Malý, Jakub

Jakub
Malý
4. 8. 1811
Praha
7. 3. 1885
Praha
Překladatel, teoretik překladu, div. a literární historik, kritik.

Křtěn Jakub Josef Dominik. Pocházel z měš­ťanské rodiny, otec byl krejčovský mistr. Po gymnáziu vystudoval filozofii a práva na praž­ské univerzitě (abs. 1835). Právnické praxi se však nevěnoval. Zpočátku působil ve šlechtic­kých rodinách jako vychovatel. Spolupracoval s J. Jungmannem na Slovníku česko-němec­kém. Založil a vedl knižnici překladové lite­ratury Bibliotéka zábavného čtení (1835–47), redigoval časopisy Denice a Květy. Ještě před B. Němcovou a K. J. Erbenem vydal soubor Národní české pohádky a pověsti (1. vyd. 1838 obsahovalo sedm textů, 4. vyd. čtyřicet), avšak upravoval je podle dobové potřeby. Od mládí projevoval vlastenecké smýšlení a politicky se angažoval. 1848 byl zvolen členem Národního výboru, účastnil se Slovanského sjezdu, po po­tlačení revoluce uprchl před hrozícím policej­ním stíháním do Vídně, kde psal politické pří­spěvky do listu Allgemeine Slawische Zeitung a pražského periodika Constitutionelles Blatt aus Böhmen. Po návratu do Prahy odmítl redi­govat vládní Pražské noviny (1850), vydával Pražský prostonárodní list (1850–51). Za ba­chovského absolutismu pracoval jako korektor spisů Matice české (1851–63), po jeho pádu se intenzivně věnoval překladatelské, kritické, organizační a osvětové činnosti. Napsal řadu jazykových učebnic a příruček (mj. Praktische čechische Sprachlehre für Deutsche, 1851), autorsky a redakčně se podílel na Riegrově Slovníku naučném (vedl redakci sv. 3–11), vy­dal jeho zkrácenou verzi, pracoval na koncepci Ottova slovníku naučného. 1870 se stal členem KČSN. Po krátkou dobu vlastnil knihkupectví (1876), ale v podnikání neuspěl. Poslední léta života strávil v městském chorobinci na Kar­lově, kde zemřel. Pohřben byl na Olšanských hřbitovech.

Po celý život vyvíjel bohatou překladatel­skou činnost (A. von Kotzebue, G. E. Lessing, Ch. Dickens, W. Scott, F. R. de Chateaubriand, G. Sand, H. Ch. Andersen, A. Manzoni aj.) a seznamoval českou veřejnost s americkým písemnictvím i dějinami (šestisvazkový spis Amerika od času svého odkrytí až do nejno­vější doby, 1853–57; Soustátí americké a jeho ústava, 1872). Souběžně se věnoval práci li­terárněkritické a literárněhistorické, kterou poznamenalo jeho názorové sepětí s jungman­novským programem a klasicistní poetikou. Nové umělecké tendence literárního vývoje nebyl schopen přijmout a pro své konzerva­tivní názory byl ostře kritizován příslušníky mladší generace, např. J. Nerudou.

První M. kontakty s divadlem spadají do doby jeho studií. Tehdy se připojil k české ochotnické družině v Kajetánském divadle vedené J. K. Tylem. 1834 tu hrál lichváře Šnadadru (Štěpánek: Berounské koláče), podle J. Kašky znamenitě, a neurčenou roli v Kotze­buově frašce Zmatek nad zmatek. Je pravděpo­dobné, že účinkoval i v dalších představeních. S divadlem pak byla spjata jeho činnost kritic­ká, a zvláště překladatelská. Spolu s J. J. Kolá­rem, J. Čejkou, L. Čelakovským a F. Douchou patřil k prvním českým překladatelům Shake­speara z originálu. M. překlad Othella (1843) je vůbec prvním metrickým, neupravovaným a nekráceným překladem Shakespearova dra­matu, který vyšel česky tiskem. Na soubor­ném vydání Shakespearova dramatického díla (prostřednictvím Matice české vydala ČAVU nákladem J. Otty 1855–72) se podílel jede­nácti překlady a studií, která edici uzavírala. Pro matiční vydání přepracoval Kolárův pře­klad Hamleta a později ho dokonce vydal pod svým jménem, na což ostře reagoval původní překladatel. Z jeho shakespearovských překla­dů se scénicky uplatnily pouze tři. M. se jako jeden z prvních zabýval teoreticky otázkami literárního překladu, který pokládal za umě­leckou tvorbu, jejímž předpokladem je vedle samozřejmých schopností jazykových literár­ní talent, schopnost vcítění do autorova světa a znalost kulturních a historických reálií. Byl zastáncem co nejdoslovnějšího přetlumočení díla včetně jeho formální výstavby. U Shake­spearova „pětistopého jambu“ upozorňoval na jeho přirozenost v originále, kterou požadoval při převedení do češtiny, avšak netrval bez­podmínečněna přesném dodržení délky verše, které by mohlo narušit plynulost češtiny. Pro charakteristické dvojsmyslné slovní hříčky neměl pochopení (považoval je za bezcenné a znešvařující dílo génia) a doporučoval je spí­še vyložit než přeložit. Dobovou praxi úprav a lokalizací cizích dramatických textů odmítal u významných literárních děl, ale připouštěl ji v zájmu srozumitelnosti u děl určených lido­vé zábavě. Pozornost věnoval českým překla­dům Shakespearových her, kritickému rozboru podrobil Čelakovského překlad Krále Leara. Pod názvem Kytice z dramatických spisů Wil­liama Shakespeara vydal 1873 soubor citátů na vybraná témata, např. láska a manželství, válka, smrt, mužové, fantazie (úryvky citoval bez uvedení autora překladu a často je upra­voval), a publikaci doprovodil obsáhlým ži­votopisem autora, jehož jméno psal zásadně bez koncového -e. Do češtiny přeložil poprvé Molièrova Lakomce a Lessingova Nathana moudrého; tisk informoval o překladu Calde­rónovy hry Veřejné tajemství.

Pseudonymy, šifry

J. B. Malý, Budislav, Václav Pravda, -a-, B., J. B. M., J. M., J+M+, J. M. B., K, K., m, M., M. J., H, ý.

Překlady

W. Shakespeare: Othello, mouřenín benátský, StD 1842, t. 1843, opr. vyd. 1869; týž: Veselé ženy wind­sorské aneb Potrestaný starý nezbeda, StD 1856, t. 1858 bez podtitulu; týž: Král Jindřich VI., d. 1, t. 1858; týž: Mnoho povyku pro nic za nic, StD 1859, i t.; týž: Král Jindřich VI., d. 2, t. 1861; týž: Troilus a Kressida, t. 1861; týž: Král Jindřich VI.,  d. 3, t. 1862; týž: Konec vše napraví, t. 1869; týž: Jak se vám to líbí, t. 1870; týž: Marná lásky snaže­ní, t. 1870; týž: Perikles, kníže Tyrský, t. 1872; týž: Antonius a Kleopatra, t. 1880; týž: Hamlet, princ dánský, t. 1883; týž: Makbeth, t. 1885; Molière: Lakomec, t. 1852; G. E. Lessing: Nathan moudrý, StD 1857, t. 1865.

Teatralia

O překládání klasiků se zvláštním zřetelem na Shakespeara, ČČM 28, 1854, s. 501–524; Dra­matická díla Williama Shakespeara [...] Král Lear. Přeložil Ladislav Čelakovský, ČČM 31, 1857, s. 110–119; Dva překlady Shakespearovy tragédie Romeo a Julie, Pokrok 13. a 14. 12. 1870 → Výbor drobných spisů J. Malého, 1876; Shakespear a jeho díla, 1873; William Shakespear, in Kytice z drama­tických spisů Williama Shakespeara, 1873.

Prameny a literatura

AMP: Sbírka matrik, HŠ N9, matrika narozených fary u sv. Haštala 1808–1819, s. 149. LA PNP: osobní fond, inventář → I. Sládková, 1999. ■ Ref. př. Othello: W. N. [Nebeský], Květy 10, 1843, příl. 4; J. E. W. [Vocel], ČČM 17, 1843, s. 293–297●; Redakcí [J. Neruda]: První a poslední slovo panu J. M., Obrazy života [1], 1859, s. 115n. + pod vl. jm.: Něco o posledním slově, tamtéž, s. 236n., obojí → Literatura I, 1957; J. Kaška: Zápisky starého ko­medianta, Rodinná kronika 4, 1864, s. 55 → Ka­jetánské divadlo, ed. A. M. Píša, 1937; Národní listy 17. 11. 1866 [zpráva o př. Calderónovy hry Veřejné tajemství]; nesign.: J. M. Nástin životo­pisný, in J. M.: Výbor drobných spisů III, 1876; V. A. Černý: J. M., in sb. Slavín 3, usp. C. Frič, J. Hudec [1880], s. 35–43; J. J. Kolár: Slavnému no­vému překladateli Shakespearova Hamleta, panu J. M., Národní listy 4. 9. 1883 [M. odpověď tamtéž 8. 9. 1883]●; nekrology: Pokrok 8. 3. 1885; Národní listy 8. 3. 1885; Zábavné listy 7, 1885, s. 311; Zlatá Praha 2, 1885, s. 162; Ruch 7, 1885, s.134n.; Anu­bis [J. Vrchlický], Lumír 13, 1885, s. 144; nesign. [J. V. Sládek], tamtéž, s. 144●; nesign. [J. Neruda]: J. M. , Humoristické listy 31, 1889, s. 284 → Podo­bizny IV, 1957; O. Fischer: Mackbeth v Čechách, Naše doba 23, 1915/16, s. 490–505 → K dramatu, 1919; K. Mušek: K českým překladům a vydáním Shakespeara, Zlatá Praha 33, 1915/16, s. 354–356; J. Baudiš: Příspěvky ke kritice českých překladů shakespearských, Časopis pro moderní filolo­gii 5, 1915–17, s. 119–130, 217–233, 317–331, 416–436; F. Páta: K historii překladů Shakespea­rových dramat, ČNM 107, 1933, sv. 2, s. 221–224; J. Levý: České theorie překladu, 1957, s. 105–107, 163n., 252, 270 [zde M. stati O překládání klasiků /.../, Dva překlady /.../]; O. Vočadlo: Český Shake­speare, in W. S.: Komedie I, 1959, s. 31–39, 49, 61; DČD II; DČD III; L. Vykoupil: J. M. jako histo­rik Spojených států amerických, in SPFF BU 41, 1992, ř. C – historická 39, 1992, s. 67–79; M. Sza­bo: Pražské hřbitovy. Olšanské hřbitovy III, 2011, s. 125; P. Drábek: České pokusy o Shakespeara, 2012, zvl. s. 132–136, 1094n., př. Othello, s. 569–644. ■ LČL, Masaryk, Otto, Rieger, Wurzbach; NAlb, Laiske

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 620–621

Autor: Štulcová, Magdalena