn). Jako vyučený sazeč pracoval v knihtiskárně K. Jeřábkové, stal se tu fakto­rem a řídil tisk Havlíčkových Národních no­vin. Kolem poloviny padesátých let začal přispívat do různých periodik (Lumír, Květy, Pražský posel, Zlaté klasy), vedle překladů z francouzštiny a polštiny psal úvahy, diva­delní referáty, publicistické texty, povídky aj. Od 1859 byl ženat s pražskou rodačkou Ka­rolinou Hickeovou, v manželství se narodily tři dcery. Počátkem šedesátých let nastoupil k I. L. Koberovi, od 1862 fakticky vedl knih­tiskárnu (oficiálně pověřen 1866). Žil v Karlí­ně, podílel se na tamní samosprávě (člen obec­ního zastupitelstva), v liberálním politickém ovzduší podněcoval vznik nových občanských zájmových a profesních sdružení (kupř. Zem­ská ústřední jednota včelařská, Typografická Beseda) a jejich časopisů (Včelař, Vele­slavín). Významnou sumou přispěl do sbírek na ND. Po Koberově smrti 1866 založil spolu s Knappem nakladatelský podnik s tiskárnou (Mikuláš & Knapp). Jako nakladatel a redak­tor se dostával i do konfliktů s cenzurou a po­licií, dvakrát byl odsouzen k trestu odnětí svo­body (1867 na tři týdny, 1869 na dva týdny). 1880 se rozešel se svým společníkem, podni­kal samostatně (Knihkupectví Jos. Mikuláše knihtiskárna v Karlíně, 1881) a ve spojení s J. M. Srpem (Jos. Mikuláš a spol., 1882–83). Brzy zkrachoval a závod byl prodán v dražbě. 1883 nastoupil jako faktor v knihtiskárně F. Šimáčka, 1884 se stal správcem tiskárny E. Beauforta, společenského života se už stra­nil. Tíživá finanční situace jej přiměla i k od­chodu z Prahy. 1885 přesídlil do Jindřichova Hradce, kde pracoval jako faktor a odpovědný redaktor Landfrasovy firmy, redigoval místní list Ohlas od Nežárky. 1891 se přestěhoval do Moravské Ostravy, řídil Knittlovu tiskárnu a časopis Práce. Za mimopražského pobytu ovdověl a onemocněl rakovinou levé tváře. V červnu 1892 se vrátil do Prahy, podstoupil operaci, zanedlouho zemřel vysílením (zasaže­né polykací ústrojí znemožňovalo dostatečný příjem potravy). Byl pohřben na Olšanských hřbitovech.

Od učňovských let v Praze čile ochotni­čil v bývalém Anežském klášteře, U Zlatého anděla na Smíchově, na Malé Straně a jiných místech. Od 1859 se podílel na ochotnických aktivitách Měšťanské besedy v Karlíně (byl jejím starostou), jejíž soubor hrající U Červe­né hvězdy patřil k nejlepším v pražském regio­nu (začínali tu V. Budil, J. Hof, M. Pštrossová, A. Pštross ad.). Celoživotní zaujetí pro ochot­nické divadlo prostupovalo téměř veškerými M. aktivitami od dramatické tvorby až po čin­nost nakladatelskou a redakční. Je autorem ně­kolik her, jejichž východiskem byly nejednou prozaické texty; Klicperova historická po­vídka Točník se stala předlohou pro rytířskou truchlohru Katovo poslední dílo, podle vlastní povídky Čechové ve Svaté zemi aneb Založení kláštera na Zderaze napsal rytířskou hru Čeští křižáci aneb Boj kříže s půlměsícem. Veselohra Vrahové v městě zesměšňující vrchnostenské úředníky vychází z povídky P. Chocholouška Překvapení. Jiné hry měly patrně předobraz v populárních kusech obrozenského reper­toáru: Situační fraška Studenti na svátcích odkazuje k Haffnerovým Studentům na Dě­vohradě, fraška Proroka Eliáše noční čepič­ka názvem nápadně připomíná Domácí čepič­ku doktora Fausta F. Hoppa. Sentimentální jednoaktovka Vypovězenec se hlásila k oblí­benému žánru melodramatu a drobný vedlejší motiv polského emigranta měl aktuální ko­notace. V pozdější hře České granáty zazní­vala ozvěna francouzské komedie mravů. Na pražskou profesionální scénu se neprosadil žádný z M. dramatických pokusů, kočující společnosti uváděly Katovo poslední dílo. Úspěšnější byly M. překlady, zvláště Chu­dý písničkář R. Kneisla, který se po prvním uvedení ve StD stal vyhledávaným kusem a na repertoár ho zařazovaly téměř všechny kočující společnosti. Překlad hry K. Töpfera Vévodův rozkaz (StD 1852) je M. přisuzo­ván chybně [LČL], autorem je J. Procházka Devítský.

Významnější byla M. práce ediční, redak­ční a nakladatelská. Svou ujasněnou vyda­vatelskou dramaturgii orientoval především k ochotníkům, neboť v ochotnickém divadel­nictví spatřoval silný potenciál, který je scho­pen spoluutvářet národní kulturu a pospolitost, formovat společenský a veřejný život. S cílem poskytnout ochotníkům zásobárnu textů ini­cioval a redigoval již v Jeřábkovské tiskárně knižnici Divadelní ochotník (1861, 6 sv.), kterou přenesl do svých dalších působišť (po­kračovala do 1867) a na niž navázal knižnicí Divadelní ochotník: Nová sbírka (1867–83). Divadelní texty vydával i v edicích Besední divadlo (1881–82, do sv. 20) a Nový divadelní ochotník (1884), část produkce byla zaměřena k dětem (Divadelní hry pro děti, 1871–74). Vy­dával J. N. Štěpánka a J. K. Tyla (Klicperu zře­telně opomíjel), současné autory a překlada­tele (J. L. Turnovského, E. Peškovou, A. Puldu, F. F. Šamberka), včetně efemérních (E. Aschen­brennera, H. Grunerta, J. Junghanse), v pře­kladech hlavně autory z německojazyčné oblasti (Nestroye, Benedixe, Kaisera, Kotze­buea, Anzengrubera aj.). M. nenáročná popu­lární dramaturgie, zahrnující také hry se zpěvy a sbírky kupletů J. Frankovského, J. Mošny, E. Züngela, zohledňovala možnosti ochotnic­kých spolků a do značné míry vycházela vstříc požadavkům a vkusu většinového publika. Pro potřeby ochotníků uspořádal a vydával instruktivní spisky (Příruční kniha pro diva­delní ochotníky, zvláště pro ředitele a pořa­datele her a pro spolky českých divadelních ochotníků vůbec, 1867; Divadelní škola, 1882), též s vlastními statěmi (např. o zásadách de ­klamace a gestiky). V oblasti ochotnického divadla vyvíjel i činnost organizační: stál u zro­du Divadelní jednoty (zal. 1868), zastřešují ­ cího orgánu českých a moravských ochotnických jednot, a byl členem jejího prvního výboru (s J. Barákem a J. Nerudou, předsedou V. Hálek). Začátkem šedesátých let vydal útlý spisek O důležitosti a potřebě českého divadelního listu, čtyři roky poté uvedl do života časopis Česká Thalia, který po celou dobu jeho trvání redigoval (1867–71). V tomto prvním domácím divadelním periodiku usiloval podávat přehled o českém divadelní dění (ochotnické nevyjí­maje) v rozpětí geografickém, druhovém, pro­vozním a institucionálním prostřednictvím pes­trého spektra žurnalistických žánrů (kritické referáty, zprávy, informace, polemiky, portrétní medailony atd.) a přinášet zprávy ze zahraničí. V příloze byly tištěny dramatické texty. Kro­mě České Thalie redigoval Divadelní almanah (1869) a Besedník (1872–73).

Místo dramaturga PD, o něž se ucházel 1869, získal E. Bozděch (možná i proto 1870 tiskla Česká Thalia protibozděchovské dehonestu­jící články). Neuspěl ani při podnikatelském pokusu jako tichý společník J. Hofa v Aréně na Komotovce (1872). Letní divadlo postave­né na rozhraní dnešních Vinohrad a Žižkova se neuchytilo a jeho provoz po pár týdnech skon­čil; M. poté žádal o divadelní koncesi, ale byl odmítnut a arénu nevýhodně prodal (1874).

M. přínosem zůstává mnohostranný podíl na rozvoji ochotnického divadla a položení zá­kladů českého divadelního časopisectví.

Pseudonymy a šifry

Boleslavský, Havel Boleslavský, J. M. Boleslav­ský, J. Mik. Boleslavský; B***, J. B., J. M. B.

Teatralia

O důležitosti a potřebě českého divadelního listu, in Letopisy Národních divadel ochotnických v Če­chách, 1863; Divadelní škola, 1882 (s J. M. Srpem).

Hry

Katovo poslední dílo, dle Klicperovy povídky Točník, Prokopova spol. 1854, hráno i s tit. Krále Václava první láska, t. 1861; Vypovězenec, t. 1861; Studenti na svátcích, t. 1861; Vrahové v městě, t. 1861, Čížkova spol. b. d.; Proroka Eliáše noč­ní čepička, t. 1869; České granáty, t. in Česká Tha­lia 3, 1869, s. 105–107, 113–115, 121–123, kn. 1870; Čeští křižáci aneb Boj kříže s půlměsícem, t. [1878].

Překlady

A. Albini: Útěk do Afriky, StD 1862; R. Kneisel: Chudý písničkář [Die Lieder des Musikanten], StD 1862, t. 1863; [E. Labiche, E. Martin]: Bělmo na očích, t. 1863, 2. vyd. s tit. Prach do očí 1874; G. Freytag: Valentina, t. 1866; F. Schiller: Loupež­níci, t. 1869; K. Blum: Nevěsta z kláštera, t. in Česká Thalia 4, 1870, s. 1–4, 9–11, 17n., Kramue­lova spol. Ml. Boleslav 1875; A. v. Kotzebue: Don Ranudo de Kolibrados aneb Modrá krev, t. 1871, Kramuelova spol. Aréna v Kravíně 1872; S. H. Mosenthal: Svatojanský dvůr aneb Mocnost slova božího, t. 1871.

Prameny a literatura

SOA Praha: Sbírka matrik, 09 Stará Boleslav, ma­trika narozených 1828–1836, s. 19. NA: fond Po­licejní ředitelství I, konskripce, kart. 393, obr. 321 [Mikulaš Josef]. ■ J. Malý: Divadelní ochotník. Vydává J. M. B., Český obzor literární 1, 1867/68, s. 109n.; J. Neruda: Pan J. M. B., vydavatel Diva­delního ochotníka, vypravuje, Národní listy 11. 3. 1881 → České divadlo VI, 1973 + nesign.: Dne 9. úno­ra…, Humoristické listy 32, 1890, č. 10, s. [1] → Podobizny IV, 1957●; úmrtí a nekrology: Světo­zor 26, 1891/92, s. 443; Národní listy 22. 7. 1892; Práce 21. 7. a 14. 8. 1892; Literární listy 13, 1892, s. 312; J. L. Turnovský, Osvěta 23, 1893, s. 176●; J. V. Jahn: Nešťastný proslov, Osvěta 27, 1897, s. 852; A. Veselý: Ohlas doby v Šubertově drama­tu Praktikus, Lumír 54, 1927/28, s. 211; nesign.: J. M. B., Naše Polabí 7, 1929/30, č. 6, s. 95 [chyb­ně narození a úmrtí]; A. Javorin: Pražské arény, 1958, s. 108, 148–158, 161, 189; DČD III ■ HD, LČL, ODS [jako Boleslavský], Otto, Rieger, Wurz­bach; Místopis [Praha, s. 220], NAlb

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 649–652

Autor: Velemanová, Věra