Merhaut, Josef

Josef
Merhaut
13. 10. 1863
Zbiroh
5. 9. 1907
Brno
Kritik, spisovatel.

Otec byl podstarším pivovaru v Colloredo­-Mannsfeldském pivovaru ve Švabíně u Zbi­roha, nedlouho po M. narození si pronajal pivovar ve Tmani (u Berouna), kam se rodina ze švabínské samoty přestěhovala. Druhoroze­ný M. vyrůstal po brzké matčině smrti (1865) v nuzných poměrech u strýce ve Zdicích, tam také vychodil farní triviální školu. Čtvrtou třídu obecné školy navštěvoval v Praze, kde žil u otcovy sestry. Do 1881 studoval na ma­lostranském gymnáziu, pro milostné vzpla­nutí k operetní divě Švandova divadla nebyl připuštěn k maturitě. Připojil se k nezjištěné kočovné divadelní společnosti, po roce se vrátil do Prahy. Zapsal se jako mimořádný posluchač na práva, ale pro neutěšené hmot­né poměry (otec v samostatném podnikání ztroskotal) studia po dvou letech opustil. Živil se prací pro různé časopisy, 1884 jako výpo­mocný redaktor staročeského Pokroku. 1885 se stal redaktorem deníku Moravská orlice v Brně, měl na starost rubriku fejetonní, soud­ní, divadelní referát, posléze kulturní rubriku, od 1891 do smrti 1907 byl šéfredaktorem. Udržoval blízké styky s mnoha umělci (s bratry Mrštíkovými, A. Kalvodou, A. Muchou, H. Schwaigerem, D. Jurkovičem, J. Uprkou), s některými podnikal cesty po Valašsku, Slo­vácku a Ostravsku, vydal se též do Chorvatska a Itálie (1904). Spolu s F. Roháčkem stál u zro­du časopisu Niva, do nějž se později uchýli­la Česká moderna. Bojoval za práva českých škol v Brně, všemožně podporoval Vesnu. 1899 založil s F. Marešem Klub přátel umění a 1905 se stal předsedou t. r. ustaveného lite­rárního odboru. Byl místopředsedou Družstva Českého ND v Brně, členem Ústředního svazu slovanských novinářů a Spolku českých žur­nalistů. Žil v intelektuálně nerovném manžel­ství s venkovskou služkou a stíhán katastrofa­mi. Ztratil oba syny, po smrti staršího (1905), která jej krutě zasáhla, chřadl fyzicky i dušev­ně. Trpěl těžkou cukrovkou, nepomohly ani ozdravné pobyty v Luhačovicích a Karlových Varech. Zemřel v nedožitých čtyřiačtyřiceti le­tech, byl pochován do čestného hrobu na br­něnském Ústředním hřbitově.

Na Moravě aklimatizovaný M. se do litera­tury zapsal zejména jako prozaik zobrazující se soucitem i s naturalistickou otevřeností Brno přelomu století, jako autor povídek a románů se sociální a národností problematikou (1890 Povídky; 1892 Had a jiné povídky; 1896 Černá pole; 1900 Andělská sonáta; 1906 Vranov).

Divadlo M. okouzlovalo už v jinošských letech ve Zdicích; psával nadšené proslovy k ochotnickým představení, občas i hrál (např. 1884 krejčího Půlpána ve Flammově frašce Krejčí, švec a rukavičkář či Hypolita v Kolá­rově Monice). Sestavil studentskou divadelní družinu, která hrávala pod jeho režií po celém brdském kraji. Již jako žurnalistický elév v Po­kroku psal o divadle (článek o O. Sklenářo­vé-Malé, příl. Zábavné listy 1884). Od ledna 1885 déle než dvacet let soustavně sledoval české divadlo v Brně; v Moravské orlici pu­blikoval kolem devíti set divadelních referátů. O brněnských premiérách referoval i v prvním ročníku Ladeckého České Thalie (1887, od­díl Z ND v Brně). Stal se prvním brněnským divadelním kritikem v pravém slova smyslu, podporoval a usměrňoval umělecký vývoj, zejména po stránce dramaturgické. Brojil proti převaze německých frašek, žádal více her francouzských, a zejména českých. Záhy se stal jedním z prvních propagátorů ruské dramatiky (Ostrovského, Špažinského, Palma, Krylova), jejíž největší přednost spatřoval v tom, „že hledí jeviště přizpůsobiti životu, a ne naopak“. Jako vášnivý zastánce realismu prosazoval no­vou dramatiku tohoto směru (Maryša, Gazdina roba, Její pastorkyňa, hry Šubertovy, Svobo­dovy, Šimáčkovy a Štechovy). Svými podněty ovlivnil a do jisté míry spoluutvářel ráz brněn­ského působení ředitele P. Švandy ze Semčic (1886/87–1890). S pochopením přijímal dra­mata Čechovova (Strýček Váňa, 1901), cenil Ibsenovu dramatiku, ale pro běžného diváka ji shledával příliš filozoficky zatěžkanou. V de­vadesátých letech uznale hodnotil moderní dra­ma německé (Hauptmann, Sudermann, Halbe), i jeho zásluhou se díla Hauptmannova objevila v Brně dříve na české než na německé scéně. V důkladných analytických referátech rozebíral dramatický text, režii a práci herců. Jako první docenil herecké kvality E. Vojana, v H. Kube­šové rozpoznal rodící se moderní typ herečky.

Proslovy, články a provoláními (Národ Mo­ravě a sobě!, 1902) podněcoval akce k získání prostředků pro důstojnou divadelní budovu. Ve stati Charakter brněnského divadla (1899) vytyčil ND v Brně poslání a úkol pěstovat specifický typ dramatického, slovesného i hu­debního tvoření, jímž by se Morava ozývala v souzvuku českého umění. V následující an­ketě podpořili zbudování divadla F. A. Šubert, J. Kvapil, E. Vojan, bratří Mrštíkové, J. Kuff­ner, L. Janáček, A. Dvořák ad. Na sklonku své divadelněkritické činnosti shrnul vývoj brněn­ského divadelního dění v jubilejní studii Dvacet let brněnského divadla (1904). Pro české diva­dlo v Brně měl podobný význam jako v Praze kdysi J. Neruda: Kriticky sledoval a korigoval utváření plně profesionálního a pravidelného divadelního provozu, vychovával pro něj obe­censtvo a zasazoval se o vybudování institu­cionální základny. Jako průkopník realistické dramatiky patřil v druhé polovině osmdesátých let 19. stol. k progresivnímu křídlu české diva­delní kritiky.

Pseudonymy, šifry

J. M., Jan Malota, Jan Maruška, Jar. Maruška, Ja­roslav Maruška, Karel Plíhal, Ludmila Sázavská, M., Maruška, -ut-.

Teatralia

U popele Hany Kvapilové, Moravská orlice 5. 5. 1907 [báseň-nekrolog]; Charakter brněnského di­vadla, Moravská revue 1, 1899, s. 12–14; Dva­cet let brněnského divadla, Moravská orlice 4. a 18. 12. 1904. ■ Výbor feuilletonů J. M., usp. M. Hýsek, [1907].

Prameny a literatura

MZA: část pozůstalosti. MZM: jiná část pozůsta­losti. NA: sign. D 153 [obs. rkp. zakázaného pro­slovu k představení Jakobína ve prospěch sbírek na budovu ND v Brně]. ■ Národní listy 22. 12. 1889 [k M. zakázanému proslovu]; O. Theer: J. M., Lumír 34, 1905/06, s. 489–496●; nekrology: -r. [R. J. Kronbauer], Máj 5, 1906/07, s. 787; A. N. [Novák], Přehled 5, 1906/07, s. 891; Zlatá Praha 24, 1906/07, s. 617; Národní listy 5. 9. 1907, odp.; J. H. [Herben], Čas 6. 9. 1907; M. Hýsek: J. M., Moravská orlice 8., 13., 15. a 20. 9. 1907, i sep.; V. O. [Otomar], Národní obzor 21. 9. 1907; F. V. V. [Vykoukal], Osvěta 37, 1907, s. 935; O. Theer, Lumír 36, 1907/08, s. 44n.; E. Sokol, Morav­ská orlice 6. 9. 1907; nesign. [red.], tamtéž 6., 7. a 10. 9. 1907; K. Z. Klíma, Lidové noviny 6. 9. 1907; B. Knechtl, Pozor 6. 9. 1907●; M. Hýsek: před­mluva in Výbor feuilletonů J. M., [1907], s. 1–5; V. Dresler: J. M., Moravsko-slezská revue 4, 1907/08, s. 2, 67, 107; V. Hübner: J. M., Zvon 8, 1907/08, s. 118●; ref. Výbor fejetonů: M. M. [Mar­ten], Moderní revue 15, 1908/09, sv. 21, s. 215; R. [V. Červinka], Zlatá Praha 26, 1908/09, s. 215; F. Sekanina, Zvon 9, 1908/09, s. 316; -il., Lidové no­viny 16. 4. 1909; J. Rowalski [A. Bačkovský], Ven­kov 27. 5. 1909; J. Thon, Přehled 8, 1909/10, s. 289●; M. Hýsek: Merhautovy divadelní kritiky, Moravsko­-slezská revue 5, 1909, s. 137–143; -ek. [V. K. Jeřá­bek]: Merhautovy literární začátky […] v těsné spojitosti s brněnským ND, Divadelní šepty 1, 1920, č. 3; M. Hýsek: J. M. o Vojanovi, Jeviště 1, 1920, s. 261–263 + K Merhautovým Smetanovským pro­slovům, sb. Podbrdský (berounský) kraj 2, 1924, s. 16–20; D. Merhaut: Moje vzpomínky na básníka a spisovatele J. M., tamtéž, s. 20–22; A. Kalvoda: Za J. M., tamtéž, s. 26–28●; 70. výr. narození: jv. [Vodák], České slovo 13. 10. 1933; A. N. [No­vák], Lidové noviny 13. 10. 1933; A. Chaloupka, Venkov 13. 10. 1933●; H. Sáňka: M. zásluhy o brněnské divadlo, in sb. Zlatá kniha […], Brno 1934, 44–53; V. K. Jeřábek: Vzpomínka na krás­ného člověka, in Mezi Litomyšlí a Brnem, Litomyšl 1941, s. 157–161; K. Z. Klíma: O J. M., Lidové noviny 6. 4. 1941; J. Nečas: Odkaz věčně živý, Kolo 12, 1946/47, s. 161; J. Marcha: Vzpomínka na J. M., tamtéž, s. 164; R. Deyl: Vojan zblízka, 1953, s. 74–82; Z. Jeřábková: J. M. jako divadel­ní kritik, dis., FF MU 1953 + Brněnské působení E. Vojana v zrcadle kritik J. M., in sb. Listy z dě­jin českého divadla II, 1954, 302–317; J. Balvín: Sedmdesát let brněnského divadla, Divadlo 5, 1954, s. 1070–1075; J. Knap: Umělcové na pouti, 1961, s. 49, 99, 131–134, 155, 159, 176; Z. Je­řábková: J. M. a dramaturgie ND v Brně v le­tech 1885–1905, in sb. Brno v minulosti a dnes 5, 1963, s. 69–90; H. Sáňka: J. M., Adamov u Brna 1963; DČD III; D. Jeřábek: J. M. a R. Těsnohlí­dek o dramatech A. P. Čechova, SPFF BU 1984, ř. D – literárněvědná 31, s. 101–110; J. Uher: Pí­seň o věčné touze, in Argonauti z Moravy, 1987, s. 161–175; S. Bartůšková: Z brněnských análů. J. M., Svobodné slovo [Brno] 13. 10. 1993; J. Vo­gel: Leoš Janáček, 1997, s. 95, 156n., 166, 212. ■ ČHS, LČL, Otto; NAlb

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 641–643

Autor: Ježková, Petra