Mejsnar, Hynek Jaroslav

Hynek Jaroslav
Mejsnar
17. 10. 1837
Jilemnice
29. 4. 1895
Praha
Překladatel.

V matrice zapsán Ignatz Meyssnar. – Narodil se v rodině barvířského mistra. Po maturitě na jičínském gymnáziu (1857) se zapsal na ně­meckou filozofickou fakultu pražské univerzi­ty, kde do 1860 studoval klasickou a slovan­skou filologii. Poté byl suplujícím profesorem na gymnáziu v Banské Bystrici, v Klatovech a Litomyšli. Od 1864 působil jedenadvacet let v Táboře, kde byl jmenován řádným pro­fesorem. 1885 byl na vlastní žádost přeložen do Prahy a až do smrti vyučoval na Akademic­kém gymnáziu. 1888 podnikl cestu do Ruska, 1889 složil na univerzitě jako první Čech ve­řejnou zkoušku z ruštiny; ruský jazyk pak učil na obchodní akademii a na Vyšší dívčí škole. Byl přísežným soudním znalcem v jazyce rus­kém a německém. Přispíval do řady periodik včetně listů jihočeských, autorsky spolupra­coval s Ottovým slovníkem naučným. Účastnil se veřejného a politického života (člen strany svobodomyslné) a městské správy (člen měst­ské rady a sboru obecních starších). Zemřel po dlouhé nemoci v padesáti osmi letech, po­hřben byl na Olšanských hřbitovech.

Vedle učitelské činnosti se věnoval osvětové práci a překládání, zvláště z klasické řečtiny, a v této oblasti se stal jedním z nejplodnějších českých překladatelů své doby. Přetlumočil Homéra (Odysseia, 1873; Ilias, 1878; Batra­chomyomachia, 1881), Aischyla (Oresteia, 1883), Hésioda (Theogonia, 1887/88; Práce a dny, 1890/91), hymny, epigramy ad. Kromě toho překládal básně a prózy z ruštiny (Někra­sov, Krylov) a norštiny (Bjørnson).

Již na počátku své pedagogické kariéry se zajímal o antické drama a publikoval didak­tické pojednání o chóru řecké tragédie s met­rickým překladem části Sofoklova Filoktéta. Ve snaze dodržet rozměr řeckého originálu překládal časoměrně, někdy i na úkor srozu­mitelnosti textu. Při volbě lexika se nezřídka uchyloval k jazykovým experimentům; pou­žíval např. nepřirozeně působící neologismy, archaická slova aj. Proto byly jeho překlady hodnoceny jako stylově rozkolísané a kritizo­vány za malou věrnost originálu. Přetlumo­čením Aischylovy Oresteie (nebylo určeno ke scénickému provedení a nikdy se nehrálo) zaplnil jednu z podstatných mezer v českých překladech antického dramatu.

Teatralia

Význam a rozsah choru, převod, rozprava metrická a výklad sloky v Sofokleově Filoktétu, in Program gymnasia v Banské Bystřici, 1862.

Překlady

Aischylos: Agamemnon, t. ukázka in Roční zprá­va reálného gymnasia v Táboře, 1882, s. 40–49 (v. 1337–1646); Aischylova trilogie Oresteja čili tra­goedie Agamemnon, Choéforoi, Eumenidy (s úvod. poznámkou), Tábor 1883.

Prameny a literatura

SOA Zámrsk: sign. 4922 Jilemnice, matrika naro­zených 1824–1841, fol. 110. ■ T. Hrubý: O pře­kladech našich z literatur klasických, Literární listy 6, 1885, s. 3; F. Zákrejs, ref. př. Oresteia, Osvě­ta 15, 1885, s. 474●; nekrology: Světozor 29, 1894/ /95, s. 299n.; Zlatá Praha 12, 1894/95, s. 300; Ná­rodní listy 2. 5. 1895; Z. Winter, Výroční zpráva akademického gymnasia v Praze, 1895, s. 23–25●; F. Loukotka: H. J. M., Feuilletony a jiné články i úvahy, 1936, s. 91–93; Z. Nejedlý: Litomyšl. Tisíc let života českého města II, 1954, s. 42; K. Svobo­da: Antika a česká vzdělanost od obrození do první války světové, 1957, s. 128, 165; J. Šprincl: Vývoj českého překladu z antické literatury, 1979, s. 36. ■ LČL, Masaryk, Otto; NAlb

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 634–635

Autor: Šípová, Pavlína