Melezínek, Václav

Václav
Melezínek
21. 8. 1743
Chroustovice u Vysokého Mýta
[?]
Veršující divadelní komentátor.

V rodné matrice zapsán Mylezynek. – Syn Ji­řího a Kateřiny M. z Chroustovic. Nejpozději od 1770 žil na Novém Městě pražském jako perníkářský tovaryš. Intenzivně se zajímal o vlastenecký ruch, jehož se od osmdesátých let 18. stol. účastnil i jako předplatitel českých knih. Po 1796, kdy vyšel jeho poslední tisk, nejsou o M. žádné další zprávy.

1787–96 vydával vždy k Novému roku vlast­ním nákladem veršované letáky (v rozsahu jednoho listu), komentující události ve Vlas­tenském divadle za uplynulé období. Jsou psá­ny osmislabičným veršem se sdruženými rýmy a většina nese podtitul „chválozpěv“, který přesně vystihuje jejich žánr i základní zaměře­ní. Přesto jsou cenným zdrojem informací o di­vadelním provozu Boudy i divadla U Hybernů a uchovaly v paměti leccos z tehdejší nezacho­vané původní dramatické tvorby (bratří Thámo­vé, P. Šedivý) i z hereckých kreací řady členů Vlastenského divadla. Komplet, kdysi uložený v knihovně Národního muzea, je nezvěstný.

Teatralia

Dar nového léta 1787, všem pánům pánům, jazy­ka českého horlitelům, pánům Thámům, pánům Vlastenského divadla milostivě obdařeným hercům a šlechetným paním a pannám, spolu pánům hudebníkům. Chválozpěv, [1787]; Dar nového léta 1788. Vděčnost za vděčnost všem panům, a panům vlastencům od nejvyšší Milosti milostivě ob­dařeným panům hercům na divadle Vlastenském v Praze na Koňském trhu. Chválozpěv, [1788]; Dar nového roku 1789 neb Ucta upřímným panům vlastencům, od nejvyšší Milosti milostivě obdaře­ným panům hercům v divadle Vlastenském v Praze na Koňském trhu, [1789]; Dar z lásky. Milým panům vlastencům, jenž na Novém Městě pražském, v stavení hyberňáckém české hry divací hrají. Píseň chvály, [1791]; Vlastenská vděčnost za dar Nového roku, Kramériusovy c. k. pražské poštovské noviny  15. 1. 1791, příl. Závěsek; Dar nového roku 1792. Milým panům vlastencům, jazyka českého milov­níkům, od nejvyšší Milosti obdařeným panům hercům, i jejich řediteli, panu Mihulovi, v divadle Vlastenském v stavení hyberňáckém. Zpěv chvály, [1792], též in Kramériusovy c. k. vlastenské 14. 1. 1792, příl. Závěsek; Dar nového roku 1793. Milým panům vlastencům, jazyka českého milovníkům, panům hercům, též jejich řediteli, panu Mihulovi, v di­vadle Vlastenském v stavení jeho Excelencí hraběcí Milostipána pana Františka Antonína z Nostic. Pí­seň chvály, [1793]; Dar nového roku. Milým panům vlastencům, jazyka českého milovníkům, panům hercům, též jejich řiditeli, panů Fasbachovi, v di­vadle Vlastenském v stavení Jeho Excellencí hra­běcí Milosti pana pana Jána Františka z Šveerce, na Novém Městě pražském. Píseň chvály, [1794] + Dar nového roku. Milým, váženým panům vlasten­cům, jazyka českého milovníkům: panům hercům, též jejich vrchnímu panu Zappovi, v divadle Vlas­tenském v stavení Jeho Excellencí hraběcí milosti pána pana Jana Františka z Sveerce, na Novém Městě pražském. Píseň chvály, [1795]; Dar nového roku slovoutným, váženým panům vlastencům, jazy­ka českého milovníkům, panům Čechům výborným a vší pocty hodným, [1796]; Citedlnosti pravého dokonalého a pro vlast horlícího Čecha při začátku léta, [1797], vše → Zíbrt 1907; novoročenky 1787, 1789 a 1794 → V. M.: Dar nového roku 1941, ed. V. Schwarz, 1941.

Prameny a literatura

SOA Zámrsk: sign. 2151 Chroustovice, matrika narozených 1742–1777, fol. 8V. Wienbibliothek im Rathaus: pozůstalost K. Wurzbacha, sign. L 40.000: V. M.: Dar nového léta 1788. ■ Dne 1. led­na…, Schönfeldské c. k. pražské noviny 6. 1. 1787; J. Valdemar Jaroš [A. Waldau]: Samoukové čes­ké poesie, Obrazy života [1], 1859, s. 93; nesign. [K. Sabina]: Počátkové novějšího českého bás­nictví, Národní listy 1865, lit. příloha, 54, 82 → Vybrané spisy II, ed. J. Thon, 1912; J. J. Stankov­ský: Kronika divadla v Čechách, vyd. J. L. Turnov­ský, in Almanach Matice divadelní, 1881, s. 43; T. [J. L. Turnovský]: Před 100 lety. Pamětní list k jubileu prvního samostatného divadla českého, Hlas národa 10. 1886; J. Arbes: Z českých literarií, Lumír 27, 1898/99, s. 408 → Literaria, 1954; V. Řezníček: Bouda, Divadelní list Máje 2, 1905/06, s. 216; Č. Zíbrt: K dějinám divadla české­ho, Český lid 16, 1906/07, s. 414–423; 18, 1908/09, s. 30–35; F. Černý: Nástin vývoje české divadel­ní kritiky v letech 17711848, dis., FF UK 1949; J. Vondráček: Bouda, 1953, 95, 133; Vondráček I; F. Baťha: Slova chvály, Literární noviny 7, 1958, č. 41, s. 9; DČD II ■ Jungmann, Kniho pis, LČL, Otto

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 635–636

Autor: Scherl, Adolf