Loukotka, František

František
Loukotka
10. 11. 1857
Praha
18. 7. 1936
Poděbrady
Překladatel.

Pocházel z chudé rodiny ševce; byl jediným sy­nem narozeným po sedmi dívkách. Navštěvo­val městskou střední školu na Malé Straně, na univerzitě vystudoval klasickou filologii. Po ab­solutoriu 1882 působil až do odchodu na odpo­činek (1915) na Akademickém gymnáziu v Pra­ze, nejprve jako suplent. 1888 získal doktorát a následujícího roku byl jmenován profesorem. Zemřel náhle za letního pobytu v Poděbradech, pohřben byl na Olšanských hřitovech.

K celoživotní pedagogické činnosti se vá­žou L. didaktické a metodické příručky (Ka­pitoly o gymnasiálním studiu latiny a řečtiny, 1896; Rukověť mluvnice latinské pro II. třídu gymnasijní, 1900; Návodná metodika zákla­dů jazyka latinského, 1911; Grafické přehledy skladby latinské, 1916). Spolupracoval s de­níkem Národní politika, do kterého přispíval svými fejetony.

V osmdesátých a devadesátých letech se věnoval překládání řeckých antických dra­mat. Specializoval se na dílo Aischylovo, které poprvé uvedl do českého prostředí (Peršané, Prométheus spoutaný, Sedm proti Thébám). Zabýval se jím i ve svých studiích (pojed­nání o nedochovaných trilogiích Prometheia a Oidipodeia), které publikoval – stejně jako překlady – ve výročních zprávách Akademic­kého gymnázia. K textům přistupoval s doko­nalou filologickou akribií, ve svých překla­dech však nepřijal tehdy nové metrické zásady J. Krále. Překládal v zásadě časoměrně, jen pro jambické dialogy volil přízvučný převod. L. překlady nebyly určeny k divadelnímu provedení a nikdy nebyly hrány, mají však nepopiratelnou historickou hodnotu.

Další okruh L. odborného zájmu tvořila ně­mecká literatura (mj. studie O velkém lyriku středověkém, Waltru z Vogelweide, 1902) a její vztahy k antice (pojednání o antickém živlu v Schillerově Nevěstě messinské). Připravil a publikoval výbor ze svých textů (Feuilletony a jiné články i úvahy, 1936).

Překlady

Aischylos: Prométheus spoutaný, t. in Výroční zpráva akademického gymnasia v Praze, 1883, s. 3–38 (v. 1–554, s pojednáním o trilogii Promé­theia); 1884, s. 3–20 (v. 555–592); Aischylos: Peršané, t. in Krok 1, 1887, s. 83–86, 142–145, 254 až 257 (v. 249–347, 348–449, 450–599) a in Výroč­ní zpráva akademického gymnasia v Praze, 1890, s. 3–41; Aischylos: Sedm proti Thébám, t. tamtéž, 1896, s. 3–27 (v. 1–340, s pojednáním o trilogii Oidipodeia); 1897, s. 3–30 (v. 341–1030), samost. 1899 (s úvodem).

Prameny a literatura

NA: fond Policejní ředitelství I, konskripce, kart. 356, obr. 895 a 912. ■ J. Svoboda, ref. Peršané, Listy filologické 18, 1891, s. 218–221●; J. Kvíčala: O. Aischylově trilogii Oidipodeii…, České mu­seum filologické 2, 1896, s. 315–318●; ref. Sedm proti Thébám: F. Groh, Listy filologické 24, 1897, s. 297n. + tamtéž 27, 1900, s. 304; J. Král, Obzor literární a umělecký 4, 1901/02, s. 196n.●; nekro­logy: Národní politika 21. 7. 1936; J. P. + adv, Národní listy 23. 7. 1936; A. Novák, Lidové no­viny 25. 7. 1936; F. Novotný, Naše věda 17, 1936, s. 249n.●; K. Svoboda: Antika a česká vzdělanost od obrození do první války světové, 1957, s. 144, 282n., 293, 304; sb. Antika a česká kultura, 1978, s. 400; J. Šprincl: Vývoj českého překladu z antické literatury, 1979, s. 48. ■ LČL, Otto

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 600

Autor: Šípová, Pavlína