Maýr, Jan Nepomuk

Jan Nepomuk
Maýr
17. 2. 1818
Mělník
25. 10. 1888
Praha
Zpěvák, dirigent, divadelní ředitel.

Vl. jm. Mayer, psán též Mayr, Maier. – Na­rodil se v měšťanské rodině, otec byl truhlář­ským mistrem. Po hudebním školení v rodině, v pražském křižovnickém konventu a u sou­kromých učitelů odešel 1836 do Vídně. Ži­vil se vyučováním ve šlechtických rodinách a zdokonaloval se ve zpěvu. Rozhodl se pro dráhu zpěváka a debutoval na podzim 1839 ve společnosti J. Lutze v Klagenfurtu. Když Lutz zrušil v červenci 1840 operní soubor, pů­sobil M. krátce v městském divadle v Lubla­ni, v Pešti [Budapešť], ve Vídni (Divadlo v Josefově) a od 1841 v Cáchách. 1842 přijal místo tenoristy pro česká představení v No­vém divadle v Růžové ul., které otvíral jako svou soukromou scénu nájemce StD J. A. Stö­ger, a setrval tu do ukončení provozu 1844. Poté byl do 1846 tenoristou dvorního divadla v Darmstadtu, odkud se po nástupu ředitele J. Hoffmanna do vedení StD (1846) vrátil na žádost F. L. Riegra do Prahy, aby v němec­kém souboru posílil skupinu česky mluvících profesionálních zpěváků. Po sez. 1848/49 zanechal pěvecké dráhy a stal se kapelníkem českých představení StD. Staral se též orga­nizačně o autonomní český soubor, ustavený 1849. Spolu s Tylem a dalšími jednal 1850 se zemským výborem o možnostech dalšího působení samostatného českého divadla. Po zrušení českého souboru 1851 zůstal ve StD jako druhý kapelník s povinnostmi sbormis­tra a autora hudby k činohrám. 1853 divadlo opustil a stal se ředitelem kůru v několika pražských chrámech; byl uznáván jako vy­nikající varhaník a skladatel církevní hudby. Od 1849 byl též ředitelem hudebního ústavu Žofínské akademie, 1854–61 měl v Praze vlastní hudební školu.

Od února 1861, kdy bylo rozhodnuto o stav­bě PD a o osamostatnění české scény, začal M. na žádost ředitele StD F. Thomého vytvá­řet organizační předpoklady pro český operní provoz. Po otevření PD v listopadu 1862 se stal jeho kapelníkem. 1863 usiloval v konsorcius P. Švandou st. a F. Liegertem o pronájem PD od Velikonoc 1864, který však získal Liegert. M. zůstal kapelníkem, místo zastával i za ředi­tele Thomého, který po Liegertově krachu vedl od podzimu 1865 PD. M. dirigoval představe­ní v Novoměstském divadle i během pruské okupace Prahy v červnu 1866, kdy hrál soubor ve vlastní režii. Na podzim 1866, po převratu v divadelním družstvu, které ovládli mlado­češi, byl na místo kapelníka povolán B. Sme­tana a M. z PD odešel. Vrátil se 1. 11. 1874, kdy Smetana musel pro pokračující sluchovou chorobu místo opustit. Reformované družstvo s převahou staročechů přijalo M. jako kapel­níka a současně ho zvolilo ředitelem s úkolem realizovat radikální úsporná opatření. Po ná­stupu mladočeského družstva 1876 na funkci rezignoval a do poloviny 1877 vedl divadlo R. Wirsing. Když družstvo smlouvu s Wirsin­gem pro jeho nesolventnost vypovědělo, stal se M. v lednu 1878 ekonomickým ředitelem. PD vedl spolu s F. Kolárem (činohra) a A. Čechem (kapelník) do 29. 12. 1878, kdy Kolár rezigno­val, poté je vedl sám. 1880 byl na doporučení F. L. Riegra jmenován ředitelem ND. V ob­dobí před otevřením činil přípravy na přesun do nové budovy, po požáru 1881 zajišťoval ná­hradní provoz. 4. 3. 1883 abdikoval, do funk­ce byl vybrán F. A. Šubert. Zemřel na ochrnutí srdce, pohřben byl na Olšanských hřbitovech. Manželka Emilie (roz. Ujková, 1819–1874) se od 1843 překlady operních libret významně podílela na vytvoření repertoárové zásoby pro český operní provoz ve StD, Novém divadle v Růžové ul. i v PD.

V první polovině své umělecké dráhy se M. uplatňoval jako hudebník a po celý život byla jeho hlavním zájmem opera. Byl rutino­vaným zpěvákem (ve StD nastudoval pěta­padesát rolí v češtině, němčině a italštině), v zahraničí poznal různá divadelní prostředí a měl bohatou kapelnickou praxi. Jeho pů­sobení v českém divadle bylo úzce spjato s osobností F. L. Riegra; v politických bo­jích staročechů a mladočechů byl M. vnímán jako vykonavatel jeho přání. Rieger znal jeho vlastenecké pohnutky, prokázané již ve StD, a spoléhal na jeho realistický pohled na kapa­city a perspektivy českého souboru. M. byl přesvědčen stejně jako Rieger, že nezbytným předstupněm velkého národního divadla je menší scéna, umožňující postupně budovat soubor, stabilizovat jeho režim a získávat ma­teriální základ pro další rozvoj. Ředitelskou funkci zastával vždy krátkou dobu. Zatímco za hudební provoz odpovídal jako kapelník dlouhodobě a v plném rozsahu, v činoherní oblasti neměl žádné ambice. 1849–62 nicmé­ně s činohrou spolupracoval jako autor scé­nických hudeb a písní k řadě inscenací (mj. Tyl: Jiříkovo vidění; Tvrdohlavá žena, 1849; Lesní panna, 1850; Korzeniowski: Obžinky, 1862). Za jeho ředitelských epizod byl umě­lecký vedoucí činohry sice ustanoven pouze 1878, a to F. Kolár, který působil v PD od sa­mého počátku a činohru rozhodujícím způ­sobem formoval. M. ředitelský vliv se mohl uplatňovat nejspíš jen v tlaku na zařazování divácky přitažlivých představení, jež měla udržovat finanční rovnováhu a pro něž byly určeny zvláště letní scény. Poprvé nastupoval do ředitelské funkce (na podzim 1874) za ne­výhodných okolností. V divadelním družstvu, které svým kapitálem garantovalo provoz PD, probíhal politický boj o ovládnutí pozic a přenášel se do každodenní divadelní praxe. M. střídal nemocného kapelníka Smetanu upro­střed ostrých polemik o uplatnění Wagnero­vy operní reformy v české hudbě, v nichž stál na opačné straně. Získal punc Smetanova pro­tivníka, příslušníka konzervativního křídla, jež údajně brzdilo rozvoj české kultury a mělo po­díl na Smetanově špatném zdravotním stavu. M. působení také silně determinoval nedosta­tek financí. Vážnou situaci PD řešil úsporami materiálními i personálními: Propustil několik členů sboru a orchestru, pro nadbytečnost dal výpověď pěti sólistům činohry a opery. Ná­sledná sebevražda zpěváka J. Součka vyvola­la v souboru velký otřes a dále zkomplikovala M. pozici v očích veřejnosti. Když se na konci sedmdesátých let materiální podmínky i per­sonální vybavení českého divadla začaly vý­znamně zlepšovat, nestačil již M. umělecký rozhled na zachycení nových tendencí a jeho pragmatická rozhodnutí, vedená organizačními a ekonomickými ohledy, budila někdy odpor. Těžiště M. významu pro české divadlo spočívá v období 1842–66, kdy byl jednou z nemnoha profesionálně zkušených českých osobnos­tí, schopných v divadelním provozu mnoho­stranně a efektivně působit. Jeho mimořádná pracovitost, pedagogický talent a upřímný pa­triotismus pomohly vytvořit základ, z něhož se české divadlo dále rozvíjelo.

Prameny a literatura

SOA Praha: Sbírka matrik, Mělník 13, matrika narozených 1814–1825, s. 25. ■ Deutscher Büh­nenalmanach [Berlin] 1840, s. 351; 1845, s. 113; 1846, s. 271, 273; Theateralmanach [Prag] 1849, s. 36; 1850, s. 45; 1851, s. 51; 1852, s. 7, 43; 1853, s. 7, 43; 1862, s. 56; E. Meliš: Nynější stav hud­by v Čechách a v Praze zvláště, Lumír 7, 1857, s. 1195; Národní listy 12. 8. 1863 [způsobilost k vedení PD]; φ: Z českého světa. Životopis J. N. M., Hudební listy 5, 1874, s. 182n., 185n., 189n.; ∆ [J. Neruda]: Národní listy 7. 4. 1876 → České di­vadlo V, 1966 [odchod z PD] + Ředitel pan J. N. M. vypravuje, Národní listy 7. 12. 1880 → České diva­dlo VI, 1973; Teuber III, s. 277, 303, 307, 316, 322, 358, 361, 364, 574, 679, 687, 690, 695●; nekrolo­gy: Národní listy 28. 10. 1888; V. V. Zelený, Světozor 22, 1887/88, s. 827–830; Z. W. [Winter], Zlatá Praha 5, 1887/88, s. 795, 808n.; J. Vrba, Osvěta 18, 1888, s. 1123n.●; J. Arbes: J. N. M. Studie dra­maturgická, Česká Thalia 3, 1889, s. 1 až 363 [27 pokr.] → Z divadelního světa, 1958; K. Kadlec: Družstva Král. českého zemského a Národního divadla, 1896, s. 162–164; O. Hostinský: Bedřich Smetana a jeho boj o českou moderní hudbu, 1901; E.: Ředitelé českého divadla 1862–1902 IV., Me­ziaktí 3, 1902/03, č. 41; A. Čech: Z mých divadel­ních pamětí, [1903], s. 8, 26, 28, 30–36, 48, 51, 55, 108; K.: Zapomínaný divadelní ředitel, Máj 7, 1908/09, s. 399n.; B. Benoni: Moje vzpomínky a dojmy, 1917, zvl. s. 169–172; Z. Nejedlý: Opera Národního divadla do roku 1900 (Dějiny ND III), 1935, s. 37–43, 46, 61n., 78, 82, 87, 152; Jan Bar-toš: Prozatímní divadlo jeho činohra, 1937, passim; Jos. Bartoš: Prozatímní divadlo a jeho opera, 1938, passim; J. Plavec: František Škroup, 1941, s. 355, 358, 468, 530; L. Novák: Stará garda Národního divadla, 1944, s. 20, 72, 92, 110, 129, 169, 191, 233, 252, 260–262, 264, 276, 285, 291, 297, 320, 368, 394, 403n.; V. H. Jarka: Kritické dílo Bedři­cha Smetany, 1948, s. 243–245; Česká Thalie před sto lety, ed. J. Vondráček, 1950, s. 28, 32, 48, 51n., 56; Vondráček II; DČD II; DČD III; J. Tyrrell: Czech Opera, Cambridge 1988, čes. → Česká ope­ra, Brno 1992, s. 26, 36–40, 240; M. Šulc: Česká operetní kronika 18631948, 2002, s. 12, 16, 27. ■ ČHS, HD, NDp, Otto, Pazdírek; Laiske, NAlb

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 631–633

Autor: Ludvová, Jitka