Mikovec, Ferdinand Břetislav

Ferdinand Břetislav
Mikovec
23. 12. 1826
Pirkštein (Sloup) u České Lípy
22. 9. 1862
Praha
Dramatik, kritik.

Břetislav je přijaté jméno vlastenecké. – Naro­dil se v národnostně smíšené rodině vrchního úředníka a ředitele panství hraběte Kinského. Matka byla Češka, otcovi předkové se po ně­kolik generací hlásili k německé národnosti. Vystudoval německé augustiniánské gymná­zium v České Lípěa dvouletou filozofii v Pra­ze (1842–44). Již za studií se zajímal o českou historii, posléze o archeologii a v obou obo­rech dosáhl mimořádných znalostí. Hmotně zajištěn věnoval se od 1844 cele badatelské, kritické, žurnalistické a umělecké činnosti. V Praze se zpočátku stýkal s německými lite­ráty (A. Meissnerem, K. E. Ebertem), od 1844 referoval o německých, výjimečně o českých představeních v Prag (příloha k Ost und West), od 1846 i v hlavním listu. V říjnu 1847 se stal jedním z referentů Bohemie pro česká před­stavení a začal se více pohybovat v české spo­lečnosti. Tehdy se již zdokonalil v češtině na­tolik, že mohl psát i česky. Postupně přispíval do řady periodik (Union, Květy, Česká včela, Poutník, Národní noviny, Pražský večerní list, Pražské noviny, ČČM ad.). 1847 byl zvo­len předsedou česko-německého uměleckého sdružení Concordia, sblížil se s J. V. Fričem a uvedl jej do tajného politického spolku Re­peal. Za účast v revolučních bouřích 1848 byl stíhán zatykačem, skrýval se ve Vídni a Zá­hřebu, ve Vojvodině se připojil k srbským oddílům bojujícím proti Maďarům. Do Pra­hy se vrátil po odvolání zatykače na přelomu 1848/49, v březnu odjel do Lužice a Lipska, kde sbíral materiál k práci o Valdštejnovi a vy­dal německy devět Husových dopisů z Kost­nice. Po ztroskotání plánu na vydání literár­ního almanachu na rok 1851 a po zastavení několika listů bachovskou administrativou se rozhodl založit nový časopis. V lednu 1851 získal povolení a začal vydávat beletristický a osvětový týdeník Lumír, který řídil až do své smrti. V oddílu Z Prahy a z venkova vyhradil pevné místo divadelní kritice. Zprvu ji obsta­rával sám, později přispívali zvláště P. Švanda ze Semčic, K. Sabina a V. Vávra (pod jménem J. S. Haštalský), jemuž ji 1857 předal a sou­středil se na kulturní historii. Byl členem po­roty Náprstkovy soutěže na původní české hry. 1860 stál u zrodu spolku Arkadia, sdružujícího české a německé umělce všech oborů, byl jeho předsedou, iniciátorem a hlavním pořadatelem výstavy českých starožitností (1861). Vedle česky psaných Starožitností a památek země České (publikováno sešitově od 1858, dokon­čeno posmrtně K. V. Zapem) vydal německy několik prací o českých hradech a zámcích. Jeho zvláštní zálibou bylo sbírání a dešifrová­ní historických nápisů. Zemřel na selhání srdce ve věku třiceti šesti let, pohřben byl na Ma­lostranském hřbitově v Košířích, 1911 byly ostatky i náhrobní pomník přeneseny na hřbi­tov v M. rodišti.

Do soudobých českých snah o velké roman­tické drama, námětově těžící z historie prolí­nané aktuálními idejemi a individualistickým pojetím jedince, se M. vřadil dvěma tragédie­mi. V prvotině Záhuba rodu Přemyslovského zpracoval literárně frekventovanou látku, za­vraždění Václava III. a konflikt Přemyslovců a Vršovců, typicky romantickými postupy (na­pínavý a spádný děj s efektními zápletkami, vyhrocené střety vášnivých postav, motivy rodové msty a nenávisti). Historický ráz pod­trhují v komponované německé, latinské a sta­ročeské úryvky ze starých či domněle starých textů (Svatováclavský chorál, Píseň vyšehrad­ská ad.). Sociální status postav je odstíněn ja­zykovými prostředky (hovorová a spisovná řeč), prózu střídá nerýmovaný pětistopý tro­chej odkazující k Shakespearovu blankver­su. Do obrazu demokratického krále, usi­lujícího o spojení s lidovými vrstvami proti mocnému panstvu, jež nedbá o blaho země, promítl soudobé tužby a ideály. Uvedení hry 1848 se stalo divadelní událostí předbřezno­vé éry; hra byla vnímána jako živé politikum, cenzura nepovolila nové nastudování (1853). Po návratu na scénu (1861) se tragédie sta­la jedním z častěji reprízovaných kusů v PD a objevovala se na repertoáru mnoha cestu­jících společností. Druhé dílo, tragédie Di­mitri Ivanovič, zobrazující prostřednictvím individuálního lidského osudu konflikt mezi polským katolictvím a ruským pravoslavím, mezi východní zaostalostí a západním svo­bodnějším způsobem života, vychází ze Schil­lerova dramatického zlomku Demetrius, který M. ve vlastním prozaickém překladu do tex­tu vkomponoval a dotvořil, opíraje se o ruské zdroje (historickou práci N. M. Karmazina a Puškinovu tragédii Boris Godunov). Zpra­cováním látky o caru Borisi Godunovovi a sa­mozvanci Dimitrijovi z ruských dějin 17. stol. reagoval na potlačenou revoluci (postava uchvatitele trůnu, pojetí Dimitrije jako oběti). Podle zprávy v Bohemii napsal tragédii Arnošt Otovaldský aneb Švédové před Prahou (text nezjištěn).

S M. je spojen rozvoj odbornější divadel­ní kritiky, jejíž základy položil K. Havlíček, prosazující proti popisnému či pochvalnému referování hodnocení umělecké kvality. Tento přístup uplatňoval M. od počátku svého kri­tického působení, umělecké zřetele důsledně nadřazoval výchovné, jazykové či politické funkci díla. Vedle referátů o českých před­staveních na pražské scéně psal o divadelním dění ve světě, informoval o novinkách zahra­niční dramatiky, komentoval činnost Sboru pro zřízení ND. Do rubriky zařazoval zprávy o kulturním životě na českém venkově (be­sedy, deklamatorní zábavy, divadelní společ­nosti, ochotnická představení). Svou erudicí, všestranným kulturním rozhledem, těsnými kontakty s pražským divadlem se stal prvořa­dou kritickou osobností. Přispěla k tomu i sku­tečnost, že Lumír byl až do druhé poloviny padesátých let jediným českým listem svého druhu; jeho divadelní rubrika je cenným pra­menem informací o českém divadle té doby. V centru M. pozornosti byla především dra­maturgie. V opozici vůči Tylovu programu lidového divadla prosazoval orientaci na ná­ročnější publikum a s tím související proměnu repertoáru. Obrazy ze života, veselohry, frašky a kouzelné hry měly být nahrazeny moderní zápletkovou a situační komedií francouzskou, případně polskou a Klicperovými veselohra­mi. Za nezbytné považoval vymanění z vlivu vídeňské produkce (zejména její pokleslé vět­ve). Odmítal uvádění zastaralých domácích her štěpánkovské éry, uznával Klicperovy zásluhy o rozvoj české dramatiky, neschva­loval však uvádění jeho méně zdařilých her. Proti oblíbeným dramatizacím románů stavěl současnou romantickou historickou tragédii s revoltujícím hrdinou bojujícím za své ide­je. Proti estetice klasicistního dramatu pro­pagoval volnost dramatické stavby, vyznával shakespearovské pojetí tragiky, podle níž je člověk tvůrcem vlastního osudu, ze soudobých her vysoce cenil Kolárovu Magelonu. Svými shakespearovskými referáty se zasvěcenými analýzami a výkladem o historii her přispí­val k porozumění Shakespearovu dílu (znač­nou pozornost věnoval českým překladům) a k jeho zakotvení na české scéně. Přestože se soustřeďoval hlavně k dramaturgii a re­pertoáru, neponechával stranou inscenační aspekty. Vycházeje z dosavadní praxe herec­kých oborů pečlivě sledoval obsazování rolí, byl však schopen ocenit dobrý výkon i tehdy, když byl herec podle jeho mínění obsazen nevhodně. Zdařilé herecké výkony většinou jen zmínil, slabé či neuspokojivé hodnotil ze­vrubněji, často se sžíravou ironií, ostře stíhal elementární nedostatky (neznalost textu rolí, nepřirozený přednes apod.). M. ideálem byl herec citově zaangažovaný. Svými kritikami přispíval k uměleckému růstu a rozvoji řady mladých herců (Šimanovského, Šamberka, F. Kolára). Všímal si i výtvarné stránky před­stavení, jako umělecký historik upozorňoval na dobově neadekvátní dekorace a kostýmy. Pasáže o výtvarné složce inscenací a obsáhlé zmínky o překladatelské praxi jsou M. příno­sem k divadelní publicistice celé protitylovské opozice zaměřené převážně na dramaturgii a herectví. Je autorem několika divadelněhis­torických studií, z nichž Stopy selského či sousedského divadla představují první ze­vrubnější práci o tomto fenoménu. Jako kritik, publicista a dramatik formoval české divadlo v etapě jeho přechodu od obrozenského poje­tí národně vzdělávací instituce ke koncepci akcentující uměleckou funkci a hodnotu.

Šifry a pseudonymy

Břetislaw, F. B. M., Fd, Fd., F. M., -kow-, M., -o-, +, -ρ­

Hry

Záhuba rodu Přemyslovského, StD 1848, t. 1851; Dimitri Ivanovič, StD 1855, t. 1856.

Teatralia

Das Theater in der Rossengasse und die čechische Bühne unter Stöger, Bohemia 5., 7. a 9. 4. 1846; Don César a spanilá Magelona, Lumír 2, 1852, příl. 1, s. 1–4; Příspěvky k dějepisu českého diva­dla, tamtéž 3, 1853, s. 14–17, 41–44, 63–69, 85–89, 109–115; Stopy selského či sousedského divadla v Čechách, tamtéž 5, 1855, s. 809–813, 834–837, 855–862, 879–886, 902–909, 923–933, 951–954; Josef Kajetán Tyl, tamtéž 6, 1856, 692n., 739–741, 764–766, 787–790; Klicpera’s Schriften, Bohemia 33, 1859, s. 605, 614. ■ Výbor: Pražská Thálie ko­lem 1850, ed. J. Ludvová, 2010.

Prameny a literatura

LA PNP: fond Varia [fragment M. pozůstalosti]. ■ Bohemia 24. 3. 1848 [zpráva o tragédii Arnošt Otovaldský]●; ref. Záhuba rodu Přemyslovského: nesign., Pražský večerní list 8. 2. 1850; -n-, Praž­ské noviny 9. 2. 1850; Š., Květy 15, 1848, s. 63, 67n., 69n.; Jasoň, Ost und West 12, 1848, s. 28●; J. Malý: Přehled literární činnosti Čechů od r. 1848 až do nynější doby, ČČM 26, 1852, sv. 3, s. 81–108, sv. 4, s. 3–27●; ref. Dimitri Ivanovič: nesign., Praž­ské noviny 2., 3., 4. a 5. 5. 1855, 31. 1. a 1. 2. 1856; J. N. [Neruda], Obrazy života [1], 1859, s. 118 → České divadlo I, 1959; J. N. [Neruda], Hlas 19. 1. 1864 → České divadlo II, 1951; H. [V. Hálek], Ná­rodní listy 19. 1. 1864●; ref. Záhuba rodu Přemys­lovského: J. Neruda, Čas 30. 7. a 12. 12. 1861 → České divadlo I, 1959; G. P. [Pfleger Moravský], Národní listy 30. 7. 1861; -a. [P. Švanda], Lumír 11, 1861, s. 738, 1098; H. [V. Hálek], Národní listy  22. 1. 1863; ř-: [F. V. Jeřábek], tamtéž 30. 10. 1864; J. N. [Neruda], Hlas 31. 10. 1864 → České di­vadlo II, 1951; uh. [V. Guth], Politik 23. 1. 1873; O. H. [Hostinský], Pokrok 26. 1. 1873 → Otakar Hostinský o divadle, 1981●; nekrology: Národní listy 24. 9. 1862; ∆ [J. Neruda], Hlas 24. a 26. 9. 1862 → Literatura I, 1957; J. Gundling, Bohemia  25. 9. 1862; Čas 25., 26., 27. a 28. 9. 1862; Lu­mír 12, 1862, s. 913, 955, 1241n.; Z. [K. V. Zap], Památky archaeologické a místopisné 9, 1862/63, s. 192●; H. [V. Hálek]: Češi dle zápisek policejních, Národní listy 6. 10. 1864 + šifra V. H.: F. B. M., Zla­tá Praha 1, 1864, s. 90n.; F. K. [Kolár]: Zpomínky na F. M., Rodinná kronika 6, 1865, s. 14, 37; J. Pas­quin [J. Voborník]: Česká historie a české drama, Česká včela 4, 1879, s. 126n., 133–135, 146–148; nesign. [J. Neruda]: F. B. M., Humoristické listy 23, 1881, s. 418 → Podobizny I, 1951; nesign.: Lite­rární pozůstalost F. B. M., Národní listy 4. 1. 1883, odp.; F. Bačkovský: Začátky a rozvoj dramatické ­ho básnictví českého, Květy 5, 1883, d. 2, s. 553; A. Meissner: Geschichte meines Lebens II, Wien– Teschen 1885, s. 9–12; nesign. [J. Neruda]: F. B. M., Zlatá Praha 3, 1885/86, s. 219, 234n. → Literatura III, 1960; J. Arbes: Billance původní dramatické literatury české, Literární listy 10, 1889, s. 102 → Theatralia I, [1912]; J. Kubín: Spor M. s Tylem, Česká Thalia 5, 1891, s. 169n., 196–198; J. L. Tur­novský: Spor M. s Tylem, tamtéž, s. 184; J. Má­chal: F. B. M., Lumír 34, 1905/06, s. 1–8 + F. B. M. jako divadelní kritik, Divadelní list Máje 3, 1906/07, s. 1–3, 19–21, 34n., 47n., 61n., 77–80; K. Hikl: Český kosmopolitismus básnický, Čes­ká kultura 1, 1912/13, s. 302n., 332–335, 439n., 455–458, 532–534 + Zásluhy F. B. M. o české divadlo, Scena 1, 1913/14, d. 2, s. 43–46, 90–92; J. Herain: O původu a narození F. B. M., Časo­pis Společnosti přátel starožitností českých 21, 1913, s. 32–34; J. Máchal: F. B. M. a Shakespeare, Národní politika 3. 5. 1916 + Dějiny českého dramata, 1917, s. 135–138, 143n.; A. Bajerová: Z české revoluce 1848, 1919, s. 19–40; M. Hýsek: M. jako kritik a dramatik, Listy filologické 48, 1921, s. 249–270; J. L. Seifert: Schillers Deme­trius in Böhmen, Euphorion [Bamberg–Leipzig– Wien] 23, 1921, s. 377–388; M. Novotný: Záhuba rodu přemyslovského, Cesta 4, 1921/22, s. 698–699, 724–727; K. Svoboda: Záhuba rodu přemyslov­ského, Naše doba 29, 1921/22, s. 571–576; ne-sign.: O osudech Schillerových dramat v Čechách, Zvon 22, 1921/22, s. 44; B. Václavek: F. B. M., Česko slovenské noviny 23. 9. 1922; Š. Jež: Dějiny Lumíra, Lumír 50, 1923, s. 48–51; F. Strejček: Proč zanevřel F. B. M. na Jos. K. Tyla?, Zvon 34, 1933/34, s. 215–218; Jan Bartoš: Prozatímní divadlo a jeho činohra, 1937, s. 5–9, 25n., 34, 39n.; A. Veselý, in sb. České umění dramatické I, Čino­hra, red. F. Götz, F. Tetauer, 1941, s. 63n.; J. K. [Ko­pecký]: Příklad let padesátých, Lidové noviny 22. 9. 1942; H. Procházková: Ruské prvky v M. dramatě Dimitr Ivanovič, Slovesná věda 2, 1948/49, s. 57–59; J. Kopecký: Konflikt M.–Tyl v zrcadle úředních dokumentů, in sb. Listy z dějin českého divadla I, 1954, s. 241–248; J. V. Frič: Paměti, 4. vyd., ed. K. Cvejn, d. 1, 1957, s. 142, 144, 146, 324–326, 331n., 343, 356, 417, 486; d. 2, 1960, s. 19, 26, 132, 184, 221, 226n., 230n., 234, 240–242, 246–249, 322, 329, 396, 419, 426, 461, 480, 509, 511, 518, 529, 532n., 548, 610, 613, 637, 654, 668; d. 3, 1963, s. 298, 303; J. Císař: Život jevišti. Formování české realistické kritiky, 1962, s. 8–10; L. Klosová: Kolá­rové, 1969, s. 47–64; DČD II; DČD III; M. Vojtíš­ková: Vztahy F. B. M. k ruské literatuře, in sb. Ces­ty nezapomenuté a nezapomenutelné, Česká Lípa 1977, s. 41–47; O. Špecinger: F. B. M., in sb. Čes­kolipsko literární 6, 1984, s. 43–62; N. Kvítková: Jazykové zpracování M. tragédie z českých dějin, in SPF UK, Filologické studie 19, 1994, s. 27–37; L. Klosová: Divadlo F. B. M., Divadelní revue 5, 1994, č. 3, s. 3–19 + Divadelní kritiky F. B. M., tamtéž, s. 65–78 + Poslední Přemyslovec z doby předbřeznové, in Miscellanea theatralia. Sborník A. Scherlovi k osmdesátinám, eds. E. Šormová, M. Kuklová, 2005, s. 311–320; J. Císař: Přehled dějin českého divadla, 2006, s. 77n.; M. Pokorná: M. Lumír ve světle úředních dokumentů. Případ Palacký, Literární archiv 38, 2006, s. 171–179; V. Petrbok: Kdo byl F. B. M., in F. B. M.: Pražská Thálie kolem 1850, ed. J. Ludvová, 2010, s. 5–53. ■ ADB, Kočí, Komenský, LČL, Masaryk, Otto, Rie­ger, Wurzbach; Laiske, NAlb, PD-rep

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 645–649

Autor: Pinkerová, Helena