Ludvíková, Bohumila

Bohumila
Ludvíková
9. 4. 1855
Libáň
1. 6. 1932
Chicago (USA)
Herečka, divadelní ředitelka.

Roz. Novotná. Otec byl pekařem v Libáni. Divadlo začínala hrát mezi ochotníky, pro­fesionálně 1872 u společnosti E. Zöllnerové ve Dvoře Králové. Prošla kočujícími družina­mi J. E. Kramuela a F. Vratislava, V. Svobo­dy ad. V prvních letech divadelní dráhy ji lze špatně identifikovat, protože ve stejnou dobu se u venkovských společností pohybovala její mladší sestra Betty Novotná (později provdaná za herce V. Kozlanského). Asi ve druhé polo­vině sedmdesátých let se stala členkou společ­nosti J. Kullase, kterou po zemřelém řediteli převzal 1880 herec František L., za něhož byla tehdy už provdána (datum sňatku nezjištěno). 1893 odcestovala s celou společností do USA, které se staly jejím novým domovem. Kromě účasti na řízení a posléze faktického vedení manželova divadelního podniku se účastnila kulturního a společenského života krajanů (členka Jednoty česko-amerických dam aj.), angažovala se v akci Česká Amerika, jež 1918 podporovala vznik samostatného Českoslo­venska. Mezi českou komunitou v Chicagu i v čsl. zastupitelských kruzích se těšila úctě a vážnosti (jejího pohřbu se účastnil čsl. gene­rální konzul).

O jejím herectví víme velmi málo. U Svo­bodovy společnosti zastávala obor heroin a tra­gických milovnic (Gertruda, Shakespeare: Hamlet; Marguerita Gautierová, Dumas ml.: Dáma s kaméliemi; Valeria Messalina, Wilbrandt: Arria a Messalina). Mnohem více a patrně také zdařileji se uplatňovala jako představitelka ma­tron; figury rázných, věcných měštek (Šestá­ková, Tyl: Paličova dcera) a žen z lidu (Stará Vostřebalka, Ch. Birch-Pfeifferová: Diblík aneb Šotek z hor; Petráška, Šimáček: Svět malých lidí) byly zřejmě blízké i jejímu osobnímu na­turelu. S pokračujícím věkem hereckou činnost omezovala, vystupovala spíše jen příležitostně, většinou v rolích laskavých babiček a moud­rých stařen (Paní z Trévillacu, Flers–Caillavet– Rey: Rozkošná příhoda). Významnější byla její práce organizační, která převážila nad aktivitou hereckou. Již v Čechách a posléze v USA se podílela na vedení společnosti, po manželo­vě smrti se stala duší podniku (oficiálně ho řídil syn Frank L.). Soubor doplnila o nové síly, pro které se rozjela do Čech (J. Krejča, S. Krejčová, M. Havelková, V. Havelka, R. a M. Příbramští), starala se o repertoár. Dí­ky její činorodosti a zaujetí se společnost, zva­ná První české divadlo v Americe, udržela při životě dalších dvacet let; po její smrti zanikla. Kronikářsky zpracovala první desetiletí čin­nosti v USA (Památník Ludvíkovy divadelní společnosti 18931903).

Role

Kramuelova spol.

Venuše (J. Offenbach: Orfeus v podsvětí) – 1874.

Svobodova spol.

Valeria Messalina (A. Wilbrandt: Arria a Messa­lina) – 1877; Mrs. Dobson (A. Daudet, A. Belot: Fromont junior a Risler senior) – 1878; Jindřiška Oleandrová (R. Kneisel: Anti-Xantipa aneb Boj všem ženám), Marguerita Gautier (A. Dumas ml.: Dáma s kameliemi aneb Nová Máří Magdalena), Eliška (R. Kneisel: Pan farář a jeho kostelník), Vdova Záleská (E. Raupach: Mlynář a jeho dítě), Paní Markyta (F. Kaiser: Krejčí lékařem aneb Dob­rodružství pana Prášila), Paní Šťastná (O. F. Berg, ú. I. Horwitz: Izák Löwy aneb Vděčné srdce židov­ské), Matka Barbora (R. Kneisel: Chudý písničkář aneb Sedlák umělec), Mathilda (E. de Girardin: Had v růži), Stará Vostřebalka (Ch. Birch-Pfeiffe­rová dle G. Sand: Diblík aneb Šotek z hor), Gertru­da (W. Shakespeare: Hamlet, princ dánský) – b. d.

Ludvíkova spol.

Folgnerová (F. F. Šamberk: Karel Havlíček Borov­ský), Matilda Václavičková (J. Poláček dle L. Trep­towa: Rodina Václavičkova) – 1887; Adéla Jelenská (R. Benedix: Kočičina aneb Vyloučení studenti), Žofie (týž: Zlá tchýně aneb Kazimír), Terezie (R. Genée: Námořní kadet), Gertruda (J. Nestroy: Zlý duch Lumpacivagabundus), Terezie Ledvinová (F. Kaiser: Bratr honák aneb Čech a Moravan) – 1888; Salomena (L. Stroupežnický: Zvíkovský ra­rášek) – 1893; Petráška (M. A. Šimáček: Svět ma­lých lidí), Šestáková (J. K. Tyl: Paličova dcera), Kunhuta (A. Brázda: Sedm havranů) – 1894.

Prameny a literatura

SOA Zámrsk: Sbírka matrik, 87-3400 Libáň, ma­trika narozených 1852–1875, fol. 35. NMd: sign. T 128, almanachy Ludvíkovy spol. ■ Památník Ludvíkovy divadelní společnosti, [Chicago 1903], s. 34; nesign.: Ludvíkovci v Chicagu, Divadelní svět 2, 1911/12, s. 45; -axa [M. B. Stýblo]: Z čes­ké herecké Ameriky, Divadlo 8, 1928/29, č. 9, s. 7; Národní listy 27. 4. 1932, příl. Národ [herecké ju­bileum]●; nekrology: Národní politika 22. 6. 1932; A. Horálek, Divadlo 11, 1931/32, č. 11–12, s. 5; J. Knap: Umělcové na pouti, 1961, s. 118–121, 178; F. Kovářík: Kudy všudy za divadlem, 1982, s. 48; J. Šmaha: Dělali jsme divadlo, ed. F. Černý, 1982, s. 159n., 166, 268n. ■ Buchner

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 603–604

Autor: Šormová, EvaValtrová, Marie