Mácha, Karel, Hynek

Karel Hynek
Mácha
16. 11. 1810
Praha
6. 11. 1836
Litoměřice
Básník, prozaik, dramatik, herec.

Křtěn Ignác, Karel je jméno přijaté. Jako herec používal pseudonymy Milihaj, Chám, Hynek. – Otec, vyučený mlynář, pracoval v různých pražských mlýnech, pak měl krupařský krám na Dobytčím trhu [Karlovo nám.], matka byla dcerou varhaníka. M. navštěvoval od 1816 farní školu u sv. Petra, 1821–24 piaristickou hlavní školu v dnešní Panské ul. a 1824–30 pia­ristické gymnázium Ve Starých alejích (dnes ul. Na Příkopě). Po absolvování filozofických ročníků (1830–32, spolužáci K. Sabina, J. Ma­lý) se zapsal na práva. V době studií podni­kl dvě větší cesty: 1833 do Krkonoš a 1834 do Itálie. Sledoval evropskou literaturu včetně dramatické (zvláště A. Mickiewicze a J. Sło­wackého) a vyvíjel vlastní literární činnost. 1831 debutoval jako básník, 1832 jako herec u ochotníků, 1834 vystoupil poprvé jako vo­lontér ve StD (pod pseud. Milihaj) a spolupra­coval s J. K. Tylem a V. Filípkem při přípra­vách Kajetánského divadla, kde hrál 1834–35. Zde se seznámil s dcerou pražského knihaře Eleonorou Šomkovou, která se stala jeho mi­lenkou a matkou jeho syna Ludvíka (*1. 10. 1836) a měla být i jeho manželkou. V srpnu 1836 dostudoval a nastoupil jako advokátní praktikant v Litoměřicích, aby zabezpečil oče­kávanou rodinu. V noci na 6. 11. (den ohláše­ného sňatku) zemřel na infekční onemocnění (patrně cholerína) po obětavé účasti při hašení požáru. Pohřben byl v Litoměřicích. Na pod­zim 1938, když se město ocitlo v Němci obsa­zeném území Sudet, byly ostatky exhumová­ny, převezeny do Prahy a 7. 5. 1939 slavnostně uloženy na Vyšehradském hřbitově.

M. životní dílo tvoří vrchol českého roman­tismu (lyrika, poema Máj, prózy Cikáni, Ma­rinka, Křivoklad) a je jednou z největších hodnot českého literárního dědictví. Ve své době bylo přijímáno rozporně, již v další generaci se však dočkalo plného uznání – dovolávala se ho celá básnická škola (májovci). V celku M. tvorby zaujímají jeho aktivity spjaté s di­vadlem počátek významné, avšak nedokonče­né kapitoly. Obě větve M. divadelní činnosti, dramatická a herecká, se začaly rozvíjet při­bližně současně a zčásti se vzájemně ovliv­ňovaly. Dramatické zlomky, pocházející z let 1831–33, se s jedinou výjimkou přidržují žánru historické truchlohry. Historické náměty jsou v nich však nazírány a přetvářeny bás­nickou subjektivitou romantického rodu. Do­bový model osudové truchlohry, s nímž se M. seznámil prostřednictvím v Praze hraných děl A. Müllnera, E. Houwalda a Z. Wernera a který v české dramatice uplatnil F. Turinský (Angelina), ale i V. K. Klicpera (Rod Svoja­novský), usiloval přetvořit v útvar romantické truchlohry ve shodě s Hegelovým vymeze­ním romantického dramatu, jehož základem je subjektivita bolu a vášně, která se vyjevuje v realitě životních konfliktů, odvíjejících se výlučně z charakterů a tužeb hrdinů. Jednot­livé zlomky představují různá řešení tohoto uměleckého problému, inspirovaná především příkladem Shakespearovým a Goethovým. Pa­trně nejstarším zlomkem jsou dva zachované monology z jednoaktové truchlohry Boleslav. Pro jejich nesouvislost je možno na zamýšle­ný tvar usuzovat jen s velkými obtížemi; z vy­pracovaného monologu Milady (podle histo­rické Mlady, sestry Boleslava Pobožného) se lze pouze dohadovat, že mělo jít o osudovou tragédii s tématem rodové viny (hrdinčin otec zavraždil knížete Václava). Dějem pětiaktové truchlohry Bratři, na níž pracoval 1832–33, jsou sváry bratří Jaromíra a Oldřicha a konflikt Přemyslovců s Vršovci. I v tomto případě jde o žánr blízký preromantické osudové tragédii. M. dějinné události interpretuje a částečně proměňuje – ovlivněn spíše Shakespearem než dobovými konvencemi žánru – jako soupeření neschopných o vládu nad zemí, z něhož vy­chází vítězněten nejschopnější, který o ni usi­loval nejméně – Břetislav. Příznačně největší básnický zájem je věnován rozpolcené postavě Vršovce Herouše. Z projektu bělohorské tragé­die Král Frydrych, jehož přípravu dokládají poznámky ze zápisníků 1832–33 a který měl být hrou o skleslé síle a zašlé slávě Čech, byl realizován toliko prolog. Rozvrh truchlohry Bratrovrah aneb Václav a Boleslav, známý pouze z otisku K. Sabiny (1845) podle dnes nezvěstné předlohy, pochází nejspíše z týchž let jako ostatní zlomky. Obsahuje sice nej­méně hotového veršovaného textu, zato však poměrně názorný, byť kusý a náznakový roz­vrh všech pěti dějství. Je to vlastně už nikoli osudová tragédie, nýbrž drama o zničujících výčitkách svědomí bratrovraha Boleslava i je ­ho matky Drahomíry, zřetelně připomínající Shakespearovu Lady Macbeth. Nedokončená tříaktová veselohra v próze Polesný s milost­ným tématem bývá spojována s M. prázdni­novým zážitkem v srpnu 1832 a s tehdejším seznámením s M. Stichovou.

M. navazoval především na domácí před­chůdce, na truchlohry V. K. Klicpery, na praž­ského německého dramatika W. A. Gerleho (hra Jaromir und Udalrich, Herzog von Böh­men, 1827), děj Boleslava čerpal z Lindovy prozaické Záře nad pohanstvem. Domácí tra­dice se přidržoval také orientací na drama his­torické. Látky z národních dějin volil daleko důsledněji než vůdčí dramatici romantických škol v Evropě, kteří rádi vybírali témata myto­logická (Słowacki) nebo fantastická a exotic­ká (Byron). Tradici historického dramatu však přepodstatňoval – shodně s celým evropským proudem romantického dramatu – subjektivi­zací. Jejím hlavním prostředkem bylo (obdob­ně jako u V. Huga) soustředění na vykořeněné, rozporné či výjimečné charaktery (Herouš), jejichž veršovaným monologům věnoval veš­kerou sílu své básnické invence. Činy postav vyplývají s přísnou logičností z jejich charak­terů. Odstředivost vykořeněných charakterů vymršťuje postavy z jejich dráhy a připravu­je jejich zkázu, což demonstruje svár jedince a společnosti, pociťovaný romantiky neoby­čejně naléhavě.

Z dramatických zlomků se provedení do­čkali pouze Bratři (ND 1936, r. K. Dostal). České divadlo M. ovlivnil i svými nedrama­tickými texty, do nichž často přenášel prvky dramatické formy a jež naplňoval ostrými konflikty. Již 1856 začal J. V. Frič uskuteč­ňovat svůj starší záměr „melodramatického“ (tj. operního) divadelního zpracování Máje; libreto dokončené 1883 zhudebnil 1886–92 V. Suk a opera nazvaná Lesův pán měla úspěš­nou premiéru v Charkově (Lěsnoj car, 1900), v ND 1903 propadla. Od třicátých let 20. stol., kdy M. básnický odkaz vřadil do českého divadla E. F. Burian (dvě verze scénického provedení poemy Máj – 1935, 1936; adaptace povídky Křivoklad inscenovaná pod názvem Kat, 1936) se básníkovo dílo, zejména Máj, opakovaně vrací na scénu v osobitých reali­zacích.

Paralelně s pokusy o dramatické texty se M. pokoušel uplatnit také jako herec (vystoupení doložena 1832–35). Jeho předpoklady pro he­rectví – pěkná postava, silný hlas, čistá češti­na, temperament a podmanivý pohled tmavých očí – ocenil hned při prvních pražských vy­stoupeních J. K. Chmelenský, který mu přiznal talent pro milovníky a hrdiny. Po ochotnic­kých pokusech na venkově (1832 v Benešově a 1833 v Žebráku) M. sehrál ve StD a v Kaje­tánském divadle celkem sedmnáct rolí (v je­jich soupisu ve svém deníku jednu opomněl). Hrdinskému oboru náležely jen dvě postavy Klicperovy (rázný rytíř Prachatický ze hry Blaník a patetický Vilém v tragédii Rod Svoja­novský), k mladistvým milovnickým rolím lze čítat také jen dvě (Jesenský, Každý něco pro vlast; Karel z Birkenštainu, Žižkův meč). Jeho romantickému neklidu mohla vyhovovat i role výbušného nespokojence Huberta v Raupa­chově hře Žebrák. M., zřejmě nespokojený s přidělovanými rolemi, se dostával do stále ostřejšího názorového i osobního konfliktu s Tylem (ten jej údajně i fyzicky napadl), kon­cem 1835 odmítl nabídnuté role Neklana (Tyl: Čestmír) a Eduarda (Kotzebue: Dvě za jednu) a své divadelní působení ukončil.

Dramatické zlomky

Boleslav, Bratrovrah aneb Václav a Boleslav, Bratři, Král Frydrych, Polesný, t. souborněin Dílo K. H. M. I, ed. K. Janský, 1948.

Role

U ochotníků

Javorník + prolog (J. N. Štěpánek: Čech a Ně­mec) – Benešov 1832; Sosnomil (V. K. Klicpera: Jan za chrta dán) – Žebrák 1833.

StD

Jindřich Prachatický (V. K. Klicpera: Blaník), Tobiáš (J. N. Štěpánek: Hastroš), Konrad (H. Cuno: Loupež­níci na Chlumu) – 1834; Poňatovský (Ch. A. Vulpius: Syta Mány), Zenobius (F. Raimund: Dívka z čarov­ných krajů aneb Sedlský milionář), Kurt Embecký (F. W. Ziegler: Jolanta, královna jeruzalemská), Pastýř mladý (V. K. Klicpera: Loupež), Křepelka (týž: Divotvorný klobouk), Kamenský (týž: Uhlíř­ka), Myslivec (J. V. Ernst, h. F. Škroup: Princ a had), Raimond (G. Lotz: Spáleniště v Burnýně) – 1835.

Kajet. div.

Karel z Birkenštainu (V. K. Klicpera: Žižkův meč), Ferdinand (J. N. Štěpánek: Pivovár v Sojkově), Hubert (E. Raupach: Žebrák, úryvek), Jan (V. K. Klic­pera: Žižkův meč, úryvek), Vilém (týž: Rod Svoja­novský, úryvek), Jesenský (týž: Každý něco pro vlast) – 1835.

Prameny a literatura

LA PNP: osobní fond [doklady, zápisky, deník, rukopisy]; fond Václav Mach [V. Mach: Něco z doby našeho národního probuzení, rkp., 1886 → E. M. /Miřiovský/: Akademické paměti V. Ma­cha, hlavně se zřetelem k K. H. M., Týden 4, 1909, č. 1 až 13 → Vzpomínky na K. H. M., ed. F. Krčma, 1928, a K. H. M. ve vzpomínkách současníků, usp. K. Janský, 1959]. ■ F. Krčma: K. H. M. Soupis prací o jeho životě, díle a kultu,1932; H. Ševčíková: K. H. M. Personální bib­liografie, Olomouc 1986. ■ K. Sabina: Úvod povahopisný, in K. H. M.: Spisy I, 1845 + Upo­mínka na K. H. M., in alm. Máj, 1858, s. 295 → Články literárnědějepisné I, ed. J. Thon, 1912; J. E. Sojka: Naši mužové, 1862, s. 466–497; J. Kaš­ka: Zápisky starého komedianta, Rodinná kronika 4, 1864, s. 55n., s tit. Ze zápisků starého komedianta → sb. Vzpomínky na K. H. M., 1928; J. L. Tur­novský: Co milenka Máchova vypravuje, Hlas národa 8. 5. 1886 → sb. Vzpomínky na K. H. M., 1928; J. Arbes: M. jako herec, Květy 20, 1898, d. 2, s. 375–396, 433–447, 546–555, 704–712 → Z galerie českého herectva II, [1914]; J. Kamper: České drama v letech 1821–1848, in sb. Literatu­ra česká devatenáctého století II, 1903, s. 375–378 [Bratři] + K. H. M., tamtéž III/1, 1905, s. 1–25 + Máchovy dramatické pokusy, Lumír 39, 1910/11, s. 72–79; M. Hýsek: Dramatický zlomek Máchův, Jeviště 3, 1922, s. 50–52; V. Bitnar: Máchův zlomek Bratrovrah, Časopis katolického duchoven­stva 66, 1925, s. 528–531; F. Strejček: K. H. M. a J. K. Tyl, Zvon 26, 1925/26, s. 340–343, 357–359; K. Janský: Divadelní ochotník K. H. M., Rozhledy po literatuře a umění 2, 1933, s. 101n., 112–114; O. Fischer: K Máchovým Bratřím, Národní divadlo 13, 1935/36, č. 13, s. 6n.; M. Hlávka: M. dramatic­ké torso, Literární noviny 8, 1935/36, č. 17, s. 9; M. Očadlík: Máj jako opera, 1936; E. F. Burian: M. nám objevuje jeviště, Slovo a slovesnost 2, 1936, s. 65–68 + Máchovo divadlo, in sb. Ani labuť ani lůna, 1936, s. 63–71; A. Pražák: K. H. M., 1936, s. 100–108; J. Schütz: Máchovi Bratři, Litoměřické listy 14, 1936, č. 18, s. 2n.; F. Vodička: M. jako dramatik, in K. H. M. Osobnost, dílo, ohlas, 1937, s. 133–141; O. Fischer: K Máchově dramatičnosti, in sb. Torso a tajemství Máchova díla, ed. J. Muka­řovský, 1938, s. 201–206; F. Vodička: Počátky krás­né prózy novočeské, 1948, s. 351n.; F. Cuřín: Klicpe­ra a M., Naše řeč 37, 1954, s. 208–219; B. Srba: M. dramatik, Program SD Brno 37, 1965/66, říjen, s. 4–7 + K jednomu tématu M. dramatických frag­mentů, tamtéž, prosinec, s. 2–4 + Dramatik vzdoru i soucitu, Divadlo 20, 1969, květen, s. 51–64; R. Skřeček, K. Dvořák: Ke genezi Máchova dra­matu Bratři, Česká literatura 18, 1970, s. 200–202; O. Králík: K máchovským otázkám, tamtéž 19, 1971, s. 351–370; F. Černý: Experimentální scén­ka generace romantiků – Kajetánské divadlo, Ama­térská scéna 11, 1974, č. 12, s. 2–6; V. Štěpánek: K. H. M., 1984; J. Hraše: Máchovo jeviště, Ama­térská scéna 23, 1986, č. 8, s. 14n. + Máchovo drama, tamtéž, č. 9, s. 14n.; A. Scherl: K. H. M. a Fili­pína Roscherová, in sb. Prostor Máchova díla, ed. P. Vašák, 1986, s. 240–254; A. Stich: Ještě k M.: velký a silný protivník J. K. Tyl, in sb. Monology o J. K. Tylovi, ed. F. Černý, 1993, 65–73 [zde k témuž M. Otruba, s. 74–78]; D. Tureček: Máchov­ské dramatizace, in K. H. Mácha 18102010. Dvě století české kultury s Máchou, kat. výstavy, 2010, s. 134n. ■ LČL, Otto, Wurzbach; NAlb

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 610–613

Autor: Scherl, Adolf