Meissner, Josef

Josef
Meissner
asi 1804
Libice nad Cidlinou
po 1860
[?]
Loutkář.

Původní příjmení rodiny M., psané též Meizner a Meistner, se posléze pozměnilo na Maizner, Mayzner i Majzner. – M. patřil k jedné z nej­starších a nejvýznamnějších českých loutkář­ských rodin. Zřejmě prvními loutkáři rodu byli propuštěný vojín Jan M. (* asi 1773 Vrchlabí), jenž žádal 1790 o loutkářské povolení, a jeho bratr František M. (*9. 2. 1782 Vrchlabí). Oba působili ve východních Čechách a v Podkrko­noší. Od dvacátých let 19. stol. hráli v tomto regionu také Josef a Jenovefa M. z Rychnova n. Kněžnou, jejichž syn Josef M. ml. hrál s lout­kami 1839–69 v Čechách, na Moravě a ve Slez­sku. Jan M. (*1782 Kaňk) usazený v Rychnově provozoval od 1824 stínové divadlo, Emanuel M. z Rychnova († 1857 Josefov) hrál loutkové divadlo 1840–57. Další větev tvořili M. z Klo­kočova u Chotěboře, z nichž Jan, Josef a Ce­lestin získali loutkářské oprávnění v polovině 19. stol. Bližší údaje o příbuzenských vztazích jednotlivých větví nebyly zjištěny.

M. otcem byl František M. z Vrchlabí, kte­rý se posléze usadil v Levíně (u Nové Paky). S manželkou Marií, roz. Soukupovou, měl pět synů, z nichž se František a Vilém věnovali loutkovému divadlu. M. měl od 1832 povolení k loutkářským produkcím pro pět východočes­kých krajů a od 1840 pro celé Čechy, působil ale především ve východních Čechách, kde si získal velkou popularitu. Patřil k loutkářům, kteří byli známi pečlivou starostlivostí o cel­kový stav své scény, a zvláštěo její výtvarnou stránku. Loutky mu vytvořil novopacký řezbář A. Sucharda st. M. pestrý repertoár zahrnoval téměř všechny významné loutkové hry té doby a je z něho zachováno pět her: Kníže Alexandr neboli Vývoda z Pavie, Strejček Škrhola aneb Historie o dvou loupežníkách pod názvem Korando a Špadolino (oba 1843), Čarodeník Barnabáš aneb Zavinšovaná princezna Irenie (1847), Loketský zvon (podle Klicpery, 1853), Titus Manlius (zlomky, nedat.). Z charakteru scénických poznámek je zřejmé, že jde o pře­pisy starších textů, které byly hrány na lout­kové scéně již delší dobu, a o zatím vůbec nejstarší dosud známé záznamy loutkových her hraných na našem území v první čtvrti­ně 19. stol. Nejpozoruhodnějším textem sou­boru je hra Čarodeník Barnabáš se jménem autora, poděbradského učitele M. Minideho na tit. stránce (jde o ojedinělý případ; rukopi­sy původních českých loutkových her z první poloviny 19. stol. autory neuvádějí). Srovnání několika verzí hry (jiní loutkáři hráli zkráce­nou či zkomolenou) dovoluje usuzovat, že M. se nejvíc blížil originálu, nebo že text mož­ná získal přímo od autora. V opisech synů Fran­tiška a Viléma se zachovaly další hry nejstar­šího repertoáru evropských loutkářů 18. stol. (např. Herkules neboli Dobytí obydlí kníže­te Pluta, Historie o králi Asperusovi neboli O tom pyšném a vysokomyslném Kámanovi, Faust, Posvícení v Hudlicích, Jenovefa), které asi také uváděl. I kusé znalosti o M. repertoáru naznačují, že patrně patřil k principálům, kteří se nespokojovali s přebíráním známých textů, ale iniciativně hledali nové literární zdroje.

Prameny a literatura

J. Veselý: Zapadlí loutkáři, Národní politika 16. 4. 1911, příl. + Ze slovníku dřevěného herectva lout­kářské dynastie Maiznerovy, Národopisný věstník českoslovanský 8, 1913, s. 38–56 + O loutkách li­dových i umělých, Národní politika 29. 3. 1925 + Loutkářská dynastie Maiznerů z Nové Paky, Lout­kář 15, 1928/29, s. 158–168; J. Bartoš: Staré ruko­pisy loutkářské rodiny Majznerů, Loutková scéna 4, 1947/48, s. 24–28, 69–71, 85–90, 121n., 132–134, 147–150 + Loutkářská kronika, 1963, s. 228, 262n.; A. Robek: Nalezený rukopis loutkové hry divadla Meissnerova, in sb. Etnografie národního obrození II, 1976, s. 3–7; A. Dubská: Proměny jedné hry, Československý loutkář 42, 1992, s. 250–251 + Dvě století českého loutkářství, 2004, s. 95–97

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 633–634

Autor: Dubská, Alice