Menčík, Ferdinand

Ferdinand
Menčík
29. 5. 1853
Vitiněves u Jičína
10. 7. 1916
Vitiněves
Literární a divadelní historik, editor.

Pocházel z rodiny zámožného rolníka a rych­táře. Po maturitě na gymnáziu v Jičíně (1872) studoval češtinu, němčinu, dějepis a země­pis na pražské univerzitě, 1873/74 slavistiku ve Vídni. 1876 studia v Praze dokončil a získal místo ve vídeňské dvorní knihovně (od 1877 amanuensis, od 1885 skriptor, od 1900 vedoucí oddělení rukopisů). Od 1888 působil také jako knihovník, archivářa posléze tajemník hrabě­te Harracha. Byl dopisujícím členem ČAVU (od 1890). Ve Vídni přednášel češtinu a čes­kou literaturu na univerzitě (od 1884) i na vy­soké zemědělské škole (od 1907). Aktivně se účastnil společenského života české komunity: Byl předsedou divadelního spolku Pokrok (1886–92, uspořádal pamětní spis vyd. 1888) a místopředsedou Klubu rakouských národ­ností (1889–94), redigoval Kalendář Čechů vídeňských (1892–96). Po odchodu na odpoči­nek 1910 strávil poslední léta života v rodišti.

Do literárního světa vstoupil překlady z chorvatštiny, polštiny a ruštiny, brzy obrátil pozornost k literární historii, především k dě­jinám českého písemnictví. Z fondů vídeňské knihovny vydával dosud neznámé památky starší české literatury (Knihy o šaších, frag­ment Alexandreidy, satirické písně z 15. stol., aj.). 1881 podnikl s finanční podporou spol­ku Svatobor studijní cestu po rakouských klášterních knihovnách a získané poznatky publikoval v českých i německých časopisech. Věnoval se také obecným dějinám (Soudní kniha města Jičína, 1898; Dějiny města Jičína od nejstarších časů až do r. 1620, 1906) a na­psal několik studií o vídeňské dvorní knihovně aj. Byl mu udělen titul vládního rady (1908), rytířský Řád kříže Františka Josefa (1904) a ruský Řád sv. Anny (1908).

V oblasti divadla se M. zájem upínal k his­torii, zejména ke školskému a řádovému diva­dlu a k lidovým hrám. Ve dvousvazkové edici Prostonárodní hry divadelní vydal tři vánoční a tři velikonoční hry. S výjimkou Kozmánkova Actu pobožného jde o hry neznámých autorů (Narození Páně, Hra o narození Páně, Kome­die o umučení Páně a Spasitele našeho Ježíše Krista, Umučení Pána Ježíše, Vzkříšení Pána Ježíše). V úvodu popsal vývoj lidových her, jejich podobu a souvislost s církevním diva­dlem. M. stěžejním divadelněhistorickým dílem jsou Příspěvky k dějinám českého diva­dla, zahrnující období od středověku do konce 18. století. V první části knihy podává výklad o středověkém divadle, jehož počátek spatřuje v liturgických obřadech, z nichž se stále roz­sáhlejšími divadelními prvky a pronikáním národního jazyka vyvinuly samostatné diva­delní hry. Při líčení tohoto procesu se neomezil na české země, ale zasadil ho do evropského kontextu, některé pasáže se týkají výlučně di­vadla v Německu, a zejména ve Francii. Dru ­hou polovinu spisu zřejmě ovlivnila práce s odlišným druhem pramenů a literatury; uce­lený výklad je vystřídán faktografickým vý­čtem divadelních akcí, zejména v části o řádo­vém divadle v letech 1621–1776 zpracované formou kalendária.

Edice

Prostonárodní hry divadelní I, Vánoční hry, Ho­lešov 1894; Prostonárodní hry divadelní II, Veli­konoční hry, Holešov 1895.

Teatralia

Vánoční hry, Ruch 6, 1884, s. 551n., 554n.; Pří­spěvky k dějinám českého divadla, 1895.

Prameny a literatura

Ref. Prostonárodní hry divadelní I: A. Truhlář, ČČM 68, 1894, s. 597n.; J. J. Veselý, Vlasť 11, 1894/ /95, s. 761n.●; ref. Prostonárodní hry divadelní II: Red. [A. Truhlář], ČČM 69, 1895, s. 343n.; Č. Zíbrt, Český lid 5, 1895/96, s. 84n.●; A. F. Tichý [F. Dlou­hý], ref. oba díly, Literární listy 17, 1895/96, s. 16n.; F. J. Rypáček: ref. Příspěvky k dějinám…, ČČM 70, 1896, s. 345n.●; k šedesátinám: M. Navrátil, Zlatá Praha 30, 1912/13, s. 443 + Osvěta 43, 1913, s. 448–454●; DČD III ■ LČL, Otto; NAlb

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 637–638

Autor: Jacková, Magdaléna